eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Malanów › Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu gminy MalanówOgłoszenie z dnia 2023-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu gminy Malanów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MALANÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019504

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Turecka 16

1.5.2.) Miejscowość: Malanów

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-709

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 632883083

1.5.8.) Numer faksu: 632883083

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@malanow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.malanow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://e-propublico.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu gminy Malanów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-565c9f17-6f3e-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00521315

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00047507/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu gminy Malanów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00455194

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI.271.6.2023.WS

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Odbiór i transport odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Malanów oraz Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Malanowie zwanego dalej PSZOK (ul. Kaliska 33F, 62-709 Malanów) do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62-834 Ceków (ZUOK „Orli Staw).
Odbiór i transport odpadów ma zapewnić osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2019-2025 oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Malanów.
2. Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z podziałem na następujące frakcje:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
2) papier,
3) szkło,
4) metale i tworzywa sztuczne,
5) odpady ulegające biodegradacji,
6) popiół i żużle z palenisk domowych,
3. Wyposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Malanowie (PSZOK) w pojemniki, kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych zgodnie z zapisami rozdz. III ust 3 pkt 1) lit c).
4. Wyposażenie właścicieli nieruchomości zamieszkałych w urządzenia do gromadzenia odpadów.
1) wyposażeniu nieruchomości zamieszkałych w worki do selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z zapisami rozdz. III ust 3 pkt 1) lit a),
2) pojemniki do gromadzenia odpadów niesegregowanych (zmieszanych) zostaną zapewnione przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych,
3) pojemniki do gromadzenia popiołów i żużli z palenisk domowych zostaną zapewnione przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
5. Przeprowadzenie trzech akcji edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych z gminy Malanów (na terenie gminy znajdują się trzy szkoły podstawowe: w Malanowie, Dziadowicach i Miłaczewie). Akcje te powinny mieć na celu promowanie selektywnej zbiórki odpadów połączonych z konkursem wiedzy dla uczniów. Termin wykonania akcji należy ustalić z dyrektorami szkół.
6. Zamówienie nie obejmuje odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W dniu 30.10.2023r. przed otwarciem ofert Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie niniejszego zamówienia w wysokości 745 000,00 zł brutto.
W niniejszym postępowaniu złożono jedną ofertę przez Wykonawcę: Zakład Oczyszczania „GMI-TUR” Wiesław Baranowski, Ignacego Paderewskiego 17, 62-700 Turek na kwotę 798 439,68 zł brutto.
Mając na uwadze zaistniałą sytuację, Zamawiający unieważnia postępowanie, ponieważ oferta przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 798439,68 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 798439,68

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.