eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zduńska Wola › Przebudowa budynku nr 3 Urzędu Miasta - etap IOgłoszenie z dnia 2023-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa budynku nr 3 Urzędu Miasta – etap I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Zduńska Wola

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934424

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stefana Złotnickiego 12

1.5.2.) Miejscowość: Zduńska Wola

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-220

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: 438250229

1.5.8.) Numer faksu: 438250202

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@zdunskawola.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdunskawola.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zdunskawola.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa budynku nr 3 Urzędu Miasta – etap I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9134b53b-7312-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00521311

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00028355/18/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.23 Przebudowa budynku nr 3 Urzędu Miasta – etap I

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00460989

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IM.271.38.2023.JP

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 130623,31 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część nr 1 - Przebudowa pomieszczeń nr: 1.2, 1.3; 1.4; 1.5 w budynku nr 3 Urzędu Miasta przy ul. Stefana Złotnickiego 12.
1) Zakres robót w pomieszczeniach nr 1.3; 1.4; 1.5:
a) usunięcie ściany działowej;
b) demontaż drzwi;
c) usunięcie osprzętu instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem;
d) przebudowa pionów c.o.;
e) usunięcie warstw wierzchnich istniejących posadzek;
f) demontaż parapetów wewnętrznych;
g) zabezpieczenie stropu w celu uzyskania wymaganej odporności ogniowej;
h) poszerzenie otworu drzwiowego wraz z montażem nadproża;
i) wykonanie nowych warstw posadzek;
j) wykonanie miejscowych uzupełnień tynków na ścianach;
k) wykonanie nowej ściany działowej z płyt gkf wraz z otworem drzwiowym;
l) wykonanie systemowych sufitów podwieszanych kasetonowych (modułowych) na stelażu – moduł 600x600 mm;
m) wykonanie posadzek z wykładziny elastycznej z wywinięciem na ściany;
n) malowanie ścian;
o) dostawa i montaż osprzętu elektrycznego i opraw oświetleniowych - oprawy LED 35W 4100 lm 4000K 600 x600 mm. Oprawa wyposażona w mikropryzmatyczny dyfuzor zapewniający stopień ochrony przed olśnieniem <19 i równomierne rozproszenie światła.;
p) dostawa i montaż drzwi wewnętrznych wraz z ich obróbką;
q) dostawa i montażu parapetów wewnętrznych z konglomeratu;
r) sprawdzenie, udrożnienie, czyszczenie istn. kanałów wentylacyjnych;
s) przebudowa instalacji c.o. w pomieszczeniach – przebudowa podejść (gałązek), dostawa i montaż grzejników oraz armatury (zaworów termostatycznych z głowicami i zaworów powrotnych),
t) wykonanie nowej instalacji elektrycznej;
u) wykonanie nowej instalacji oświetleniowej;
v) wykonanie nowej instalacji teletechnicznej;
w) wykonanie wentylacji grawitacyjnej;
x) przebudowa i rozbudowa instalacji alarmowej;
y) wykonanie instalacji SSP.
2) Zakres robót w pomieszczeniu nr 1.2:
a) wykonanie wentylacji grawitacyjnej;
b) montaż jednostki wewnętrznej klimatyzacji wraz wykonaniem orurowania i instalacją odprowadzenia skroplin;
c) wymianę drzwi z ościeżnicą wraz z ich obróbką i malowaniem;
d) wykonanie systemowych sufitu podwieszanego kasetonowego (modułowy) na stelażu – moduł 600x600 mm.
2. Dodatkowe informacje
1) Dokumentacja projektowa będąca podstawą wykonania robót zwiera szerszy zakres robót niż przedmiot zamówienia.
2) Zakres zamówienia będzie realizowany w funkcjonującym budynku Urzędu Miasta.
3) Roboty szczególnie uciążliwe dla pracowników i interesantów należy prowadzić poza godzinami pracy Urzędu 730 - 1530 lub w soboty.
4) Wykonawca przed dostawą i montażem mebli wykona pomiar wymiarów pomieszczeń pod kątem zgodności parametrów zaprojektowanych mebli.
3. Zakres zamówienia - cześć 1, nie obejmuje wykonania następujących robót:
1) przebudowy i rozbudowy instalacji wod-kan;
2) wykonania systemu sterowania DALI;
3) wykonania instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach nr: 1.3; 1.4 i 1.5;
4) montażu rolet okiennych,
5) dostawy i montażu mebli w pomieszczeniu nr 1.2.
Zakres robót zobrazowano na rysunku pn. zakres robót.
4. Podstawa wykonania robót.
1) Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 71.2023, znak AS.6740.1.18.2023 z dnia 28.02.2023 roku;
2) dokumentacja projektowa;
3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.5.5.) Wartość części: 112343,31 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2 – dostawa i montaż mebli do pomieszczeń nr 1.3; 1.4; 1.5 w następującym zakresie:
a) dostawa foteli obrotowych – 3 szt.
b) dostawa biurek – 3 szt.,
c) dostawa krzeseł tapicerowanych – 2 szt.
d) dostawa krzeseł – 1 szt.
e) dostawa i montaż szaf na dokumenty – 2 szt.
f) dostawa i montaż szaf ubraniowej + dokumenty – 1 szt.
g) dostawa i montaż szafki na drukarkę i papier – 2 szt.
h) dostawa i montaż stolika okrągłego – 1 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39130000-2 - Meble biurowe

4.5.5.) Wartość części: 18280 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 149400 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 385667,73 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 149400 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Robót Budowlanych BUDOMAX Arkadiusz Baś

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: PL 8272226768

7.3.3) Ulica: ul. Jana Pawła II 52 lok. 21

7.3.4) Miejscowość: Sieradz

7.3.5) Kod pocztowy: 98-200

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 149400 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 19400,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 61069,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 19400 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Robót Budowlanych BUDOMAX Arkadiusz Baś

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: PL 8272226768

7.3.3) Ulica: ul. Jana Pawła II 52 lok. 21

7.3.4) Miejscowość: Sieradz

7.3.5) Kod pocztowy: 98-200

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 19400 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.