eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie usługi cateringowej dla Centrum Studiów Zaawansowanych i Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych w podziale na częściOgłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi cateringowej dla Centrum Studiów Zaawansowanych
i Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych w podziale na części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA WARSZAWSKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001554

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: PLAC POLITECHNIKI 1

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-661

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 234 7674

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: agnieszka.anucinska@pw.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pw.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi cateringowej dla Centrum Studiów Zaawansowanych
i Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych w podziale na części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0fe4d43b-8df6-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00519903

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00035247/47/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.42 Świadczenie usługi cateringowej na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/854855

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/854855

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja zamawiającego z
wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z postanowieniami Rozdziału XVII SWZ, przy
użyciu Platformy zakupowej firmy OPEN NEXUS Sp. z o.o. ul. Bolesława Krzywoustego 3, 61-144 Poznań, zwanej „Platformą".
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na
Platformie. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa; Uwaga! od dnia 17 sierpnia 2021,ze względu na zakończenie wspierania
przeglądarki Internet Explorer przez firmę Microsoft, stosowanie przeglądarki Internet Explorer nie będzie dopuszczalne,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
4. Oferta powinna być złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem
https://platformazakupowa.pl/transakcja/854855
5. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania
oferty wynosi 150 MB
1) Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie Platformy poprzez kliknięcie przycisku Złóż ofertę w
drugim kroku i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona.
6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną
za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
7. Szczegółowa instrukcja korzystania z Platformy dostępna jest na stronie internetowej pod adresem :
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
8. Szczegółowy sposób komunikacji został określony w Rozdziale XVII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Warszawska z
siedzibą przy Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych
osobowych, z którym można się kontaktować na adres e-mail: iod@pw.edu.pl,
3. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawarta jest w Rozdziale XXX SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WMiNI/PP-09/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa cateringowa realizowana w dniu 19 grudnia 2023 roku podczas spotkania wigilijnego w Centrum Studiów Zawansowanych Politechniki Warszawskiej.
W zakresie Części 1 usługa będzie świadczona w Gmachu Głównym, Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa z zachowaniem terminu, godzin świadczenia usługi, liczby uczestników, menu i innych wymagań, określonych szczegółowo w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 2.1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55320000-9 - Usługi podawania posiłków

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-12-19 do 2023-12-19

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert i ich znaczenie w zakresie części 1:
Cena - 90%
Aspekty społeczne – 10%
1.1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta o najkorzystniejszym bilansie punktów uzyskanych w ww. kryteriach, obliczonym wg wzoru:
KO = KC + KAS
gdzie:
KO – liczba punktów oferty ocenianej
KC – liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium „Cena”
KAS – liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium „Aspekty społeczne”
Szczegółowy opis zgodnie z zapisami Rozdziału XII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekty społeczne

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa cateringowa realizowana w dniu 18 grudnia 2023 roku podczas spotkania wigilijnego i Jasełek na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
W zakresie Części 2 usługa będzie świadczona w Gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych przy ulicy Koszykowej 75, 00-662 Warszawa z zachowaniem terminu, godzin świadczenia usługi, liczby uczestników, menu i innych wymagań, określonych szczegółowo w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 2.2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55320000-9 - Usługi podawania posiłków

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-12-18 do 2023-12-18

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert i ich znaczenie w zakresie części 2:
Cena - 90%
Aspekty społeczne – 10%
1.1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta o najkorzystniejszym bilansie punktów uzyskanych w ww. kryteriach, obliczonym wg wzoru:
KO = KC + KAS
gdzie:
KO – liczba punktów oferty ocenianej
KC – liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium „Cena”
KAS – liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium „Aspekty społeczne”
Szczegółowy opis zgodnie z zapisami Rozdziału XII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekty społeczne

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z zapisami Rozdziału IX ust. 2 SWZ.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki w zakresie:
uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi aktualną decyzję właściwego terenowo Organu Inspekcji Sanitarnej stwierdzającą spełnienie wymagań higieniczno-zdrowotnych do produkcji posiłków oraz możliwości prowadzeniu cateringu, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Środkiem dowodowym na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale VIII SWZ, jest oświadczenie sporządzone, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy.
Oświadczenie należy złożyć wraz z ofertą.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ, potwierdzające spełnienie warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w Rozdziale IX, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy, tymczasowo zastępuje wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
Oświadczenie należy złożyć wraz z ofertą.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w ust. 1 składa każdy z
Wykonawców

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, jeżeli Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów
2) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik. Pełnomocnictwo jest także wymagane w przypadku reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia o którym mowa w Rozdziale VIII SWZ sporządzone, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy składa każdy z wykonawców.
2. Oświadczenie sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ, potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale IX, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy składa każdy z wykonawców.
3. W przypadku, gdy do realizacji zamówienia zostanie wybrana oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający, może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z paragrafem 14 Projektu umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ:
Zmiana treści umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 455 ustawy Pzp i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony. Wykonawca na piśmie przedstawi okoliczności będące przyczyną proponowanych zmian.
2. Zmiana umowy, o której mowa wyżej, może nastąpić wyłącznie w przypadkach:
1) ewentualnej zmiany podwykonawców, z zastrzeżeniem posiadania przez tych podwykonawców co najmniej takich samych właściwości, kwalifikacji (dotyczy przypadku w którym Wykonawca posługuje się potencjałem podwykonawców);
2) zmiany sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę, na realizację z udziałem podwykonawców, z zastrzeżeniem, iż podwykonawcy będą posiadać właściwości niezbędne, do realizacji danej części zamówienia oraz właściwości, w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, a dotyczącym braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków;
3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy;
4) zmiany liczby osób korzystających z usługi cateringu, powodującej konieczność zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamówionych usług, z zastrzeżeniem, że nie zostanie przekroczona kwota maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy;
5) zmiany terminu realizacji umowy ze względu na wystąpienie „siły wyższej/zmiany terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy spowodowanej niezawinionym i niemożliwym do uniknięcia przez Strony opóźnieniem/przesunięciem, wynikającym z klęski żywiołowej, innego zdarzenia o charakterze siły wyższej, określonej szczegółowo w § 9, niekorzystnych zjawisk hydrologicznych lub atmosferycznych, uniemożliwiających rozpoczęcie/wykonywanie/zakończenie wykonywania
zamówienia - w takim przypadku termin realizacji umowy ulegnie wydłużeniu o czas trwania siły wyższej;
6) zmiana wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 - w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w pkt 4, zmieniona wysokość wynagrodzenia to iloczyn stanowiący wynik mnożenia nowej liczby osób biorących udział odpowiednio w wydarzeniu przez cenę za 1 uczestnika określoną w tabeli kalkulacji w Formularzu oferty (FO)
3. Zakres zmiany do niniejszej umowy będzie dostosowany do niezbędnych potrzeb wynikających z przyczyny uzasadniającej daną zmianę.
4. Postanowienia niniejszego paragrafu stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę.
5. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności na zasadach i w sposób określony w ust. 6 - 7.
6. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony protokołu konieczności przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienia (odpowiednio) co najmniej jednej okoliczności wymienionej w ust. 2.
7. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę z wymaganymi załącznikami należy złożyć na Platformie dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/854855

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-06 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia najpóźniej przed zawarciem umowy:
1) ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (dalej polisa OC) za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia, w związku prowadzoną działalnością, obejmującą przygotowywanie i dostarczenie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering), na sumę gwarancyjną ubezpieczenia OC nie mniejszą niż 30.000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych), w szczególności zawierającą klauzule dotyczące zdarzenia:
a) zatruć pokarmowych, zakażeń bakteryjnych, zakażeń chorobami zakaźnymi, których źródło stwierdzono w zakładzie Wykonawcy;
b) utraty lub uszczerbku na zdrowiu wskutek nieuwagi pracowników Wykonawcy podczas wydarzenia/uroczystości (np. poparzenia, zniszczenie ubrań uczestników) w sytuacji roszczeń klientów i szkód poniesionych podczas wydarzenia.
2) aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności zgodnej z PKD obejmującej przygotowywanie i dostarczenie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering), wydane przez właściwy organ inspekcji sanitarnej, na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia w sytuacji gdy złożona poprzednio na wezwanie decyzja została cofnięta, zawieszona lub zmieniona.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.