eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Przygotowanie spotów telewizyjnych promujących projekt oraz zakup czasu antenowego w dwóch ogólnopolskich stacjach telewizyjnych.Ogłoszenie z dnia 2023-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Przygotowanie spotów telewizyjnych promujących projekt oraz zakup czasu antenowego w dwóch ogólnopolskich stacjach telewizyjnych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY

1.3.) Oddział zamawiającego: GIS

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 016182448

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: TARGOWA 65

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 03-729

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: +48 22 345 33 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inspektorat@sanepid.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/gis/glowny-inspektorat-sanitarny

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://gis.ezamawiajacy.pl/pn/gis/demand/132458/notice/public/details

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowanie spotów telewizyjnych promujących projekt oraz zakup czasu antenowego w dwóch ogólnopolskich stacjach telewizyjnych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eb058346-69b8-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00522701

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00165596/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.10 Przygotowanie i emisja spotów TV promujących projekt

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Projektu nr POIS.11.03.00 00 0192/22 pn. „Wzmocnienie infrastruktury powiatowych stacji sanitarno–epidemiologicznych w celu zwiększenia efektywności ich działania” w ramach Działania 11.3 oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00444395

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 12/2023/P

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1802000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest produkcja i emisja dwóch spotów telewizyjnych promujących projekt pn. „Wzmocnienie infrastruktury powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w celu zwiększenia efektywności ich działania”, w ramach Działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia Oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 oraz zakup czasu antenowego w dwóch ogólnopolskich stacjach telewizyjnych.
2. Planowana jest produkcja i emisja dwóch spotów telewizyjnych, o długości 15 sekund każdy.
3. Spot zostanie przygotowany w odpowiednich formatach, zgodnie z wymogami nadawców (ogólnopolskiej telewizji) oraz dostosowany do wymagań YouTube i Facebook.
4. Spot musi być nowoczesny, dynamiczny, czytelny i przystępny w odbiorze.
5. Wykonawca zapewni czas antenowy oraz wyemituje spot TV.
6. Emisja odbędzie się minimum w 2 stacjach telewizyjnych o zasięgu ogólnopolskim.
7. Emisja odbędzie się w terminie ustalonym między Zamawiającym i Wykonawcą w harmonogramie po zawarciu umowy.
8. Opis przedmiotu zamówienia ("OPZ") został zawarty w Załączniku nr 7 do SWZ (następnie będzie stanowił załącznik nr 2 do Projektowanych postanowień umowy).

4.5.3.) Główny kod CPV: 92111210-7 - Produkcja filmów reklamowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

92200000-3 - Usługi radiowe i telewizyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 11

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 11

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 4

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 133050 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 493230 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 133050 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Filmspiria Bartosz Jasiński

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 52113147801

7.3.3) Ulica: Miączyńska 56 lok. 33

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-637

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

1) Wx WITOLD POPIOŁEK, ul. Rolna 38, 87-720 Ciechocinek – w zakresie realizacji obrazu filmowego;
2) NAMOVIE SZYMON PUTKIEWICZ, ul. Hanki Czaki 2/150, 01-588 Warszawa – w zakresie realizacji dźwięku;
3) LITTLE BEAST S.C. ARKADIUSZ POWAŁKA, PAWEŁ NOWAKOWSKI, ul. Racławicka 5/3, 02-601 Warszawa – w zakresie wynajęcia sprzętu filmowego;
4) POMIGAM Aleksandra Pyrek ul. Wekslarska 2/6B, 33-100 Tarnów – w zakresie wykonania tłumaczenia na język migowy;
5) Plan Dźwiękowy Mariusz Bielecki, ul. Rumiankowa (1) 30, 05-077 Warszawa – w zakresie realizacji dźwięku na planie;
6) CREATE AND PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Belgradzka 3 / 86, 02-793 Warszawa – w zakresie pomocy produkcyjnej.

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 133050 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-14

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.