eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraśnik › Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stróża gmina KraśnikOgłoszenie z dnia 2023-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stróża gmina Kraśnik

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KRAŚNIK

1.3.) Oddział zamawiającego: Gmina Kraśnik

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019997

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 24

1.5.2.) Miejscowość: Kraśnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-200

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminakrasnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://krasnik.e-bip.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stróża gmina Kraśnik

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fc078337-8ea6-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00521533

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00085818/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.18 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejcowości Stróża gmina Kraśnik (ul. Wapienna)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https:/gminakrasnik.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https:/gminakrasnik.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zostały szczegółowo opisane w SWZ w IX. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kraśnik Pan
Mirosław Chapski 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Kraśnik jest Pani Magdalena Lenart, kontakt: tel. 81 884 34
27, mail inspektordanychosobowych@gminakrasnik.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem prowadzonym w trybie podstawowym, 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty,
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy Pzp; ponadto dokumentacja postępowania
może być udostępniona na żądanie podmiotów uprawnionych
do kontroli projektu o dofinansowanie, w ramach którego prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, 5)
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a
jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp, w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany. W granicach i na zasadach określonych w RODO, posiada Pani/Pan prawo żądania: a)
dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; c) usunięcia danych
osobowych zastrzeżeniem przypadków, których mowa w art. 17 ust. 3 RODO; d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych
zastrzeżeniem przypadków, których mowa wart. 18 ust. ***;
e) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 7) Jednocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawca ubiegając się udzielenie
zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych udziałem w
postępowaniu. obowiązków tych należą m.in.
obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych,
których dane osobowe dotyczą od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny
wynikający art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już
tymi informacjami. 8) Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający art. 14 RODO względem
osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej
jedno włączeń, których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RO.271.15.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stróża gmina Kraśnik”

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie systemu zbiorowego odprowadzania ścieków tj.: kanalizacji sanitarnej, umożliwiającej odprowadzanie ścieków z budynków zlokalizowanych pomiędzy ul. Wapienna a ul. Dębowa miejscowości Stróża gm. Kraśnik.

Ścieki sanitarne z rejonu opracowania odprowadzane będą poprzez pompownię ścieków i rurociąg tłoczny do istniejącej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na terenie miasta Kraśnik do studni oznaczonej na projekcie zagospodarowania jako W1 o rzędnych 249.25/247.15 na istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej ks200 w pasie drogowym ulicy Towarowej (dz. nr 365/16 obręb ewid. Stacja Kolejowa). Włączenie do istniejącej sieci przewidziano poprzez studnię rozprężną, która pełnić będzie funkcję wytrącania energii ze ścieków odprowadzanych z przepompowni do odbiornika.

Planowana sieć kanalizacji sanitarnej zlokalizowana będzie w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy zagrodowej, w przeważającej części w przydomowych ogródkach, trawnikach. Na odcinkach biegnących poza zabudowaniami przebiega na łąkach, w pasach drogowych dróg gminnych, dróg lokalnych o nawierzchni bitumicznej lub dróg gruntowych). Lokalizacja projektowanych sieci zdeterminowana jest głębokością posadowienia sieci, istniejącą zabudową oraz lokalizacją na posesjach zbiorników bezodpływowych.

Ze względu na istniejące ukształtowanie terenu oraz brak możliwości grawitacyjnego odprowadzenia ścieków, przewidziano zastosowanie pompowni sieciowej wraz z zasilaniem energetycznym współpracującej z siecią grawitacyjną.

Pompownia będzie obiektem podziemnym, wyposażonym w dwie pompy zatapialne działające w układzie jedna pracująca i jedna rezerwowa, pracujące naprzemiennie z samoczynnym załączaniem pompy rezerwowej

W związku z realizacją inwestycji planuje się wykorzystać materiały i surowce w postaci np.: rur PVC i PE, studzienek, betonu, kruszywa, piasku na podsypkę, obsypkę, zasypanie wykopów. Ponadto nastąpi zużycie paliwa, energii elektrycznej. Przewiduje się wykorzystanie wody na cele technologiczne - próby szczelności. Wszystkie użyte do budowy surowce, materiały, woda, paliwa i energię należy wykorzystywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami ze szczególnym zwróceniem uwagi na odzysk materiałów i surowców w trakcie gospodarki odpadami.
Przewiduje się wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC U ze ścianką litą jednorodną z nadrukiem wewnętrznym ciężki „S”–SN 8 kPa o średnicy DN160÷DN200mm, z rur PE 100 SDR 17 DN 160÷200mm.

Parametry, średnice i jakość rur z zgodnie z PN-EN 1401-1.

Rury PVC kanalizacyjne powinny posiadać wewnętrzne oznaczenie z nazwą producenta, typem rury, umożliwiające sprawdzenie zastosowanych przez wykonawcę materiałów, za pomocą kamery inspekcyjnej.
Wszystkie zastosowane rury łączone kielichowo z uszczelkę wmontowaną fabrycznie, uszczelki z tworzywowym pierścieniem usztywniającym zgodne z normą zharmonizowaną PN-EN 681-2.
1. ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH PARAMETRÓW INWESTYCJI – SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ
KOLEKTORY GŁÓWNE I BOCZNE
Zlewnia
NR szereg S
(SDR 34) SN8
160x4,7
[mb] szereg S
(SDR 34) SN8
200x5,9
[mb] PE 100-RC
(SDR 17) TYP 3
200x11,9
[mb]
P-1 115,9 2 188,0 31,7
Wł-1 - 5,0 -
suma: 179,0 2 193,0 31,7
RUROCIĄGI TŁOCZNE
Pompownia
NR PE SDR 11
90x8,2
[mb]
P-1 350,5
suma: 350,5

ZESTAWIENIE POMPOWNI
Pompownia Typ pompowni / pompy Wymiar zbiornika [mm] Uwagi
P-1 Polimerobeton wg. Karty kat. 1500 Pompa – 2szt.

ZESTAWIENIE STUDZIENEK
Zlewnia
NR
(pompownia) /r. grawitacyjne/ /r. tłoczne/
kontrolne inspekcyjne kaskadowe rozprężne rewizyjno-
odwodnieniowe pomiarowa
DN425
[ szt.] DN 1000
[ szt.] DN 1000
[ szt.] DN 1000
[ szt.] DN 1500
[ szt.] DN 1500
[ szt.]
P-1 14 69 17 - 1 1
Wł-1 - - - 1 - -
suma: 14 69 17 1 1 1

2. ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH PARAMETRÓW INWESTYCJI – PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE
PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ
Zlewnia
NR szereg S
(SDR 34) SN8
160x4,7
[mb] szereg S
(SDR 34) SN8
200x5,9
[mb]
P-1 1 698,5 445,6
Wł-1 - -
suma: 1 698,5 445,6


ZESTAWIENIE STUDZIENEK
Zlewnia
NR
(pompownia) /r. grawitacyjne/
kontrolne inspekcyjne
DN425
[ szt.] DN 1000
[ szt.]
P-1 78 7
Wł-1 - -
suma: 78 7


Szczegółowy zakres zamówienia dotyczący realizacji przedmiotu umowy określa dokumentacja załączona do SWZ (załącznik nr 7 do SWZ) tj. projekt budowlany, projekt techniczny, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiar robót, wzór umowy, BIOZ stanowiące załączniki do SIWZ. Przy czym Zamawiający wskazuje, iż przedmiary robót mają wyłącznie charakter pomocniczy dla Wykonawcy i nie stanowią podstawy do wyceny oferty. Udostępnienie przedmiarów nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku skalkulowania ceny oferty o specyfikacje techniczne oraz z obowiązku uwzględnienia wszystkich robót i kosztów, także nieprzewidzianych w przedmiarze. Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia kompletności przedmiaru i traktowania go w sposób pomocniczy w stosunku do w/w dokumentów, które mają pierwszeństwo przy określaniu rzeczywistego zakresu robót, wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej lub sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp jako wymogu złożenia oferty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert dla poszczególnych części n/w kryteriów oceny.

1. Kryteria oceny ofert:

1) cena*-60%,

2) okres gwarancji**-40%.

* -ocenie będzie podlegała łączna cena brutto podana przez Wykonawcę w formularzu oferty;
**-ocenie będzie podlegał okres gwarancji podany przez Wykonawcę w formularzu oferty.
2. Przy dokonywaniu oceny komisja przetargowa posłuży się następującymi wzorami:

przy kryterium cena:

Ce = (Cn I Co) x 60 pkt, gdzie:

Ce -przyznane punkty w kryterium cena;
Cn-najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ważnych ofert;
Co-cena oferty ocenianej (brutto).
Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 60 punktów.

przy kryterium okres gwarancji:
Og=[(Ob-Omin) I (Omax-Omin)] x 40 pkt, gdzie:

Og-przyznane punkty w kryterium okres gwarancji;
Ob-okres gwarancji badanej oferty,·
Omin -minimalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego równy 36 miesięcy;
Omax-maksymalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego równy 60 miesięcy.
Oferta najkorzystniejsza , w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 40 punktów.
Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, maksymalny 60 miesięcy. Zamawiający wymaga podania okresu gwarancji w pełnych miesiącach (liczby całkowite). W przypadku wpisania przez Wykonawcę wartości mniejszych niż liczby całkowite, np.: części dziesiętnych, setnych itd., Zamawiający dokona zaokrąglenia, z zastosowaniem reguł matematycznych. W przypadku gdy Wykonawca poda krótszy niż 36-miesięczny okres gwarancji, oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu. W przypadku, gdy Wykonawca poda dłuższy niż 60 miesięcy okres gwarancji, ocenie będzie podlegał okres 60 miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca nie poda w ofercie okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, że jest to okres 36 miesięcy.
Sposób obliczenia ostatecznej oceny ofert:
C = Ce + Og, gdzie:
C-suma przyznanych punktów ze składowych będących cząstkowymi kryteriami oceny ofert;
Łącznie oferta najkorzystniejsza może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

3. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) w zakresie doświadczenia Wykonawcy
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej o wartości minimum 2 000 000,00 zł brutto.

b) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie potencjału osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonywania zamówienia, tj.:
- min. 1 osobą która będzie kierownikiem budowy posiadającą wykształcenie wyższe i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

3. W przypadku, gdy wartości będą wyrażone w oświadczeniach winnych walutach niż Polski Złoty (PLN) muszą zostać one przeliczone przez Wykonawcę wg odpowiednio Tabeli A lub Tabeli B kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego aktualnej na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

4. Warunki udziału w postępowaniu mają na celu zweryfikowanie zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków określonych w SWZ metodą „spełnia”/,,nie spełnia” na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w SWZ. Niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.


INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6. UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ („oświadczenie wstępne”), także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu – wg załącznika nr 3a do SWZ, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale VIII SWZ.
8. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 1, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób okres udostępnienia wykonawcy wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.


INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty (opatrzone odpowiednim podpisem).
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy wg załącznika nr 9 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SWZ;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków i opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający może żądać złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający może żądać złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia
z postępowania określonych w przepisach art. 108 ust. 1 pkt 3,4, 5 oraz 6 ustawy Pzp - wg załącznika nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 4 do SWZ;
2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 8 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100).
2. Wadium można wnieść w jednej z niżej wymienionych form:
1) w pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego - Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku nr konta 74 8717 0009 2001 0000 8844 0002, z adnotacją „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stróża gmina Kraśnik” Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 15.12.2023 r. do godz. 08:30. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 299);
3. Wadium wnoszone w innej formie:
1) Wadium w formie innej niż pieniężna Wykonawca wnosi w formie elektronicznej w formie oryginału dokumentu wadialnego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu).
2) Wadium w formie dokumentu elektronicznego musi być przekazane do Zamawiającego tak aby skutecznie wpłynęło do terminu składania ofert oraz musi być sporządzone w jednym z formatów danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
3) Wniesienie dokumentu wadium w formie elektronicznej powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. w formie oryginału dokumentu.

Uwaga: Dokument wadialny nie może zawierać zapisów umożliwiających wygaśnięcie gwarancji w przypadku zwrócenia dokumentu do gwaranta. Klauzula może zawierać zapis np. „Gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie w następujących sytuacjach:
• Gdy płatności dokonane przez gwaranta w ramach gwarancji osiągną kwotę gwarancji lub
• Gdy gwarant otrzyma pisemne oświadczenie beneficjenta, zwalniające gwaranta ze wszystkich zobowiązań przewidzianych w gwarancji, przed upływem terminu ważności gwarancji, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania beneficjenta oraz przesłane w sposób przewidziany dla złożenia żądania zapłaty.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty (opatrzone odpowiednim podpisem).
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy wg załącznika nr 9 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Z Wykonawcą zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ. 2.
Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie.3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku
do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we
Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.4. Zmiana umowy wymaga dla swej
ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-15 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://gminakrasnik.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY" do dnia 15.12.2023 r. do godz. 8:30

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-15 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin wykonania zamówienia ustala do 30 czerwca 2024 roku
Jako wykonanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć zgłoszenie przez Wykonawcę zakończenia wykonania robót budowlanych i gotowość do przekazania Zamawiającemu protokołem zdawczo-odbiorczym wykonanych prac oraz dokumentów określonych w umowie.

OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA - WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH w sposób szczegółowy określa SWZ

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.