eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pszczyna › Przebudowa i modernizacja boiska sportowego wraz z infrastrukturą w Wiśle WielkiejOgłoszenie z dnia 2023-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa i modernizacja boiska sportowego wraz z infrastrukturą w Wiśle Wielkiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258339

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 2

1.5.2.) Miejscowość: Pszczyna

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-200

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pszczyna@pszczyna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pszczyna.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://pszczyna.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa i modernizacja boiska sportowego wraz z infrastrukturą w Wiśle Wielkiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0f2a0b3e-5085-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00522134

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00023965/26/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.28 Przebudowa i modernizacja boiska sportowego wraz z infrastrukturą w Wiśle Wielkiej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00390281

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZP.271.1.0037.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa i modernizacja boiska sportowego wraz z infrastrukturą w Wiśle Wielkiej.
2. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawierają załączona dokumentacja projektowa, uzgodnienia branżowe oraz specyfikacje techniczne stanowiące Załącznik nr 7 do SWZ.
3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę i montaż tablicy informacyjnej wg wytycznych opisanych w załączniku nr 9 do SWZ.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wystąpienia robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego w porozumieniu z projektantem. Roboty te nie spowodują zmiany wynagrodzenia za przedmiot umowy. Wprowadzenie robót zamiennych będzie możliwe, jeżeli:
- są korzystne dla Zamawiającego lub przyniosą korzystne skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy,
- stały się konieczne na skutek ujawnienia przeszkód w gruncie lub dokumen-tacji projektowej,
- pozwolą osiągnąć lepsze parametry techniczne, użytkowe, estetyczne od przyjętych w dokumentacji projektowej,
- pojawią się na rynku części, materiały lub urządzenia nowszej generacji po-zwalające na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2182020,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2886318,49 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2182020,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MODERATO Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: PL 5492465947

7.3.3) Ulica: Os. Rotmistrza Witolda Pileckiego 17/6

7.3.4) Miejscowość: Oświęcim

7.3.5) Kod pocztowy: 32-600

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

ANSBUD Aneta Strzelczyk budowa boisk


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2182020,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-10-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.