eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Świadczenie usługi utrzymania czystości pomieszczeń oraz terenu przyległego obiektu Hali Widowiskowo Sportowej Urania w Olsztynie Al. M. J. Piłsudskiego 44 zarządzanej przez Hala Olsztyn Sp. z o. o.Ogłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi utrzymania czystości pomieszczeń oraz terenu przyległego obiektu Hali Widowiskowo Sportowej Urania w Olsztynie Al. M. J. Piłsudskiego 44 zarządzanej przez Hala Olsztyn Sp. z o. o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Hala Olsztyn Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 526224815

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Jana Pawła II, nr 1

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-101

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@hala.olsztyn.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.hala.olsztyn.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Organizacja targów, wystaw, kongresów, przedstawień artystycznych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi utrzymania czystości pomieszczeń oraz terenu przyległego obiektu Hali Widowiskowo Sportowej Urania w Olsztynie Al. M. J. Piłsudskiego 44 zarządzanej przez Hala Olsztyn Sp. z o. o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-259e1631-8945-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00519999

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-259e1631-8945-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu systemu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
2) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
3) Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zostały opisane w rozdziale VI SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U.UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Hala Olsztyn Spółka z o. o., Pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn, email: sekretariat@hala.olsztyn.eu
2) Kategorie przetwarzanych danych:
a) dane identyfikujące osobę: imię, nazwisko, PESEL/REGON/NIP, dane dotyczące dokumentów tożsamości, data urodzenia,
miejsce urodzenia, obywatelstwo,
b) dane adresowe i teleadresowe (nr telefonu, faxu, adres e-mail),
c) dane o zatrudnieniu lub prowadzonej działalności gospodarczej,
d) dane o wykształceniu, doświadczeniu i kwalifikacjach zawodowych,
e) informacje o niekaralności, skazaniu lub naruszeniu prawa w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o
których mowa w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych, do upływu terminu do ich wniesienia,
f) inne dane niezbędne do przeprowadzenia postępowania, udzielenia zamówienia publicznego oraz realizacji umowy zawartej w
sprawie zamówienia publicznego,
3) Źródło pochodzenia danych, okres przez który dane będą przechowywane oraz odbiorcy danych - szczegółowo opisane zostały w rozdz. XXX SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1) Prawa osoby, której dane dotyczą:
a) osoby, których dane dotyczą posiadają następujące prawa:
− na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do swoich danych osobowych;
− na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których jest mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO;
b) osobom, których dane dotyczą nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
2) Administratorem danych osobowych w zakresie dotyczącym zarządzania Platformą e-Zamówienia wobec danych Wykonawców zarejestrowanych na Platformie związanych z przetwarzaniem danych osobowych w ramach funkcjonowania Platformy jest Urząd Zamówień Publicznych 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17 A na podstawie zgody wyrażonej przez nich przy rejestracji wyłącznie w celu zapewnienia realizacji funkcjonalności Platformy e-Zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: HO.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na utrzymaniu czystości pomieszczeń w ramach codziennego funkcjonowania obiektu oraz przed, podczas i po imprezach / wydarzeniach odbywających się w obiekcie Hali Widowiskowo Sportowej Urania w Olsztynie przy Al. M. J. Piłsudskiego 44 zarządzanej przez Spółkę z o. o. Hala Olsztyn, a także sprzątanie terenu przyległego /parkingi podziemny i naziemny, schodów terenu zewnętrznego oraz otoku zewnętrznego/ oraz zapewnienie ciągłości zaopatrzenia w środki i artykuły czystości, zgodnymi z ich kartami charakterystyki (kod CPV: 90910000-9, 90911200-8, 90919200-4, 90911300-9, 90900000-6, 90914000-7).

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

90900000-6 - Usługi w zakresie sprzątania i odkażania

90914000-7 - Usługi sprzątania parkingów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji polegającego na zwiększenia zakresu zamówienia wg następujących zasad:
1) W ramach prawa opcji Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia całego zakresu zamówienia w dowolnej z pozycji, maksymalnie do 15 % w stosunku do wartości zamówienia podstawowego.
2) Tym samym rzeczywista wartość zamówienia stanowić będzie sumę wartości zamówienia podstawowego oraz zamówienia, które ewentualnie zostanie udzielone przy wykorzystaniu prawa opcji, zgodnie z art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, licząc za okres od momentu uruchomienia prawa opcji.
3) Opcja będzie polegała na zwiększeniu zakresu zamówienia w okresie realizacji umowy i/lub wydłużeniu okresu realizacji umowy do kwoty nie większej niż 15 % wartości zamówienia podstawowego.
4) Prawo opcji zostanie uruchomione na zlecenie Zamawiającego w terminie realizacji umowy, po zrealizowaniu zamówienia podstawowego lub w trakcie trwania zamówienia podstawowego według potrzeb - określającego liczbę dodatkowych roboczogodzin, liczbę dodatkowych imprez oraz termin realizacji w trakcie trwania umowy, jak i po zgodnie z warunkami zamówienia podstawowego.
5) Zamawiający podejmie decyzję co do możliwości i woli skorzystania z prawa opcji (zgodnie z potrzebami i posiadanymi możliwościami finansowymi), przy czym zastrzega się, iż zakres zamówienia objęty prawem opcji nie stanowi zobowiązania umownego (w tym finansowego) Zamawiającego zaciąganego w momencie zawarcia umowy w sprawie zamówienia, a przewidywany zakres opcjonalny zamówienia nie jest gwarantowany do realizacji.
6) Zamawiający przekaże oświadczenie Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji nie później niż w terminie do 15 dni przed zakończeniem realizacji umowy w zakresie podstawowym.
7) Zamawiający może z prawa opcji nie skorzystać, lub skorzystać w części. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego.
8) Nie skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Zamówienie objęte prawem opcji Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego, że zamierza z prawa opcji skorzystać.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
1) Cena (C) – waga (znaczenie): 60 %
2) Koszty codziennego utrzymania czystości (K) - waga (znaczenie): 40 %
2. Ocena punktowa każdej oferty będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku liczbą wynikającą z zsumowania liczby punktów, jakie otrzyma oferta w poszczególnych kryteriach oceny ofert. Końcowa ocena oferty ustalona zostanie jako suma punktów uzyskanych za poszczególne kryteria oceny ofert, według następującego wzoru: P = C + K

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) Zamawiający wymaga aby Wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie uzyskał łączny przychód (netto) ze sprzedaży produktów, towarów i usług w wysokości nie mniejszej niż: 1 000 000 złotych (jeden milion złotych), ustalony na podstawie sprawozdań finansowych za lata: 2022, 2021, 2020,
b) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, Wykonawcy mogą spełnić ten warunek łącznie,
c) w przypadku przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy walut przyjmie średni kurs danej waluty opublikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
d) jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczania przyjmuje się średni kurs waluty opublikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zmówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.
2) zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy:
a) Zamawiający wymaga aby Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie wykonał (lub nadal wykonuje) w sposób należyty dwie usługi polegające na utrzymaniu czystości przez okres co najmniej 9 następujących po sobie miesięcy (w ramach jednego kontraktu) w obiektach zamkniętych o łącznej powierzchni użytkowej przeznaczonej do sprzątania wynoszącej co najmniej: 10 000 m2, przy częstotliwości sprzątania min. 5 razy w tygodniu w każdym kontrakcie (zamówieniu/umowie).
b) przez obiekt zamknięty należy rozumieć: hale sportowe, obiekty kultury, kina, muzea, teatry, baseny, sale wystawiennicze, biura, hotele, a także obiekty mieszkalne, administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym oraz inne budynki zamknięte przeznaczone do wykonywania podobnych funkcji.
c) jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wskazanego zakresu prac.
d) ze względu na obiektywnie uzasadniony charakter przedmiotowego zamówienia Zamawiający w przypadku oferty wspólnej uzna warunek dot. zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy w zakresie dotyczącym wykonania dwóch usług za spełniony– jeżeli Wykonawca składający ofertę wykaże się realizacją dwóch wymaganych usług (z pkt. 2 lit. a), albo jeden z uczestników konsorcjum wykaże się realizacją dwóch wymaganych usług (z pkt. 2 lit. a), albo w sytuacji gdy Wykonawca, który nie ma wymaganego doświadczenia i polega na zasobach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp – podmiot ten musi wykazać zrealizowanie dwóch wymaganych usług w zakresie określonym w pkt. 2 lit. a).
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia (wg załącznika nr 4 do SWZ) lub inne podmiotowe środki dowodowe potwierdzające, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia podmiotu trzeciego, że nie zachodzą w stosunku do niego podstawy wykluczenia z postępowania, o których jest mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023r. poz. 1497).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego składa oświadczenie w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1689) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi, że przygotowanie oferty nastąpiło niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego składa:
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wraz z podaniem ich zakresu i przedmiotu, dat wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz musi zawierać usługi, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy),
b) dowody określające, czy usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt. a) zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
c) oświadczenie Wykonawcy o łącznym przychodzie (netto) ze sprzedaży produktów, towarów i usług ustalonym na podstawie sprawozdań finansowych za lata: 2022, 2021, 2020.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga składania przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca wraz z FORMULARZEM OFERTY sporządzonym wg załącznika nr 1 do SWZ składa:
1) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia – sporządzone wg załącznika nr 2 do SWZ,
2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie określonym przez Zamawiającego – sporządzone wg załącznika nr 3 do SWZ,
3) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - sporządzone wg załącznika nr 4 do SWZ - jeżeli dotyczy,
4) Oświadczenie w przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego powinno wynikać, które roboty budowlane, wykonają poszczególni Wykonawcy występujący wspólnie – sporządzone wg załącznika nr 5 do SWZ - jeżeli dotyczy,
5) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik,
6) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia, a oferta taka spełniać musi następujące wymagania:
1) Wykonawcy muszą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
2) pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:
a) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument),
b) oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców).
W każdym jednak przypadku w treści dokumentu / Pełnomocnictwa zaleca się wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wskazać ich Pełnomocnika,
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za podpisanie umowy, wykonanie umowy i wykonania umowy,
4) w ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
5) przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania), Wykonawcy składający ofertę wspólną (zwani dalej konsorcjum) będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę,
6) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w rozdz. X SWZ,
7) wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone powyżej. Spółka cywilna ubiegająca się o zamówienie musi wyznaczyć pełnomocnika do jej reprezentowania. Ustawowe zasady reprezentacji spółki cywilnej zezwalające każdemu wspólnikowi na jej reprezentowanie w takich granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw, nie spełniają bowiem wymogu z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp,
8) w przypadku spółki cywilnej art. 58 ust. 2 ustawy Pzp nie będzie miał zastosowania, jeżeli oferta zostanie podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez wszystkich wspólników spółki cywilnej,
9) stosownie do treści art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie - załącznik nr 5 do SWZ, z którego powinno wynikać, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz zasady waloryzacji wynagrodzenia, o których jest mowa w art. 439 ustawy Pzp określa odpowiednio § 6 oraz § 10 wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-08 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-08 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-06

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 4

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia liczby Wykonawców, których zaprosi do negocjacji, tj. maksymalnie czterech Wykonawców, których niepodlegające odrzuceniu oferty uzyskają najwyższą łączną liczbę punktów według kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale XVI SWZ.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Pzp: Środki ochrony prawnej.
2. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wraz z dowodem uiszczenia wpisu.
4. Terminy na wniesienie odwołania wynosi 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 2 oraz ust. 5 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający zbada również podstawy wykluczenia Wykonawcy określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego /Dz. U. z 2023 r. poz. 1497/.
8. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom). W takim przypadku Zamawiający wymaga podania w FORMULARZU OFERTY zakresu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcy / podwykonawcom z podaniem procentowego udziału lub wartości części zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom oraz nazwę firmy podwykonawcy / podwykonawców, o ile są już znani.
9. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w jednym z formatów, np. pdf, doc, docx, rtf, xps, odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski,
10. Zamawiający w celu ułatwienia Wykonawcom przygotowania oferty przewiduje oraz wymaga dokonania wizji lokalnej w obiekcie HALI URANIA przy Al. M. J. Piłsudskiego 44 w Olsztynie, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizji z Kierownika Technicznego Obiektu .

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.