eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Remont pomieszczeń budynku nr 11 A i B Kliniki Dermatologicznej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie przy ul Lindley'a 4, nr DZPUCK.262.218.2023Ogłoszenie z dnia 2023-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont pomieszczeń budynku nr 11 A i B
Kliniki Dermatologicznej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie
przy ul Lindley’a 4, nr DZPUCK.262.218.2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288975

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Banacha 1A

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-097

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@uckwum.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: uckwum.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont pomieszczeń budynku nr 11 A i B
Kliniki Dermatologicznej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie
przy ul Lindley’a 4, nr DZPUCK.262.218.2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7a75b55e-8ea0-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00521214

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://uckwum.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://uckwum.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu Platformy zakupowej „e-zamawiający”, zgodnie
z informacją zawartą w Rozdziale II ust. 4, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 i 5.
2. Przystąpienie do udziału w niniejszym postępowaniu wymaga posiadania konta na Platformie.
3. W zakładce „Lista przetargów i Dialogów technicznych”, „Aktualne” należy wybrać niniejsze postępowanie i kliknąć pole „Przystąp do postępowania”. Jeżeli Wykonawca nie posiada konta na Platformie, po kliknięciu pola „Przystąp do postępowania” zostanie automatycznie przekierowany do panelu rejestracyjnego, w którym wymagane jest wprowadzenie danych użytkownika. Rejestracja Wykonawcy trwa do 2 dni roboczych, w związku z powyższym zaleca się uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w celu złożenia oferty. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
4. Informacje dotyczące obsługi Platformy, w tym złożenia oferty, opisane zostały w instrukcji obsługi Platformy dostępnej w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”:
1) dopuszczany rodzaj podpisu: kwalifikowany, zaufany lub osobisty:
a) dokumenty w formacie .pdf zaleca się użycie formatu PAdES;
b) dokumenty w formacie innym niż .pdf, należy użyć formatu XAdES.
2) niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2GHz, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje;
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej
w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
d) włączona obsługa JavaScript;
e) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf;
3) dopuszczalnymi formatami przesyłanych danych są formaty wskazane w Załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
4) preferowanymi formatami przesyłanych danych są: .pdf, .xls, .xlsx, .doc, .docx, .zip, .xml;
5) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy: 100 MB.
6) informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
a) plik załączony i zapisany przez Wykonawcę na Platformie widoczny jest na Platformie jako zaszyfrowany w formacie kodowania UTF8. Odszyfrowanie pliku następuje automatycznie
z chwilą upływu terminu otwarcia ofert;
b) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę zawiera datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego zegarem Głównego Urzędu Miar;
c) w przypadku komunikacji pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym za pośrednictwem poczty elektronicznej, w okolicznościach j.n. oznaczeniem czasu odbioru danych będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości z serwera pocztowego Zamawiającego.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość komunikacji przy użyciu poczty elektronicznej, na adres wskazany Roz. I, z zastrzeżeniem, że dokumenty, o których mowa w Rozdziale XVI ust. 5, 6 i 7 składane są wyłącznie za pośrednictwem Platformy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZPUCK.262.218.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie remontu części dydaktycznej Kliniki Dermatologicznej na parterze budynku 11A i 11B Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie przy ul Lindleya W zakres prac wchodzą następujące roboty:
 roboty tynkarskie
 roboty malarskie
 posadzki
 stolarka budowlana
 instalacja elektryczna i sieciowa,
 instalacja wodno-kanalizacyjna.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: Załącznik nr 2 do SWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót dalej zwana STWiOR oraz dokumentacja projektowa z Przedmiarem Robót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453100-8 - Roboty renowacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 85

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na roboty budowlano-instalacyjne

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
- zdolności technicznej lub zawodowej;
a) Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat lub jeżeli okres wykonywania działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał dwa zamówienie obejmujące roboty budowlane w zakresie remontów pomieszczeń i obiektów, obejmujące roboty ogólnobudowlane, elektryczne i sanitarne w budynkach mieszkalnych lub w budynkach użyteczności publicznej, o wartości minimum 1 000 000,00 PLN brutto łącznie.
W przypadku gdy Wykonawca wykonał w ramach jednego kontraktu lub zlecenia większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien wyodrębnić i podać wartość robót związanych z wykonaniem prac ogólnobudowlanych, elektrycznych i sanitarnych.
b) Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, którą skieruje do realizacji zamówienia na stanowisko Kierownika budowy, posiadającą ważne uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz ustawą o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku kierownika budowy po uzyskaniu uprawnień.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający wymaga zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie określonym w § 24 projektowanych postanowień umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-15 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa „e-zamawiający” Firmy Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. –Marketplanet, ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, dostępna pod adresem: https://uckwum.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-15 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.