eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lipce Reymontowskie › Budowa trybuny sportowej i oświetlania przy boisku ze sztuczną nawierzchnią w DrzewcachOgłoszenie z dnia 2023-11-29

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa trybuny sportowej i oświetlania przy boisku ze sztuczną nawierzchnią w Drzewcach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lipce Reymontowskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148302

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Reymonta 24

1.5.2.) Miejscowość: Lipce Reymontowskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-127

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 468316166, 468316197

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@lipcereymontowskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lipcereymontowskie.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa trybuny sportowej i oświetlania przy boisku ze sztuczną nawierzchnią w Drzewcach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b1240505-8ed5-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00522786

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00101938/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Budowa trybuny sportowej i oświeltlenia przy boisku ze sztuczna nawierzchnią w Drzewcach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Postępowanie prowadzone jest w trybie z wolnej ręki, ponieważ w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym nie złożono żadnej oferty.

3.1.2.) Identyfikator wcześniejszego postępowania: ocds-148610-ff570892-4af9-11ee-a60c-9ec5599dddc1

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RGPiK.271.23.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 147453,31 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę trybuny sportowej i oświetlenia przy boisku do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią w Drzewcach.
Zakres zadania obejmuje:
− budowę trybuny sportowej (40 miejsc siedzących),
− montaż czterech słupów oświetleniowych wraz z przyłączem,
− wykonanie utwardzenia terenu w postaci chodnika i utwardzenia pod trybunę.
Przedmiot zamówienia obejmuje również:
1) organizację i zabezpieczenie placu budowy,
2) uporządkowanie terenu po budowie,
3) sporządzenie dokumentacji powykonawczej,
4) oraz wszelkie inne prace określone w projekcie budowlanym i przedmiarze robót, nie objęte w niniejszej dokumentacji, a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa
1) projekt budowlany stanowiący załącznik nr 6 do Zaproszenia
2) przedmiar robót stanowiący załącznik nr 7 do Zaproszenia
3) mapa zasadnicza miejsca montażu załącznik nr 8 do Zaproszenia
4) projekt techniczny – instalacja elektryczna załącznik nr 9 do Zaproszenia
5) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – instalacja elektryczna załącznik nr 10 do Zaproszenia
6) przedmiar robót – instalacja elektryczna załącznik nr 11 do Zaproszenia
Uwaga: Projekt budowlany obejmuje większy zakres niż przedmiot zamówienia. Zakres przedmiotu zamówienia ujęty w punkcie III Zaproszenia.
Uwaga: Wszystkie urządzenia oraz materiały, z których zostały wykonane urządzenia muszą posiadać certyfikaty bezpieczeństwa, deklaracje zgodności i atesty.
Miejsce realizacji zamówienia: miejscowość Drzewce dz. nr ew.: 292, 395, 423 obręb Drzewce, gmina Lipce Reymontowskie, powiat skierniewicki, woj. łódzkie.
Teren inwestycji położony jest w obszarze występowania i ochrony stanowisk archeologicznych. Nadzór archeologiczny zapewni Zamawiający
Gwarancja na wykonane roboty – 5 lat

4.5.3.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45314310-7 - Układanie kabli

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 200000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 200000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 200000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BIG Marcin Blus, Marek Grześkowiak Spółka Jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 369844870

7.3.4) Miejscowość: Borowiny

7.3.5) Kod pocztowy: 96-100

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 200000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.