eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Księżpol › Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy KsiężpolOgłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Księżpol

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KSIĘŻPOL

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950369095

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Biłgorajska 12

1.5.2.) Miejscowość: Księżpol

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-415

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 843877419

1.5.8.) Numer faksu: 846877432

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@ksiezpol.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugksiezpol.bip.lubelskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Księżpol

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-91bc2a35-8e11-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00519956

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00012437/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Księżpol

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pzp.ksiezpol.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pzp.ksiezpol.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami:1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: Platformy Zamówień Publicznych Zamawiającego : https://pzp.ksiezpol.pl 2) Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. 3)
Instrukcja Użytkownika - korzystania z Platformy Zamówień Publicznych znajduje się na Portalu, w zakładce „Pomoc” pod adresem https://pzp.ksiezpol.pl/#/help 4) Ogólne zasady korzystania z Platformy: a) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://pzp.ksiezpol.pl/#/authentication/login b) Wykonawca aby przystąpić do
postępowania musi założyć konto na Platformie https://pzp.ksiezpol.pl//#/authentication/register gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego;
podaje adres e-mail, otrzymuje link aktywacyjny a następnie ustanawia hasło; 5) Zamawiający, zgodnie z art. 67 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) określa następujące wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przy wykorzystaniu Platformy Zakupowej, tj.: a)
stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 10, Mac Osx 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa najlepiej najnowszej dostępnej wersji
obsługująca TLS 1.2 z wyjątkiem Internet Explorer;d) włączona obsługa JavaScript; e) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.; 6) Zamawiający, zgodnie z §11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.z 2020 r. poz. 2452) podaje następujące informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych: a) dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości
do 100 MB w formatach: .doc, .pdf, .zip, .docx, .xls, .xlsx, .rar, .7zip, .jpg, .jpeg, .png, .txt, .tiff .xades, .sig,b) informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: - plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zamówień Publicznych Zamawiającego i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu platformy Microsoft Azure, który jest synchronizowany ze znacznikiem czasu UTC.2. Ofertę, oświadczenia i dokumenty muszą zostać podpisane przez Wykonawcę przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego .1) zalecenia odnoście kwalifikowanego podpisu elektronicznego: a) dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis w formacie PAdES; b) dla dokumentów w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES; 2) zalecenia odnośnie podpisu osobistego: a) dla dokumentów w formacie „pdf” lub „xml” zaleca się podpis wewnętrzny (otoczony);b) dokumenty w formie innej niż „pdf” zaleca się podpisywać podpisem zewnętrznym lub otaczającym;3) zalecenia odnośnie podpisu zaufanego: a) wielkość dokumentów nie może przekroczyć 10MB, dostępny format podpisu „xml”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Księżpol ul. Biłgorajska 12, 23-415 Księżpol tel. 84 6877420; fax 84 6877432; e-mail info@ksiezpol.pl;
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych: tel. 604521364; mail: biuro@myszkowiak.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu podstawowego oraz w celu archiwizacji i przeprowadzanych kontroli;
4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18-19 oraz 74 -76 ustawy Pzp.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, oraz przez okres wynikający z przepisów szczególnych dotyczących archiwizacji. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan prawo:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BGK.271.1.20.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Księżpol, oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w miejscowości Księżpol ul. Przemysłowa 10, w okresie od 1stycznia 2024 r. do 31grudnia 2024 r.
Zadanie obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.). Wykonawca przewiezie odpady komunalne w tym odpady zmieszane do właściwej instalacji, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z „zasadą bliskości” tj. do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być przetworzone art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.).

1. Zakres zamówienia:
1) Odbiór i zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zgodnie z opracowanym harmonogramem odbioru odpadów, całej masy odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych obejmującej zmieszane odpady komunalne oraz odpady gromadzone w sposób selektywny tj. –szkło - papier i tektury w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury, - tworzywa sztuczne w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe, metale i opakowania z metali, - odpady ulegające biodegradacji, - popiół oraz drobny gruz z nieruchomości zamieszkanych z terenu gminy Księżpol .
2) Wykonawca zobowiązany jest zorganizować w miesiącach kwiecień i październik 2024 r. odbiór bezpośrednio od mieszkańców sprzed posesji następujące odpady komunalne: przeterminowane leki i chemikalia (np. farby, lakiery, rozpuszczalniki), zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, lampy fluorescencyjne, oleje, tłuszcze, tusze, odpady z odzieży i tekstyliów, zużyte opony .
3) Odbiór i zagospodarowanie przeterminowanych leków gromadzonych w specjalnym pojemniku z Przychodni Zdrowia w Księżpolu – jeden raz w miesiącu podczas zbiórki odpadów .
4) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny z PSZOK z Księżpola zgodnie z rozdziałem VII pkt.
5) Wyposażenie nieodpłatnie nieruchomości zamieszkane w pojemniki na odpady zmieszane i worki do selektywnej zbiórki odpadów. Szacunkową liczbę nieruchomości w poszczególnych miejscowościach zawiera załącznik nr 11 do SWZ.
6) Wyposażenie PSZOK w Księżpolu w urządzenia do gromadzenia odpadów .
7) Utrzymywanie w należytym stanie sanitarnym pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych.
2. Przedmiotem zamówienia objęte są następujące miejscowości: Borki, Budzyń, Cegielnia-Markowicze, Gliny, Kamionka, Korchów Drugi, Korchów Pierwszy, Księżpol, Kulasze, Majdan Nowy, Majdan Stary, Marianka, Markowicze, Nowy Lipowiec, Pawlichy, Płusy, Przymiarki, Rakówka, Rogale, Stare Króle, Stary Lipowiec, Zanie, Zawadka, Zynie.
1) Liczba nieruchomości zamieszkanych, objętych systemem odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, na dzień 17.11.2023 r. wynosi 1804 szt. w tym:
a) zabudowa jednorodzinna – 1800 szt.;
b) zabudowa wielolokalowa – 4 szt.
3. Ilość odpadów komunalnych, która została zebrana w okresie od listopada 2022 r. do października 2023 r. z terenu gminy Księżpol.


20 03 01 - Zmieszane odpady komunalne -359,6200 Mg;
15 01 04, 20 01 40 - Opakowania z metali - 0,0000 Mg;
15 01 10 - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone ( np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) - 0,0000 Mg;
16 01 03 -Zużyte opony -18,0200 Mg;
17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 04 11, 17 08 02, 17 09 04, 20 01 38 -Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 - 1,6000 Mg;
20 01 02, 15 01 07 - Szkło -105,5200 Mg;
20 01 21- Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć - 0,000 Mg;
20 01 23 - Urządzenia zawierające freony - 0,000 Mg;
20 01 28 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 200127- 1,1950 Mg;
20 01 32 - Leki inne niż wymienione w 20 01 31 - 0,045 Mg;
20 01 34, 20 01 35, -Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki - 9,5400 Mg
20 01 36 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 - 2,5600 Mg;
20 01 39, 15 01 06 - Tworzywa sztuczne - 137,8000 Mg;
20 02 03 - Inne odpady nieulegające biodegradacji - 7,4200 Mg;
20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe - 67,0400 Mg;
Ex 20 01 99 - Popioły z gospodarstw domowych - 24,5600 Mg;
20 01 01, 15 01 01 - Papier i tektura - 17,5600 Mg;
20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji - 13,2800 Mg.

Wyżej wymieniona ilość wytworzonych odpadów na terenie gminy Księżpol nie jest uzależniona od Zamawiającego. Podane ilości mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego uwzględniając ilość odpadów wytworzonych przez gospodarstwa domowe.
W pozycjach gdzie ilość odpadów równa się 0,00 Mg we Wzorze formularz ofertowego stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ zostało wpisane 0,1 Mg dla potrzeb informacji o cenie dla rodzaju odpadu i dla wyliczenia wartości oferty.
4. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku w trakcie odbierania odpadów oraz zabezpieczenia przewożonych odpadów przed wysypaniem.
5. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić działalność w sposób niepowodujący zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców, zanieczyszczenia tras wywozu, hałasu, zapylenia oraz uszkodzeń infrastruktury technicznej.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załącznik nr 10 do SWZ.
7. Wymagania, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp – obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę i podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320) wskazane poniżej czynności w zakresie:
a) obsługi specjalistycznych pojazdów wykorzystywanych do odbioru i transportu odpadów komunalnych;
b) przygotowania pojemników, załadunku odpadów przeznaczonych do transportu oraz usuwania nieczystości wokół miejsca odbioru odpadów komunalnych;
c) zagospodarowania odpadów komunalnych;
d) innych czynności wykonywanych przy realizowanym zadaniu nie wymienionych powyżej.
2) Sposób weryfikacji zatrudnienia osób oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 9 do SWZ.
3) Zamawiający nie określa innych wymagań w zakresie zatrudnienia, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
8. Zgodnie z art. 100 ust. 1 zamawiający wymaga aby wykonawca podczas świadczenia usług uwzględnił dostępność wykonywanych usług dla wszystkich użytkowników w tym osób niepełnosprawnych. Miejsce odbioru odpadów winno być ogólnodostępne i umożliwiający swobodny dostęp dla osób niepełnosprawnych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena - 60; aspekt środowiskowy - 40
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1
punkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: aspekt środowiskowy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału
w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym określa się minimalne poziomy zdolności dotyczące:
zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów określa się minimalne poziomy zdolności dotyczące:
Warunek ten zostanie spełniony jeśli wykonawca wykaże, że posiada:
a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obejmujący minimum poniższe kody:
• zmieszane odpady komunalne – 20 03 01;
• opakowania z metali – 15 01 04, 20 01 40;
• opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) – 15 01 10;
• zużyte opony – 16 01 03;
• zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (inne niż wymienione w 17 01 06) – 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 04 11, 17 08 02, 17 09 04, 20 01 38
• szkło – 20 01 02, 15 01 07;
• lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć – 20 01 21;
• urządzenia zawierające freony – 20 01 23;
• farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice (inne niż wymienione w 20 01 27) – 20 01 28;
• leki (inne niż wymienione w 20 01 31) – 20 01 32;
• zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23) zawierające niebezpieczne składniki – 20 01 34, 20 01 35,
• zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35) – 20 01 36;
• tworzywa sztuczne – 20 01 39, 15 01 06;
• inne odpady nieulegające biodegradacji – 20 02 03;
• odpady wielkogabarytowe – 20 03 07;
• popioły z gospodarstw domowych – Ex 20 01 99;
• papier i tektura – 20 01 01, 15 01 01;
• odpady ulegające biodegradacji – 20 02 01.

b) wpis do prowadzonego przez Marszałka Województwa rejestru BDO o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej określa się minimalne poziomy zdolności dotyczące:
zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej określa się minimalne poziomy zdolności dotyczące:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje, co najmniej jedną usługę polegającą na odbiorze odpadów komunalnych o łącznej masie odebranych odpadów komunalnych w ilości, co najmniej 200 Mg, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane;
b) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dla celów realizacji zamówienia dysponuje określoną ilością i rodzajem pojazdów, spełniających warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122):
• przystosowanych do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych
– 2 szt.;
• przystosowanych do obierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych – 2 szt.;
• przystosowany do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej
– 1 szt.;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstawa do wykluczenia z udziału w postępowaniu:
a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z Załącznikiem nr 8 dla danej części zamówienia do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o którym mowa w rozdz. 6 pkt 2 ppkt 2 lit. a) SWZ;
b) wpis do prowadzonego przez Marszałka Województwa rejestru BDO, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.
c) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich trzech miesięcy –zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ
d) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; – stanowiący Załącznik nr 7

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców:
1) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa każdy z wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu lub kryteriów;
2) oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonują poszczególni wykonawcy,
o którym mowa w rozdz. 6 pkt. 5 SWZ .
2. W przypadku polegania przez wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby:
1) przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, także
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia
tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w
jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby;
2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, o którym mowa w rozdz. 9 pkt 1 ppkt 4 SWZ;3. Dokumenty, z których
wynika potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba, że zamawiający
może je uzyskać za pośrednictwem bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, a wykonawca
w formularzu oferty wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do
wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, jak również w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby;
b) w przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentów o których mowa w lit. a,
pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych,
zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych
samodzielnie przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów;
c) pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania
wykonawcy, jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit. a;
d) pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osoby
działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego, pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w
postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na pełny okres związany z ofertą na kwotę w wysokości 10 000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy zł).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2. ustawy Pzp.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:
Gminy Księżpol ul. Biłgorajska 12, 23-415 Księżpol,
Lubelski Bank Spółdzielczym Oddział w Księżpolu
nr rachunku: 71 9614 0008 2001 0000 0967 0001
z adnotacją „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Księżpol”– Znak sprawy: BGK.271.1.20.2023”.
5. Zamawiający zaleca by wpłaty wadium były dokonywane ze znacznym wyprzedzeniem ze względu na powstanie ryzyka opóźnienia związanego z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 3 ppkt 2-4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Wadium takie obejmować cały okres związania z ofertą. Treść gwarancji lub poręczenia nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta.
7. Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczeń należy wskazać Gmina Księżpol, ul. Biłgorajska 12, 23-415 Księżpol.
8. W przypadku, o którym mowa w pkt 6, gwarancja lub poręczenie musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
9. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wykonawcy dokumentu do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty wadium – płatne na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego.
10. W gwarancji lub poręczeniu musi zostać podany adres e-maila oraz adres pocztowy, na który zamawiający prześle oświadczenie o zwolnieniu wadium.
11. Dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesione w formie gwarancji bankowej czy ubezpieczeniowej nie może być utrudnione. W treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory rozstrzygane będą zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.
12. Warunki zwrotu i zatrzymania wadium są określone w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.
13. Zatrzymanie wadium wraz z odsetkami następuje w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1 wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do
reprezentowania wykonawcy winno być załączone do oferty.
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich
nie może podlegać wykluczeniu, natomiast spełnienie warunków udziału w postępowaniu
wykonawcy wskazują zgodnie z wymaganiami zamawiającego.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy
i wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
5. Wykonawcy wini wraz z ofertą przedstawić oświadczenia, o których mowa
w rozdz. 6 pkt 5 i 6 SWZ.
6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego w odniesieniu do warunków
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej mogą łącznie spełniać warunki udziału w postępowaniu.
7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą polegać
na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonują roboty budowlane lub usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane.
8. W przypadku, o którym mowa w pkt 7 wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty
budowlane wykonują poszczególni wykonawcy.
9. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
składa każdy z wykonawców w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
10. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w
odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych
podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
11. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby,
jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projekt umowy stanowi Załącznik Nr 9 do SIWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na zasadach określonych w ustawie Pzp, oraz w sposób i na warunkach określonych w projekcie umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://pzp.ksiezpol.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-06 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.