eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecinek › Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta na terenie Miasta Szczecinek w 2024 rokuOgłoszenie z dnia 2023-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta
na terenie Miasta Szczecinek w 2024 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejskie Centrum Wsparcia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 387650206

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Połczyńska 2 A

1.5.2.) Miejscowość: Szczecinek

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-400

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mcw.szczecinek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: miejskiecentrumwsparcia.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta
na terenie Miasta Szczecinek w 2024 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f48476ba-8a07-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00521821

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00503858/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta na terenie Miasta Szczecinek w 2024 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f48476ba-8a07-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem Formularzy do komunikacji” dostępnych na Platformie e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/pl w zakładce „Formularze”, lub poczty elektronicznej e-mail: sekretariat@mcw.szczecinek.pl z
zastrzeżeniem, iż oferta musi zostać złożona przy użyciu Platformy e-Zamówienia.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-
Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy określa
Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w
zakładce „Centrum pomocy”;
2) Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie ani
logowania;
3) Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta
„Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do
komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie;
4) Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce „Komunikacja”;
5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 250 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza);
6) Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy oraz informacje dotyczące
specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia;
7) W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy użytkownicy mogą skorzystać ze
wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony
na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/pl w zakładce „Zgłoś problem”;
8) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być
zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) oraz rozporządzeniu
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415);
9) Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami w zakresie skutecznego złożenia oferty do postępowania zawiera
rozdział XI ust. 3 SWZ;
10) Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami w zakresie skutecznego złożenia zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji w niniejszym postępowaniu (nie dotyczy składania ofert) zawiera rozdział XI ust. 4 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zapisy dotyczące RODO zawiera rozdział XXIV SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MCW.261.45.2023.LP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta na terenie miasta Szczecinek w 2024 roku w ilości około 8 350 godzin w okresie od podpisania umowy do 31 grudnia 2024 roku, w zakresie określonym w SWZ oraz formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
2.Zakres usług dla każdej osoby nimi objętej każdorazowo zostanie określony w drodze postępowania administracyjnego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Przyznawanie pomocy odbywa się w drodze decyzji administracyjnej, określającej zakres usług, miejsce realizacji, wymiar godzinowy świadczonych usług (dzienny i tygodniowy), okres, przez który mają być świadczone usługi, wysokość oraz tryb pobierania odpłatności za usługi.
3. Rzeczywisty zakres świadczonych Usług oraz ich częstotliwość muszą być zgodne ze zleceniem MCW. Pod pojęciem wymiaru godzin świadczenia Usług, rozumie się wyłącznie rzeczywisty czas świadczenia Usług, w tym również wykonanie na rzecz odbiorcy Usług zleconych czynności poza jego miejscem zamieszkania, takich jak np.: załatwianie spraw urzędowych, w tym dokonywanie opłat za Usługi, czas robienia zakupów, czas realizacji recept (w sklepach/aptekach położonych najbliżej miejsca zamieszkania odbiorcy Usług), czas zapisywania do lekarza i wizyty u lekarza, czas zaprowadzenia do placówek ochrony zdrowia, ośrodków wsparcia, czas załatwiania istotnych spraw odbiorcy Usług itp. Do czasu świadczenia Usług nie wlicza się czasu dojazdu lub dojścia opiekuna do mieszkania odbiorcy Usług, czasu niezbędnego na przemieszczenie się opiekuna od jednego odbiorcy Usług do drugiego, jeżeli opiekun świadczy Usługi u kilku osób w ciągu jednego dnia. Przez 1 godzinę Usług należy rozumieć „godzinę zegarową” tj. 60 minut.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85320000-8 - Usługi społeczne

85312100-0 - Usługi opieki dziennej

85311100-3 - Usługi opieki społecznej dla osób starszych

85311200-4 - Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

85312000-9 - Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia wskazanych ilości usług. Liczba godzin może ulec zmianie i nie można jej określić dokładnie ze względu na specyfikę zamówienia, którą cechuje zmienność potrzeb z uwagi na zmieniający się stan zdrowia i sytuację życiową osób wymagających pomocy. Zmiana zakresu umowy polegająca na zwiększeniu liczby godzin usług nie przekroczy 20% wartości umowy. Zwiększenie liczby godzin usług nastąpi w drodze aneksu do umowy na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 pzp.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
1) C - cena brutto oferty
- 60 %, sposób oceny: minimalizacja
2) D - doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
- 40 % sposób oceny: maksymalizacja

Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów, jaką oferta może osiągnąć wynosi 100.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP oraz art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
4) zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych wykonuje minimum jedną usługę opiekuńczą w ilości co najmniej 5000 godzin rocznie w ramach jednej umowy trwającej nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy, z podaniem jej przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie oraz z załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Warunek powyższy zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonana lub wykonywana usługa będzie trwała nieprzerwanie przez okres 6 miesięcy.
Jedna usługa oznacza usługę wykonaną/wykonywaną na podstawie jednej umowy. W przypadku usług będących w trakcie wykonywania wymaganie czasu wykonywania danej usługi dotyczy części umowy już zrealizowanej tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania usługi do upływu terminu składania ofert.

b) dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia minimum 4 osobami w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacja o podstawie dysponowania tymi osobami:
tj:
-4 opiekunkami / opiekunami posiadającymi :
- minimum 6 miesięcy doświadczenia w realizacji usług opiekuńczych
- kwalifikacje: opiekun środowiskowy lub opiekun medyczny lub opiekun osoby starszej lub pielęgniarka lub asystent osoby niepełnosprawnej - potwierdzone dyplomem lub ukończony min. 80 godzinny kurs opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych lub kurs asystenta osoby niepełnosprawnej potwierdzony zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia na podstawie par. 71 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobu prowadzenia usług na rynku pracy

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 6 do SWZ),
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestracji lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane - według wzoru załącznika nr 8 do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy od daty składania ofert;
b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 9 do SWZ).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykaz dokumentów:
1 stanowiących ofertę (niepodlegających uzupełnieniu):
1) Formularz ofertowy - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ - opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
2) Formularz cenowy - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ - opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,

2. pozostałych, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć z ofertą:
1) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP oraz w art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, w postaci elektronicznej – załącznik nr 3 do SWZ - opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia (jeżeli dotyczy) załącznik nr 4 - opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
3) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeśli dotyczy) załącznik nr 7 - opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym -;
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik,
w postaci elektronicznej (jeśli dotyczy) - opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do udzielania pełnomocnictwa;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Zamawiający zbada, czy nie zachodzą
podstawy wykluczenia wobec każdego z tych Wykonawców.
2) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Przed podpisaniem umowy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich
oferty, jako najkorzystniejszej), przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszystkie projektowane postanowienia umowy, które mają wiązać strony zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma e-zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-07 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.