eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bodzentyn › "Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Gminy Bodzentyn oraz jednostekorganizacyjnych Gminy Bodzentyn w 2024 r."Ogłoszenie z dnia 2023-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Gminy Bodzentyn oraz jednostekorganizacyjnych Gminy Bodzentyn w 2024 r.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bodzentyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009700

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Suchedniowska 3

1.5.2.) Miejscowość: Bodzentyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-010

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 413115511

1.5.8.) Numer faksu: 413115114

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bodzentyn@post.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bodzentyn.bip.jur.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Gminy Bodzentyn oraz jednostekorganizacyjnych Gminy Bodzentyn w 2024 r.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-59f6a873-8ea1-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00521306

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00050213/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 „Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Gminy Bodzentyn oraz jednostek organizacyjnych Gminy Bodzentyn w 2024 r.”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bodzentyn.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem
https://bodzentyn.ezamawiajacy.pl zwanej dalej Platformą. Szczegółowe informacje dotyczące
przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji, znajdują się w rozdziale II podrozdziale 12
(sposób przygotowania i składania ofert) oraz rozdziale III podrozdziale 1 (sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą) niniejszej SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej
tj.:
- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
- komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV
2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze
wersje;
- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej
w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
- włączona obsługa JavaScript;
- zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.,
- w przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień
oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.58.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Gminy
Bodzentyn oraz jednostek organizacyjnych Gminy Bodzentyn tj.:
1) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie, ul. Ogrodowa 1, 26-010
Bodzentyn – kotłownia w Ośrodku Zdrowia Stara Wieś 28, 26-010 Bodzentyn, NIP: 657 219 73 37,
REGON: 290750584 – szacowana ilość ok 5.000 litrów
2) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie, ul. Ogrodowa 1, 26-010
Bodzentyn – kotłownia w Ośrodku Zdrowia w Bodzentynie ul. Ogrodowa 1, 26-010 Bodzentyn,
NIP: 657 219 73 37, REGON: 290750584 - szacowana ilość ok 12.000 litrów3) Szkoła Podstawowa im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie, ul. Kielecka 45, Święta
Katarzyna, 26-010 Bodzentyn, NIP: 657 23 34 745, REGON: 001190652 - szacowana ilość ok 16.000
litrów.
4) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bodzentynie, ul. Rynek Górny 11 oraz ul. Wolności 4, 26-010
Bodzentyn, NIP: 657 29 19 196, REGON: 36218153 - szacowana ilość ok 80.000,00 litrów.
5) Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi, Psary-Stara Wieś 59A, 26-010
Bodzentyn, NIP: 657 23 34 840, REGON: 001190630 - szacowana ilość ok 8.000,00 litrów.
6) Gmina Bodzentyn, ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn, NIP: 657 251 52 40, REGON: 291009700
- szacowana ilość ok 15.000 litrów
2.Szacunkowa ilość oleju opałowego zakupiona w ramach niniejszego zamówienia będzie wynosiła łącznie około 136 000,00 litrów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający informuje, że przy przedmiotowych dostawach zastosowanie będzie miało prawo
opcji, oznacza to, że podane ilości są wielkościami szacunkowymi, które należy wycenićw formularzu ofertowym. Zamawiający, będzie odbierał artykułu sukcesywnie w miarę potrzeb.
Gwarantowana ilość oleju zakupiona w ramach niniejszej umowy to 70% ilości określonych w pkt 1, przy założeniu sukcesywnej dostawy oleju na podstawie zgłoszeń – zleceń, w okresie obowiązywania umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp
polegające na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia
podstawowego.
Wartość zamówień podobnych nie może przekroczyć 20% wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu
dotyczący/-e:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań co do złożenia dokumentów,
wystarczające jest złożone wraz z ofertą oświadczenia na podstawie którego Zamawiający uzna, że
Wykonawca posiada dokumenty uprawniające go do występowania w obrocie gospodarczym
(załącznik nr 2 do SWZ).
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań co do złożenia dokumentów,
wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenia na podstawie którego Zamawiający uzna,
że Wykonawca posiada dokumenty uprawniające go do występowania w obrocie gospodarczym
(załącznik nr 2 do SWZ).
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości minimum 300.000,00 zł.
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
• W zakresie zdolności technicznej,
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym
okresie, zrealizował co najmniej jedną dostawę oleju opałowego lekkiego o wartości minimum 200
000,00 zł brutto, przy czym jedna dostawa rozumiana jest jako dostawa, dla jednego
Zamawiającego, sukcesywna o łącznej wartości min. 200 000,00 zł przeprowadzona w okresie
maksymalnie 1 roku.
• W zakresie zdolności zawodowej,
Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań co do złożenia dokumentów, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenia na podstawie którego Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada dokumenty uprawniające go do występowania w obrocie gospodarczym (załącznik nr 2 do SWZ).
Wykonawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona zobowiązany będzie do przedłożenia nawezwanie Zamawiającego wykazu usług (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ)
wraz z dowodami z których będzie wynikało, że usługa ta została wykonana należycie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: c) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych
nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji.d) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy o braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 i 1086 ), z innym wykonawcą, który złożył
ofertę w postepowaniu albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego
wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr
3 do SWZ).
e) Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 ustawy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wykaz dostaw - wykonanych, , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów
określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych są wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ
Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu wstępnym dane
umożliwiające dostęp do tych środków.
b) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym
kwota (suma) ubezpieczenia dla jednego i wszystkich przypadków ubezpieczeniowych nie może
być niższa niż 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zgodnie z SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania
ofert, wnieść wadium w kwocie: 4 000, 00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).
Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 08.01.2024 r.
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku: Bank
Spółdzielczy w Bodzentynie, na rachunek o nr 98 8493 0004 0090 0900 0358 0020. Wadium musi
wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu
składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).
Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale
w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego),
gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub
poręczeniu musi być Gmina Bodzentyn, ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn.
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze
pisemne żądanie zamawiającego,
W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie
utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o
zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający
odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.Wymagana forma:
• Wniesienie wadium w poręczeniach lub gwarancjach powinno obejmować przekazanie tego
dokumentu w takiej formie, w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału
dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez jego wystawcę.
• Zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium
w pieniądzu na rachunek bankowy zamawiającego. Czynność ta skróci czas badania ofert.
Uwaga!: Niewniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości skutkuje odrzuceniem oferty.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy
zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego
będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych
wykonawców należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z
nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres zmian został zawarty we wzorze umowy stanowiacym załacznik do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-08 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://bodzentyn.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-08 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.