eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Witkowo › Kompleksowa dostawa i dystrybucja paliwa gazowego do budynku Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Witkowie, ul. Park Kościuszki 9, 62-230 WitkowoOgłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Kompleksowa dostawa i dystrybucja paliwa gazowego do budynku Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Witkowie, ul. Park Kościuszki 9, 62-230 Witkowo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Witkowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000324205

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Park Kościuszki, 9

1.5.2.) Miejscowość: Witkowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-230

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@witkowo.oow.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://witkowo.oow.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-149ccf18-6d0c-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa dostawa i dystrybucja paliwa gazowego do budynku Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Witkowie, ul. Park Kościuszki 9, 62-230 Witkowo

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-149ccf18-6d0c-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00519963

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00299159/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Kompleksowa dostawa i dystrybucja paliwa gazowego do budynku Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Witkowie, ul. Park Kościuszki 9, 62-230 Witkowo.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00448668

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OOWW.343.7/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 203427,81 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa gazowego - E - gaz ziemny wysokometanowy, oraz świadczenie usług dystrybucji dla Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Witkowie. Dostarczanie gazu ma się odbywać na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu (umowy kompleksowej) i być wykonywana na warunkach, określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2018 r. poz. 755 j.t.), Kodeksu Cywilnego oraz przepisami wykonawczymi, wydanymi na ich podstawie.
Gaz ma być dostarczony do punktu zdawczo- odbiorczego, którym jest zespół urządzeń gazowych, służących do przyłączenia sieci wewnętrznej, będącej własnością Zamawiającego z siecią gazową operatora systemu. Zespół urządzeń gazowych składa się z gazomierza. Paliwo u odbiorcy zużywane będzie przez dwa kotły firmy Viessmann typ Vitoplex 300: jeden o mocy znamionowej 170 kW, drugi o mocy znamionowej 225kW.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09120000-6 - Paliwa gazowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

65210000-8 - Przesył gazu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 194073,37 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 194073,37 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 194073,37 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 147003421

7.3.3) Ulica: Jana Kazimierza 3

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 01-248

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 194073,37 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.