eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siewierz › Zaprojektowanie, dostarczenie, montaż, uruchomienie oraz serwisowanie stacji / układu dezynfekcyjnego chemicznego na bazie podchloryn sodu dla ścieków z budynku Szpitala Chorób Płuc w SiewierzuOgłoszenie z dnia 2023-11-28

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zaprojektowanie, dostarczenie, montaż, uruchomienie oraz serwisowanie stacji / układu dezynfekcyjnego chemicznego na bazie podchloryn sodu dla ścieków z budynku Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZPITAL CHORÓB PŁUC W SIEWIERZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276271179

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zbigniewa Oleśnickiego 21

1.5.2.) Miejscowość: Siewierz

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-470

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 67 41 111

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@szpital-siewierz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-siewierz.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zaprojektowanie, dostarczenie, montaż, uruchomienie oraz serwisowanie stacji / układu dezynfekcyjnego chemicznego na bazie podchloryn sodu dla ścieków z budynku Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c22ebaf6-8ab5-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00520004

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00141561/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Zaprojektowanie, dostarczenie, montaż, uruchomienie oraz serwisowanie stacji / układu dezynfekcyjnego chemicznego na bazie podchloryn sodu dla ścieków z budynku Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c22ebaf6-8ab5-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-c22ebaf6-8ab5-11ee-b55a-a22b2d7f700e oraz poczty elektronicznej: msadlak@szpital-siewierz.pl (nie dotyczy składania ofert i składania ofert dodatkowych).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: -Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
-Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
-Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020 poz. 2452), zwanym dalej rozporządzeniem w sprawie dokumentów elektronicznych.
-Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
-Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem w sprawie dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
-Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
-Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
-Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
-Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

Ze wzgl. na ograniczoną ilość znaków całość tekstu znajduje się w SWZ, Rozdział XII

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szpital Chorób Płuc w Siewierzu Sp. z o.o. ul. Zbigniewa Oleśnickiego 21, 42-470 Siewierz;
2) Zamawiający na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e i f RODO przetwarzać będzie ww. dane osobowe w następujących celach:
a) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ,
b) zawarcie i realizacja lub rozwiązanie Umowy oraz wykonywanie innych czynności związanych z Umową, w tym czynności poprzedzających jej zawarcie,
c) realizacja uprawnienia lub obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa,
3) podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże niezbędne do realizacji celów określonych w pkt. 2 powyżej;
4) w związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 2 ww. dane mogą być udostępniane osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018) oraz podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom, którym przekazanie danych jest uzasadnione dla wykonania określonej czynności lub realizacji określonej usługi, np. Poczta Polska, kurierzy, podmioty świadczące usługi prawne lub księgowe;
5) ww. dane osobowe nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, nie będą również podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
6) ww. dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. b) celów przetwarzania, tj.:
a) w zakresie związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
b) w zakresie realizacji zawartej Umowy przez okres do czasu jej realizacji, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
c) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Zamawiającym przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków;
7) w związku z przetwarzaniem przez Zamawiającego ww. danych osobowych, osobom, których ww. dane dotyczą przysługuje:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) sprawach spornych lub w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Zamawiającego ww. danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje osobom, o których mowa w pkt. g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
9) inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Chorób Płuc w Siewierzu Sp. z o.o. jest Prezes Zarządu: tel. 32/674-11-11, adres e-mail: iod@szpital-siewierz.pl;
10) Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Zamawiający - kontakt: tel. 32/674-11-11.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ale nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/TP2/07/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych
z realizacją zadania pn. „Zaprojektowanie, dostarczenie, montaż, uruchomienie oraz serwisowanie stacji / układu dezynfekcyjnego chemicznego na bazie podchloryn sodu dla ścieków z budynku Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu”.
2. Zakres prac obejmuje kompleksowy projekt i budowę stacji dezynfekcji ścieków na działce nr 9492 położonej w Siewierzu, zapisanej w księdze wieczystej numer CZ1Z/00050006/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Zawierciu, której wyłącznym właścicielem jest Zamawiający. Odbiornikiem ścieków sanitarnych będzie istniejąca studnia kanalizacyjna znajdująca się na działce inwestora. Miejsce posadowienia stacji dezynfekcji ścieków zostało wskazane w części graficznej. Obecnie nie ma rozdziału ścieków na „brudne” i „czyste” w budynku, przyłączem odprowadzane są ścieki bytowe wraz z fekaliami – przepływ maksymalny na poziomie do Q=3,0 m3/h (regularny); średni godzinowy Q=1,5 m3/h; dobowe = 15 m3/dobę – rura kanalizacyjna PCW Fi 160 lub 200 mm dopływ grawitacyjny. Powyższy układ dezynfekcji ścieków proponuje się zbudować w gruncie w komorze podziemnej zgodnie z zakresem Programu funkcjonalno-użytkowego stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ oraz Mapą do celów projektowych stanowiącą załącznik nr 7 do SWZ.
3. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu w ciągu 14 dni od zawarcia Umowy harmonogramu rzeczowo–finansowego przedmiotu Umowy. Harmonogram musi zawierać wszystkie koszty składające się na cenę oferty, niezbędne do zrealizowania przedmiotu Umowy z podziałem na koszty wykonania dokumentacji projektowej oraz koszty wykonania robót budowlanych oraz elementy podlegające odbiorom. Harmonogram po pisemnej pod rygorem nieważności akceptacji Zamawiającego stanowić będzie integralną część Umowy. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca w trakcie wykonywania robót jest zobowiązany aktualizować harmonogram na żądanie Zamawiającego, w terminie 3 dni i przedstawiać go Zamawiającemu do akceptacji w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy dostarczy na swój koszt Wykonawca.
5. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi do przedmiotowej ustawy, tj. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i wskazówkami Inspektora Nadzoru.
6. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa osób znajdujących się na terenie budowy oraz utrzymywać teren budowy w należytym porządku, w stanie wolnym od wszelkich przeszkód, w tym przeszkód komunikacyjnych.
7. Wykonawca zobowiązuje się realizować roboty budowlane w sposób niezakłócający bieżącego funkcjonowania działalności Zamawiającego oraz w sposób niezagrażający bezpieczeństwu osób przebywających i korzystających ze Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu.
8. Wykonawca bez odrębnego wynagrodzenia zobowiązuje się zasilić w energię elektryczną oraz w inne niezbędne media plac budowy, a także zobowiązuje się ponosić bieżące koszty zużycia wody i innych mediów.
9. Podczas realizacji robót odpady należy magazynować w sposób selektywny w miejscu na ten cel przeznaczony, wyznaczony na placu budowy. Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych w toku realizacji Umowy i jest zobowiązany do ich zagospodarowania zgodnie z przepisami prawa. Koszty gospodarowania odpadami są ponoszone przez Wykonawcę.
10. Pełnienie obowiązków wynikających z Umowy prowadzone będzie przez Wykonawcę
w oparciu o własne zaplecze techniczne (w tym m.in. sprzęt i środki transportu) niezbędny do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy.
11. Wykonawca przeprowadzi pełny rozruch technologiczny wszystkich urządzeń i maszyn, podlegających rozruchowi technologicznemu wchodzących w zakres zamówienia.
12. Zamawiający określa minimalny wymagany 36 – miesięczny okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty oraz zastosowane materiały, liczony od dnia końcowego odbioru robót (zgodnie z protokołem końcowym). Zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji i rękojmi będzie stanowił jedno z kryteriów oceny ofert, zgodnie z rozdziałem XX SWZ.
13. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych.
Jako równoważne dopuszcza się inne rozwiązania, niż podane w Programie funkcjonalno -użytkowym pod warunkiem zagwarantowania równorzędnych parametrów technicznych i technologicznych nie gorszych oraz zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi.
Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w Programie funkcjonalno - użytkowym, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów.
Wskazane w Programie funkcjonalno -użytkowym, który stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nazwy własne materiałów i urządzeń należy czytać „lub równoważne”.
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów. W przypadku gdy powołane normy i przepisy państwowe lub odnoszące się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania, niż powołane normy i przepisy.
Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym w tych dokumentach, jest obowiązany udowodnić, poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w Programie funkcjonalno -użytkowym.
14. Warunki realizacji inwestycji zostały określone we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji.
15. Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego, jednakże Zamawiający zaleca dokonanie wizji, w celu sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem robót będących przedmiotem zamówienia oraz skalkulowania ceny przez Wykonawcę.
16. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 95 dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (dalszego podwykonawcę), na podstawie umowy o pracę – w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy – wszystkich osób wykonujących prace budowlane takie jak: montaż sieci kanalizacyjnej zewnętrznej, wymienione w stanowiącym opis przedmiotu zamówienia Programie funkcjonalno - użytkowym, do wykonywania których nie są wymagane uprawnienia.
Określenie sposobu dokumentowania zatrudniania tych osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania oraz sankcji z tytułu niespełniania tych wymagań określono we Wzorze umowy , stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji.
Wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 oraz z 2021 r. poz. 1162).
Powyższy wymóg nie dotyczy osób wykonujących czynności dozoru realizowanych robót budowlanych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

71222000-0 - Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

42900000-5 - Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.1 Kryterium „CENA” w PLN:
a) znaczenie kryterium – waga 60% (60 pkt);
b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Cena”:

Lcena = (Cmin / C) x 60 pkt

gdzie:
Lcena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty
Cmin – łączna cena w ofercie z najniższą ceną
C – łączna cena w ofercie ocenianej

1.2. Kryterium „Okres gwarancji i rękojmi” na wykonane roboty oraz zastosowane materiały:
a) znaczenie kryterium – waga 40% (40 pkt);
b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Okres gwarancji i rękojmi”:

Zamawiający przyzna po 10 punktów za każde kolejne 12 miesięcy gwarancji
i rękojmi udzielony przez Wykonawcę powyżej wymaganego minimum (36 miesięcy), przy czym nie więcej niż 40 punktów:

okres gwarancji i rękojmi oferowany przez Wykonawcę / ilość pkt w kryterium B
„Okres gwarancji i rękojmi”
36 miesięcy (3 lata) 0 pkt
48 miesięcy (4 lata) 10 pkt
60 miesięcy (5 lat) 20 pkt
72 miesiące (6 lat) 30 pkt
84 miesiące (7 lat) i więcej 40 pkt

Wykonawca podaje okres gwarancji i rękojmi w miesiącach, przy czym minimalny okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty oraz zastosowane materiały wynosi 36 miesięcy (3 lata).
W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy Zamawiający uzna, że oferta Wykonawcy nie odpowiada wymogom SWZ i podlega odrzuceniu.
W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 84 miesiące Zamawiający do oceny oferty przyjmie okres 84 miesięcy, do umowy natomiast wpisany zostanie okres gwarancji zgodnie z treścią oferty.
Łączna punktacja oferty będzie stanowić sumę punktów przyznanych ofercie w powyższych kryteriach.
Ocena zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie Wykonawcy złożone w Formularzu ofertowo-cenowym.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną, polegające na wykonaniu kanalizacji zewnętrznej o wartości robót minimum 70 000,00 zł brutto i załączy dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.


3. Poleganie na zasobach innych podmiotów .
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane.
3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ww. pkt. 3, winno potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz winien określać w szczególności:
a. zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b. sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć:
1. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
2. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów opisanych w pkt. 1,
3. zobowiązanie, o którym mowa w rozdziale X, pkt. 3 SWZ w przypadku polegania na zasobach podmiotu udostępniającego zasób Wykonawcy,
4. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) pełnomocnictwo, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
-postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
-wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
-ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa,
b) oświadczenie, o którym mowa w rozdziale XI pkt 5 SWZ (Zamawiający dopuszcza złożenia tego oświadczenia na Formularzu ofertowym) lub jako dodatkowy załącznik do oferty.

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 1, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: -wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania
i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – (wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SWZ);
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;

-Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, z sumą gwarancyjną co najmniej 70 000,00 zł w całym okresie trwania umowy, tj. dowodów potwierdzających bieżącą opłatę składek i/lub kontynuację polisy przedłożonej przed zawarciem niniejszej umowy.

-Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę składa się na Formularzu ofertowo - cenowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX pkt. 1 SWZ;
2) Zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale X pkt. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty - odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w następującej wysokości: 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100 PLN).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa
w art. 98 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz ust. 2.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
4. Zgodnie z art. 97 ust. 8 Pzp „Wadium w pieniądzu wpłaca się na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego” Nr rachunku, na którym należy wpłacać wadium: ING Bank Śląski nr 68 1050 1360 1000 0090 3164 4603 Przelew należy opisać w następujący sposób: „Zaprojektowanie, dostarczenie, montaż, uruchomienie oraz serwisowanie stacji / układu dezynfekcyjnego chemicznego na bazie podchloryn sodu dla ścieków z budynku Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu” - WADIUM”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
a) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w Pzp, bez potwierdzania tych okoliczności;
b) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
c) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
d) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
e) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
f) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Szpital Chorób Płuc w Siewierzu Sp. z o.o., ul. Zbigniewa Oleśnickiego 21, 42-470 Siewierz;
g) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
h) musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji.
6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek
o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej
lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2
ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w pkt 3 i 4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

- Dopuszczalne są następujące przypadki zmiany i warunki zmiany treści Umowy:
1) zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, sposobu wykonania, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie lub sposobu wykonania stanie się niemożliwe lub podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, postępem technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie,
2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:
a. działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie,
b. zaistnienia warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie robót lub spełnienie wymogów technologicznych udokumentowanych w dzienniku budowy,
c. konieczności uzyskania decyzji i uzgodnień, mogąca spowodować wstrzymanie robót,
d. konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,
e. przedłużającej się procedury administracyjnej z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
3) zmiana wynagrodzenia za realizację zadań objętych niniejszą Umową w przypadku zmiany stawki podatku VAT,
4) zmiana osób personelu Wykonawcy, wymienionego w ofercie na uzasadniony wniosek Wykonawcy na osoby o równoważnym doświadczeniu po pisemnej akceptacji Zamawiającego,
5) zmiany terminów płatności wynikające z ww. zmian wprowadzanych do Umowy.
6) zmiana numeru rachunku bankowego.
-. Zmiany Umowy przewidziane powyżej dopuszczalne są na następujących warunkach:
 ust. 2 pkt 1) - zmiana na materiały, urządzenia i sprzęt posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te które stanowiły podstawę wyboru oferty, a także sposobu wykonania pod warunkiem niezwiększenia ceny,
*ust. 2 pkt 2) lit. a – o czas działania siły wyższej oraz niezbędny do usunięcia skutków tego działania,
*ust. 2 pkt 2 lit. b – o czas trwania warunków atmosferycznych opisanych w tym pkt.,
*ust. 2 pkt 2 lit. c lub d – o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji, uzgodnień, badań lub ekspertyz,
*ust. 2 pkt 2 lit. e – o czas przedłużenia się procedur administracyjnych,
*ust. 2 pkt 3 – w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) w granicach tej zmiany.
- Dopuszczalne są również zmiany Umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania
o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 15% wartości pierwotnej umowy, gdy zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru Umowy.
- Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zawarcia aneksu do Umowy przez obie Strony, pod rygorem nieważności, z wyjątkiem zmiany numeru rachunku bankowego lub danych osób do kontaktu wskazanych § 21, gdzie wystarczające i skuteczne jest poinformowanie drugiej Strony w formie wiadomości e-mail.
- Zmiana stawki podatku od towarów i usług jest skuteczna od dnia jej wejścia w życie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
- Okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 i 2 wymagają odpowiedniego udokumentowania i niezwłocznego przedstawienia Zamawiającemu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-13 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert następuje za pośrednictwem portalu e-Zamówienia dostępnego pod adresem internetowym: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-c22ebaf6-8ab5-11ee-b55a-a22b2d7f700e

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-13 14:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-11

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

kryterium ceny.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.