eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tczew › "Świadczenie usługi w zakresie przejmowania, przechowywania i obsługi dokumentacji będącej własnością Starostwa Powiatowego w Tczewie"Ogłoszenie z dnia 2023-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
"Świadczenie usługi w zakresie przejmowania, przechowywania i obsługi dokumentacji będącej własnością Starostwa Powiatowego w Tczewie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Tczewski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675267

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piaskowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Tczew

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-110

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@powiat.tczew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: powiat.tczew.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Świadczenie usługi w zakresie przejmowania, przechowywania i obsługi dokumentacji będącej własnością Starostwa Powiatowego w Tczewie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-858ac9e8-8de0-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00520501

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00004055/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 Przechowywanie i obsługa dokumentacji archiwalnej będącej własnością Starostwa Powiatowego w Tczewie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_tczew

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_tczew

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 13.1 Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w Ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344).
13.2 Zgodnie z art. 63 ust. 2 Ustawy – ofertę wraz z oświadczeniami, o których mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, składa się – pod rygorem nieważności – w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poprzez Platformę, dostępną pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_tczew.
13.3 W celu złożenia oferty należy zarejestrować się (zalogować) na platformie i postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
13.4 Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji dostępnej pod adresem: https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view.
13.5 Złożenie oferty następuje za pośrednictwem ”Formularza składania oferty” dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania:
a) Szyfrowanie ofert odbywa się automatycznie przez system.
b) Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie poprzez kliknięcie przycisku ”ZŁÓŻ OFERTĘ” w drugim kroku i wyświetleniu komunikatu, że oferta została złożona.
c) Wykonawca może, do upływu terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę (sposób zmiany lub wycofania oferty określony został w ww. Instrukcji)
d) Z uwagi na to, że złożona oferta jest zaszyfrowana nie można jej edytować w celu dokonania zmiany. Zmianę oferty należy dokonać poprzez wycofanie uprzednio złożonej oferty i złożenie nowej.
e) Zmianę lub wycofanie oferty należy zrobić do upływu terminu składania ofert.
f) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
g) Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB.
13.6 Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1261), określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
 stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
 komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
 zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
 włączona obsługa JavaScript,
 zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
 platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
 oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej zwanego RODO, Zamawiający informuje, że:
23.1 Administratorem danych osobowych, które zostaną zawarte w Formularzu ofertowym i załącznikach jest Powiat Tczewski z siedzibą w Tczewie przy ul. Piaskowej 2.
23.2 Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych (IOD) w Starostwie Powiatowym w Tczewie to: inspektor@powiat.tczew.pl lub listownie na adres urzędu wskazany powyżej.
23.3 Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przeprowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej Ustawą oraz w celu archiwizacji na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie Instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
23.4 Odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty przetwarzające – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, np. dostawcy naszych systemów informatycznych, firmy zajmujące się archiwizacją dokumentów (aktualna lista jest dostępna u IOD) oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być również udostępniane innym podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Ustawy.
23.5 Zamawiający może udostępnić dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX Ustawy, do upływu terminu na ich wniesienie. Dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego mogą być przekazywane wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Ograniczenie dostępu do danych osobowych może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli, jest to uzasadnione ochroną prywatności lub interesem publicznym, zgodnie z art. 18 ust. 5 pkt 1 i 2 Ustawy.
23.6 Dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, w szczególności zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a następnie przez okres archiwizacji, zgodny z rozporządzeniem wymienionym w ust. 23.3.
23.7 Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o zamówienie publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów Ustawy oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 23.8 Wykonawca ma prawo:
a) dostępu do swoich danych. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
b) ich sprostowania lub uzupełnienia – na podstawie art. 16 RODO.
Zgodnie z art. 19 ust. 2 Ustawy skorzystanie z tego uprawnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą;
c) żądać ograniczenia ich przetwarzania – na podstawie art. 18 ust. 1 RODO Wystąpienie z przedmiotowym żądaniem, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
23.9 Wykonawcy nie przysługuje:
a) prawo do usunięcia danych osobowych – w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
23.10 Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
23.11 Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.12.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie przejmowania, przechowywania i obsługi dokumentacji będącej własnością Starostwa Powiatowego w Tczewie.
4.2 Dokumentacja obejmuje całość działalności Starostwa Powiatowego w Tczewie oraz dokumenty zlikwidowanych jednostek organizacyjnych Powiatu Tczewskiego, w tym dokumentację kadrowo-płacową.
UWAGA: Dokumentacja objęta przedmiotem zamówienia jest uporządkowana, spisana i zapakowana do pudeł archiwizacyjnych. Łączna ilość dokumentacji do przechowywania: 1400 mb i jest to ilość, która będzie ulegać sukcesywnemu zwiększeniu, zgodnie z potrzebami Zamawiającego.
4.3 Szczegóły realizacji przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 7 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz Załącznik Nr 8 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy (Wzór umowy).

4.2.6.) Główny kod CPV: 79995000-5 - Usługi prowadzenia bibliotek

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2027-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: TERMIN REALIZACJI UDOSTĘPNIEŃ DOKUMENTACJI

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

6.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
6.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
6.2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
6.2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 Ustawy jeżeli wykaże, że znajduje się w Rejestrze Przechowawców Akt Osobowych i Płacowych prowadzonym przez właściwego marszałka województwa;
6.2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
6.2.4 zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 Ustawy, jeżeli wykaże, że:
1) wykonał w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, min. dwie usługi przejęcia, przechowywania i obsługi dokumentacji (w tym dokumentacji kadrowo-płacowej), będącej własnością jednostek budżetowych przez okres min. 1 roku, o rocznej wartości usługi nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto (każda);
2) dysponuje min. dwoma osobami skierowanymi do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym przynajmniej jedną osobą spełniającą wymagania Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia rodzaju wykształcenia uznanego za specjalistyczne oraz dokumentów potwierdzających posiadanie praktyki zawodowej, wymaganych od osób wykonujących niektóre czynności związane z dokumentacją osobową i płacową pracodawców (Dz.U. z 2005 r. nr 68, poz. 596);
3) dysponuje magazynem spełniającym wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców (Dz.U. z 2005 r. nr 32, poz. 284).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 8.2.3 odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
UWAGA:
1) Zgodnie z art. 127 ust. 1 Ustawy, Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych środków. Z uwagi na powyższe Zamawiający nie wezwie do złożenia dokumentu określonego w pkt 8.2.3. SWZ, jeżeli będzie mógł go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych rejestrów, a Wykonawca wskaże w ofercie niezbędne, dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 8.2.3 SWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono jego upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Niniejszy dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed ich złożeniem.
3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentu o którym mowa w pkt 8.2.3 ppkt 2 SWZ, zastępuje się go odpowiednio oświadczeniem Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone – odpowiednio: pod przysięgą, przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Niniejszy dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed jego złożeniem

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.2.1 W celu potwierdzenia okoliczności spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 6.2.2 SWZ dotyczącego posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – zaświadczenie o wpisie do Rejestru Przechowawców Akt Osobowych i Płacowych prowadzonego przez właściwego marszałka województwa;
8.2.2 W celu potwierdzenia okoliczności spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 6.2.4 SWZ dotyczących zdolności technicznej i zawodowej:
1) Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie (według wzoru – Załącznika Nr 4 do SWZ – Wykaz usług wykonanych) wraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
2) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zawierający informacje na temat osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (według wzoru – Załącznika Nr 5 do SWZ – Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia);
3) Oświadczenie dotyczące dysponowania magazynem (według wzoru – Załącznika Nr 6 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

10.1 W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia w trybie art. 58 ust. 1 Ustawy (np. Konsorcjum bądź spółka cywilna), ustanawiają oni Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy, na podstawie art. 58 ust. 2 Ustawy. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty.
10.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z treścią art. 117 ust. 2 Ustawy, warunek udziału w postępowaniu określony w pkt 6.2.2 SWZ (dotyczący uprawnień do wykonywania określonej działalności) zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
10.3 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu, w zakresie określonym w Rozdziale 7 SWZ.
10.4 Zgodnie z art. 117 ust. 4 Ustawy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi Załącznik Nr 3 do SWZ.
10.5 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy, zgodnie z art. 445 ust. 1 Ustawy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany istotnych postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Ze względu na to, iż Umowa zostaje zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy, wprowadza się następujące zasady zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy:
a) w przypadku zwiększenia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wynagrodzenie Wykonawcy, określone w §8 może zostać zwiększone o odpowiednią wysokość wynikającą z wprowadzenia przez ustawodawcę podwyższonej wysokości wynagrodzenia minimalnego, pod warunkiem, że Wykonawca udowodni rzeczywisty wpływ tej zmiany na wysokość wynagrodzenia należnego zatrudnianym przez niego pracownikom lub osobom świadczącym na jego rzecz określone usługi;
b) w przypadku zwiększenia obciążeń Wykonawcy związanych z wprowadzeniem przez ustawodawcę zmian w zasadach naliczania składek na ubezpieczenie społeczne i/lub na ubezpieczenie zdrowotne, wynagrodzenie określone w §8 może zostać zwiększone o odpowiednią wysokość, wynikającą z wprowadzonych przez ustawodawcę zwiększonych wartości tych obciążeń, pod warunkiem, że Wykonawca udowodni wpływ tych zmian na wynagrodzenie swoich pracowników lub osób świadczących na jego rzecz określone usługi;
c) w przypadku zwiększenia obciążeń Wykonawcy związanych z wprowadzeniem przez ustawodawcę zmian w wysokości stawek podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, wynagrodzenie określone w §8 może zostać zwiększone o odpowiednią wysokość, wynikającą z wprowadzonych przez ustawodawcę zwiększonych wartości tych obciążeń, pod warunkiem, że Wykonawca udowodni wpływ tych zmian na koszty wykonania zamówienia;
d) w przypadku zwiększenia obciążeń Wykonawcy związanych z wprowadzeniem przez ustawodawcę zmian w zasadach gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 46), wynagrodzenie określone w §8 może zostać zwiększone o odpowiednią wysokość, wynikającą z wprowadzonych przez ustawodawcę zwiększonych wartości tych obciążeń, pod warunkiem, że Wykonawca udowodni wpływ tych zmian na koszty wykonania zamówienia.
3. Ze względu na to, iż Umowa zostaje zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, wprowadza się następujące zasady zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy:
a) w przypadku wzrostu lub spadku cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia w wysokości 20% lub wyższej, strony Umowy uprawnione są do żądania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy określonego w §8, w wysokości odpowiadającej poziomowi zmiany cen materiałów lub kosztów;
b) ustalenie zmian w zakresie cen materiałów lub kosztów następować będzie na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem lub wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu danego roku, ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
c) w przypadku wzrostu cen materiałów lub kosztów i żądania zmiany wynagrodzenia przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany będzie do wykazania bezpośredniego wpływu wzrostu cen lub kosztów (np. cen paliwa) na koszt wykonania zadania;
d) maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia ustala się do wysokości 30% względem wynagrodzenia określonego w §8;
e) początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się na koniec pierwszego półrocza obowiązywania umowy, przy czym kolejna zmiana może być zawnioskowana nie prędzej niż po 6 miesiącach od pierwszej.
4. Każda zmiana wysokości wynagrodzenia, wymaga złożenia drugiej stronie pisemnego wniosku, w którym wykazany zostanie bezpośredni związek przyczyny wnioskowanej zmiany z realizacją przedmiotu zamówienia i z wysokością wynagrodzenia. Cd. w SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_tczew

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-07 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

20.3 Przed podpisaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:
20.3.1 dokument potwierdzający posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Suma ubezpieczenia nie może być niższa niż 200.000,00 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy 00/100);
20.3.2 kopie dokumentów (np. dyplomów, uprawnień itp.) min. jednej osoby wskazanej do realizacji zamówienia publicznego, które potwierdzą spełnianie wymagań Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia rodzaju wykształcenia uznanego za specjalistyczne oraz dokumentów potwierdzających posiadanie praktyki zawodowej, wymaganych od osób wykonujących niektóre czynności związane z dokumentacją osobową i płacową pracodawców (o której mowa w Załączniku Nr 5 do SWZ: Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego);
20.3.3 Oświadczenie o spełnianiu wymogów związanych z ochroną danych osobowych – Załącznik Nr 9 do SWZ o których mowa w pkt 4.7 SWZ;
20.3.4 umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia – jeżeli najkorzystniejszą ofertą okaże się oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.