eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi O鈍i璚im › CAΜDOBOWE 名IADCZENIE USΣGI ODBIORU, TRANSPORTU I PRZECHOWYWANIA ZWΜK PACJENT紟 ZMARΧCH W SZPITALU POWIATOWYM W O名I犴IMIUOg這szenie z dnia 2023-11-29


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
CAΜDOBOWE 名IADCZENIE USΣGI ODBIORU, TRANSPORTU I PRZECHOWYWANIA ZWΜK PACJENT紟 ZMARΧCH
W SZPITALU POWIATOWYM W O名I犴IMIU

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: ZESP茛 OPIEKI ZDROWOTNEJ W O名I犴IMIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000304409

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: WYSOKIE BRZEGI 4

1.5.2.) Miejscowo嗆: O鈍i璚im

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-600

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: ma這polskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - O鈍i璚imski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szpitaloswiecim.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://www.szpitaloswiecim.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - samodzielny publiczny zak豉d opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

CAΜDOBOWE 名IADCZENIE USΣGI ODBIORU, TRANSPORTU I PRZECHOWYWANIA ZWΜK PACJENT紟 ZMARΧCH
W SZPITALU POWIATOWYM W O名I犴IMIU

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-370af504-8eaf-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00521928

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-11-29

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Nie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://szpitaloswiecim.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawcami odbywa si drog elektroniczn przy u篡ciu Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace na portalu https://szpitaloswiecim.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysy豉nia i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy u篡ciu platformy, opisane zosta造 w Instrukcji dla wykonawcy pod adresem: https://szpitaloswiecim.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet w zak豉dce: Regulacje i procedury procesu zakupowego/Deklaracja dost瘼no軼i.
3. Wykonawca przyst瘼uj帷 do niniejszego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z portalu Marketplanet OnePlace, okre郵one w Instrukcji dla wykonawcy oraz zobowi您uje si korzystaj帷 z portalu Marketplanet OnePlace przestrzega postanowie tej instrukcji.
4. Maksymalny rozmiar plik闚 przesy豉nych za po鈔ednictwem dedykowanych formularzy do z這瞠nia
i wycofania oferty oraz komunikacji wynosi: 2000 MB.
5. Zamawiaj帷y mo瞠 r闚nie komunikowa si z Wykonawcami za pomoc poczty elektronicznej, email: zamowienia@szpitaloswiecim.pl .
Dokumenty elektroniczne, o鈍iadczenia lub elektroniczne kopie dokument闚 lub o鈍iadcze sk豉dane s przez Wykonawc za po鈔ednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace lub za pomoc poczty elektronicznej, na adres email: zamowienia@szpitaloswiecim.pl
Szczeg鏊ne wymagania okre郵one w Dziale XV SWZ obowi您uj w przypadku sk豉dania ofert.
Spos鏏 sporz康zenia dokument闚 elektronicznych, o鈍iadcze lub elektronicznych kopii dokument闚 lub o鈍iadcze musi by zgodny z wymaganiami okre郵onymi w rozporz康zeniu Prezesa Rady Ministr闚 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporz康zania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452), zwanym dalej: rozporz康zenie ws. 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Szanuj帷 Pa雟twa prywatno嗆 oraz dbaj帷 o to, aby Pa雟two wiedzieli kto i w jaki spos鏏 przetwarza Pa雟twa dane osobowe, poni瞠j przedstawiam informacje, kt鏎e pomog Pa雟twu to ustali. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuj, i:
1. Administratorem jest ZOZ w O鈍i璚imiu, ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600 O鈍i璚im
2. Dane kontaktowe Inspektor Ochrony Danych:
W ZOZ w O鈍i璚imiu, ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600 O鈍i璚im zosta wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, dane kontaktowe: tel. 33 8448 487, adres email: iod@szpitaloswiecim.pl ;
3. Cele przetwarzania danych osobowych:
Dane osobowe s zbierane w celu niezb璠nym dla udost瘼niania dokumentacji dotycz帷ej prowadzenia post瘼owa o udzielenie zam闚ie publicznych, w zwi您ku z post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego /dane identyfikuj帷e post瘼owanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;
4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
Przetwarzanie jest niezb璠ne do wype軟ienia obowi您ku prawnego ci捫帷ego na Administratorze (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
Dalsze zapisy znajduj si w Rozdziale XXII. RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZOZ.DZP.271.68.TP.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.5.) Warto嗆 zam闚ienia: 360000 PLN

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest ca這dobowe 鈍iadczenie us逝g odbioru, transportu oraz przechowywania zw這k pacjent闚 zmar造ch w Szpitalu Powiatowym w O鈍i璚imiu w szczeg鏊no軼i obejmuj帷e:
a) odbi鏎 zw這k zmar造ch pacjent闚 (w tym szcz徠k闚 dzieci martwo urodzonych) z miejsc zlokalizowanych
na terenie Zamawiaj帷ego (oddzia造, w tym SOR, poradnie, pomieszczenia pro morte, etc.),
b) przew霩 zw這k os鏏 zmar造ch u Zamawiaj帷ego (pacjent闚) do ch這dni/prosektorium, zlokalizowanej/zlokalizowanego na terenie Szpitala,
c) przechowywanie przez Wykonawc zw這k os鏏, o kt鏎ych mowa w lit. a) powy瞠j,
d) wydanie pracownikowi prosektorium Szpitala Powiatowego w O鈍i璚imiu zw這k z ch這dni w celu przeprowadzenia sekcji zw這k, w przypadku konieczno軼i przeprowadzenia sekcji w innym miejscu ni Szpital Powiatowy
w O鈍i璚imiu przew霩 zw這k pacjent闚 do i z miejsca przeprowadzania sekcji,
e) przygotowanie zw這k pacjent闚 do wydania osobom uprawnionym,
f) wydanie zw這k pacjent闚 firmie organizuj帷ej poch闚ek przy udziale lub za zgod os鏏 uprawnionych do organizacji poch闚ku.
2. Za zw這ki uwa瘸 si cia豉 os鏏 zmar造ch/szcz徠ki dzieci martwo urodzonych w Szpitalu Powiatowym w O鈍i璚imiu oraz w jednostkach organizacyjnych ZOZ w O鈍i璚imiu.
3. Wykonawca zobowi您any jest do utrzymania stanu zatrudnienia, umo磧iwiaj帷ego pozostawanie w sta貫j gotowo軼i do wykonywania transportu oraz zapewnienia ci庵這軼i wykonywania us逝g odbierania, transportu
i przechowywania zw這k pacjent闚 zmar造ch w Szpitalu Powiatowym w O鈍i璚imiu.
4. Wykonawca zobowi您any jest zapewni zawsze dw鏂h pracownik闚 przy odbiorze zw這k z Oddzia堯w Szpitalnych.
5. 字edniomiesi璚zna liczba zw這k : 60
6. Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia stanowi za陰cznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 33942000-5 - 字odki transportu zw這k

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 12 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: punktowy

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

zdolno軼i technicznej lub zawodowej; Zamawiaj帷y stwierdzi, i Wykonawca spe軟i warunek udzia逝 w post瘼owaniu w w/w zakresie je郵i wyka瞠 瞠 wykona:
a. Wykonawca wyka瞠, 瞠 dysponuje co najmniej :
• 2 pojazdami przystosowanymi do przewozu zw這k spe軟iaj帷ymi warunki wymagane obowi您uj帷ym prawem, wyposa穎nymi w kapsu造 do transportu zw這k zgodnie z rozporz康zeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwole i za鈍iadcze na przew霩 zw這k i szcz徠k闚 ludzkich (Dz. U z 2007 r., nr 249, poz. 1866), celem zapewnienia ci庵這軼i us逝gi transportu, tak瞠 w przypadku awarii, zdarze drogowych i/lub losowych;
UWAGA: Wy瞠j wymieniona ilo嗆 pojazd闚 jest ilo軼i minimaln.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: o鈍iadczenie o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie wskazanym w Za陰czniku Nr 3 do SWZ o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunk闚

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: o鈍iadczenie o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie wskazanym w Za陰czniku Nr 3 do SWZ o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunk闚
a. Wykaz narz璠zi, wyposa瞠nie zak豉du lub urz康ze technicznych dost瘼nych Wykonawcy w celu wykonania zam闚ienia publicznego wraz z informacj o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wype軟iony i podpisany za. nr 6 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

o鈍iadczenie – za陰cznik nr 7 do SWZ.

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe 鈔odki dowodowe podlegaj帷e uzupe軟ieniu po z這瞠niu oferty:

o鈍iadczenie – za陰cznik nr 7 do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

formularzem oferty za陰cznik nr 1
pe軟omocnictwo

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

3. Wykonawcy mog ubiega si wsp鏊nie o udzielenie zam闚ienia.
W takim przypadku:
1) Wykonawcy wyst瘼uj帷y wsp鏊nie s zobowi您ani do ustalenia pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu albo do reprezentowania ich w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zam闚ienia publicznego
2) Orygina pe軟omocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawc闚 ubiegaj帷ych si wsp鏊nie o udzielenie zam闚ienia lub kopia potwierdzona notarialnie , opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza, powinny by za陰czone do oferty i zawiera w szczeg鏊no軼i wskazanie:
- post瘼owania o zam闚ienie publiczne, kt鏎ego dotycz;
- wszystkich wykonawc闚 ubiegaj帷ych si wsp鏊nie o udzielenie zam闚ienia wymienionych z nazwy z okre郵eniem adresu siedziby;
- ustanowionego pe軟omocnika oraz zakresu jego umocowania
3) Wszelka korespondencja prowadzona b璠zie przez zamawiaj帷ego wy陰cznie z pe軟omocnikiem.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

10
1. Zamawiaj帷y dopuszcza zmiany w umowie w przypadku zmian w przepisach nadrz璠nych powoduj帷ych konieczno嗆 wprowadzenia ich do umowy.
2. Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do zmniejszenia us逝gi w zale積o軼i od jego potrzeb do wysoko軼i 50 % warto軼i zam闚ienia. Wykonawcy nie przys逝guje roszczenie z tytu逝 niezrealizowania pe軟ego zakresu przedmiotu umowy.
3. W przypadku zmiany ceny materia堯w lub koszt闚 zwi您anych z realizacj wynagrodzenia w oparciu o stosowne wska幡iki publikowane przez prezesa GUS, przy czym wzrost wynagrodzenia wykonawcy spowodowany ka盥 kolejn zmian nie mo瞠 przekracza 50% warto軼i pierwotnej umowy. Wykonawca po up造wie 6 miesi璚y od rozpocz璚ia realizacji umowy mo瞠 wyst徙i do Zamawiaj帷ego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie dokonania odpowiedniej zmiany wysoko軼i wynagrodzenia, jednocze郾ie przedstawiaj帷 dowody maj帷e wp造w na ceny lub koszty zwi您ane z realizacj zam闚ienia.
4. Zmiana postanowie niniejszej umowy mo瞠 by dokonana przez strony zgodnie z zapisami art. 455 ust. 1 pkt 2 do 4 oraz art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zam闚ie publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.).
5. Zmiana postanowie niniejszej umowy mo瞠 by dokonana przez strony w formie pisemnej w drodze aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem niewa積o軼i.
6. Wszelkie zmiany umowy wymagaj formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewa積o軼i.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-12-07 09:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://szpitaloswiecim.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-07 09:15

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2024-01-05

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.