eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Błędów › Zakup artykułów spożywczych do stołówki szkolnej PSP w BłędowieOgłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup artykułów spożywczych do stołówki szkolnej PSP w Błędowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Błędów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223528

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sadurkowska 13

1.5.2.) Miejscowość: Błędów

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-620

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 486680656

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: osrodowiska@bledow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bledow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup artykułów spożywczych do stołówki szkolnej PSP w Błędowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-605662cc-8e17-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00519959

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00004673/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Zakup artykułów spożywczych do stołówek szkolnych na terenie gminy Błędów oraz do Przedszkola Samorządowego w Błędowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bledow.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://bledow.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wysyłanie i odbieranie korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z platformy zakupowej zamawiającego
Marketplanet pod adresem https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://bledow.ezamawiajacy.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi
2) Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
3) Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 18 oraz art. 78 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
4) Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
5) Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się w załączniku nr 10 do SWZ.
6) Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel określony w ppkt 2) powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w ppkt 2) powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji,o których mowa w art. 13 ust. 2RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu,
do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:- obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego;-obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na
żądanie zamawiającego. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – Zamawiający informuje, że:- Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 1 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.- Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych,danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub zamówienia. - W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO(związanych z prawem wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RIGK-II-271/19/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 240000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia części pierwszej jest zakup i dostawa: Mięso i produkty mięsne

zgodnie z opisem w SWZ I ZAŁ NR 9 do SWZ

4.2.5.) Wartość części: 52560 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający w postępowaniu przewiduje możliwość skorzystania z prawa wznowienia.
a) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu dostaw artykułów spożywczych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art.214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości nieprzekraczającej 100%wartości zamówienia podstawowego przez okres 12 miesięcy.
b) Warunki na jakich zostanie udzielone wznowienie zamówienia będą odpowiadały warunkom niniejszego postępowania określone w projektowanych postanowieniach umowy i jego załącznikach oraz w SWZ polegające na powtórzeniu podobnych dostaw i zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel.
c) Wznowienie, nie wymaga zmiany umowy i dotyczy umów zawartych na czas określony, które zgodnie z warunkami w nich zawartymi na podstawie decyzji zamawiającego podlegają przedłużaniu na kolejny okres.
d) Wznowione zamówienie realizowane będzie na tych samych warunkach co usługa podstawowa
e) Decyzja o wznowieniu jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego i z powodu jego nie zrealizowania nie przysługują Wykonawcy żadne roszczenia
f) Warunkiem skorzystania ze wznowienia będzie złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu ze wznowienia
g) Wznowienie zamówienia nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia części drugiej jest zakup i dostawa:Produkty mleczarskie, nabiał, jaja, ryba wędzona, różne produkty spożywcze, oleje, produkt przemiału ziarna

zgodnie z opisem w SWZ I ZAŁ NR 9 do SWZ

4.2.5.) Wartość części: 77872 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

03142500-3 - Jaja

15234000-7 - Ryby wędzone

15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający w postępowaniu przewiduje możliwość skorzystania z prawa wznowienia.
a) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu dostaw artykułów spożywczych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art.214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości nieprzekraczającej 100%wartości zamówienia podstawowego przez okres 12 miesięcy.
b) Warunki na jakich zostanie udzielone wznowienie zamówienia będą odpowiadały warunkom niniejszego postępowania określone w projektowanych postanowieniach umowy i jego załącznikach oraz w SWZ polegające na powtórzeniu podobnych dostaw i zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel.
c) Wznowienie, nie wymaga zmiany umowy i dotyczy umów zawartych na czas określony, które zgodnie z warunkami w nich zawartymi na podstawie decyzji zamawiającego podlegają przedłużaniu na kolejny okres.
d) Wznowione zamówienie realizowane będzie na tych samych warunkach co usługa podstawowa
e) Decyzja o wznowieniu jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego i z powodu jego nie zrealizowania nie przysługują Wykonawcy żadne roszczenia
f) Warunkiem skorzystania ze wznowienia będzie złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu ze wznowienia
g) Wznowienie zamówienia nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia części trzeciej jest zakup i dostawa: Produkty rolnictwa i ogrodnictwa i podobne zgodnie z opisem w SWZ I ZAŁ NR 9 do SWZ

4.2.5.) Wartość części: 56730 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 03100000-2 - Produkty rolnictwa i ogrodnictwa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający w postępowaniu przewiduje możliwość skorzystania z prawa wznowienia.
a) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu dostaw artykułów spożywczych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art.214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości nieprzekraczającej 100%wartości zamówienia podstawowego przez okres 12 miesięcy.
b) Warunki na jakich zostanie udzielone wznowienie zamówienia będą odpowiadały warunkom niniejszego postępowania określone w projektowanych postanowieniach umowy i jego załącznikach oraz w SWZ polegające na powtórzeniu podobnych dostaw i zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel.
c) Wznowienie, nie wymaga zmiany umowy i dotyczy umów zawartych na czas określony, które zgodnie z warunkami w nich zawartymi na podstawie decyzji zamawiającego podlegają przedłużaniu na kolejny okres.
d) Wznowione zamówienie realizowane będzie na tych samych warunkach co usługa podstawowa
e) Decyzja o wznowieniu jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego i z powodu jego nie zrealizowania nie przysługują Wykonawcy żadne roszczenia
f) Warunkiem skorzystania ze wznowienia będzie złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu ze wznowienia
g) Wznowienie zamówienia nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia części czwartej jest zakup i dostawa:
Produkty mrożone

zgodnie z opisem w SWZ I ZAŁ NR 9 do SWZ

4.2.5.) Wartość części: 34628 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15229000-9 - Mrożone produkty rybne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający w postępowaniu przewiduje możliwość skorzystania z prawa wznowienia.
a) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu dostaw artykułów spożywczych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art.214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości nieprzekraczającej 100%wartości zamówienia podstawowego przez okres 12 miesięcy.
b) Warunki na jakich zostanie udzielone wznowienie zamówienia będą odpowiadały warunkom niniejszego postępowania określone w projektowanych postanowieniach umowy i jego załącznikach oraz w SWZ polegające na powtórzeniu podobnych dostaw i zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel.
c) Wznowienie, nie wymaga zmiany umowy i dotyczy umów zawartych na czas określony, które zgodnie z warunkami w nich zawartymi na podstawie decyzji zamawiającego podlegają przedłużaniu na kolejny okres.
d) Wznowione zamówienie realizowane będzie na tych samych warunkach co usługa podstawowa
e) Decyzja o wznowieniu jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego i z powodu jego nie zrealizowania nie przysługują Wykonawcy żadne roszczenia
f) Warunkiem skorzystania ze wznowienia będzie złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu ze wznowienia
g) Wznowienie zamówienia nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia części piątej jest zakup i dostawa:
Wyroby garmażeryjne

zgodnie z opisem w SWZ I ZAŁ NR 9 do SWZ

4.2.5.) Wartość części: 14520 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15851000-8 - Produkty mączne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający w postępowaniu przewiduje możliwość skorzystania z prawa wznowienia.
a) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu dostaw artykułów spożywczych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art.214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości nieprzekraczającej 100%wartości zamówienia podstawowego przez okres 12 miesięcy.
b) Warunki na jakich zostanie udzielone wznowienie zamówienia będą odpowiadały warunkom niniejszego postępowania określone w projektowanych postanowieniach umowy i jego załącznikach oraz w SWZ polegające na powtórzeniu podobnych dostaw i zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel.
c) Wznowienie, nie wymaga zmiany umowy i dotyczy umów zawartych na czas określony, które zgodnie z warunkami w nich zawartymi na podstawie decyzji zamawiającego podlegają przedłużaniu na kolejny okres.
d) Wznowione zamówienie realizowane będzie na tych samych warunkach co usługa podstawowa
e) Decyzja o wznowieniu jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego i z powodu jego nie zrealizowania nie przysługują Wykonawcy żadne roszczenia
f) Warunkiem skorzystania ze wznowienia będzie złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu ze wznowienia
g) Wznowienie zamówienia nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia części pierwszej jest zakup i dostawa:
Pieczywo

zgodnie z opisem w SWZ I ZAŁ NR 9 do SWZ

4.2.5.) Wartość części: 3690 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15811000-6 - Pieczywo

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15811000-6 - Pieczywo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający w postępowaniu przewiduje możliwość skorzystania z prawa wznowienia.
a) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu dostaw artykułów spożywczych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art.214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości nieprzekraczającej 100%wartości zamówienia podstawowego przez okres 12 miesięcy.
b) Warunki na jakich zostanie udzielone wznowienie zamówienia będą odpowiadały warunkom niniejszego postępowania określone w projektowanych postanowieniach umowy i jego załącznikach oraz w SWZ polegające na powtórzeniu podobnych dostaw i zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel.
c) Wznowienie, nie wymaga zmiany umowy i dotyczy umów zawartych na czas określony, które zgodnie z warunkami w nich zawartymi na podstawie decyzji zamawiającego podlegają przedłużaniu na kolejny okres.
d) Wznowione zamówienie realizowane będzie na tych samych warunkach co usługa podstawowa
e) Decyzja o wznowieniu jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego i z powodu jego nie zrealizowania nie przysługują Wykonawcy żadne roszczenia
f) Warunkiem skorzystania ze wznowienia będzie złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu ze wznowienia
g) Wznowienie zamówienia nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Część nr: 1
Nazwa warunku:
Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej
Opis warunku:
a) Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum jednym samochodem przeznaczonym do transportu produktów spożywczych, wraz z potwierdzeniem, że pojazd został zatwierdzony przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny. W przypadku przewozu mięsa lub innych artykułów pochodzenia zwierzęcego, konieczna jest rejestracja w Głównym Inspektoracie Weterynaryjnym. Samochód wyposażony w chłodnię powinien posiadać system rejestrowania aktualnej temperatury. W przypadku skierowania do realizacji zamówienia większej liczby pojazd każdy pojazd winien posiadać w/w dokumenty.
b) wykonawca wykaże że dysponuje minimum jedną osobą skierowaną do realizacji zamówienia która posiada aktualną książeczką do celów sanitarno-epidemiologicznych. Jeśli wykonawca dysponuje więcej niż jedną osobą skierowaną do realizacji zamówienia wszystkie te osoby winny posiadać aktualną książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych. Osoby przewożące żywność powinny posiadać świadectwo zgodności środka transportu z umową ATP. Dotyczy to zarówno przewozów krajowych, jak i międzynarodowych. Tego typu produkty powinny również zostać zarejestrowane przez powiatowego lekarza weterynarii.

Część nr: 2
Nazwa warunku:
Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej
Opis warunku:
a) Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum jednym samochodem przeznaczonym do transportu produktów spożywczych, wraz z potwierdzeniem, że pojazd został zatwierdzony przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny. W przypadku przewozu mięsa lub innych artykułów pochodzenia zwierzęcego, konieczna jest rejestracja w Głównym Inspektoracie Weterynaryjnym. Samochód wyposażony w chłodnię powinien posiadać system rejestrowania aktualnej temperatury. W przypadku skierowania do realizacji zamówienia większej liczby pojazd każdy pojazd winien posiadać w/w dokumenty.
b) wykonawca wykaże że dysponuje minimum jedną osobą skierowaną do realizacji zamówienia która posiada aktualną książeczką do celów sanitarno-epidemiologicznych. Jeśli wykonawca dysponuje więcej niż jedną osobą skierowaną do realizacji zamówienia wszystkie te osoby winny posiadać aktualną książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych. Osoby przewożące żywność powinny posiadać świadectwo zgodności środka transportu z umową ATP. Dotyczy to zarówno przewozów krajowych, jak i międzynarodowych. Tego typu produkty powinny również zostać zarejestrowane przez powiatowego lekarza weterynarii.

Część nr: 3
Nazwa warunku:
Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej
Opis warunku:
a) Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum jednym samochodem przeznaczonym do transportu produktów spożywczych, wraz z potwierdzeniem, że pojazd został zatwierdzony przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny. Samochód wyposażony w chłodnię powinien posiadać system rejestrowania aktualnej temperatury. W przypadku skierowania do realizacji zamówienia większej liczby pojazd każdy pojazd winien posiadać w/w dokumenty.
b) wykonawca wykaże że dysponuje minimum jedną osobą skierowaną do realizacji zamówienia która posiada aktualną książeczką do celów sanitarno-epidemiologicznych. Jeśli wykonawca dysponuje więcej niż jedną osobą skierowaną do realizacji zamówienia wszystkie te osoby winny posiadać aktualną książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych. Osoby przewożące żywność powinny posiadać świadectwo zgodności środka transportu z umową ATP. Dotyczy to zarówno przewozów krajowych, jak i międzynarodowych. Tego typu produkty powinny również zostać zarejestrowane przez powiatowego lekarza weterynarii.

Część nr: 4
Nazwa warunku:
Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej
Opis warunku:
a) Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum jednym samochodem przeznaczonym do transportu produktów spożywczych, wraz z potwierdzeniem, że pojazd został zatwierdzony przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny.. Samochód wyposażony w chłodnię powinien posiadać system rejestrowania aktualnej temperatury. W przypadku skierowania do realizacji zamówienia większej liczby pojazd każdy pojazd winien posiadać w/w dokumenty.
b) wykonawca wykaże że dysponuje minimum jedną osobą skierowaną do realizacji zamówienia która posiada aktualną książeczką do celów sanitarno-epidemiologicznych. Jeśli wykonawca dysponuje więcej niż jedną osobą skierowaną do realizacji zamówienia wszystkie te osoby winny posiadać aktualną książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych. Osoby przewożące żywność powinny posiadać świadectwo zgodności środka transportu z umową ATP. Dotyczy to zarówno przewozów krajowych, jak i międzynarodowych. Tego typu produkty powinny również zostać zarejestrowane przez powiatowego lekarza weterynarii.

Część nr: 5
Nazwa warunku:
Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej
Opis warunku:
a) Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum jednym samochodem przeznaczonym do transportu produktów spożywczych, wraz z potwierdzeniem, że pojazd został zatwierdzony przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny. W przypadku przewozu mięsa lub innych artykułów pochodzenia zwierzęcego, konieczna jest rejestracja w Głównym Inspektoracie Weterynaryjnym. Samochód wyposażony w chłodnię powinien posiadać system rejestrowania aktualnej temperatury. W przypadku skierowania do realizacji zamówienia większej liczby pojazd każdy pojazd winien posiadać w/w dokumenty.
b) wykonawca wykaże że dysponuje minimum jedną osobą skierowaną do realizacji zamówienia która posiada aktualną książeczką do celów sanitarno-epidemiologicznych. Jeśli wykonawca dysponuje więcej niż jedną osobą skierowaną do realizacji zamówienia wszystkie te osoby winny posiadać aktualną książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych. Osoby przewożące żywność powinny posiadać świadectwo zgodności środka transportu z umową ATP. Dotyczy to zarówno przewozów krajowych, jak i międzynarodowych. Tego typu produkty powinny również zostać zarejestrowane przez powiatowego lekarza weterynarii

Część nr: 6
Nazwa warunku:
Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej
Opis warunku:
a) Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum jednym samochodem przeznaczonym do transportu produktów spożywczych, wraz z potwierdzeniem, że pojazd został zatwierdzony przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny. Samochód wyposażony w chłodnię powinien posiadać system rejestrowania aktualnej temperatury. W przypadku skierowania do realizacji zamówienia większej liczby pojazd każdy pojazd winien posiadać w/w dokumenty.
b) wykonawca wykaże że dysponuje minimum jedną osobą skierowaną do realizacji zamówienia która posiada aktualną książeczką do celów sanitarno-epidemiologicznych. Jeśli wykonawca dysponuje więcej niż jedną osobą skierowaną do realizacji zamówienia wszystkie te osoby winny posiadać aktualną książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych. Osoby przewożące żywność powinny posiadać świadectwo zgodności środka transportu z umową ATP. Dotyczy to zarówno przewozów krajowych, jak i międzynarodowych. Tego typu produkty powinny również zostać zarejestrowane przez powiatowego lekarza weterynarii

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oferta przygotowana na formularzu systemowym ponadto integralna częścią oferty jest załącznik nr 1 do SWZ „Formularz ofertowy wraz załącznikiem do
oferty- opis przedmiotu zamówienia”
2. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SWZ,
3. Samooczyszczenie – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp,
4. Do oferty wykonawca załącza również:
a) pełnomocnictwo: gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych oraz w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika.Dokument pełnomocnictwa należy załączyć do oferty.
b) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w przypadku gdy Wykonawca, w celu spełnienia warunków, o którym mowa w Rozdziale II pkt 8, będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów.
c) zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą
zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa,
d) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) potwierdzających brak podstaw wykluczenia:
a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wg Załącznika nr 5 do SWZ;
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;(jeżeli wykonawca wskaże w formularzu ofertowym (zamawiający samodzielnie pobierze z ogólnodostępnych rejestrów ) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego
Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w
przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.Dokumenty potwierdzające w/w okoliczności powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
b) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, dotyczącą wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o
zaleganiu podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
c) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka
zapobiegawczego,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
e) art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835);
f) art. 109 ust. 1 pkt 4 - ustawy Pzp - wg załącznika 6 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z załącznikiem nr 3 SWZ
b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami zgodnie z załącznikiem nr 3 SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2. Zamawiający jednocześnie informuje, iż:
1. „stosowna sytuacja”, o której mowa wyżej wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi wskazywać:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
d) informację czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawy/usługi, których wskazane zdolności dotyczą
2. Zobowiązanie, o którym mowa powyżej należy dołączyć do oferty. Wzór pisemnego zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów i oświadczeń wymienionych, § 2 ust.
5. rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w Sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415), w zakresie wskazanym w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. w zakresie asortymentu zaoferowanych produktów
2. Zmiana terminu realizacji umowy
3. Zmiany w zakresie ilości zamawianych produktów
4.Zmiany w zakresie wynagrodzenia
5. Zmiany w zakresie płatności
Szczegółowe informacje zostały zawarte we wzorze umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://bledow.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-08 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.