eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Świadczenie usługi na utrzymywanie właściwego porządku oraz stanu higieniczno-sanitarnego i czystości w pomieszczeniach Biblioteki Politechniki Łódzkiej w okresie 01.01.2024r. - 31.12.2024 r.Ogłoszenie z dnia 2023-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi na utrzymywanie właściwego porządku oraz stanu higieniczno-sanitarnego i czystości w pomieszczeniach Biblioteki Politechniki Łódzkiej w okresie 01.01.2024r. – 31.12.2024 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Politechnika Łódzka

1.3.) Oddział zamawiającego: Biblioteka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001583

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wólczańska 223

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 93-005

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.7.) Numer telefonu: 42 631-20-59

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetarg@lib.p.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bg.p.lodz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi na utrzymywanie właściwego porządku oraz stanu higieniczno-sanitarnego i czystości w pomieszczeniach Biblioteki Politechniki Łódzkiej w okresie 01.01.2024r. – 31.12.2024 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9ebfe453-8dca-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00521307

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00026653/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 23_Świadczenie usługi na utrzymywanie właściwego porządku oraz stanu higieniczno-sanitarnego i czystości w pomieszczeniach Biblioteki PŁ (budynek B22) w okresie 03.01.2024r. - 02.01.2025r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://plodz.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020, poz. 2452), w niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: platformy do obsługi postępowań przetargowych, dostępnej pod adresem: https://plodz.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”;
ZASTRZEŻENIE: oferta może zostać przekazana wyłącznie za pomocą powyższej Platformy.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 7) Zamawiający, zgodnie z wytycznymi § 11 ust. 2 w/w Rozporządzenia określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
d) Włączona obsługa JavaScript;
e) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
8) Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w plikach o wielkości do 100 MB, w formatach: pdf, excel, doc, docx. Zip, jpg;
9) Zamawiający zgodnie z § 11 ust. 3 w/w Rozporządzenia określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert;
10) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu;
11) Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać oferty;
12) Datą złożenia dokumentu, oświadczenia lub innego rodzaju informacji stanowiących przedmiot korespondencji (w tym oferty, wyjaśnień, wezwania, uzupełnienia etc.) jest data ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”. System powiadamia Wykonawcę na adres email podany przez Wykonawcę przy zakładaniu konta na Platformie, o korespondencji wysłanej przez Zamawiającego do Wykonawcy;
13) Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Politechniki Łódzkiej tel. +48 22 2572223 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Politechniki Łódzkiej oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Politechnika Łódzka prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://plodz.ezamawiajacy.pl

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: B/4/2023/ZP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem postępowania jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi na utrzymywanie właściwego porządku oraz stanu higieniczno-sanitarnego i czystości we wszystkich wskazanych pomieszczeniach Biblioteki Głównej Politechniki Łódzkiej w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 223 (budynek B22) na warunkach określonych w zał.nr 1 do niniejszej specyfikacji.
2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Na podstawie złożonej oferty na formularzu ofertowym według przyjętych kryteriów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
• nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 w zakresie karalności urzędujących członków władz Wykonawcy i 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP w zakresie naruszenia obowiązków płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne .
• nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 128.6 PZP i art. 8.1.4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r w związku z sytuacją ekonomiczną lub finansową
• spełniają warunki udziału dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o   ile wynika to z odrębnych przepisów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a. Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt. 1,2 i 4 ustawy PZP sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: b. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, potwierdzające niezaleganie z podatkami, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert,
c. Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z opłatami składek na ubezpieczenie społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert,
d. Aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem niniejszej umowy na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300 000 pln,

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

e. Oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu pracowników na umowę o pracę,
f. Oświadczenie Wykonawcy o wykorzystaniu do realizacji usługi wyłącznie bezpiecznych środków chemicznych, posiadających Karty charakterystyki substancji (zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach Dz.U. 2022 poz. 1816).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Strony zgodnie oświadczają, że odstąpienie od umowy w przypadku określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu umowy, nastąpi w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, bez naliczania kar umownych.
3. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
4. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści umowy w odniesieniu do terminu realizacji Przedmiotu Zamówienia w przypadku okoliczności, których nie można przewidzieć na etapie wszczęcia postępowania, m.in. w sytuacji niezrealizowania przedmiotu zamówienia określonego w Załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej umowy..
5. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści umowy w odniesieniu do przedmiotu zamówienia w przypadku okoliczności, których nie można przewidzieć na etapie wszczęcia postępowania, m.in. w sytuacji zmian wynikających z procedur wewnętrznych Zamawiającego wpływających na ilość, rodzaj, specyfikę przedmiotu zamówienia i konieczność wykonania przedmiotu zamówienia spoza Załącznika nr 1 i 2.
6. Zamawiający dopuszcza zmiany treści umowy w przypadku, gdy zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy w dotychczasowym brzmieniu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
7. Zamawiający zastrzega odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy, tj. m.in. w sytuacji niepodjęcia przez Wykonawcę czynności koniecznych do rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia lub wykonywania przedmiotu zamówienia w sposób sprzeczny z postanowieniami umowy, w terminie 30 dni od chwili powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących powody odstąpienia od umowy.
8. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści umowy w odniesieniu do terminu realizacji zamówienia w przypadku okoliczności, których nie można przewidzieć na etapie wszczęcia postępowania, m. in. w sytuacji opóźnień w dostawie materiałów potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia niezależnych od Wykonawcy.
9. Zamawiający przewiduje zmianę treści umowy na skutek zmian legislacyjnych przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w odniesieniu do usług objętych przedmiotem zamówienia, w tym m.in. w zakresie zmiany podatku VAT.
10. Zamawiający dopuszcza zmiany w treści zawartej umowy z powodu zmian teleadresowych Wykonawcy.
11. Zmiana umowy pod rygorem nieważności musi być stwierdzona na piśmie w formie aneksu.
12.. Zgodnie z postanowieniami art. 439 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia (wzrost jak i ich obniżenie) na zasadach określonych w umowie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-11 23:59

8.2.) Miejsce składania ofert: https://plodz.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-12 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.