eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radom › "KWP Radom - SOT - przebudowa przyłącza ciepłowniczego" zaprojektuj i wybudujOgłoszenie z dnia 2023-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„KWP Radom – SOT – przebudowa przyłącza ciepłowniczego” zaprojektuj i wybuduj

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670897379

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 11 Listopada 37/59

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 47 701 31 03

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.kwp@ra.policja.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„KWP Radom – SOT – przebudowa przyłącza ciepłowniczego” zaprojektuj i wybuduj

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4655dc99-8df5-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00522500

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00007485/41/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 KWP Radom - SOT - przebudowa przyłącza ciepłowniczego.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) za pośrednictwem dedykowanego formularza poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
3. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający
i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia z BZP a dodatkowo numerem wewnętrznym postępowania.
4. Wykonawca ma dostęp do formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” dostępny
na stronie dotyczącej danego postępowania.
5. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania
i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radomdo konkretnego Wykonawcy.
6. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów
i wiadomości bezpośrednio na https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radomprzesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
7. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, określają „REGULAMIN platformazakupowa.pl”, który znajduje się na stronie głównej Platformy oraz „Instrukcja dla Wykonawców platformazakupowa.pl” dostępna jest pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
8. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pomocą dedykowanego formularza przy komunikacji to maksymalnie 500 MB.
9. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: monika.jedrys@ra.policja.gov.pl
10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanej w SWZ.
11. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MSWindows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików.pdf,
f) platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków , pełna informacja w powyższym zakresie zawarta jest w SWZ zamieszczonej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W TRYBIE RODO W KWP Z SIEDZIBĄ
W RADOMIU POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO)

Dane osobowe przetwarzane w trybie RODO w KWP z siedzibą w Radomiu (postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego):
Szanowna Pani/Szanowny Panie,
w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, dochowując warunków w nim zawartych informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu - adres: ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom.
2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu sprawuje inspektor ochrony danych: Sylwia Fila - adres: ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom - e-mail: iod.kwp@ra.policja.gov.pl.
3. Cel i okres przetwarzania danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.
W KWP z siedzibą w Radomiu dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza się ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust.1 lit. c RODO) zgodnie z:
- Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – dalej zwaną ustawą Pzp,
- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 3 sierpnia 2023r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
- Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE.
Okres przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio z przepisów prawa i jest adekwatny do celów.
4. Odbiorcy danych osobowych.
W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa. Dane będą udostępniane uprawnionym podmiotom jedynie w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej oraz tylko do upływu terminu na ich wniesienie.
5. Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje:
- prawo dostępu do własnych danych osobowych na zasadach określonych w ustawie Pzp,
- prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia danych, jednak nie może ono skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp,
- prawo do ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, ale to nie może ograniczać przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacjach przewidzianych prawem,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
6. Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 51/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„ KWP Radom- SOT- przebudowa przyłącza ciepłowniczego” zaprojektuj i wybuduj

ROBOTY BUDOWLANE BĘDĄ REALIZOWANE NA TERENIE OBIEKTU CZYNNEGO
Adres którego dotyczy zamówienie: ul. Energetyków 14, 26-600 Radom

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia terenu budowy.
Prace będą wykonywane na terenie działającej Stacji Obsługi Transportu KWP z/s w Radomiu.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załącznikach do SWZ:
Projektowanych postanowieniach umowy.
Programie funkcjonalno-użytkowym.

2. OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania
- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021r. poz. 2454),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002r (tj. Dz.U. z 2022 poz. 1225),
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 1679),
- obowiązujące normy i przepisy polskie i europejskie, zasady wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym.

3. ZAKRES ROBÓT

Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem uzgodnień i decyzji administracyjnych, pełnienie nadzoru autorskiego oraz realizację robót budowlanych
Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno – użytkowego (dalej także „PFU”)

1) W zakres przedmiotu niniejszej umowy wchodzi:
• opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
• opracowanie dokumentacji wykonawczej,
• przeprowadzenie wszelkich czynności w celu uzyskania odpowiednich pozwoleń i decyzji,
• pełnienie nadzoru autorskiego,
• wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją.
• Opracować dokumentację powykonawczą wraz z inwentaryzacją geodezyjną


Zamawiający ustanowił ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy, za wykonane i odebrane roboty.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia terenu budowy.
Prace będą wykonywane na terenie działającej Stacji Obsługi Transportu KWP z/s w Radomiu.

W odniesieniu do warunku określonego w art. 100 ustawy Pzp dotyczącego dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych (Dz.U.UE.L Nr 94, s. 65), Zamawiający informuje, że opis przedmiotu zamówienia nie uwzględnia wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, gdyż nie ma takiej możliwości ze względu na zakres robót: KWP Radom - SOT- przebudowa przyłącza ciepłowniczego- nie dotyczy.


4. WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI
Zgodnie z zapisami zawartymi w propozycji umowy.
Na przedmiot umowy Wykonawca udziela zamawiającemu na przedmiot zamówienia min. 5 lat gwarancji licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się do usuwania wad powstałych w okresie gwarancji na własny koszt, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych licząc od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.
Bieg gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze końcowym przedmiotu umowy i obejmuje wady materiałowe oraz wady w robociźnie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem:

Cena - 60 % (60 pkt - maksymalna liczba punktów, która może być przyznana)
Okres gwarancji - 40 % (40 pkt - maksymalna liczba punktów, która może być przyznana)

1) Wyliczenie i przyznanie punktacji każdej z ofert za zaproponowaną cenę na podstawie następującego wzoru:
P obliczana=(X min/X obliczana) x 60
gdzie :
P obliczana - punktacja ,którą należy wyznaczyć
X min - najniższa wartość w danym kryterium spośród złożonych ofert
X obliczana - wartość obliczanej oferty w danym kryterium
Cena ofertowa brutto ma być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2)Wyliczenie i przyznanie punktacji każdej z ofert za zaproponowany okres gwarancji w następujący sposób:
5 lat – 0 pkt ( wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji )
6 lat– 20 pkt
7 lat lub więcej – 40 pkt

Oferty zawierające okres gwarancji krótszy niż 5 lat zostaną odrzucone, jako niezgodne z SWZ, natomiast w przypadku ofert zawierających okres gwarancji dłuższy niż 7 lat, do wyliczenia
i przyznania ofercie punktacji za zaoferowany okres gwarancji przyjęte zostanie 7 lat.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie okresu gwarancji, Wykonawca zobowiązany
jest udzielić Zamawiającemu gwarancji na okres 5 lat i do wyliczenia i przyznania ofercie punktacji przyjęte zostanie 5 lat.

3) Zsumowanie punktacji za dwa kryteria dla każdej z ofert i na tej podstawie dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty.
P obliczana za cenę + P obliczana za okres gwarancji = Liczba punktów przyznanych ofercie

Do porównania Zamawiający przyjmie podane przez Wykonawców w formularzu ofertowym: cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia, okres gwarancji podany w pełnych latach ten sposób, że do wyboru : 5 lub 6 lub 7 lub większą od 7 ilość lat gwarancji .

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
na zasadach określonych w Rozdziale XVI SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia wymagań
w zakresie tego warunku;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie tego warunku;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zmawiający nie stawia wymagań w zakresie tego warunku;
4) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

 dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia.

Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
Wykonawca winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:

• osobą posiadającą kwalifikacje zawodowe – uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych, gazowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
• kierownikiem robót posiadającym kwalifikacje zawodowe – uprawnienia w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, oraz posiadającym min. 3 letnie doświadczenie jako kierownik robót/budowy,

Doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy w powyższych specjalnościach powinno wynikać z faktycznego okresu pełnienia tych funkcji tj. od dnia potwierdzonego własnoręcznym podpisem wpisu do dziennika budowy.

Zamawiający dopuszcza pełnienie opisanych funkcji przez jedną osobę, o ile posiadane przez nią uprawnienia będą obejmowały wymagane specjalności.

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
- Wykaz osób - skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
Zamawiający oceni czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie ZŁOŻONEGO WRAZ Z OFERTĄ oświadczenia składanego na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i na podstawie wykazu osób składanego NA WEZWANIE zamawiającego

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, zamawiający będzie żądał NA WEZWANIE od wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, nie krótszym niż 5 dni aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

1) Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, pod rygorem nieważności należy złożyć
 w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia lub
 w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem elektronicznym osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) oświadczenie, o którym mowa w tym punkcie składa każdy wykonawca jako oświadczenie własne.

2) Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem o którym mowa w pkt. 1 także oświadczenie/oświadczenia podmiotów udostępniających zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego.


Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, pod rygorem nieważności należy złożyć
 w formie elektronicznej ( tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym ) przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby
 w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby

Jeżeli oświadczenie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem elektronicznym osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia dokonuje – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz.

UWAGA!
NIE NALEŻY SKŁADAĆ WRAZ Z OFERTĄ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH tj.: OŚWIADCZENIA WYKONAWCY/ WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA/ PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1 USTAWY PZP.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający będzie żądał NA WEZWANIE od wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, nie krótszym niż 5 dni aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

 wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.


UWAGA!
NIE NALEŻY SKŁADAĆ WRAZ Z OFERTĄ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH tj.: WYKAZU OSÓB .

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:
1) Formularz ofertowy (oferta)
2) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik
3) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych wspólnie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
4) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby Wykonawca, załącza do oferty oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (podpisane przez podmiot udostępniający zasoby), potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
5) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców.
W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby Wykonawca, załącza do oferty oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (podpisane przez podmiot udostępniający zasoby), potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
6) Dokument potwierdzający wniesienie wadium.
7) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego do oddania wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w związku z powołaniem się na te zasoby celem spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu - składa wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby .
8) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia(konsorcjum, spółka cywilna) o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy, wniesione zgodnie z rozdz. XVII SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 1.300,00 zł.

1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy o numerze:
49 1010 1010 0022 1913 9120 0000
z dopiskiem wadium – nr postępowania 51/23

Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium na jednym dokumencie dla wszystkich zadań, przy czym na dokumencie należy wymienić zadania i odpowiadające im kwoty wadium.

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniądza zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

4. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o którym mowa w pkt. 2 ppkt 4) musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP;
2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: ……........................................................................
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 PZP), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających sięo udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
5. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium, lub wniósł wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp zostanie odrzucona.
6. Zgłoszenie roszczeń jest dopuszczalne w zakreślonym terminie po upływie terminu jego ważności, jeżeli tylko zdarzenie uzasadniające zatrzymanie wadium miało miejsce przed upływem terminu związania ofertą.
7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1 - 5 ustawy Pzp.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków , pełna informacja w powyższym zakresie zawarta jest w SWZ zamieszczonej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 PZP), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających sięo udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
2) 9. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum spółka cywilna) w treści dokumentu potwierdzającego złożenie wadium w formie gwarancji lub poręczenia koniecznym jest wymienienie bądź wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego, a co najmniej zasygnalizowanie, że strona stosunku „gwarancyjnego" jest liderem - jednym z uczestników konsorcjum, działającym także w imieniu i na rzecz innych uczestników jako wykonawców - którzy wspólnie złożyli lub złożą w postępowaniu przetargowym ofertę, po to aby gwarant mógł prawidłowo zidentyfikować, kto jest wykonawcą w postępowaniu przetargowym. W ten
sposób wykluczone zostają wszelkie wątpliwości interpretacyjne związane z ustalaniem zakresu zobowiązań ubezpieczyciela, a tym samym gwarancja spełnia swój cel, tj. zabezpiecza interes finansowy zamawiającego (beneficjenta) poprzez wypłatę mu określonej kwoty pieniężnej przez gwaranta - zakład ubezpieczeń w przypadku, gdy zobowiązany –
zleceniodawca gwarancji (lub inny podmiot z nim powiązany i objęty zakresem gwarancji) nie wywiąże się ze swych powinności
3) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych wspólnie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby Wykonawca, załącza do oferty oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (podpisane przez podmiot udostępniający
zasoby), potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców.
W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby Wykonawca, załącza do oferty oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (podpisane przez podmiot udostępniający zasoby), potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
6) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy, wniesione zgodnie z rozdz. XVII SWZ
7) Przed podpisaniem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) przedstawią zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych wykonawców

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1. Zamawiający dopuszcza udzielenie Wykonawcy zaliczki w wysokości nie więcej niż 90 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 5 na poczet wykonania zamówienia w przypadku dysponowania stosownymi środkami finansowymi (wysokość i ilość zaliczek określi Zamawiający ).
2. Warunkiem udzielenia zaliczki jest wskazanie przez Wykonawcę we wniosku o udzielenie zaliczki, na podstawie zaakceptowanego harmonogramu wykonania etapów robót zakresu robót, na których realizację wykorzysta zaliczkę a także wniesienie 100% jej zabezpieczenia. Po podpisaniu umowy, a przed udzieleniem zaliczki, na wezwanie Zamawiającego i w terminie przez niego określonym, Wykonawca wniesie zabezpieczenie zaliczki według swego wyboru w jednej z następujących form:
1) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
5) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
6) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
7) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów ( Dz.U. z 2018r. poz. 2017).
3. Wniesienie zabezpieczenia zaliczki, o której mowa w ust. 2 nastąpi przez złożenie Zamawiającemu w tym celu dokumentu, który musi bezwarunkowo gwarantować wypłatę na rzecz Zamawiającego kwoty zaliczki w przypadku nie terminowego rozliczenia dotychczas pobranej zaliczki. Ważność tego dokumentu powinna mijać nie wcześniej niż 30 dnia kalendarzowego od dnia, w którym przypadnie termin rozliczenia zaliczki. Treść dokumentu zabezpieczenia zaliczki podlega akceptacji Zamawiającego.
4.Zwrot zabezpieczenia zaliczki nastąpi w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia protokolarnego odbioru robót o wartości udzielonej zaliczki poprzez zwrot dokumentu, o którym mowa w ust. 3.
5. Udzielenie przez Zamawiającego kolejnej zaliczki jest uzależnione od wykazania przez Wykonawcę, że wykonał zamówienie o wartości poprzednio udzielonych zaliczek oraz od przedstawienia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji części zamówienia, za którą zaliczka została wypłacona.
6. Nie wniesienie zabezpieczenia zaliczek skutkuje odstąpieniem przez Zamawiającego od udzielania zaliczek.
7. Warunkiem przystąpienia przez strony do odbioru końcowego przedmiotu umowy i wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej za wykonanie umowy jest uprzednie przedstawienie przez Wykonawcę rozliczenia wszystkich pobranych zaliczek.
8.Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu zaliczki w terminie wskazanym przez Zamawiającego na jego pisemne wezwanie , jeżeli:
1) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania robót objętych zakresem przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1 i nie podejmuje ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie, wyznaczającego ostateczny termin rozpoczęcia robót,
2) Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy i przerwa trwa dłużej niż 7 dni kalendarzowych, pomimo wezwania Wykonawcy do wznowienia robót i wyznaczenia mu w tym celu ostatecznego terminu,
3) Wykonawca nie przedstawił rozliczenia dotychczas pobranej zaliczki,
4) Wykonawca nie wykonał zakresu robót odpowiadającego wartością wysokości pobranej zaliczki (zapis dotyczy sytuacji udzielenia kilku zaliczek).
9. Zamawiający skorzysta z zabezpieczenia zaliczki, jeżeli Wykonawca nie zwróci zaliczki w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w przypadku, o którym mowa w ust.8.
10. Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia zaliczki z zachowaniem wymogów określonych w niniejszym paragrafie.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-14 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-14 11:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-12

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1) Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych: NIE
2) Liczba części zamówienia zgodnie z dokumentami zamówienia wynosi:
a) „KWP Radom- SOT- przebudowa przyłącza ciepłowniczego” zaprojektuj i wybuduj
b) „KWP Radom - Stacja Obsługi Transportu w Radomiu - przebudowa przyłącza energetycznego” -zaprojektuj i wybuduj
c) „Przebudowa, modernizacja wraz z wyposażeniem Stacji Kontroli Pojazdów KWP zs w Radomiu przy ulicy Energetyków 14”- zaprojektuj i wybuduj
3) Powód niedokonania podziału zamówienia na części (jeżeli dotyczy): NIE DOTYCZY
4) Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej.
5) Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych
6) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
7) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa wart. 214 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy Pzp
8) Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
9) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
10) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
11) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy.
12) Informacja na temat zaliczek
1. Zamawiający dopuszcza udzielenie Wykonawcy zaliczki w wysokości nie więcej niż 90 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 5 na poczet wykonania zamówienia w przypadku dysponowania stosownymi środkami finansowymi (wysokość i ilość zaliczek określi Zamawiający ).
2. ...
13) Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (indywidualny identyfikator PEPPOL- GLN 5907714353635).
14) Zamawiający wyłącza ze stosowania przesyłanie za pośrednictwem Platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych zgodnie z art 4 ust 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz. U. 2020 poz. 1666).
15) W odniesieniu do warunku określonego w art. 100 ustawy Pzp dotyczącego dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych (Dz.U.UE.L Nr 94, s.65), Zamawiający informuje, że opis przedmiotu zamówienia nie uwzględnia wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, gdyż nie ma takiej możliwości ze względu na zakres robót: KWP Radom - SOT- przebudowa przyłącza ciepłowniczego- nie dotyczy .
16) Zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania, w przypadkach wskazanych w przepisie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 129 z późn. zm.)


Dotyczy punktu 4.2.10 ogłoszenia - Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia tj.
Etap I : nie później niż 100 dni kalendarzowych od podpisania umowy
Etap II: nie później niż 120 dni kalendarzowych od podpisania umowy

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków , pełna informacja w powyższym zakresie zawarta jest w SWZ zamieszczonej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.