eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu WygodaOgłoszenie z dnia 2023-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu Wygoda

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Rembertów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015259640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. gen. A. Chruściela 28

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 04-401

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rembertow.wzp@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rembertow.um.warszawa.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zamowienia.um.warszawa.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu Wygoda

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8804cc23-69a5-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00522127

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00015015/25/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.21 Modernizacja obiektu sportowo - rekreacyjnego na osiedlu Wygoda

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00444297

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: UD-VIII-WZP.271.38.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 183483,83

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania: Modernizacja obiektu sportowo – rekreacyjnego na osiedlu Wygoda przy ul. Wał Kościuszkowski w Warszawie na terenie działki ew. 122 z obrębu 3-07-09 zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania terenu. Zadanie polega na zakupie i montażu:
1. urządzeń sportowych:
 duży zestawy ‘Street workout’ wraz z nawierzchnią bezpieczną w postaci gumowych mat przerostowych,
 urządzenie ‘Spętane dłonie’ wraz z nawierzchnią bezpieczną w postaci gumowych mat przerostowych,
 trzy stanowiska siłowni plenerowych: masażer, sternik 3 i sternik 4 czyli Koła Tai Chi
2. elementów małej architektury: ławki, kosze, regulamin.
3. uzupełnieniem terenu będzie dosadzenie wokół urządzeń rabat z krzewów ozdobnych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wykonawca FIT PARK Sp. z o.o. - sp. k., ul. Turkusowa 60, 87-100 Toruń, którego ofertę Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą w dn. 9.11.2023 r., zaproszony został do podpisania umowy. Niestety Wykonawca poinformował Zamawiającego w dn. 15.11.2023 r., że nie jest w stanie podpisać umowy z wymaganym terminem realizacji inwestycji.

W związku z tym zamawiający dokonał badania i oceny ofert pozostałych wykonawców, a następnie dokonał kwalifikacji podmiotowej wykonawcy (1 MOVE Sp. z o.o., ul. Morelowa 5 lok. 30, 80-174 Gdańsk), którego oferta została najwyżej oceniona w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający w dniu 27.10.2023 r. wezwał ww. Wykonawcę na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych do złożenia podmiotowych środków dowodowych.
W wyznaczonym terminie Wykonawca złożył dokumenty oraz załączył specyfikację materiałową wraz z kartami katalogowymi oferowanych urządzeń.
Z załączonych dokumentów wynikało, że zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia nie spełniają warunków opisanych w projekcie zagospodarowania terenu, który łącznie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowią opis przedmiotu zamówienia.

Zaproponowane urządzenia sportowe posiadają inne parametry techniczne niż te przewidziane w projekcie. Oceniając wymiary zewnętrze urządzenia „A” pod nazwą „Street workout”, stwierdza się, że występują duże rozbieżności, które nie mieszczą się w dopuszczalnych granicach przewidzianych w projekcie. W związku z tym zamawiający nie mógł przyjąć zaproponowanych rozwiązań.

Powoduje to, iż oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

W związku z powyższym zamawiający postanawia jak na wstępie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.