eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wolbrom › Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Wolbrom oraz jej Jednostek Organizacyjnych wraz z Wolbromskim Zakładem Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.Ogłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Wolbrom oraz jej Jednostek Organizacyjnych wraz z Wolbromskim Zakładem Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WOLBROM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258055

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ul. Krakowska 1

1.5.2.) Miejscowość: Wolbrom

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-340

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umigwolbrom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolbrom.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Mentor S.A

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 956-00-03-240

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Szosa Chełmińska 177-181

1.11.4.) Miejscowość: Toruń

1.11.5.) Kod pocztowy: 87-100

1.11.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: mentor@mentor.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: http://www.mentor.pl/

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Wolbrom oraz jej Jednostek Organizacyjnych wraz z Wolbromskim Zakładem Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-82ea502f-8df2-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00519804

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00060286/21/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 2023. Ubezpieczenie majątkowe Gminy Wolbrom wraz z Jednostkami, Samorządowej Instytucji Kultury i Wolbromskiego Zakładu WZWKGKiM w Wolbromiu Sp. z o.o

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.mentor.logintrade.net/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://www.mentor.logintrade.net/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Specyfikacja połączenia:
Postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego prowadzone są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja
międzyPełnomocnikiem Zamawiającego, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy przetargowej
https://mentor.logintrade.net/ orazpoczty elektronicznej. Do połączenia, w ramach Platformy przetargowej, używany jest szyfrowany
protokół HTTPS. Szyfrowaniedanych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych
przesyłanych przez Internet.Wykonawca posiadający konto naPlatformie przetargowej ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany,
wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających nazadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Pełnomocnikiem
Zamawiającego w pozostałych obszarach.Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń orazinformacji przekazywanych przy użyciu Platformy przetargowej:Dopuszczalne
przeglądarki internetowe:• Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,• Google Chrome 31•
Mozilla Firefox 26• Opera 18Pozostałe wymagania techniczne:• dostęp do sieci Internet• zainstalowana wtyczka flash - flash player -
dotyczy kupca• obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax• włączona obsługa JavaScript• zalecana szybkość
łącza internetowego powyżej 500 KB/s• zainstalowany Acrobat Reader• zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE
Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszyWspierane są rozwiązania dostarczane przez firmy:• Polskie Centrum Certyfikacji
Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.• Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej
Izby Rozliczeniowej S.A.• Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Unizeto Technologies SA.• Kwalifikowane Centrum
certyfikacji Kluczy CenCert firmy Safe Technologies S.A.Dopuszczalne formaty przesyłanych danych image/bmp,
image/xwindowsbmp,
application/msword, application/drafting, image/gif,application/xcompressed, application/x-gzip,multipart/x-gzip, image/jpeg,
image/pjpeg, application/x-latex,application/pdf, image/pict, image/png, application/mspowerpoint, application/postscript,
application/rtf,application/x-rtf, text/richtext, image/tiff, image/x-tiff, application/mswrite, application/excel,application/x-excel,
application/vnd.ms-excel, application/x-msexcel, application/vnd.ms-excel, text/xml,application/x-zip-compressed, application/zip,
application/vnd.ms-office, image/x-ms-bmp, video/xmsvideo, audio/x-ms-wma,application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet,
application/acad,application/x-acad, application/autocad_dwg, image/x-dwg, application/dwg, application/xdwg,
application/xautocad,
image/vnd.dwg, drawing/dwgKodowanie i oznaczenie czasu przekazania danychCzas zapisywany jest w formacie YYYYMMDD
HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie potwierdzonezłożenie oferty, dokumentu przez
Wykonawcę. Potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości mailowej,wysłanej automatycznie po
złożeniu oferty, dokumentu będąc niezalogowanym na Platformie przetargowej. Wiadomość otrzymuje Wykonawca na adres e-mail
wskazany w formularzu. W przypadku Wykonawcy zalogowanego na Platformie przetargowej, czas przekazania danych jest to czas
wysłania dokumentu, oferty przez Platformę przetargową.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego Przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych Gmina Wolbrom - Urząd Miasta i Gminy Wolbrom ul. Krakowska 1 32 - 340 Wolbrom.
2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: inspektor@cbi24.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem na Ubezpieczenie Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Wolbrom oraz jej Jednostek Organizacyjnych wraz z Wolbromskim Zakładem Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP i osoby lub podmioty którym powierzono przetwarzanie danych w związku z prowadzeniem postępowania o zamówienia publiczne.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych Z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WTI.271.2.30.2023.ZP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Wolbrom oraz jej Jednostek Organizacyjnych wraz z Wolbromskim Zakładem Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
2. Rodzaj zamówienia: usługa.
Przedmiot zamówienia sklasyfikowany jest we Wspólnym Słowniku Zamówień kod CPV: 66510000-8 - usługi ubezpieczeniowe.
66516100-1 (Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej)
66514110-0 (usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych)
66512000-2 (Usługi ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczeń zdrowotnych)

3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części:

Część I: Ubezpieczenie komunikacyjne Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Zakres zamówienia obejmuje:
- obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
- zielona karta
- ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdów mechanicznych
- ubezpieczenie autocasco,
- ubezpieczenie assistance.

Część II: Ubezpieczenie komunikacyjne Gminy Wolbrom oraz jej Jednostek Organizacyjnych
Zakres zamówienia obejmuje:
- obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
- zielona karta
- ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdów mechanicznych
- ubezpieczenie autocasco,
- ubezpieczenie assistance.

Część III: Ubezpieczenie NNW członków Ochotniczych Straży Pożarnych

Część IV: Ubezpieczenie majątkowe Gminy Wolbrom wraz z jednostkami
- ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk w tym ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (ogólnej + rozszerzenia),


4. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości zastosowania prawa opcji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66514110-0 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych

66516100-1 - Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej

66512000-2 - Usługi ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczeń zdrowotnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt.7) pzp w wysokości do:
- 20 % podstawowego wynagrodzenia wykonawcy w części I;

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom określonym w ustawie i w SWZ oraz została oceniona jako najkorzystniejsza, czyli Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów w oparciu o podane kryterium wyboru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Klauzule fakultatywne

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Wolbrom oraz jej Jednostek Organizacyjnych wraz z Wolbromskim Zakładem Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
2. Rodzaj zamówienia: usługa.
Przedmiot zamówienia sklasyfikowany jest we Wspólnym Słowniku Zamówień kod CPV: 66510000-8 - usługi ubezpieczeniowe.
66516100-1 (Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej)
66514110-0 (usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych)
66512000-2 (Usługi ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczeń zdrowotnych)

3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części:

Część I: Ubezpieczenie komunikacyjne Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Zakres zamówienia obejmuje:
- obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
- zielona karta
- ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdów mechanicznych
- ubezpieczenie autocasco,
- ubezpieczenie assistance.

Część II: Ubezpieczenie komunikacyjne Gminy Wolbrom oraz jej Jednostek Organizacyjnych
Zakres zamówienia obejmuje:
- obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
- zielona karta
- ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdów mechanicznych
- ubezpieczenie autocasco,
- ubezpieczenie assistance.

Część III: Ubezpieczenie NNW członków Ochotniczych Straży Pożarnych

Część IV: Ubezpieczenie majątkowe Gminy Wolbrom wraz z jednostkami
- ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk w tym ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (ogólnej + rozszerzenia),


4. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości zastosowania prawa opcji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66516100-1 - Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej

66514110-0 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych

66512000-2 - Usługi ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczeń zdrowotnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt.7) pzp w wysokości do:

- 20 % podstawowego wynagrodzenia wykonawcy w części II;

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom określonym w ustawie i w SWZ oraz została oceniona jako najkorzystniejsza, czyli Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów w oparciu o podane kryterium wyboru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Klauzule fakultatywne

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Wolbrom oraz jej Jednostek Organizacyjnych wraz z Wolbromskim Zakładem Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
2. Rodzaj zamówienia: usługa.
Przedmiot zamówienia sklasyfikowany jest we Wspólnym Słowniku Zamówień kod CPV: 66510000-8 - usługi ubezpieczeniowe.
66516100-1 (Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej)
66514110-0 (usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych)
66512000-2 (Usługi ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczeń zdrowotnych)

3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części:

Część I: Ubezpieczenie komunikacyjne Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Zakres zamówienia obejmuje:
- obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
- zielona karta
- ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdów mechanicznych
- ubezpieczenie autocasco,
- ubezpieczenie assistance.

Część II: Ubezpieczenie komunikacyjne Gminy Wolbrom oraz jej Jednostek Organizacyjnych
Zakres zamówienia obejmuje:
- obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
- zielona karta
- ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdów mechanicznych
- ubezpieczenie autocasco,
- ubezpieczenie assistance.

Część III: Ubezpieczenie NNW członków Ochotniczych Straży Pożarnych

Część IV: Ubezpieczenie majątkowe Gminy Wolbrom wraz z jednostkami
- ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk w tym ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (ogólnej + rozszerzenia),


4. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości zastosowania prawa opcji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66512000-2 - Usługi ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczeń zdrowotnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt.7) pzp w wysokości do:
- 20 % podstawowego wynagrodzenia wykonawcy w części III;

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom określonym w ustawie i w SWZ oraz została oceniona jako najkorzystniejsza, czyli Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów w oparciu o podane kryterium wyboru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Wolbrom oraz jej Jednostek Organizacyjnych wraz z Wolbromskim Zakładem Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
2. Rodzaj zamówienia: usługa.
Przedmiot zamówienia sklasyfikowany jest we Wspólnym Słowniku Zamówień kod CPV: 66510000-8 - usługi ubezpieczeniowe.
66516100-1 (Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej)
66514110-0 (usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych)
66512000-2 (Usługi ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczeń zdrowotnych)

3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części:

Część I: Ubezpieczenie komunikacyjne Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Zakres zamówienia obejmuje:
- obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
- zielona karta
- ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdów mechanicznych
- ubezpieczenie autocasco,
- ubezpieczenie assistance.

Część II: Ubezpieczenie komunikacyjne Gminy Wolbrom oraz jej Jednostek Organizacyjnych
Zakres zamówienia obejmuje:
- obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
- zielona karta
- ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdów mechanicznych
- ubezpieczenie autocasco,
- ubezpieczenie assistance.

Część III: Ubezpieczenie NNW członków Ochotniczych Straży Pożarnych

Część IV: Ubezpieczenie majątkowe Gminy Wolbrom wraz z jednostkami
- ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk w tym ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (ogólnej + rozszerzenia),


4. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości zastosowania prawa opcji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66515000-3 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt.7) pzp w wysokości do:

- 30 % podstawowego wynagrodzenia wykonawcy w części IV

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom określonym w ustawie i w SWZ oraz została oceniona jako najkorzystniejsza, czyli Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów w oparciu o podane kryterium wyboru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Klauzule fakultatywne

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu jest posiadanie przez Wykonawcę zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie RP w myśl ustawy z dnia 11.09.2015 roku o działalności ubezpieczeniowej, co najmniej w zakresie ryzyk objętych przedmiotem zamówienia. Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania -wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu -załącznik nr 3 do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do
reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert
składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do
reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert
składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie ze wzorem umowy - załącznik nr 4a-4d.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-08 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem Platformy www.mentor.logintrade.net

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-08 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.