eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Sukcesywna dostawa wyrobów laboratoryjnych i szklanych dla Instytutu Technologii Polimerów i Barwników Wydziału Chemicznego Politechniki ŁódzkiejOgłoszenie z dnia 2023-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa wyrobów laboratoryjnych i szklanych dla Instytutu Technologii Polimerów i Barwników Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA ŁÓDZKA

1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Chemiczny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001583

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stefana Żeromskiego 114

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-543

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urszula.zalog@p.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.p.lodz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa wyrobów laboratoryjnych i szklanych dla Instytutu Technologii Polimerów i Barwników Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f111766f-8ea7-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00521709

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00048020/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa wyrobów laboratoryjnych i szklanych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://plodz.ezamawiajacy.pl/pn/plodz/demand/138651/notice/public/details

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://plodz.ezamawiajacy.pl/pn/plodz/demand/138651/notice/public/details

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja odbywa się przy użyciu strony prowadzonego postępowania (paltformy). Sposób korzystania z niej określony jest w „Instrukcji dla Wykonawcy” załączniku nr 6 do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z instrukcją.
2. Za datę wpływu oświadczeń, dokumentów oraz zawiadomień przyjmuje się datę ich wpływu na platformie.
3. W przypadku awarii platformy lub przerwy technicznej dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej: urszula.zalog@p.lodz.pl. Nie dotyczy to składania ofert.
4. Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej minimalnej przepustowości 512 kb/s na komputer (Zamawiający zaleca szerokopasmowe łącze internetowe),
2) komputer klasy PC lub MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta,
3) zainstalowana wybrana przeglądarka w wersji wspieranej przez producenta obsługującego TLS 1.2,
4) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
5. Formaty, przesyłanych plików o wielkości do 2 GB powinny być zgodne z załącznikiem Rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Wśród formatów powszechnych, a nie występujących w w/w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
6. Rekomenduje się wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
7. W celu ewentualnej kompresji danych rekomenduje się wykorzystanie jednego z rozszerzeń: .zip lub .7Z
8. Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
1) plik załączony przez Wykonawcę na platformie i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
2) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
9. Oferta, oświadczenia i dokumenty powinny być podpisane pod rygorem nieważności:
a) kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnym z eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku. Rekomenduje się podpis w formacie PAdES na pliku w formacie .pdf
Pliki w formacie .pdf można podpisać podpisem w formacie XAdES typem wewnętrznym otaczającym. Pliki w innych formatach niż .pdf można podpisać podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym. Nie rekomenduje się używania podpisu XAdES typ zewnętrzny
Rekomenduje się używanie kwalifikowanego znacznika czasu przy kwalifikowanym podpisie elektronicznym,
b) odpisem zaufanym - wielkość pojedynczego pliku podpisanego za pomocą podpisu zaufanego nie może przekroczyć 10 MB
c) podpisem osobistym - nie jest podpisem odręcznym. Jest to zaawansowany podpis elektroniczny ujęty w e-dowodzie.
Wielkość pliku w formacie .pdf wynosi maksymalnie 5 MB. Zaleca się pliki w formacie .pdf
5. Opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne
z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę.
10. Zaleca się, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju.
11. Jeśli Wykonawca zamierza połączyć pliki w formacie .pdf w jeden plik, to zaleca się pliki w formatach .pdf najpierw połączyć, a następnie podpisać.
Nie zaleca się podpisanych już plików w formacie .pdf łączyć w jeden plik.
12. Zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 24/W3D/D/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa szklanych wyrówb laboratoryjnych

4.2.6.) Główny kod CPV: 33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji jednorazowej dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywana dostawa wyrobów laboratoryjnych z tworzyw sztucznych

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji jednorazowej dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa materiałów pomocniczych do analiz

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realziacji jednorazowej dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Treść oferty:
1) „Formularz oferty” - załącznik nr 1 do SWZ,
2) „Arkusz asortymentowo-cenowy” – załącznik nr 2 do SWZ,
Inne oświadczenie i dokumenty składane wraz z ofertą:
3) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp o niepodleganiu wykluczeniu”
– załącznik nr 3 do SWZ, o których mowa w rozdziale X, pkt 1, ppkt 1) SWZ,
4) „Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” – załącznik nr 4 do SWZ, o których mowa w rozdziale X, pkt 1, ppkt 2) SWZ,
5) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o którym mowa w rozdziale XIII pkt 1 – 3 SWZ,
6) pełnomocnictwo dla osoby do działania w imieniu Wykonawcy, o którym mowa w rozdziale XIII pkt 4, 5 SWZ – jeśli dotyczy,
7) pełnomocnictwo, oświadczenie, o którym mowa w rozdziale XIV SWZ – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeśli dotyczy,
Podmiotowe środki dowodowe składane wraz z ofertą:
8) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, oświadczenie, dokumenty lub pełnomocnictwo, o których mowa w rozdziale XIV SWZ – w przypadku Wykonawców polegających na zasobach podmiotów udostępniających zasoby – jeśli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Na mocy art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje się poniższe zmiany postanowień umowy:
1) dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, w przypadku gdy:
a) nie wykorzystano ilości wskazanych w „Arkuszu asortymentowo-cenowym” w okresie trwania umowy,
b) nie została wyczerpana przez Zamawiającego wartość umowy, o której mowa w § 4 ust.1 umowy, w okresie jej trwania,
c) nastąpiła zmiana obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na termin wykonania umowy,
d) wystąpiły warunki siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie,
e) wystąpią okoliczność, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, a Wykonawca ze swej strony dokonał należycie wszystkich czynności umożliwiających wykonanie umowy w terminie określonym w § 3 ust. 1 pkt 1 umowy,
f) wystąpiły okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności spowodowane sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi albo okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy.
Termin wykonania umowy może ulec zmianie:
- w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1) lit. a) o okres maksymalnie 1 miesiąca lub wykorzystania ilości wskazanych w „Arkuszu asortymentowo-cenowym”,
w zależności co nastąpi pierwsze,
- w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1) lit. b) o okres maksymalnie 1 miesiąc lub wyczerpania przez Zamawiającego wartości umowy, o której mowa w § 4 ust.1 umowy, w zależności co nastąpi pierwsze,
- w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1) lit. c) – f) o czas, o jaki wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu umowy.
2) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 umowy, polegająca na:
a) zastąpieniu asortymentu wymienionego w „Arkuszu asortymentowo-cenowymi” innym asortymentem, pod warunkiem zachowania minimalnych parametrów i pierwotnego przeznaczenia zastępowanego asortymentu (wynikających z opisu przedmiotu zamówienia) oraz ceny jednostkowej określonej w „Arkuszu asortymentowo-cenowym”, w przypadku:
- gdy nastąpiła zmiana producenta lub producent zakończył produkcję,
- gdy skończyła się dostępność asortymentu zaoferowanego przez Wykonawcę w „Arkuszu asortymentowo-cenowym”, w szczególności w wyniku zaprzestanie produkcji,
3) dopuszczalna jest zamiana umowy w zakresie dostosowania postanowień umowy do zmiany przepisów prawa w związku z wystąpieniem zmian w obowiązujących przepisach prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,
4) dopuszczalna jest zmiana treści umowy w sytuacji wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy
w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony – w zakresie dostosowania umowy do tych zmian,
5) dopuszczalna jest zmiana treści umowy w przypadku zmiany formy prawnej Wykonawcy lub zmiany adresu siedziby Wykonawcy,
6) dopuszczalna jest zmiana w przypadku zmiany dotychczasowego Wykonawcy w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą istotnych zmian umowy, a także nie ma
na celu uniknięcia stosowania przepisów uPzp.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 nie mogą powodować zmiany ogólnego charakteru umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-08 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://plodz.ezamawiajacy.pl/pn/plodz/demand/138651/notice/public/details

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-08 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.