eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piecki › Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Piecki w sezonie 2023/2024 z podziałem na 2 częściOgłoszenie z dnia 2023-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Piecki
w sezonie 2023/2024 z podziałem na 2 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PIECKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510742758

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zwycięstwa 34

1.5.2.) Miejscowość: Piecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-710

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 89 742 20 29

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@piecki.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.piecki.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Piecki
w sezonie 2023/2024 z podziałem na 2 części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3c04975d-8e91-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00522673

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00034608/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3c04975d-8e91-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl zgodnie z postanowieniami rozdziału 11 SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: wskazano w rozdziale 11 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wskazano w rozdziale 22 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZK.271.2.22.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Piecki w sezonie 2023/2024 z podziałem na 2 części.
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub na wszystkie części przedmiotu zamówienia.
Część I
1) Przedmiot zamówienia obejmuje
a) utrzymywanie przejezdności dróg oraz ciągów pieszych (chodników) poprzez odśnieżanie,
b) zmniejszanie śliskości dróg oraz ciągów pieszych (chodników), poprzez posypywanie materiałami uszorstniającymi, tj. mieszanką piaskowo-solną 10%.
2) Sołectwa objęte przedmiotem zamówienia:
Piecki, w tym: Osiedle Lawendowe , Ostrów Pieckowski, Piersławek, Szklarnia, Krzywy Róg, Dłużec, Rutkowo, Głogno, Lipowo, Dobry Lasek, Cierzpięty i Brejdyny - zgodnie z załącznikiem nr 2.1 oraz 3.1 do SWZ.
3) Szacunkowy zakres zamówienia obejmuje :
a) 110 t wysypanej mieszanki piaskowo-solnej 10%,
b) 525 godzin pracy sprzętu różnego rodzaju do odśnieżania i usuwania śliskości dróg.
4.4. Szczególne wymagania i wytyczne dla Wykonawcy.
1) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonywanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi, określonymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia.
2) Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić doświadczone i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, uprawnione do wykonywania zadań objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, warunkującymi prawidłową realizację zamówienia.
3) Pozostałe obowiązki Wykonawcy zostaną ujęte w projekcie umowy, stanowiącym zał. 10 do SWZ.
4.5. Zakres zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi utrzymywania dróg gminnych na terenie gminy Piecki w sezonie zimowym 2023/2024, mającej na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego, wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak opady śniegu oraz śliskość zimowa. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie odbywać się poprzez utrzymywanie przejezdności wszystkich dróg, a także zmniejszanie śliskości wyznaczonych dróg (wskazanych w cz. 1 przedmiotu zamówienia), poprzez posypywanie materiałami uszorstniającymi.
2) Szczegółowy zakres oraz warunki zamówienia zawierają formularze cenowe (odrębne dla każdej części zamówienia) oraz wykazy dróg, a także wzór umowy, które stanowią integralną część SWZ. Natomiast zakres ilościowy usług jest zakresem szacunkowym, ustalonym przez Zamawiającego i może ulec zmniejszeniu bądź zwiększeniu w zależności od warunków atmosferycznych panujących na drogach w okresie wykonania zamówienia, wskazanym w rozdziale 5 SWZ.
3) Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tytułu zmniejszenia wynagrodzenia, które zostanie ustalone na podstawie faktycznie wykonanych usług i ich cen jednostkowych, określonych w formularzu cenowym.
4) Zamawiającemu przysługuje prawo zmniejszenia ilości usług w przypadku gdy warunki atmosferyczne w czasie trwania umowy będą korzystne na tyle, że nie będzie potrzeby realizacji usługi zimowego utrzymania dróg.
5) W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część, Wykonawca powinien dysponować takim potencjałem technicznym i kadrowym, aby móc jednocześnie realizować usługę na wszystkich częściach z zachowaniem wyznaczonych terminów.
6) Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym przedmiotem zamówienia w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazanych przez Zamawiającego w ramach niniejszego postępowania.
4.6. Zamawiający informuje, że:
1) Przedstawione w ust. 4.2 niniejszej SWZ części zmówienia, uwzględniają teren objęty przedmiotem zamówienia oraz szacunkowy zakres realizacji usługi w okresie obowiązywania umowy. Szczegółowe wykazy dróg objętych przedmiotem zamówienia dla poszczególnych części, zawierają załączniki do SWZ o nr 1.1a oraz 1.2a.
2) Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych.
3) Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub na dwie części zamówienia.
4) Realizacja przedmiotu zamówienia we wszystkich częściach zamówienia obejmie utrzymywanie przejezdności wyznaczonych dróg, poprzez odśnieżanie sprzętem własnym. Do odśnieżania dróg, w zależności od grubości zalegającego śniegu należy używać ciągnika, w tym: pług lemieszowy lub odśnieżarka wirnikowa lub inny sprzęt równoważny, a także w zależności od potrzeb spychacz lub ładowarka lub równiarka (różnego typu z zamontowanym pługiem czołowym jednostronnym bądź dwustronnym) itp.
5) Realizacja przedmiotu zamówienia w części I obejmuje dodatkowo koszty: zakupu, transportu, magazynowania oraz wysypywania materiału uszorstniającego, tj. mieszanki piaskowo-solnej 10% do usuwania śliskości na drogach. Do realizacji tych czynności należy zastosować sprzęt własny następującego rodzaju: solarka lub piaskarka lub pługo-piaskarka, itp.
6) Wymagana minimalna liczba jednostek sprzętowych oraz ich rodzaj dla poszczególnych części zamówienia zostały określone w ust. 6.1.4 SWZ.
7) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej środków materiałowych i sprzętowych wraz z osprzętem, przewidzianym do zwalczania skutków zimy,
8) Realizacja przedmiotu zamówienia będzie odbywała się w trudnych warunkach atmosferycznych, w dni robocze oraz święta, a także o różnych porach dnia i nocy (w zależności od potrzeb).
9) Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu informacji w formie meldunków przekazywanych e-mailem, fax-em lub telefonicznie o stanie dróg, podejmowanych czynnościach, interwencjach itp.,
10) Zakres usługi oraz faktyczna ilość godzin pracy sprzętu będą uzależnione od warunków atmosferycznych na drogach.
11) Wykonawca zapewni we własnym zakresie materiał uszorstniający (mieszankę piaskowo-solną 10%), konieczny przy realizacji części I przedmiotu zamówienia,
12) Wykonawca winien we własnym zakresie zabezpieczyć sprzęt do załadunku materiału uszorstniającego oraz miejsce jego składowania.
13) Usługi będą wykonywane sprzętem własnym Wykonawcy.
14) Wykonawca wyposaży jednostki sprzętowe w liny holownicze, łopaty oraz zainstaluje dodatkowo sygnał ostrzegawczy - (sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej), oświetlenie samochodu/ciągnika – zgodnie z ustawą z dnia 20.06.1997r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 ze zm.).
15) Wykonawca w trakcie wykonywania umowy, ponosi odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie usług, bezpieczeństwo ruchu na drodze, oznakowanie miejsca usług oraz ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia.
16) Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ilościowy (za godzinę pracy sprzętu).
17) Rozliczenie należności za wykonanie usługi dokonywane będzie w odstępach miesięcznych, na podstawie faktur/ rachunków wraz z dołączonymi kartami drogowymi,
18) Zamawiający wymaga aby przy realizacji przedmiotu zamówienia wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca (Podwykonawca) zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności w zakresie obsługi urządzeń, maszyn i sprzętu do odśnieżania oraz wykonujące inne prace fizyczne – jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy (kp), w szczególności art. 22 § 1 kp, o ile czynności te nie będą wykonywane przez osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.
4.7. Rozwiązania równoważne.
1. W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
2. W przypadku użycia w dokumentacji odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne".
3. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji warunków zamówienia zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.


4.8. Ubezpieczenie.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca przez cały okres realizacji umowy posiadał polisę lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości minimum 100 % zatwierdzonej wartości umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert wskazane w rozdziale 17 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Oferowany czas reakcji na zgłoszenie

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Piecki w sezonie 2023/2024 z podziałem na 2 części.
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub na wszystkie części przedmiotu zamówienia.
Część II
1) Przedmiot zamówienia obejmuje
a) utrzymywanie przejezdności dróg poprzez odśnieżanie.
2) Sołectwa objęte przedmiotem zamówienia:
Gant, Gajne, Bobrówko, Nowy Most, Goleń, Czaszkowo, Łętowo, Nowy Zyzdrój, Nowe Kiełbonki, Stare Kiełbonki, Ławny Lasek, Zgon, Babięta, Zyzdrojowa Wola, Zyzdrojowy Piecek, Krawno, dr.gruntowa do Zyzdrojowej Woli, Krutyń, Krutyński Piecek, Zielony Lasek, Chostka, Rosocha, Jakubowo, Probark Mały, Żabieniec, Machary, Nawiady, Mojtyny, Prusinowo z drogą do Nowych Kiełbonek - zgodnie z załącznikiem nr 2.2 oraz 3.2 do SWZ.
3) Szacunkowy zakres zamówienia obejmuje :
a) 550 godzin pracy sprzętu różnego rodzaju do odśnieżania.
4.4. Szczególne wymagania i wytyczne dla Wykonawcy.
1) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonywanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi, określonymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia.
2) Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić doświadczone i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, uprawnione do wykonywania zadań objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, warunkującymi prawidłową realizację zamówienia.
3) Pozostałe obowiązki Wykonawcy zostaną ujęte w projekcie umowy, stanowiącym zał. 10 do SWZ.
4.5. Zakres zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi utrzymywania dróg gminnych na terenie gminy Piecki w sezonie zimowym 2023/2024, mającej na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego, wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak opady śniegu oraz śliskość zimowa. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie odbywać się poprzez utrzymywanie przejezdności wszystkich dróg, a także zmniejszanie śliskości wyznaczonych dróg (wskazanych w cz. 1 przedmiotu zamówienia), poprzez posypywanie materiałami uszorstniającymi.
2) Szczegółowy zakres oraz warunki zamówienia zawierają formularze cenowe (odrębne dla każdej części zamówienia) oraz wykazy dróg, a także wzór umowy, które stanowią integralną część SWZ. Natomiast zakres ilościowy usług jest zakresem szacunkowym, ustalonym przez Zamawiającego i może ulec zmniejszeniu bądź zwiększeniu w zależności od warunków atmosferycznych panujących na drogach w okresie wykonania zamówienia, wskazanym w rozdziale 5 SWZ.
3) Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tytułu zmniejszenia wynagrodzenia, które zostanie ustalone na podstawie faktycznie wykonanych usług i ich cen jednostkowych, określonych w formularzu cenowym.
4) Zamawiającemu przysługuje prawo zmniejszenia ilości usług w przypadku gdy warunki atmosferyczne w czasie trwania umowy będą korzystne na tyle, że nie będzie potrzeby realizacji usługi zimowego utrzymania dróg.
5) W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część, Wykonawca powinien dysponować takim potencjałem technicznym i kadrowym, aby móc jednocześnie realizować usługę na wszystkich częściach z zachowaniem wyznaczonych terminów.
6) Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym przedmiotem zamówienia w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazanych przez Zamawiającego w ramach niniejszego postępowania.
4.6. Zamawiający informuje, że:
1) Przedstawione w ust. 4.2 niniejszej SWZ części zmówienia, uwzględniają teren objęty przedmiotem zamówienia oraz szacunkowy zakres realizacji usługi w okresie obowiązywania umowy. Szczegółowe wykazy dróg objętych przedmiotem zamówienia dla poszczególnych części, zawierają załączniki do SWZ o nr 1.1a oraz 1.2a.
2) Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych.
3) Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub na dwie części zamówienia.
4) Realizacja przedmiotu zamówienia we wszystkich częściach zamówienia obejmie utrzymywanie przejezdności wyznaczonych dróg, poprzez odśnieżanie sprzętem własnym. Do odśnieżania dróg, w zależności od grubości zalegającego śniegu należy używać ciągnika, w tym: pług lemieszowy lub odśnieżarka wirnikowa lub inny sprzęt równoważny, a także w zależności od potrzeb spychacz lub ładowarka lub równiarka (różnego typu z zamontowanym pługiem czołowym jednostronnym bądź dwustronnym) itp.
5) Realizacja przedmiotu zamówienia w części I obejmuje dodatkowo koszty: zakupu, transportu, magazynowania oraz wysypywania materiału uszorstniającego, tj. mieszanki piaskowo-solnej 10% do usuwania śliskości na drogach. Do realizacji tych czynności należy zastosować sprzęt własny następującego rodzaju: solarka lub piaskarka lub pługo-piaskarka, itp.
6) Wymagana minimalna liczba jednostek sprzętowych oraz ich rodzaj dla poszczególnych części zamówienia zostały określone w ust. 6.1.4 SWZ.
7) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej środków materiałowych i sprzętowych wraz z osprzętem, przewidzianym do zwalczania skutków zimy,
8) Realizacja przedmiotu zamówienia będzie odbywała się w trudnych warunkach atmosferycznych, w dni robocze oraz święta, a także o różnych porach dnia i nocy (w zależności od potrzeb).
9) Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu informacji w formie meldunków przekazywanych e-mailem, fax-em lub telefonicznie o stanie dróg, podejmowanych czynnościach, interwencjach itp.,
10) Zakres usługi oraz faktyczna ilość godzin pracy sprzętu będą uzależnione od warunków atmosferycznych na drogach.
11) Wykonawca zapewni we własnym zakresie materiał uszorstniający (mieszankę piaskowo-solną 10%), konieczny przy realizacji części I przedmiotu zamówienia,
12) Wykonawca winien we własnym zakresie zabezpieczyć sprzęt do załadunku materiału uszorstniającego oraz miejsce jego składowania.
13) Usługi będą wykonywane sprzętem własnym Wykonawcy.
14) Wykonawca wyposaży jednostki sprzętowe w liny holownicze, łopaty oraz zainstaluje dodatkowo sygnał ostrzegawczy - (sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej), oświetlenie samochodu/ciągnika – zgodnie z ustawą z dnia 20.06.1997r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 ze zm.).
15) Wykonawca w trakcie wykonywania umowy, ponosi odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie usług, bezpieczeństwo ruchu na drodze, oznakowanie miejsca usług oraz ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia.
16) Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ilościowy (za godzinę pracy sprzętu).
17) Rozliczenie należności za wykonanie usługi dokonywane będzie w odstępach miesięcznych, na podstawie faktur/ rachunków wraz z dołączonymi kartami drogowymi,
18) Zamawiający wymaga aby przy realizacji przedmiotu zamówienia wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca (Podwykonawca) zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności w zakresie obsługi urządzeń, maszyn i sprzętu do odśnieżania oraz wykonujące inne prace fizyczne – jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy (kp), w szczególności art. 22 § 1 kp, o ile czynności te nie będą wykonywane przez osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.
4.7. Rozwiązania równoważne.
1. W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
2. W przypadku użycia w dokumentacji odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne".
3. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji warunków zamówienia zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.


4.8. Ubezpieczenie.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca przez cały okres realizacji umowy posiadał polisę lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości minimum 100 % zatwierdzonej wartości umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert wskazane w rozdziale 17 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Oferowany czas reakcji na zgłoszenie

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postepowaniu, dotyczące:
zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający określa następujące warunki w ww. zakresie:
1) Wykonawca winien wykazać, że dysponuje minimum:
dla oferowanej części I:
a) sprzęt do odśnieżania – pług lub odśnieżarka wirnikowa lub sprzęt równoważny – co najmniej 1 szt. z wymienionych,
b) sprzęt do usuwania śliskości dróg- piaskarko-solarka lub sprzęt równoważny (dopuszcza się pługo-piaskarkę) – co najmniej 1 szt.

dla oferowanej części II :
a) sprzęt do odśnieżania - pług lub odśnieżarka wirnikowa lub sprzęt równoważny - co najmniej 2 szt.

UWAGA: W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, Wykonawca musi dysponować odpowiednim sprzętem na każdą część zamówienia oddzielnie. Niedopuszczalne jest dysponowanie tym samym sprzętem w różnych rejonach (częściach zamówienia) – akcja zimowego utrzymania dróg musi być prowadzona w sposób sprawny, zgodnie z wymaganymi standardami.
W interesie Wykonawcy jest zapewnienie takiej ilości sprzętu, który pozwoli na sprawne prowadzenie akcji zimowej, tj. zimowego utrzymania dróg gminnych objętych przedmiotem niniejszego zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 8.3.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:
a) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 257
i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego zał. Nr 7 do SWZ.
b) oświadczenie odpowiednio: wykonawcy/ wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy)/ podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy) o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5 i 6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - zał. Nr 9 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.3.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz sprzętu- wykaz jednostek sprzętowych Wykonawcy posiadanych bądź pozostających do dyspozycji, technicznie sprawnych, gwarantujących efektywne wykonywanie przedmiotu zamówienia.
-dokument składany jest na potwierdzenie spełniania warunku udziału określonego w pkt 6.1.4 SWZ.
-wykaz należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

13.5. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Formularz ofertowy wygenerowany przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego" udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.
2) Formularz cenowy na każdą oferowaną część przedmiotu zamówienia,
3) Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale 8.1 – załącznik nr 4 do SWZ;
4) Dowód wniesienia wadium,
5) Zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 9.4 SWZ (jeżeli dotyczy).
6) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w pkt 10.2 lit. b) SWZ (jeżeli dotyczy);
7) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby (o ile ofertę składa pełnomocnik):
a) Zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
b) Wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
c) jeżeli w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), Zamawiający żąda od Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
8) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zgodnie z rozdziałem 12 SWZ:
12.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
1) 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) oferując wykonanie I części przedmiotu zamówienia,
2) 2 900,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych) oferując wykonanie II części przedmiotu zamówienia,
3) 5 900,00 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćset złotych) oferując wykonanie I i II części przedmiotu zamówienia.
12.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

12.3 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Piecki 30 9364 0000 2006 0001 0120 0005 z dopiskiem „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Piecki w sezonie 2023/2024 z podziałem na 2 części- część ……” , w terminie do dnia 07 grudnia 2023 r. do godz. 1200, a dowód wpłacenia wadium dołączyć do oferty.
12.4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z rozdziałem 10 SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z treścią załącznika nr 10 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-07 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe” zgodnie z rozdziałem 11 SWZ

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-07 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wskazano w rozdziale 25 SWZ

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.