eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Raciąż › Doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych na terenie Raciąża realizowane w ramach projektu pn.: "Bezpieczny pieszy - doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych na terenie Raciąża (...)Ogłoszenie z dnia 2023-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych na terenie Raciąża realizowane
w ramach projektu pn.: „Bezpieczny pieszy - doposażenie i wyniesienie przejść
dla pieszych na terenie Raciąża (...)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTO RACIĄŻ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130377853

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Adama Mickiewicza 17

1.5.2.) Miejscowość: Raciąż

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-140

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: justyna.duminska@miastoraciaz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastoraciaz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/raciaz

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych na terenie Raciąża realizowane
w ramach projektu pn.: „Bezpieczny pieszy - doposażenie i wyniesienie przejść
dla pieszych na terenie Raciąża (...)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f0be310a-5d10-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00522848

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00021014/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Bezpieczny pieszy - doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych na terenie Raciąża

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

4. Inwestycja dofinansowana ze środków Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00415501

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KS.271.2.19.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 317073,17 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na doposażeniu i wyniesieniu przejść dla pieszych na terenie Raciąża. Zamówienie realizowane w ramach projektu unijnego pn.: „Bezpieczny pieszy – doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych na terenie Raciąża oraz doposażenie Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w zakresie edukacji komunikacyjnej”.
2. Zamówienie nie zostało podzielone na części. Zamawiający udziela zamówienia na roboty budowlane w częściach, a każda z nich stanowi odrębne postępowanie przetargowe.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 – Dokumentacja techniczna.
4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 251746,56 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 412626,87 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 251746,56 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PAWEŁ SAWICKI

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 360355572

7.3.4) Miejscowość: PŁOŃSK

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 251745,56 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.