eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › Świadczenie usługi cateringowej dla uczestników Ośrodków Wsparcia dla Osób Starszych w Bielsku-BiałejOgłoszenie z dnia 2023-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi cateringowej dla uczestników Ośrodków Wsparcia dla Osób Starszych w Bielsku-Białej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 070810575

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Karola Miarki 11

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 334995600

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mops.bielsko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.bielsko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi cateringowej dla uczestników Ośrodków Wsparcia dla Osób Starszych w Bielsku-Białej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b2d11163-8e8e-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00520483

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00023017/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 Usługi cateringowe

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Tak

2.12.) Rodzaj wykonawców, którzy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia:

art. 94 ust. 1 pkt 1) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 3) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 4) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 7) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 8) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 9) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 10) ustawy

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

mops-bielsko-biala.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: adres poczty elektronicznej: sekretariat@mops.bielsko.pl k.suchy@mops.bielsko.pl strona internetowa prowadzonego postępowania, na której będą zamieszczane zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne
dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem: mops-bielsko-biala.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, zgodnie z wyborem Wykonawcy: 1) w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym), 2) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
wyłącznie poprzez Platformę Zakupową: mops-bielsko-biala.ezamawiajacy.pl . Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem sekcji „Wiadomości”.
2. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę powinien zapoznać się z Rozdziałem VIII SWZ oraz z Załącznikiem nr 5 do SWZ.
3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego tj. Platforma Zakupowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej tel. +48 22 25722 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) email: oneplace@marketplanet.pl
4. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, pełnomocnictwo sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. Pozostałe postanowienia zgodnie z SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że, Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej przy ul. Karola Miarki 11. Sposoby kontaktu z nami: adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Karola
Miarki 11, telefon: 33 49 95 650 - Sekretariat 33 49 95 600 – Centrala, faks: (33) 49 95 652, adres e-mail: sekretariat@mops.bielsko.pl, elektroniczna skrzynka podawcza, którą znaleźć można wchodząc na stronę internetową pod adresem www.mops.bielsko.pl (zakładka: Kontakt). 2. Wyznaczyliśmy Inspektora Danych, z którym może Pan/Pani się skontaktować w
sprawach ochrony swoich danych osobowych. Sposoby kontaktu z nim zapewniamy poprzez wskazanie: adresu korespondencyjnego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 43-300 Bielsko-Biała, ul. Karola Miarki 11, adresu e-mail: iod@mops.bielsko.pl, elektronicznej skrzynki podawczej, którą znaleźć można wchodząc na stronę internetową pod adresem www.mops.bielsko.pl (zakładka: Kontakt). 3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 79 ustawy Prawo zamówień publicznych,
pracownicy obsługujący proces związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, wykonywaniem oraz rozliczeniem umowy, a także nadzorujący ten proces, pracownicy zapewniający obsługę informatyczną, w związku ze wsparciem serwisowym systemów informatycznych. 5. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski/Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 8.W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 9. Posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*, na
podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 10. Nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, prawo
do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MOPS.DA-PSU.3211.33.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej polegającej na wytworzeniu i dostarczaniu posiłków w następującym zakresie: posiłki jednodaniowe oraz posiłki dwudaniowe.
2. Usługa cateringowa – posiłki jednodaniowe
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej polegającej na wytworzeniu i dostarczeniu posiłku jednodaniowego dla:
• Klubu Samopomocy ,,Przystań” przy ul. Piastowskiej 86 w Bielsku-Białej
Terminy dostaw 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Szacunkowa ilość posiłków 4340 przez okres trwania umowy, (średnio 35 porcji dziennie).
• Klubu Samopomocy „Klub Seniora” przy ul. Komorowickiej 336D w Bielsku-Białej Terminy dostaw 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Szacunkowa ilość posiłków 3100 przez okres trwania umowy, (średnio 25 porcji dziennie).
• Klubu Senior + przy ul. Jesionowej 13 w Bielsku-Białej Terminy dostaw 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Szacunkowa ilość posiłków 3100 przez okres trwania umowy, (średnio 25 porcji dziennie).
• Klubu Senior + przy ul. Jutrzenki 20 w Bielsku-Białej Terminy dostaw 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Szacunkowa ilość posiłków 3100 przez okres trwania umowy, (średnio 25 porcji dziennie).
• Klubu Seniora „SIXT Wam” przy ul. Mickiewicza 24 w Bielsku-Białej
Terminy dostaw 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Szacunkowa ilość posiłków 1860 przez okres trwania umowy, (średnio 15 porcji dziennie).
• Klubu Seniora przy ul. Stawowej 29 w Bielsku-Białej Terminy dostaw 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Szacunkowa ilość posiłków 3100 przez okres trwania umowy, (średnio 25 porcji dziennie).
3. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu posiłku dwudaniowego dla:
• Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych przy ulicy Sterniczej 8a w Bielsku-Białej.
Terminy dostaw 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy). Szacunkowa ilość posiłków 4340 przez okres trwania umowy, (średnio 35 porcji dziennie).
• Dziennego Domu Senior + przy ul. Partyzantów 62 w Bielsku-Białej.
Terminy dostaw 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy). Szacunkowa ilość posiłków 3100 przez okres trwania umowy, (średnio 25 porcji dziennie).
4. Obiady jednodaniowe będą przygotowywane w proporcji: 2 razy w tygodniu zupa z porcją mięsa, 2x w tygodniu zupa, 1 raz w tygodniu obiad jarski.
5. Obiady dwudaniowe będą przygotowywane w proporcji: 2 razy w tygodniu obiady z porcją mięsa, 3 raz w tygodniu obiad jarski.
6. Dostawa posiłków będzie realizowana od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym. Posiłki będą odbierane przez pracowników Zamawiającego od godz. 12.00 do godz. 12.50.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kucharza w przygotowywaniu posiłków dla osób starszych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oświadczenie, o którym mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, potwierdzające spełnianie warunku określonego w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik nr 3 do SWZ. Oświadczenie składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń – zgodnie z treścią zawartą w formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ. Oświadczenie składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej może dokonać mocodawca (osoba wystawiająca pełnomocnictwo) lub notariusz.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, musi wykazać, że samodzielnie spełnia warunek dotyczący posiadania statusu zakładu pracy chronionej, jest spółdzielnią socjalną lub innym wykonawcą, którego głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienia jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych, wymienionych w art. 94 ust. 1 pkt 1,2,3,4,7,8,9 i 10 ustawy Pzp oraz musi wykazać się minimum 30% wskaźnikiem zatrudnienia określonych grup osób.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo.
Uwaga:
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy oraz w art. 94.ust. 2 składa samodzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunku opisanego w art. 94 ust.1 Pzp.
Powyższe oznacza, iż:
5.1. Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć samodzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
5.2. Oświadczenie w zakresie prowadzenia określonej w art. 94 ust. 1 ustawy działalności oraz minimum 30% zatrudnienia określonej grupy osób musi złożyć samodzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-07 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej: mops-bielsko-biala.ezamawiajacy.pl w zakładce OFERTY

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-07 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Dotyczy ust. 5.5) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy jedynie z zakresu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.