eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rypin › Adaptacja pomieszczenia dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem strzeleckim w Zespole Szkół nr 2 w RypinieOgłoszenie z dnia 2023-11-29

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Adaptacja pomieszczenia dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem strzeleckim w Zespole Szkół nr 2 w Rypinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Rypiński

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866703

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warszawska 38

1.5.2.) Miejscowość: Rypin

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-500

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szkolenia.zamowienia@powiatrypinski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.powiatrypinski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/850520

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Adaptacja pomieszczenia dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem strzeleckim w Zespole Szkół nr 2 w Rypinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ef597d70-895c-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00522862

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00046191/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Adaptacja pomieszczenia dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem strzeleckim w Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

W uprzednio prowadzonym postępowaniu w trybie podstawowym nie złożono żadnej oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały zmienione.
Art. 305 pkt 2 ustawy Pzp.

3.1.2.) Identyfikator wcześniejszego postępowania: ocds-148610-bd56518a-7700-11ee-9aa3-96d3b4440790

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SSG.272.4.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 79000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest adaptacja pomieszczenia sali gimnastycznej oraz przyległego magazynu w budynku Zespołu Szkół Nr 2 im Unii Europejskiej w Rypinie. Po wykonaniu robót funkcja budynków pozostaje bez zmian. Dzięki wykonanym robotom możliwe będzie utworzenie wirtualnej strzelnicy w istniejącej sali gimnastycznej.
2) Zakres robót obejmuje m.in. wykonanie:
a) demontażu istniejących zabezpieczeń okien w postaci krat stalowych oraz koszy do gry w koszykówkę na sali gimnastycznej,
b) montażu rolet zaciemniających w istniejących otworach okiennych sali gimnastycznej,
c) rozbudowy instalacji elektrycznej o dodatkowe gniazda wtykowe oraz zasilanie jednostek klimatyzacji oraz zasilanie ekranu wraz z wykonaniem nowej rozdzielni elektrycznej,
d) montaż klimatyzacji sali gimnastycznej,
e) robót rozbiórkowych (zeskrobanie istniejących okładzin ściennych z farby) w istn. pomieszczeniu magazynu,
f) malowania ścian magazynu wraz z wcześniejszym ich wyrównaniem,
g) poszerzenia otworu przejścia pomiędzy korytarzem a przedsionkiem magazynu.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia - Dokumentacja projektowa.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45442100-8 - Roboty malarskie

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Artur Hinkelman prowadzący działalność gospodarczą pod firmą USŁUGI BUDOWLANE Artur Hinkelman

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 341610616

7.3.4) Miejscowość: Rypin

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 98000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-11-28 do 2023-12-28

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.