eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Juchnowiec Kościelny › Budowa przyszkolnej hali sportowej w miejscowości Kleosin.Ogłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa przyszkolnej hali sportowej w miejscowości Kleosin.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Juchnowiec Kościelny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659355

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jaśminowa 19

1.5.2.) Miejscowość: Juchnowiec Kościelny

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-061

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@juchnowiec.gmina.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.juchnowiec.gmina.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa przyszkolnej hali sportowej w miejscowości Kleosin.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7cebe010-8dee-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00519972

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00022202/23/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.24 Budowa przyszkolnej hali sportowej w miejscowości Kleosin.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7cebe010-8dee-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami w zakresie złożenia oferty oraz oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, wniosków, zawiadomień, podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres:
sekretariat@juchnowiec.gmina.pl (nie dotyczy składania ofert w postępowaniu) oraz zastrzega możliwość zamieszczenie przez siebie informacji na stronie:
http://bip.ug.juchnkosc.wrotapodlasia.pl/zamowieniapubliczne/zamwienia_publiczne_powyzej_130_000_pln/zamowieniapublicznepowyzej-
130-000-zl.html.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert (sposób składania ofert opisano w dziale XIII SWZ) odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk
„dodaj załącznik”).
Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e- Zamówienia.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w instrukcjach interaktywnych zlokalizowanych w centrum pomocy Platformy e-Zamówienia.
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa § 12 Regulamin Platformy e-Zamówienia.
Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt . Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale VII ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się dopiskiem: INW.271.2.47.2023 Budowa przyszkolnej hali sportowej w miejscowości Kleosin.
Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku.
Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w
szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3
warunki:
1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna informacja mająca wartość gospodarczą;
2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej;
3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny z siedzibą w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny ul. Lipowa 19, 16-061 Juchnowiec Kościelny, tel. 85 68 69 200, fax 85 68 69 239, e-mail: sekretariat@juchnowiec.gmina.pl;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: sekretariat@juchnowiec.gmina.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy pzp.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: INW.271.2.47.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wszystkich niezbędnych działań, w tym opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i realizacja budowy przyszkolnej hali sportowej w Kleosinie, gm. Juchnowiec Kościelny wraz m.in. z zagospodarowaniem terenu, dojazdem, dojściem pieszym, łącznikami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w tym uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na urzytkowanie. Halę sportową należy zaprojektować przy Zespole Szkół w Kleosinie, ul. Zambrowska 20, 16-001 Kleosin, na działkach geodezyjnych o nr. ewid. 76/18, 76/43 obręb geodezyjny Kleosin w rejonie ulicy Ojca Janusza Walerowskiego na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania części wsi Kleosin - obszar planistyczny Kleosin (UCHWAŁA NR XXV/287/2013RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY z dnia 18 kwietnia 2013 r.).
Projektowany budynek musi spełniać standardy dotyczące tego typu placówek umożliwiających całoroczne treningi, jak również musi spełniać zapisy Regulaminu naboru wniosków do Programu Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich, zapisy UCHWAŁY NR 22 RADY MINISTRÓW z dnia 14 lutego 2023 r., w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Olimpia –Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” oraz zakres wniosku Gminy Juchnowiec Kościelny. Obiekt będzie dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo w zakresie wyposażenia zaplanowano zakup specjalnych pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z dziećmi z rożnymi rodzajami niepełnosprawności, takie jak deski równoważne, hamaki terapeutyczne, sensoryczne podłogi, bujaki.
Link do treści w/w planu zagospodarowania przestrzennego:
https://mpzp.igeomap.pl/doc/bialystok/juchnowieck/040.pdf
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi program funkcjonalno-użytkowy, stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71410000-5 - Usługi planowania przestrzennego

71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale XVIII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
nie dotyczy.
b) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (wszystkie części postępowania):
nie dotyczy.
c) sytuacji ekonomicznej i finansowej (wszystkie części postępowania):
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych).
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie potwierdzające spełnianie warunku oraz wykaże, że:
-wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną zbliżoną do przedmiotu zamówienia, obejmującą swoim zakresem budowę, przebudowę lub rozbudowę hali o konstrukcji stalowej wraz z zagospodarowaniem terenu na kwotę min. 2 500 000,00 zł i co najmniej jedną robotę budowlaną zbliżoną do przedmiotu zamówienia, obejmującą swoim zakresem budowę, przebudowę, remont nawierzchni boiska z trawy syntetycznej na kwotę min. 250 000,00 zł. oraz co najmniej jedną robotę budowlaną zbliżoną do przedmiotu zamówienia, obejmującą swoim zakresem wykonanie powłoką PCV zadaszenia łukowego budynku na kwotę min. 200 000,00 zł.
W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, przynajmniej jeden z Wykonawców musi wykazać spełnienie powyższego warunku samodzielnie.
- osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialne za projektowanie, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, zobowiązane są posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub uprawnienia równorzędne wydane przed wejściem w życie ww. rozporządzenia, posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe (od momentu uzyskania uprawnień) oraz być zrzeszone we właściwej izbie samorządu zawodowego tj.:
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnościach:
- architektonicznej;
- konstrukcyjno-budowlanej;
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji telekomunikacyjnych.
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:
- konstrukcyjno-budowlanej;
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji telekomunikacyjnych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VI SWZ:
a) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 275) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 5 do SWZ;
b) Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, Załącznik Nr 6 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale V SWZ:
a) Wykaz robót budowlanych, zbliżonych do przedmiotu zamówienia, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – Załącznik nr 7 do SWZ;
b) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za projektowanie, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 8 do SWZ.
c) informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający dla postępowania wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
2. Przedmiotowe środki dowodowe w postępowaniu służą potwierdzeniu że oferowany przedmiot zamówienia spełnienia wymogi określone w opisie przedmiotu zamówienia- dotyczy nawierzchni z trawy syntetycznej oraz przykrycia hali (powłoki PVC).
3. Wymagane przedmiotowe środki dowodowe to:
1) dla nawierzchni z trawy syntetycznej:
a) karta techniczna oferowanej nawierzchni, poświadczona przez jej producenta, potwierdzająca wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry dla nawierzchni
w zakresie, który nie został objęty raportem z badań na zgodność z normą
PN-EN 15330-1:2014 (EN 15330-1:2013);
b) autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem okresu gwarancji udzielonej przez producenta na trawę syntetyczną;
c) aktualny Atest PZH dla trawy syntetycznej potwierdzający zastosowanie trawy obiektach zewnętrznych i wewnętrznych obiektów sportowych;
d) badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2014 (EN 15330-1:2013) wykonane przez niezależne, akredytowane laboratorium potwierdzające minimalne parametry nawierzchni wymagane przez Zamawiającego (nie będą uznawane badania wykonywane
w laboratoriach wewnętrznych producentów trawy ani wyniki badań laboratorium bez akredytacji) oraz potwierdzające spełnienie ww normy EN 15330-1:2013;
e) badanie potwierdzające, że trawa syntetyczna spełnia wymagania normy
PN-EN 13501-1+A1:2010 dla materiałów podłogowych klasy Bfl-s1 jako materiał trudno zapalny.
2) dla przykrycia hali:
a) karty techniczne materiałów PVC na powłoki hali (zewnętrznej i wewnętrznej), potwierdzające wszystkie wymagane parametry techniczne powłoki. Karta musi być podpisana przez producenta materiału użytego do produkcji powłok, wydana na zadanie objęte przedmiotowym postępowaniem oraz potwierdzać min. 5 lat gwarancji na materiał do produkcji powłok;
b) próbka powłoki wewnętrznej i zewnętrznej o wymiarach min. 15 x 20 cm wraz z etykietą producenta;
c) atesty lub certyfikaty wydane przez akredytowane laboratorium badawcze potwierdzające minimum niezapalność powłok (dla powłoki zewnętrznej i dla powłoki wewnętrznej) wg normy EN 13501-1 w klasie min. Bs2 d0;
d) wyniki badań objętych akredytacją wykonane przed niezależne akredytowane laboratorium potwierdzające siłę zrywania zgrzewów (dla powłoki zewnętrznej i powłoki wewnętrznej) wykonane wg normy PN-EN ISO 1421:2017-02;
e) wyniki badań objętych akredytacją wykonane przed niezależne akredytowane laboratorium potwierdzające translucentność do systemu powłok (powłoki zewnętrznej i wewnętrznej zbadanej razem) potwierdzającej wymagania zamawiającego dla długości fali 550 nm.
4. Przedmiotowe środki dowodowe Wykonawca składa wraz z ofertą.
5. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
6. W zakresie nieuregulowanym ustawą pzp lub niniejszą SWZ do przedmiotowych środków dowodowych składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452). Zamawiający dla postępowania wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) dla nawierzchni z trawy syntetycznej:
a) karta techniczna oferowanej nawierzchni, poświadczona przez jej producenta, potwierdzająca wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry dla nawierzchni
w zakresie, który nie został objęty raportem z badań na zgodność z normą
PN-EN 15330-1:2014 (EN 15330-1:2013);
b) autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem okresu gwarancji udzielonej przez producenta na trawę syntetyczną;
c) aktualny Atest PZH dla trawy syntetycznej potwierdzający zastosowanie trawy obiektach zewnętrznych i wewnętrznych obiektów sportowych;
d) badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2014 (EN 15330-1:2013) wykonane przez niezależne, akredytowane laboratorium potwierdzające minimalne parametry nawierzchni wymagane przez Zamawiającego (nie będą uznawane badania wykonywane
w laboratoriach wewnętrznych producentów trawy ani wyniki badań laboratorium bez akredytacji) oraz potwierdzające spełnienie ww normy EN 15330-1:2013;
e) badanie potwierdzające, że trawa syntetyczna spełnia wymagania normy
PN-EN 13501-1+A1:2010 dla materiałów podłogowych klasy Bfl-s1 jako materiał trudno zapalny.
2) dla przykrycia hali:
a) karty techniczne materiałów PVC na powłoki hali (zewnętrznej i wewnętrznej), potwierdzające wszystkie wymagane parametry techniczne powłoki. Karta musi być podpisana przez producenta materiału użytego do produkcji powłok, wydana na zadanie objęte przedmiotowym postępowaniem oraz potwierdzać min. 5 lat gwarancji na materiał do produkcji powłok;
b) próbka powłoki wewnętrznej i zewnętrznej o wymiarach min. 15 x 20 cm wraz z etykietą producenta;
c) atesty lub certyfikaty wydane przez akredytowane laboratorium badawcze potwierdzające minimum niezapalność powłok (dla powłoki zewnętrznej i dla powłoki wewnętrznej) wg normy EN 13501-1 w klasie min. Bs2 d0;
d) wyniki badań objętych akredytacją wykonane przed niezależne akredytowane laboratorium potwierdzające siłę zrywania zgrzewów (dla powłoki zewnętrznej i powłoki wewnętrznej) wykonane wg normy PN-EN ISO 1421:2017-02;
e) wyniki badań objętych akredytacją wykonane przed niezależne akredytowane laboratorium potwierdzające translucentność do systemu powłok (powłoki zewnętrznej i wewnętrznej zbadanej razem) potwierdzającej wymagania zamawiającego dla długości fali 550 nm.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
a) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII ust. 1 SWZ;
b) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale X ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);
c) oświadczenie o podziale zakresu zamówienia, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 4 SWZ (jeżeli dotyczy);
d) dowód wniesienia wadium (jeśli dotyczy);
e) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);
f) kosztorys ofertowy uproszczony składany w celu informacyjnym i poglądowym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości:
30 000,00 zł (słownie: trzydziestu tysięcy złotych)
w terminie do dnia 15.12.2023 r. roku do godziny 10:00, tj. przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić za pomocą przelewu bankowego na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Juchnowcu Górnym Nr 68 8074 0003 0000 1661 2000 0030. Zamawiający będzie uważał wniesienie wadium za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie pzp.;
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Juchnowiec Kościelny;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
5. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp zostanie odrzucona .
6. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy pzp.
7. Dokonanie wypłaty zabezpieczonej kwoty nie może być uzależnione od spełnienia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków lub przedłożenia jakichkolwiek dokumentów.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zwarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo), chyba że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia czego niezbędne będzie załączenie do oferty umowy spółki cywilnej). Wszelka korespondencja oraz rozliczenia będą dokonywane wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych. Oferta powinna być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wskazane wyżej warunki udziału w postępowaniu zostaną uznane za spełnione, jeżeli jeden z wykonawców spełni warunek samodzielnie.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w przypadkach o których mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy pzp dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 10 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy stanowi Załącznik nr 11 do SWZ. W projekcie umowy Zamawiający określił istotne warunki umowy, a w szczególności terminy, warunki płatności, odsetki i kary umowne oraz inne postanowienia, w tym warunki zmiany treści umowy, w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy pzp oraz wskazanym w projektowanych postanowieniach umowy.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen wskutek zmiany stawki podatku od towarów
i usług [VAT]. Zmiana ustawowej wysokości podatku VAT powoduje odpowiednią zmianę wynagrodzenia od daty wprowadzenia zmiany. Naliczenie podatku VAT w nowej wysokości dopuszcza się tylko od wynagrodzenia za tę część umowy realizowaną po dniu wejścia w życie przepisów ustalających zmiany stawki VAT. W przypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie brutto pozostałe do końca realizacji umowy – może ulec zmianie o wartość tego podatku i wymaga sporządzenia aneksu do umowy w formie pisemnej.
3. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert następuje przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-15 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin realizacji zamówienia do dnia 31.12.2024r., w tym:
1) opracowanie dokumentacji projektowej i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę/zgłoszenie – w terminie 4 miesięcy od daty podpisania umowy;
2) opracowanie projektów wykonawczych i uproszczonych kosztorysów ofertowych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę (skuteczne zgłoszenie robót) – w terminie 5 miesięcy od daty podpisania umowy;
3) wykonanie robót budowlanych w terminie do dnia 01.12.2024r.
4) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w terminie do dnia 31.12.2024r.
Termin, uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wynika z zapisów umowy nr 2023/1190/2650/DIS/BP z dnia 12.09.2023 r. dotyczącej dofinansowania z Programu Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.