eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wejherowo › Dostawa sprzętu elektronicznego i urządzeń interaktywnych na wyposażenie poddasza w budynku nr 3Ogłoszenie z dnia 2023-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dostawa sprzętu elektronicznego i urządzeń interaktywnych na wyposażenie poddasza w budynku nr 3

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000207540

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana III Sobieskiego 277C

1.5.2.) Miejscowość: Wejherowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: (58) 672 23 41

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@bozp.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.osw2wejherowo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu elektronicznego i urządzeń interaktywnych na wyposażenie poddasza w budynku nr 3

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9ac7e290-8e9b-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00520969

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/855497

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako
„Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/855497
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się przy użyciu Platformy oraz poczty elektronicznej: biuro@bozp.com.pl.
Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/855497 oraz stronie internetowej zamawiającego w BIP

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
zakresie pytań technicznych związanych z działaniem systemu (Platformy) - kontakt z Centrum
Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numer 22 1010202, cwk@platformazakupowa.pl .
2. Wymagania techniczne i organizacyjne opisane zostały w Regulaminie platformazakupowa.pl
(https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin )
3. Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
1) przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z
włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”
2) łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s
3) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
4) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf4. Limit objętości plików lub spakowanych
folderów w zakresie całej oferty - do 10 plików lub
spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB.
W przypadku większych plików zaleca się skorzystać z instrukcji pakowania plików:
https://docs.google.com/document/d/1kdC7je8RNO5FSk_N0NY7nv1Xj1WYJza-CmXvYH8evhk/edit
5. Instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o
wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla
Wykonawców" pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
6. Ofertę oświadczenia, o których mowa w § 6 ust. 1 SWZ, składa się, pod rygorem nieważności, w
formie elektronicznej (t.j. w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Do zachowania elektronicznej formy oferty i oświadczenia wystarcza ich złożenie w postaci
elektronicznej i opatrzenie ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny, w którym prawdziwość danych posiadacza
podpisu potwierdza certyfikat podpisu osobistego w e dowodzie.
7. Formaty plików:
1) Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr
2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.
2) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze
szczególnym wskazaniem na .pdf
8. Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji, innych niż oferta i oświadczenie
wskazane w par. 6 ust. 1 SWZ, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za
pośrednictwem dedykowanego formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, dostępnego na
https://platformazakupowa.pl/transakcja/855497, lub pocztą elektroniczną na adres:
biuro@bozp.com.pl.
9. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za
pośrednictwem Platformy lub poczty elektronicznej. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania,
zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na
Platformie w sekcji “Komunikaty publiczne”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami
adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem
Platformy do konkretnego wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych pozyskanych w ramach niniejszego postępowania jest Ośrodek
Szkolno – Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w
Wejherowie, ul. Sobieskiego 277c, 84-200 Wejherowo, sekretariat@osw2wejherowo.pl;
2) Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych kontakt: adres e-mail: rodo@osw2wejherowo.pl;
3) pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia;
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy
Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez wykonawców danych osobowych bezpośrednio
ich dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy Pzp, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
a konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do pozyskanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) wykonawcy, których dane pozyska Zamawiający, posiadają następujące uprawnienia:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących,
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ich danych osobowych,
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej
lub państwa członkowskiego,
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że
przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO;
Zamawiający zwraca uwagę wykonawców, że w stosunku do wykonawców, a także w stosunku do
ewentualnych podwykonawców lub podmiotów udostępniających wykonawcy swoje zasoby, obowiązek
informacyjny, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO również ma zastosowanie w związku z
pozyskiwaniem przez nich danych osobowych od osób, których te dane dotyczą. W stosunku do
wykonawców, podwykonawców lub podmiotów udostępniających wykonawcy swoje zasoby,
zastosowanie będzie mieć także obowiązek informacyjny wynikający z treści art. 14 ust. 1-4 RODO, o
ile pozyskają one dane osobowe pośrednio.
Jednocześnie zamawiający informuje, że z uwagi na treść wyłączeń zawartych w art. 14 ust. 5 RODO,
zamawiający, przetwarzając dane osobowe, które pośrednio pozyska w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (dane osób innych niż samego wykonawcy), nie
będzie obowiązany do odrębnego wypełniania obowiązku informacyjnego wynikającego z przepisu art.
14 ust. 1-4 RODO. Zamawiający wymaga natomiast, aby obowiązek informacyjny wobec takich osób,
których dane osobowe pozyska wykonawca i przekaże zamawiającemu w związku z udziałem w
niniejszym postępowaniu
o udzielenie zamówienia został wypełniony przez wykonawcę.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
Nie przysługuje wykonawcom:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu elektronicznego i urządzeń urządzeń interaktywnych na wyposażenie poddasza w budynku nr 3 Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie, zwanych dalej „sprzętem”.
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę następującego sprzętu i urządzeń:
1) telewizor cyfrowy 100" - 2 szt.
2) stojak przenośny do tv 100" - 2 szt.
3) projektor laserowy - 2 szt.
4) głośnik przenośny – 4 szt.
5) laptop z oprogramowaniem - 8 szt.
6) aparat cyfrowy fotograficzny – 1 szt.
7) obiektyw - 1 szt.
8) kamera sportowa- 2 szt.
9) drukarka 3d – 1 szt.
10) robot edukacyjny z akcesoriami – 1 szt.
11) projektor sceniczny - 1 szt.
12) tablet z akcesoriami - 12 szt.
13) interaktywne biurko - 2 szt.
14) cyfrowy wizualizer - 2 szt.
15) wielofunkcyjna ściana multimedialna - 1 szt.
16) urządzenie multimedialne do wyświetlania wirtualnych plansz edukacyjnych - 1 szt.
17) okulary VR – 12 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 32322000-6 - Urządzenia multimedialne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32324600-6 - Telewizory cyfrowe

32342412-3 - Głośniki

38652100-1 - Projektory

38651000-3 - Aparaty fotograficzne

38651600-9 - Kamery cyfrowe

30213100-6 - Komputery przenośne

30213200-7 - Komputer tablet

30232100-5 - Drukarki i plotery

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów: cena oferty – waga 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

karty katalogowe producentów oferowanych urządzeń

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

wszystkie wymienione powyżej

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wykonawcy, o których mowa w ust. 1, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Istotne zmiany umowy, mogą dotyczyć:
1) warunków płatności,
2) poszczególnych elementów dostawy,
3) terminu realizacji umowy,
4) wynagrodzenia wykonawcy,
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą być dokonane w przypadku:
1) przeszkód technicznych uniemożliwiających zastosowanie przyjętych w SWZ lub ofercie rozwiązań, w szczególności: wycofania danego produktu z produkcji, zastąpienia sprzętu innym modelem przez producenta, braku produktu (czasowego lub trwałego) na rynku, opóźnień ze strony producenta (jeżeli nie jest nim wykonawca).
W takim przypadku wykonawca zaproponuje zastąpienie danego produktu sprzętem równoważnym – to jest spełniającym te same funkcje o zbliżonych parametrach, w przypadku wystąpienia konieczności takiej zmiany, jeżeli nie będzie to powodowało wydłużenia terminu dostawy, do zachowania formy pisemnej wystarczające jest dostarczenie zmienionej specyfikacji dostawy, obejmującej nowe produkty i opatrzonej dopiskiem –„ZMIANA”, która będzie stanowiła kolejny załącznik do Umowy, z zachowaniem postanowień ust. 4 i 5, zmiana ta może powodować obniżenie lub zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy o nie więcej niż 10% łącznie.
2) wystąpienia zdarzeń losowych mających charakter siły wyższej, które uzasadniają wprowadzenie zmian do umowy, przez co rozumie się (nowe i nadal trwające): epidemie, akty terroru, wojny wypowiedziane i niewypowiedziane, blokady, powstania, zamieszki, protesty, osunięcia gruntu, trzęsienia ziemi, powodzie, wybuchy i inne podobne zdarzenia poza kontrolą którejkolwiek ze stron i którym żadna ze stron nie mogła zapobiec,
3) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT),
4) z powodu czasu trwania procedury przetargowej, uniemożliwiającej dochowanie terminu realizacji określonego w SWZ.
3. Strona wnioskująca o zmianę umowy, przedkłada drugiej stronie pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy.
4. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z tym zastrzeżeniem, że żaden z powyższych zapisów nie obliguje Zamawiającego do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany a jedynie wprowadza taką możliwość.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać wyłącznie na Platformie, na stronie dotyczącej postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-07 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-05

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

najniższa cena

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835), zwaną dalej „ustawą o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę” z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykluczy również:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem 765/2006” i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem 269/2014”, albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę;
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę;
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę.
Wykluczenie, o którym mowa w pkt. 1-3 następować będzie na okres trwania ww. okoliczności.
Weryfikacji braku zaistnienia podstaw wykluczenia wskazanych w pkt. 1 -3 powyżej, w stosunku do wykonawcy zamawiający może dokonać za pomocą wszelkich dostępnych środków.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.