eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. (ubezpieczenie D&O) - pierwsza polisa nadwyżkowaOgłoszenie z dnia 2023-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. (ubezpieczenie D&O) – pierwsza polisa nadwyżkowa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA W M. ST. WARSZAWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015314451

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Obozowa 43

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-161

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 223910100

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@mpo.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpo.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Usługi komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. (ubezpieczenie D&O) – pierwsza polisa nadwyżkowa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1966b635-89ed-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00520095

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/pn/mpowarszawa/demand/138101/notice/public/details

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Tak

3.3.) Informacje na temat sposobu udostępnienia zastrzeżonych dokumentów zamówienia

Informacje zawarte w Części II SWZ, tj. Opisie przedmiotu zamówienia, Załączniku nr 1 do Części II SWZ - Opis przedmiotu zamówienia, tj. Zaświadczeniu o przebiegu szkodowym za okres 30.06.2020 r. – 30.06.2023 r., Załączniku nr 2 do Części II SWZ - Opis przedmiotu zamówienia, tj. Sprawozdaniu finansowym za 2022 rok, Załączniku nr 3 do Części II SWZ - Opis przedmiotu zamówienia, tj. F 01 za IIQ 2023 rok, Załączniku nr 4 do Części II SWZ - Opis przedmiotu zamówienia, tj. Kopia polisy ubezpieczenia odpowiedzialności władz Spółki nr 4236102161 z dnia 23.11.2023 r. zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr: RZP.27.46.2023.AHZ, mają charakter poufny i nie mogą być udostępniane osobom innym niż Wykonawcy o których mowa poniżej. W celu zachowania poufności informacji zawartych w Opisie przedmiotu zamówienia, Załączniku nr 1, Załączniku nr 2, Załączniku nr 3 i Załączniku nr 4 do Części II SWZ - Opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający, działając na podstawie przepisu art. 133 ust. 3 ustawy, nie udostępnia tych informacji na stronie internetowej/Platformie. Wykonawcy w celu uzyskania dostępu do informacji zawartych w Opisie przedmiotu zamówienia oraz Załącznikach nr 1-4 do Części II SWZ - Opis przedmiotu zamówienia, zobowiązani są złożyć do Zamawiającego wniosek wraz z zobowiązaniem zachowania poufności uzyskanych informacji. Wzór wniosku określony został w załączniku nr 3 do SWZ (zawarty w IV Części SWZ).
UWAGA:
Wniosek wraz z zobowiązaniem zachowania poufności uzyskanych informacji należy złożyć w oryginale za pośrednictwem Platformy, na której prowadzone jest postępowanie, w formie określonej w pkt. 5.2. SWZ, z uwzględnieniem pkt. 11 SWZ. W treści wniosku Wykonawca zobowiązany jest wskazać swoje dane identyfikacyjne, nazwę i nr postępowania, którego wniosek dotyczy, adres poczty elektronicznej, na który zostanie przekazane hasło do poufnej części SWZ, oraz złożyć zobowiązanie do zachowania w tajemnicy treści udostępnionych mu informacji i dokumentów, traktowanych jako informacje poufne, tj. zawartych w: Części II SWZ, tj. Opisie przedmiotu zamówienia, Załączniku nr 1 do Części II SWZ - Opis przedmiotu zamówienia, tj. Zaświadczenie o przebiegu szkodowym za okres 30.06.2020 r. – 30.06.2023 r., Załączniku nr 2 do Części II SWZ - Opis przedmiotu zamówienia, tj. Sprawozdanie finansowe za 2022 rok, Załączniku nr 3 do Części II SWZ - Opis przedmiotu zamówienia, tj. F 01 za IIQ 2023 rok, Załączniku nr 4 do Części II SWZ - Opis przedmiotu zamówienia, tj. Kopia polisy ubezpieczenia odpowiedzialności władz Spółki nr 4236102161 z dnia 23.11.2023 r. zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr: RZP.27.46.2023.AHZ.
Wnioski nie zawierające wymaganych przez Zamawiającego informacji, określonych wzorem wniosku, o którym mowa powyżej, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ (zawarty w IV Części SWZ), jak również wnioski sformułowane w innej postaci niż na wzorze przygotowanym przez Zamawiającego, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ (jak np. wiadomość mailowa, z której wynika chęć pozyskania przez wykonawcę niejawnej części SWZ, pismo Wykonawcy w sprawie pozyskania niejawnej części SWZ itp.) nie będą przez Zamawiającego rozpatrywane.
Wniosek o udostępnienie poufnej części SWZ wraz z zobowiązaniem może złożyć wyłącznie Wykonawca posiadający uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie działalności ubezpieczeniowej na terenie RP we wszystkich grupach ryzyk, których dotyczy przedmiot zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 11.09.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 656 z późn. zm.). Wniosek wraz z zobowiązaniem może złożyć wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji Wykonawcy, która zobowiązana jest uwiarygodnić to uprawnienie.
W odpowiedzi na ww. wniosek, Zamawiający niezwłocznie udostępni ww. Wykonawcy Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami za pośrednictwem Platformy, o której mowa w pkt 5.2

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/pn/mpowarszawa/demand/138101/notice/public/details

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/pn/mpowarszawa/demand/138101/notice/public/details
2. W celu bezproblemowej pracy z Platformą, Wykonawca powinien posiadać
co najmniej:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) komputer klasy PC lub MAC, spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej;
c) włączoną obsługę JavaScript;
d) zainstalowany program AcrobatReader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.;
e) zainstalowaną dowolną przeglądarkę internetową w wersji wspieranej przez producenta, obsługującą TLS 1.2.
3. Dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
- dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisywać formatem PAdES,
- jeżeli w wyniku podpisywania kwalifikowanym podpisem elektronicznym pliku w formacie innym niż „pdf" zostanie utworzony dodatkowy plik z podpisem, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oba pliki (plik podpisywany i plik z podpisem),
- Zamawiający zaleca, aby kwalifikowany podpis elektroniczny, którym posługuje się Wykonawca był podpisem wydanym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, bądź innych krajów należących do Unii Europejskiej.
4. Dopuszczalny format podpisu osobistego:
− dokumenty w formacie „pdf” lub „xml” zaleca się podpisywać podpisem wewnętrznym (otoczonym),
− dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać podpisem zewnętrznym lub otaczającym.
5. Dopuszczalny format podpisu zaufanego: wielkość dokumentów nie może przekraczać 10 MB, dostępny format podpisu „xml”.
6. Obsługiwane przez Platformę formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości
do 2 GB w txt, rtf, pdf, xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami został opisany w pkt. 5 Części I SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny został określony w pkt. 28 Części I SWZ oraz w załączniku do Części VI SWZ – Projektowane postanowienia umowy (wzór umowy).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZP.27.50.2023.AHZ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa ubezpieczenia odpowiedzialności członków władz spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. z tytułu uchybień i błędów w trakcie wykonywania czynności zawodowych (dalej ubezpieczenie D&O), za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, umową spółki, bądź statutem i regulaminami wewnętrznymi spółki kapitałowej, o ile i w zakresie, w jakim odpowiedzialność ta nie wykracza poza odpowiedzialność ustawową – pierwsza polisa nadwyżkowa.
Zakres terytorialny: Cały świat z wyłączeniem USA i Kanady.
Termin wykonania zamówienia wynosi 18 miesięcy, nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2024 r. Składka ubezpieczeniowa z tytułu ubezpieczenia za pełen 18 miesięczny okres ubezpieczenia płatna będzie (na podstawie polisy wystawionej przez Ubezpieczyciela) w trzech ratach w następujących terminach:
a) 1 rata płatna do dnia 22 stycznia 2024 roku,
b) 2 rata płatna do dnia 21 czerwca 2024 roku,
c) 3 rata płatna do dnia 17 stycznia 2025 roku.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w Części II SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66516000-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: cena oferty brutto -100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Numeracja przeniesiona z SWZ.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
6.2.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Wykonawca musi wykazać, że posiada zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 656 z późn. zm.), co najmniej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia.
Warunek dotyczący uprawnień, do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia, o których mowa w pkt. 6.2.2.2. SWZ i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia aktualności uprawnień, o których mowa w pkt. 6.2.2.2. SWZ przez cały okres obowiązywania umowy. Powierzenie części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku spełnienia powyższego warunku (w zakresie objętym obowiązkiem posiadania ww. uprawnień).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie będzie żądał podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Numeracja przeniesiona z SWZ.
7.1. Wykaz podmiotowych środków dowodowych, jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
7.1.1. aktualne zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, zaświadczenie właściwego organu państwowego, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w zakresie zgodnym co najmniej z przedmiotem zamówienia. Jeżeli wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dodatkowo składa potwierdzenie faktu notyfikacji otrzymane od organu nadzoru, a jeżeli organ nadzoru w kraju wykonawcy takiego potwierdzenia nie dostarcza, wykonawca składa oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania wykonawcy, iż notyfikacja została dokonana i przyjęta przez polski organ nadzoru, zgodnie
z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 656 z późn. zm.).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie będzie żądał przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Numeracja przeniesiona z SWZ.
11.5. Na ofertę składają się:
11.5.1. wypełniony Formularz oferty – wg wzoru określonego w Części III SWZ;
11.5.2. wypełniony Formularz cenowy – wg wzoru określonego w Części V SWZ.
11.6. Do oferty Wykonawca dołącza:
11.6.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, które stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ;
11.6.2. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie
do reprezentowania Wykonawcy jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy (z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru). Powyższe stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej).
11.6.3. oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SWZ.
11.6.4. w przypadku, gdy oferta zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa – dowody, o których mowa w pkt. 11.9.3. SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Numeracja przeniesiona z SWZ.
9.1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcja i spółki cywilne) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9.2. Oryginał pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisemosobistym lub kopia potwierdzona notarialnie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie postępowania, którego dotyczy i zakresu umocowania pełnomocnika.
9.3. Podpisy na pełnomocnictwie muszą być złożone przez osoby uprawnione
do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. W przypadku, gdy upoważnienie osób podpisujących pełnomocnictwa nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą Wykonawca udowodni upoważnienie tych osób w szczególności przedstawiając stosowne pełnomocnictwa. Dokument pełnomocnictwa
winien zostać złożony w sposób określony w pkt. 11.7.2. SWZ.
9.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja), żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy lub w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 129 ze zm.).
9.5. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (każdy członek konsorcjum/wspólnik spółki cywilnej) składających ofertę wspólną musi wykazać brak podstaw do wykluczenia, o których mowa: w art. 108 ust. 1 ustawy, w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 129 ze zm.) oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W tym celu każdy z członków konsorcjum/ wspólnik spółki cywilnej wypełnia oświadczenie – wg wzoru
określonego w załączniku nr 1 do SWZ.
9.6. Oświadczenia lub formularze sporządzone zgodnie z załączonymi do SWZ wzorami, składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
9.7. Warunek dotyczący uprawnień, o których mowa w pkt. 6.2.2.2. SWZ, Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia, o których mowa w pkt.
6.2.2.2. SWZ i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskażą w ofercie, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
9.8. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 11.6.1. SWZ każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (każdy uczestnik konsorcjum oraz wspólnik spółki cywilnej) składa indywidualnie.
9.9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonują wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Podpis i poświadczenie za zgodność z oryginałem muszą być złożone za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
9.10. Zamawiający nie określił odmiennych wymagań związanych z realizacją zamówienia w odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian umowy, zgodnie z art. 455 ust. 1 i 2 ustawy, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających ich przewidzenia w SWZ, a także zmian, których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano we wzorze umowy – Części VI SWZ – Projektowane postanowienia umowy. Zmiany w umowie mogą być dokonywane w przypadkach określonych we wzorze umowy – Części VI SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-11 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/pn/mpowarszawa/demand/138101/notice/public/details

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-11 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-09

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.