eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dubienka › Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy DubienkaOgłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Dubienka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA DUBIENKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 110198089

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 3 Maja 6

1.5.2.) Miejscowość: Dubienka

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-145

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@dubienka.eurzad.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://dubienka.eurzad.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Dubienka

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ecac4a0f-8e17-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00519979

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00064590/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dubienka

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gminadubienka.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gminadubienka.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między
Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w PZP, odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej. Za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://gminadubienka.ezamawiajacy.pl w zakładce
„Korespondencja”.
2.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w
terminie, jeżeli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu (godziny pracy Zamawiającego: 7.30-15.30
w dni robocze). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na
Platformie.
4.Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Nazwa Jednostki;
https://gminadubienka.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl
5.Wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl,
gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując
kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje
regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
6.Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie
czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. 7.Po założeniu konta Wykonawca ma
możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia
oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania
zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”. 8.Zamawiający informuje,
iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z
dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Nazwa Jednostki tel. +48 (22) 257-22-23 (infolinia dostępna w dni
robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl 9.Oferta, dokumenty i oświadczenia składane przez
Wykonawcę powinny być w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy
dostępnej pod adresem https://gminadubienka.ezamawiajacy.pl (korzystanie z platformy jest bezpłatne). W przypadku załączenia
dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.
10. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/y
upoważnioną/-e.
11. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w postaci elektronicznej w formacie danych zgodnym z formatami
wyszczególnionymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – zaleca się sporządzenie oferty w formatach .doc, .docx, .pdf.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuje się, że:
22.1. Administratorem Państwa danych jest Gmina Dubienka z siedzibą: ul. 3 Maja 6, 22-145 Dubienka, tel. (82) 566 80 02,
reprezentowana przez Wójta.
22.2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod
adresem e-mail: gmina@dubienka.eurzad.eu
22.3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
22.4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r.– Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm. ), zwanej dalej ustawą Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
obowiązywania umowy.
22.5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami ustawy Pzp.
22.6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 ustawy Pzp.
22.7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
22.8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
22.8.1. dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
22.8.2. w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
22.9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
22.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): cd. z pkt.wyżej
22.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
Rozporządzenia;
22.9.3. na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.
22.10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie
dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
22.11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym
mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp.
22.12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
22.13. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których
mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Administratora Od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia,
spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie
udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art.
18 ust. 2 Rozporządzenia.
22.14. Korzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16
Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
22.15. Ponadto informuje się, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które
się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GP.271.21.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Dubienka.
1.1. Rodzaje odpadów komunalnych i częstotliwość ich odbioru.
1.1.1. Papier – raz w miesiącu;
1.1.2. Szkło - raz w miesiącu;
1.1.3. Metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe - raz w miesiącu;
1.1.4. Bioodpady – raz w miesiącu w okresie od listopada do marca, a w okresie od kwietnia do października raz na tydzień z budynków wielolokalowych i raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych ;
1.1.5. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – raz w miesiącu w okresie od listopada do marca, a w okresie od kwietnia do października raz na tydzień z budynków wielolokalowych i raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
1.1.6. Popiół – dwa razy w roku w okresie od listopada do kwietnia w okresowych akcjach zbierania odpadów;
1.1.7. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony – jeden raz w roku na przełomie czerwca i lipca.
2.. Zamawiający szacuje, że prognozowana ilość odpadów objętych przedmiotem zamówienia wynosi 295,78 Mg. Rzeczywista ilość odpadów do odbioru i zagospodarowania może ulec zmianie. Zamawiający informuje jednak, że ilość odpadów każdego rodzaju będzie nie mniejsza w okresie świadczenia umowy niż 50% ilości szacunkowej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu niniejszego zamówienia, określone zostały w pkt 4.2-4.12. SWZ a także w Projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia stanowiące Załącznik nr 8 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1.Zamawiający przewiduje możliwość realizacji zamówienia na zasadach opcji, o której mowa w art. 441 ustawy Pzp.
1.1. Opcję stanowi możliwość zwiększenia zakresu zamówienia (ilości odpadów oraz odbieranych pojemników i worków) o nie więcej niż 30%, po wykorzystaniu zakresu podstawowego, z zastrzeżeniem, ze ceny jednostkowe za realizację zamówienia na zasadach opcji będą takie same jak ceny jednostkowe określone dla zamówienia podstawowego.
1.2. Skorzystanie z opcji jest uprawnieniem a nie obowiązkiem Zamawiającego. Nie skorzystanie z tych uprawnień nie skutkuje powstaniem jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy względem Zamawiającego.
1.3. Zasady korzystania z opcji przez Zamawiającego określają Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego – Załącznik nr 8 do SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w przepisie art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1469) w zakresie wszystkich rodzajów odpadów objętych przedmiotem zamówienia,
1.3. zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje co najmniej 1 usługę, trwającą nieprzerwanie co najmniej 9 miesięcy (każda) i polegające na odbiorze odpadów komunalnych w ilości nie mniejszej niż 200 Mg (każda).
UWAGA:
Przez jedną usługę należy rozumieć jedną umowę
Przez usługi wykonane należy rozumieć:
1) usługi rozpoczęte i zakończone w w/w okresie,
2) usługi zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie.
Przez usługi wykonywane należy rozumieć usługi, które trwają nadal (niezakończone) i w ramach, których Wykonawca wykonał powyższe usługi.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Dokumentu potwierdzającego aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w przepisie art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1469) w zakresie wszystkich rodzajów odpadów objętych przedmiotem zamówienia – w odniesieniu do warunku określonego w pkt 6.1.2.1. SWZ.
2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznych lub zawodowych:
Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed terminem składania ofert zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4.1. SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1. Formularz ofertowy – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ (przy czym Wykonawca może
sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla oferty w SWZ i załącznikach).
2. Oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 sporządzone na załącznikach nr 2 i 4 do SWZ oraz oświadczenie o
którym mowa w sekcji IX ust. 2 ogłoszenia; sporządzone na załączniku nr 3 do SWZ
3. Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy) sporządzone na załączniku nr 5 do SWZ
4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, sporządzone na załączniku nr 6 do SWZ lub inne dokumenty, o których mowa w art. 118 ustawy Pzp (jeśli dotyczy)
5. Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz składają oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia w
okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 8 i 10 ustawy Pzp (oświadczenie stanowiące Załącznik
nr 2 do SWZ) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (oświadczenie stanowiące Załącznik nr
3 do SWZ), jak również oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie stanowiące Załącznik
nr 4 do SWZ).
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w
jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu; Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają
poszczególni Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen zakres prac wykonają wspólnicy wspólnie
w ramach umowy spółki cywilnej oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt. Oświadczenie należy złożyć wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ oraz zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego złożyć podmiotowe środki
dowodowe, o których mowa w sekcji 5.7 ogłoszenia przy czym podmiotowe środki dowodowe, składa odpowiednio
Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, na zasadach wynikających z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w następujących przypadkach:
1) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy na skutek zmiany obowiązującej stawki po-datku VAT, w razie ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług.
W takim przypadku do rozliczenia przyjmie się kwotę netto i naliczony podatek wg nowej stawki VAT.
2) w przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie wykonywania umowy, zmianą zostanie objęta wyłącznie część umowy wykonywana po wejściu w życie nowej stawki podatku VAT.
2. W przypadku zmiany przepisów prawa, w tym prawa miejscowego, wpływających na zasady, sposób i zakres odbierania lub zagospodarowania odpadów komunalnych.
3. Wystąpienia wyjątkowych okoliczności, niezależnych od stron umowy, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, a wpływają na jej realizację, z zastrzeżeniem że Zamawiający może nie wyrazić zgody na dokonanie zmiany postanowień umowy, jeżeli zaproponowana zmiana może wpłynąć na opóźnienia wykonania lub obniżenie jakości wykonania przedmiotu umowy.
4. Zmiany umowy w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r, poz. 1605 z późn. zm.) nie stanowi:
1) zmiany przedstawiciela Zamawiającego, zmiany osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu zamówienia po stronie Wykonawcy,
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osobowe oraz rachunku bankowego.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.
6. W przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, w szczególności w przypadku zmiany cen paliwa, energii elektrycznej, oleju napędowego, opon oraz wynagrodzenia pracowników Wykonawcy, zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Prawo zamó-wień publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605 z późn. zm. Strony przewidują możliwość waloryzacji wynagrodzenia:
1) Strony Umowy mogą wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpo-wiedniej zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny kosztów związanych z realizacją zamówienia, w szczególności w przypadku zmiany cen paliwa, energii elektrycznej, oleju napędowego, opon oraz wynagrodzenia pracowników Wykonaw-cy. Pierwsza waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić po 6 miesiącach – z zastrzeżeniem pkt 7).
2) Strona umowy żądająca zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, przed-stawia drugiej Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, nie później niż w terminie 30 dni w którym waloryzacja mogła być dokonana. Początkowym terminem waloryzacji będzie pierwszy dzień roboczy miesiąca w którym waloryzacja mogła być dokonana.
3) Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w pkt 1) może mieć miejsce w sytuacji kiedy wzrost lub spadek wskaźnika inflacji podawany przez GUS przekroczy poziom 5%. Waloryzacja bę-dzie dokonana poprzez zmianę wynagrodzenia o wysokość opublikowanego wskaźnika infla-cji przez GUS obowiązującego na dzień podpisania aneksu.
4) Za podstawę do żądania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy i określenia wysoko-ści takiej zmiany, Strony umowy przyjmują wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa GUS na podstawie ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. Nr 65, poz. 545, z późn. zm.) - zwany dalej wskaźnikiem GUS;
5) Waloryzacja nie będzie dotyczyła wynagrodzenia za usługi wykonane do dnia w którym wa-loryzacja mogła być dokonana.
6) Wynagrodzenie w wyniku waloryzacji zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obo-wiązującej w dniu, na który dokonuje się waloryzacji.
Ze względu na limit znaków pozostałe zmiany zostały ujęte w projektowanych postanowieniach umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://gminadubienka.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-08 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający doprecyzowuje termin wykonania zamówienia: Z uwagi na okoliczność, że niniejsze zamówienie ma charakter usług powtarzających się , ciągłych wymagany termin realizacji zamówienia to od dnia zawarcia umowy jednakże nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
2.Zamawiający wykluczy wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego w przypadku wystąpienia którejkolwiek z określonych w niej przesłanek.
3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie w/w przesłanki Zamawiający wymaga złożenia
oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu potwierdzające brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert w zakresie
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.