eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radomsko › Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Batorego, ul.Sienkiewicza i ul.Ogrodowej w RadomskuOgłoszenie z dnia 2023-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Batorego, ul.Sienkiewicza i ul.Ogrodowej w Radomsku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Radomsko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648238

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tysiąclecia 5

1.5.2.) Miejscowość: Radomsko

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-500

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@radomsko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.radomsko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Batorego, ul.Sienkiewicza i ul.Ogrodowej w Radomsku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e2a82b26-8d17-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00522414

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039224/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Dokumentacja projektowa w ramach zadania "Rozbudowa ul. Batorego, ul. Sienkiewicza i ul. Ogrodowej w Radomsku" CPV:71200000-0, 71240000-2

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e2a82b26-8d17-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1.Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą
elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze”(„Formularze do komunikacji”) pod
adresem https://ezamowienia.gov.pl. link bezpośredni: w pkt 3.1 ogłoszenia o zamówieniu.
2.Oferty należy złożyć za pomocą platformy e-Zamówienia
https://ezamowienia.gov.pl/ w tym link bezpośredni w pkt 3.1 ogłoszenia o zamówieniu.
3.Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB
4.W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
zamowienia@radomsko.pl(maksymalny rozmiar przesyłanych plików 20 MB),z wyłączeniem składania ofert

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-
Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-
Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz
informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
3. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia -
https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu .
4. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do
komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”) pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. Za
pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i
udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk
„dodaj załącznik”).
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
zamowienia@radomsko.pl (maksymalny rozmiar przesyłanych plików 20 MB).
6. Szczegółowe informacje w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotycząca RODO - szczegółowo określona w
Rozdziale 24 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje dotycząca RODO - szczegółowo określona w
Rozdziale 24 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZP.271.1.29.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 195000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Batorego, ul. Sienkiewicza i ul. Ogrodowej w Radomsku”.
Zakres opracowania obejmuje:
- ulicę Batorego na odcinku od ulicy Brzeźnickiej cały odcinek przechodzący w ulicę Sienkiewicza,
- ulicę Sienkiewicza na odcinku od ulicy Batorego do ulicy Piłsudskiego,
- ulicę Ogrodową cały odcinek od ulicy Sienkiewicza do ulicy Piłsudskiego
2.Wykonawca zobowiązuje się do:
1)wykonania kompletnej dokumentacji zgodnie z postanowieniami umowy ( wzór/projekt umowy dodatek nr 9 do SWZ ),w oparciu o istniejącą koncepcję (dodatek nr 10 do SWZ) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,
2)uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych prawem opinii
i uzgodnień,
3. W ramach przedmiotu zamówienia należy opracować kompletną dokumentację :
1) dokumentację projektową składającą się z:
a) projektu budowlanego zawierającego projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno – budowlany, projekt techniczny oraz niezbędne załączniki w tym m.in. opinie, pozwolenia, uzgodnienia, informację dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
b) projektu wykonawczego
c) kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót w zakresie obejmującym cały zakres dokumentacji projektowej z podziałem na branże
2) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót
3) dokumentację geotechniczną
4) projekt stałej organizacji ruchu w zakresie oznakowania pionowego i poziomego zatwierdzony przez właściwy organ
5) wniosek wraz z kompletem załączników o wydanie decyzji ZRID, który Wykonawca ma obowiązek złożyć do odpowiedniego organu
W/w dokumenty w ppkt od 1) do 5) w dalszej części zwane są ogólnie dokumentacją.
4. Zakres dokumentacji obejmuje w szczególności :
1) roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne i inne konieczne dla prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego,
2) budowę jezdni szerokości 6 metrów ulicy Batorego i Sienkiewicza, szerokości zmiennej w ulicy Ogrodowej wg istniejącej koncepcji projektowej ograniczonej krawężnikami o konstrukcji nawierzchni drogowej KR3,
3) budowę chodnika utwardzonego kostką betonową w kolorze szarym ograniczonym obrzeżem betonowym i ścieżki pieszo – rowerowej z masy asfaltowej ograniczonej obrzeżem betonowym,
4) budowę zjazdów do posesji z kostki betonowej w kolorze czerwonym ograniczonych obrzeżem betonowym,
5) budowę oświetlenia ulicznego,
6) budowę kanalizacji deszczowej,
7) wycinkę drzew kolidujących z planowaną inwestycją,
8) likwidację kolizji projektowanych rozwiązań z infrastrukturą podziemną i nadziemną.
9) niezbędne podziały nieruchomości,
10) nasadzenia drzew i zieleni,
11) 3 sceny fotorealistyczne wizualizacji przedstawiające efekt końcowy
Dokumentację należy sporzadzić z podziałem na poszczególne branże tj. drogową, elektryczną, sanitarną, telekomunikacyjną.
5.Szczegółowy opis przedmiotu zawierają:
1) wzór/projekt umowy - stanowiący dodatek nr 9,
2) koncepcja projektowa rozbudowy ul. Batorego, ul.Sienkiewicza i ul.Ogrodowej w Radomsku - stanowiąca dodatek nr 10
3) oświadczenie dot. kanału technologicznego - stanowiące dodatek nr 12
6. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ wraz z dodatkami określił wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia.
7. Określenie wymagań dotyczących zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy szczegóły w SWZ
8.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 305 pkt 1 ustawy.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Uzasadnienie :
Ze względu na charakter przedmiotu zamówienia oraz organizację, podział niniejszego zamówienia na części znacznie utrudniłby realizację przedmiotu niniejszego zamówienia dla potencjalnego wykonawcy jak i nadzór nad jego realizacją przez zamawiającego.
Podział niniejszego zamówienia na części spowodowałby trudności realizacyjne, zwiększenie kosztów realizacji oraz ryzyko nieterminowego wykonania zamówienia, a w konsekwencji problemy związane z uzyskaniem jednego wspólnego celu jakim jest opracowanie spójnej wielobranżowej dokumentacji projektowej. Zamówienie nie zostało podzielone na części z uwagi na możliwość utrudnionej koordynacji prac prowadzonych przez niezależnych Wykonawców – projektantów. Niepodzielenie niniejszego zamówienia na części nie naruszy zasady uczciwej konkurencji i nie spowoduje ograniczenia możliwości ubiegania się o zamówienie mniejszym podmiotom. Zakres i wartość szacunkowa zamówienia wskazuje, że jest ono skierowane do podmiotów z Sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Ponadto nie ograniczono udziału podwykonawców przy realizacji zamówienia. W związku z powyższym zachowując swobodę autonomicznego podejmowania decyzji przez Zamawiającego, stwierdzono że nie celowym byłoby podzielenie zamówienia na części, a więc realizacja zamówienia powinna być udzielona jednemu wykonawcy.

10.Zamawiający przewidział, że istnieje możliwość, że o udzielenie zamówienia będzie ubiegał się podmiot, który był zaangażowany w przygotowanie postępowania o udzielenie tego zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.
W związku z powyższym Zamawiający podjął następujące środki mające na celu zapobieżeniu zakłócenia uczciwej konkurencji w przypadku, o którym mowa w art. 85 ust. 1 ustawy:
1) na stronie internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e2a82b26-8d17-11ee-b55a-a22b2d7f700e
oraz dodatkowo na Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Radomska: https://bip.radomsko.pl publikuje wszelkie dokumenty jakimi dysponuje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia tj.Koncepcję projektową oraz koncepcję - szacunkowe zestawienie kosztów i oświadczenie dot. kanału technologicznego
2) wyznaczył dłuższy termin na złożenie ofert,
3) ujawnia wartość szacunkową zamówienia, która wynosi dla niniejszego postępowania 195 000,00 zł netto

4.2.6.) Główny kod CPV: 71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie:
a) cenę ryczałtową brutto obejmującą podatek od towarów i usług (z VAT) za wykonanie całości przedmiotu zamówienia – wg
przypisanej wagi kryterium Ceny (C) tj. 100 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Dot.zdolności technicznej lub zawodowej Określenie warunków:
1) wymagane jest posiadanie wiedzy i doświadczenia: tj. warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej: dwie usługi projektowe, których wartość kosztorysowa robót wynikająca z kosztorysu inwestorskiego wynosi co najmniej 1 000 000,00 zł netto każda, w zakresie opracowania dokumentacji projektowej wielobranżowej przebudowy i/lub rozbudowy i/lub budowy drogi publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy
UWAGA:
Usługi projektowe, które polegały na aktualizacji dokumentacji projektowej nie będą uznane jako spełniające powyżej opisany warunek.
2) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a) osobą, która pełnić będzie funkcję projektanta branży drogowej - posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń
b) osobą, która pełnić będzie funkcję projektanta branży instalacji sanitarnych - posiadającą uprawnienia do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
c) osobą, która pełnić będzie funkcję projektanta branży instalacji elektrycznych - posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
d) osobą, która pełnić będzie funkcję projektanta branży telekomunikacyjnej - posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń
- określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z zm.) i rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831 ) lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia lub ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 551 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 334 ze zm),
Uwaga: Dopuszcza się możliwość, aby jedna osoba pełniła jednocześnie więcej niż jedną funkcję.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Na wezwanie
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
1) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie
podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego – z wykorzystaniem wzoru stanowiącego dodatek nr 5a do
SWZ.
W/w oświadczenie w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (dotyczy również wspólników spółki
cywilnej) - składa każdy z Wykonawców osobno. 2) W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118
ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie wymienione w w pkt 10.3.1. ppkt 1 SWZ podmiotu udostępniającego te
zasoby - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego dodatek nr 5b do SWZ .
W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w/w oświadczenie, składa każdy z tych podmiotów.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy - z wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 6 do SWZ,

Uwaga :
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, w/w wykaz, powinien dotyczyć usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

Okresy wyrażone w latach, o których mowa w pkt 10.3.2 ppkt 1 lit. a SWZ liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.

2) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy - z
wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 7 do SWZ.
3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających zasoby - Wykonawca składa wraz z ofertą ten dokument – z możliwością wykorzystania wzoru
stanowiącego dodatek nr 8 do SWZ.
4) oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – zgodnie z pkt 8.2 ppkt 6) SWZ - dołączyć do oferty w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego dodatek nr 4 do SWZ,

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) wypełniony formularz ofertowy o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym dodatek nr 1 do SWZ ,
2) pełnomocnictwo/-a - do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, określające jego
zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub tego podmiotu – Wykonawca składa wraz z
ofertą ,
3) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby - w przypadku
polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby Wykonawca składa niniejsze oświadczenia
wraz z oświadczeniami, o którym mowa w pkt 10.1 ppkt 2 i 3 SWZ - z wykorzystaniem wzorów stanowiących dodatki nr 2b i
3b do SWZ.
W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w/w oświadczenia, składa każdy z tych
podmiotów.
Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, wymaga złożenia oświadczeń, o których mowa w pkt 10.1 oraz 10.3.1 SWZ.
Uwaga do SEKCJI V-KWALIFIKACJA WYKONAWCY- wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1
pkt 4 ustawy Pzp i zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( DZ. U. z 2023 r. poz.
1497 ze zm.)-szczegóły w SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1 Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100),
.2 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert wskazanym w pkt 16.2 SWZ.
3 Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO Bank Polski S. A.
Nr rachunku: 59 1020 3352 0000 1302 0265 3475
z dopiskiem: Wadium - Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Batorego, ul.Sienkiewicza i ul.Ogrodowej w Radomsku”
Uwaga:
Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.

2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.

5 Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie, o której mowa w pkt 12.3 ppkt 2-4 wówczas Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej wystawiony na rzecz Zamawiającego (przed upływem terminu określonego w pkt 16.2 SWZ).

Dokument ten musi zachować ważność przez okres związania ofertą.
W/w dokument musi zawierać w swojej treści oświadczenie poręczyciela lub gwaranta, że zobowiązuje się on do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty.
Tym samym, wadium musi zabezpieczać ofertę w sposób dający Zamawiającemu pewność pełnego zaspokojenia jego roszczeń zarówno co do ich maksymalnego zakresu, jak również bezwarunkowej i nieodwołalnej ich realizacji na pierwsze pisemne żądanie wzywające do zapłaty, w przypadku wystąpienia okoliczności ustawowych uprawniających do zatrzymania wadium.
.6 Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu - przelewem, na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Batorego, ul.Sienkiewicza i ul.Ogrodowej w Radomsku”
7 Zamawiający będzie dokonywał zwrotu lub zatrzymania wadium zgodnie z art. 98 ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (w ramach oferty wspólnej).Wszelka korespondencja
prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie
z Pełnomocnikiem, przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl link
prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia: w pkt 3.1 ogłoszenia o zamówieniu.
2.Oferta Wykonawców, o których mowa w pkt 8.1 SWZ powinna spełniać następujące wymagania:
1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego;
2) pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy;
b) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem
adresu siedziby;
c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania;
3)W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt 10.1 ppkt4
(art. 125 ust. 1) SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu
4)W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi , do realizacji których te zdolności są wymagane.
5) Wykonawcy wspólnie składający ofertę, dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi dodatek nr 4 do SWZ.
6) oświadczenia, o których mowa w pkt 10.3.1 ppkt 1 SWZ składa każdy z Wykonawców osobno;
7) w odniesieniu do warunków określonych w pkt 5.2 SWZ wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez wykonawców
składających ofertę wspólną (nie musi ich spełniać każdy z wykonawców składających ofertę wspólną osobno);
3.Szczegółowe informacje w SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy. Postanowienia dotyczące dopuszczalnych zmian umowy, zostały
określone we wzorze/projekcie umowy stanowiącym dodatek nr 9 do SWZ oraz w art. 455 ust. 1 pkt 2,3,4 ustawy oraz art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pomocą Platformy e-Zamówienia, dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie EZamówienia podany w pkt 3.1 Ogłoszenia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-12 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.