eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Legionowo › Remont ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Wilanowskiej 8 w Legionowie na terenie działki ew. nr 57/6, 117, 118, 119, 126 obr. 67 przy bloku 505Ogłoszenie z dnia 2023-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Wilanowskiej 8 w Legionowie na terenie działki ew. nr 57/6, 117, 118, 119, 126 obr. 67 przy bloku 505

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000524832

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: marsz. Józefa Piłsudskiego 41

1.5.2.) Miejscowość: Legionowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-120

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@um.legionowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.legionowo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/legionowo

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Wilanowskiej 8 w Legionowie na terenie działki ew. nr 57/6, 117, 118, 119, 126 obr. 67 przy bloku 505

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c9c396d2-681e-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00521322

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00438766

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Rz.271.43.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: remont ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Wilanowskiej 8 w Legionowie na terenie działki nr 57/6, 117, 118, 119, 126 obr. 67, przy bloku 505.
2. Zakres remontu obejmuje wymianę obrzeży oraz remont konstrukcji drogi dla pieszych i ciągu pieszo-jezdnego. Remont zakłada całkowita wymianę konstrukcji chodnika oraz obrzeży przy optymalnym dostosowaniu niwelety do stanu istniejące
3. Zakres robót budowlanych: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, wykonanie korytowania pod remontowane konstrukcje chodnika, ułożenie obrzeży, krawężników,
wykonanie warstw podbudowy, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, roboty wykończeniowe.
4. Konstrukcja drogi dla pieszych i ciągu pieszo-jezdnego z kostki brukowej (konstrukcja wzmocniona).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233330-1 - Fundamentowanie ulic

45454100-5 - Odnawianie

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 110662,82 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 169246,44 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 110662,82 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.H.U. CEM-BUD Andrzej Sebastian Łoma

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5361024094

7.3.3) Ulica: ul. Piaskowa 7

7.3.4) Miejscowość: Legionowo Józefów

7.3.5) Kod pocztowy: 05-119

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 110662,82 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.