eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lipce Reymontowskie › Remont drogi gminnej w miejscowości Drzewce (kol. Kawęczyńska)Ogłoszenie z dnia 2023-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont drogi gminnej w miejscowości Drzewce (kol. Kawęczyńska)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lipce Reymontowskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148302

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Reymonta 24

1.5.2.) Miejscowość: Lipce Reymontowskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-127

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 468316166, 4618316197

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@lipcereymontowskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lipcereymontowskie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b38ed7b6-5868-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont drogi gminnej w miejscowości Drzewce (kol. Kawęczyńska)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b38ed7b6-5868-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00522768

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00101938/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Remont drogi gminnej w miejscowości Drzewce (kol. Kawęczyńska)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00407672

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RGPiK.271.18.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 511560,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej w miejscowości Drzewce (kol. Kawęczyńska). Całkowita długość remontowanego odcinka – 630 m.
2. Zakres robót objętych zamówieniem obejmuje:
1) rozebranie istniejącej konstrukcji jezdni,
2) wykonanie podbudowy z kruszywa o grubości 25 cm,
3) skropienie podbudowy,
4) wykonanie warstwy wiążącej z asfaltobetonu o grubości 4 cm,
5) oczyszczenie i skropienie warstwy wyrównawczej,
6) wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu gr. 4 cm,
7) uzupełnienie i wyprofilowanie poboczy na szerokości 0,75 m i grubości 15 cm.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:
1) projekt budowlany stanowiący załącznik nr 7 do SWZ,
2) przedmiar robót stanowiący załącznik nr 8 do SWZ,
3) Specyfikacje techniczne wykonania robót stanowiące załącznik nr 9 do SWZ.
4. Robota budowlana powinna odpowiadać wymaganiom technicznym określonym w niniejszej SWZ oraz załączonej dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.
5. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do:
1) wykonania operatu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanych robót, koszty te należy uwzględnić w cenie ofertowej,
2) wykonania i utrzymania na własny koszt oznakowania tymczasowego robót przez cały okres realizacji, a także jego demontażu po robotach, koszty te należy uwzględnić w cenie ofertowej,
3) oznakowania terenu budowy,
4) organizacji, utrzymania i zabezpieczenia terenu budowy z zapleczem socjalnym i technicznym,
5) uporządkowania terenu po budowie,
6) sporządzenia i przedłożenia dokumentacji powykonawczej,
7) oraz wszelkich innych prac określonych w projekcie budowlanym, SST i przedmiarze robót, nie ujętych w niniejszej SWZ, a koniecznych do wykonania ze względu na sztukę budowlaną.
6. Miejsce realizacji zamówienia: działki nr ew. 298 obręb Drzewce, gmina Lipce Reymontowskie, powiat skierniewicki, woj. łódzkie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 690513,39 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 780074,01 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 690513,39 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Larkbud Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 360949142

7.3.3) Ulica: Piotrkowska 173 lok. 500

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.5) Kod pocztowy: 90-447

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 690513,39 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.