eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Andrychów › Opracowanie dokumentacji wykonawczej dla zadania pn.: "Zagospodarowanie terenu Stadionu "Beskid" w Andrychowie"Ogłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji wykonawczej dla zadania pn.:
„Zagospodarowanie terenu Stadionu „Beskid” w Andrychowie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ANDRYCHÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182031

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 15

1.5.2.) Miejscowość: Andrychów

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-120

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.7.) Numer telefonu: 338429952

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@andrychow.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.andrychow.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji wykonawczej dla zadania pn.:
„Zagospodarowanie terenu Stadionu „Beskid” w Andrychowie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5463f19c-8de4-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00519788

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00063390/24/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.13 Opracowanie dokumentacji wykonawczej dla zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu Stadionu „Beskid” w Andrychowie”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://josephine.proebiz.com/pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://josephine.proebiz.com/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 8.1 Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
8.2 Komunikacja w postępowaniu prowadzona jest zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
8.3 Z uwagi na brak przesłanek określonych w art. 65 ust 1, art. 66 i art. 69 ustawy Pzp Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ, tj. za pośrednictwem systemu JOSEPHINE pod adresem https://josephine.proebiz.com/pl/ zwanego dalej Systemem lub Platformą.
8.4 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z systemu, w tym złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Systemu.
8.5 Zamawiający dopuszcza komunikację poprzez pocztę elektroniczną na adres zamowienia.publiczne@andrychow.eu z zastrzeżeniem, że ofertę należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Systemu. Przekazanie wszelkiej korespondencji poprzez pocztę elektroniczną wymaga na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
8.6 Wykonawca zamierzający złożyć ofertę (wyłącznie poprzez Platformę przetargową) - zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników Platformy przetargowej - dostępnymi pod adresem https://josephine.proebiz.com/pl/ oraz zaakceptować regulamin korzystania z Platformy przetargowej.
8.7 Złożenie oferty poprzez Platformę przetargową oznacza akceptację regulaminu, o którym mowa w pkt 8.6 niniejszego rozdziału SWZ.
8.8 Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej – wskazane są na stronie internetowej Platformy przetargowej - pod adresem: https://josephine.proebiz.com/pl/
8.9 Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj. PROEBIZ s.r.o., Masarykovo náměstí 52/33, CZ - 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, C.9176, nr tel. +48 222 139 900, e-mail: houston@proebiz.com od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 8.00 – 16.00.
8.10 Zamawiający informuje, iż formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z „OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.
8.11 Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
8.12 W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip, lub .7Z.
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków pełny tekst w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że:
23.1.1 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Andrychów reprezentowana przez Burmistrza Andrychowa Adres Zamawiającego: 34-120 Andrychów, Rynek 15 Tel. 33/ 842 99 00 Fax: 33/ 875 29 16 info@andrychow.eu http://www.andrychow.eu/ Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Gminie Andrychów: e-mail: iod@andrychow.eu, tel. 33 842 99 21; 23.1.2 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Opracowanie dokumentacji wykonawczej dla zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu Stadionu „Beskid” w Andrychowie” , Znak postępowania: BZP.271.46.2023, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji; 23.1.3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
23.1.4 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 23.1.5 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 23.1.6 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 23.1.7 posiada Pani/Pan: 23.1.7.1 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); 23.1.7.2 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
23.1.7.3 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 23.1.7.4 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 23.1.8 nie przysługuje Pani/Panu: 23.1.8.1 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 23.1.8.2 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 23.1.8.3 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 23.1.9 przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.46.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji wykonawczej dla zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu Stadionu „Beskid” w Andrychowie”, na podstawie dokumentacji projektowej oraz decyzji o pozwoleniu na budowę nr 143/A/2023 z dnia 07.09.2023r. wykonanych przez Aleksandra Mirek Zespół Projektowo Inwestycyjny KONTRAPUNKT V – PROJEKT, ul. Zabłocie 39 lok. 205, 30 – 701 Kraków.
5.2 Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
5.2.1 Opracowanie dokumentacji wykonawczej w zakresie niezbędnym do uzupełnienia dokumentacji projektowej oraz decyzji o pozwoleniu na budowę nr 143/A/2023 z dnia 07.09.2023r. dla następujących etapów inwestycji:
5.2.1.1 Etap I - Przebudowa boiska sportowego i wykonanie boisk treningowych wraz z oświetleniem;
5.2.1.2 Etap II – Prace rozbiórkowe i budowa budynku klubowego wraz z zadaszonymi trybunami stadionu;
5.2.1.3 Etap III – Budowa wieży widokowej klimatycznej.
5.2.2 Dokumentację wykonawczą dla etapów inwestycji, o których mowa w pkt. 5.2.1 należy wykonać w następujących branżach:
5.2.2.1 projekt wykonawczy branży architektoniczno – budowlanej;
5.2.2.2 projekt wykonawczy branży konstrukcyjnej;
5.2.2.3 projekt wykonawczy branży instalacji sanitarnej i przyłączy zewnętrznych;
5.2.2.4 projekt wykonawczy branży drogowej wraz z zagospodarowaniem terenu;
5.2.2.5 projekt wykonawczy branży instalacji elektrycznych wysokoprądowych;
5.2.2.6 projekt wykonawczy branży instalacji elektrycznych niskoprądowych.
5.2.3 Sporządzenie uproszczonych kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót dla poszczególnych branż, odrębnie dla każdego etapu inwestycji.
5.2.4 Uzyskanie zatwierdzenia przyjętych w dokumentacji wykonawczej rozwiązań i materiałów przez Aleksandra Mirek Zespół Projektowo Inwestycyjny KONTRAPUNKT V – PROJEKT, ul. Zabłocie 39 lok. 205, 30 – 701 Kraków.
5.2.5 Dodatkowe sprawdzenia dokumentacji wykonawczej, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich przez inną, niezależną firmę projektową wybraną przez Wykonawcę, zwanego też w dalszej części SWZ Projektantem. Sprawdzenie dokumentacji zostanie potwierdzone przedstawieniem stosownego oświadczenia firmy projektowej oraz podpisaniem przez nią ww. dokumentów projektowych.
5.2.6 Udzielanie przez Projektanta odpowiedzi na pytania wykonawców składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5.3 Szczegółowy zakres prac projektowych do wykonania w ramach realizacji niniejszej Umowy określają:
5.3.1 Dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 1 do Projektu Umowy,
5.3.2 Decyzja o pozwoleniu na budowę – stanowiąca załącznik nr 2 do Projektu Umowy.
5.5 Projektant oświadcza, że przekazana dokumentacja będzie spójna technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów.
5.6 Projektant ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność techniczną rozwiązań stosowanych w wykonanej przez siebie dokumentacji i ich pełną zgodność z przepisami prawa polskiego. W rozwiązaniach projektowych będą zastosowane wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania.
5.7 Projektant zobowiązuje się bez dodatkowego wynagrodzenia, na wniosek Zamawiającego do aktualizacji kosztorysu inwestorskiego przed rozpoczęciem procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych oraz do przekazania kosztorysu inwestorskiego w wersji edytowalnej z prawem do aktualizacji przez Zamawiającego.
5.8 Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022r. poz. 2240) .
5.9 Zamawiający  nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych elementów zamówienia.
5.10 Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp. Powody niedokonania podziału: podział zamówienia na części groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi w wykonawstwie, nadzorze i rozliczeniu. Potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia.

5.11 Zamawiający nie przewiduje wymogu zatrudnienia osób na umowę o pracę. Zgodnie z art. 95 ust.1 Ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w zakresie realizacji zamówienia nie występują czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 1465).

4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybrana zostanie oferta, która otrzyma największą ilość punktów obliczonych w sposób następujący:
P = P1 + P2 , gdzie:
P – ogólna liczba punktów
P1 – punkty otrzymane w kryterium „Cena”
P2 – punkty otrzymane w kryterium „Doświadczenie Głównego Projektanta”
19.2 Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanej przez Wykonawcę w pkt 1 Formularza Ofertowego ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Warunków Zamówienia. Punkty, które otrzyma oferta w kryterium „Cena” będą liczone wg wzoru: P1 = (najniższa zaoferowana cena spośród ofert ważnych/ cena oferty badanej) x 60 pkt
19.3 Kryterium „Doświadczenie Głównego Projektanta” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w pkt 4 Formularza Ofertowego, Doświadczenia Głównego Projektanta określonego w liczbie wykonanych usług opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej branży architektonicznej zawierającej w swym zakresie dokumentacje wykonawczą wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę dla zadania o charakterze sportowym lub sportowo-rekreacyjnym. Wykazana w formularzu ofertowym osoba pełniąca funkcje Głównego Projektanta będzie zobowiązana do pełnienia funkcji Głównego Projektanta w specjalności architektonicznej w ramach realizacji niniejszego zamówienia. Na potwierdzenie Wykonawca w formularzu ofertowym złoży oświadczenie o ilości wykonanych usług opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej branży architektonicznej zawierającej w swym zakresie dokumentację wykonawczą wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę dla zadania o charakterze sportowym lub sportowo-rekreacyjnym przez osobę pełniącą funkcję Głównego Projektanta. W przypadku nie wpisania w pkt 4 Formularza Ofertowego wymaganych danych w odniesieniu do ww. kryterium Wykonawca nie otrzyma punktów w tym kryterium.
Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w zakresie tego kryterium wynosi 40. Punkty, które otrzyma oferta w kryterium „Doświadczenie Głównego Projektanta” będą przyznawane w następujący sposób: - cztery dokumentacje projektowo - kosztorysowe branży architektonicznej zawierające w swym zakresie dokumentację wykonawczą wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę dla zadania o charakterze sportowym lub sportowo-rekreacyjnym – 40 punktów
- trzy dokumentacje projektowo - kosztorysowe branży architektonicznej zawierające w swym zakresie dokumentację wykonawczą wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę dla zadania o charakterze sportowym lub sportowo-rekreacyjnym – 30 punktów
- dwie dokumentacje projektowo - kosztorysowe branży architektonicznej zawierające w swym zakresie dokumentację wykonawczą wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę dla zadania o charakterze sportowym lub sportowo-rekreacyjnym – 20 punktów
- jedna dokumentacja projektowo - kosztorysowa branży architektonicznej zawierająca w swym zakresie dokumentację wykonawczą wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę dla zadania o charakterze sportowym lub sportowo-rekreacyjnym – 10 punktów
- brak dokumentacji projektowo - kosztorysowej branży architektonicznej zawierającej w swym zakresie dokumentację wykonawczą wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę dla zadania o charakterze sportowym lub sportowo-rekreacyjnym– 0 punktów
19. 4 W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę większej niż maksymalna wymagana przez Zamawiającego ilość dokumentacji projektowo - kosztorysowej branży architektonicznej zawierającej w swym zakresie dokumentację wykonawczą wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, o której mowa w pkt. 19.3, Zamawiający przyzna ofercie maksymalną liczbę punktów przewidzianą dla tego kryterium.
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków pełna treść w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Głównego Projektanta

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

16.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych SWZ, oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone na podstawie art. 112 ustawy Pzp dotyczące;
16.1.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.
16.1.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.
16.1.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
16.1.3.1 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł.
16.1.4 zdolności technicznej lub zawodowej. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
16.1.4.1 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże na formularzu według wzoru jak w załączniku nr 3 do SWZ, że w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie dokumentacje projektowo – kosztorysowe dla zadania o charakterze sportowym lub sportowo-rekreacyjnym, którego wartość robót nie jest mniejsza niż 10.000.000,00 PLN brutto każda, zawierające w swym zakresie dokumentację wykonawczą.
UWAGA:
- W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie, w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN, przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN). Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP, NBP nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP, w którym zostanie on opublikowany.
- Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.
16.1.4.2 Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże na formularzu według wzoru, jak w załączniku nr 4 do SWZ, że dysponuje osobą zdolną do wykonania przedmiotu zamówienia:
16.1.4.2.1 Projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, należącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego;
16.1.4.2.2 Projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, należącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego;
16.1.4.2.3 Projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, należącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego;
16.1.4.2.4 Projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, należącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego;
16.1.4.2.5 Projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, należącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego;
16.1.4.2.6 Projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej, należącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego;
UWAGA:
- Uprawnienia budowlane, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
- Zamawiający uzna za właściwe uprawnienia osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
- Zamawiający dopuszcza pełnienie przez jedną osobę więcej niż jednej funkcji projektowej wymienionej powyżej pod warunkiem posiadania przez tę osobę wymaganych uprawnień budowlanych.
16.2 Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 17.3 Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, do złożenia podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
17.3.1 dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia – potwierdzającego spełnienie warunku określonego w rozdziale 16 pkt 16.1.3.1;
17.3.2 wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy potwierdzającego spełnienie warunku opisanego w rozdziale 16 pkt. 16.1.4.1- według wzoru - załącznik nr 3 do SWZ;
17.3.3 wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – potwierdzającego spełnienie warunku określonego w rozdziale 16 pkt 16.1.4.2 - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.
17.4 Jeżeli zajdą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania Wykonawcy lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

12.10 Oferta musi zawierać:
12.10.1 formularz ofertowy - według wzoru – załącznik nr 1 do SWZ;
12.10.2 Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) - według wzoru – załącznik nr 2 do SWZ;
12.10.3 pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie określonej w pkt 12.5 i 12.6;
12.10.4 jeżeli dotyczy - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia – załącznik nr 7 do SWZ;
12.10.5 jeżeli dotyczy - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 11 września Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) wg wzoru - załącznik nr 8 do SWZ;
12.10.6 jeżeli dotyczy - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) wg wzoru - załącznik nr 5 do SWZ; Oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Obowiązek złożenia ww. oświadczenia odnosić należy również do Wykonawców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej.
12.11 Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zaleca się, aby Wykonawca z tego folderu zrobił folder .zip.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

16.4 Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
16.4.1 Zgodnie z art. 58 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
16.4.2 Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
16.4.3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w okolicznościach gdy zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp lub warunki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zobowiązani są do dołączenia do oferty oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie to, służy ustaleniu przez zamawiającego sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, którzy zdecydowali się na wspólne złożenie oferty w postępowaniu, w okolicznościach w których przepisy ustawy Pzp wymagają, aby wykonawcy działający wspólnie wykonali osobiście tę część zamówienia, w odniesieniu do której wykazują wymagane przez zamawiającego zdolności lub uprawnienia. Z treści art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, wynika bowiem, iż wykonawcy działający wspólnie mogą wykazać spełnianie warunku dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeżeli co najmniej jeden z nich posiada te uprawnienia i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których wykonania uprawnienia te są wymagane. W odniesieniu natomiast do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy działający wspólnie, mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy posiadają wymagane zdolności i faktycznie wykonają roboty budowlane lub usługi.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1 Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem ich nieważności.
2 Strony dopuszczają, z uwzględnieniem przepisu art. 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych wprowadzenie do treści niniejszej Umowy istotnych zmian jej postanowień w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Projektanta. Zmiany te z uwzględnieniem zapisów § 2 ust. 8, § 3 ust. 7 – mogą dotyczyć:
2.1 terminów wykonania Umowy w następujących sytuacjach:
2.1.1 jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia Przedmiotu Umowy będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający,
2.1.2 wystąpienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, wodnych, archeologicznych lub terenowych oraz istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych elementów sieci uzbrojenia technicznego, mimo zachowania należytej staranności Projektanta,
2.1.3 wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,
2.1.4 wystąpienia konieczności wykonania prac dodatkowych lub innych prac niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację Przedmiotu Umowy,
2.1.5 działań osób trzecich uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie Przedmiotu Umowy
w sposób przewidziany w dokumentacji projektowej, do wykonania dokumentacji wykonawczej które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron Umowy,
2.1.6 wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej i samorządowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Projektant ponosi odpowiedzialność,
2.1.7 wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt. 2.2 i/lub 3.
2.2 sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:
2.2.1 konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części prac projektowych, objętej Przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej do wykonania dokumentacji wykonawczej a wynikających ze stwierdzonych wad tego Programu lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który go przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu Umowy,
2.2.2 wystąpienia warunków geologicznych, geotektonicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu Umowy,
2.2.3 wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, (...)
[...] Z uwagi na ograniczoną ilość znaków pełny tekst w SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-21 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://josephine.proebiz.com/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-21 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-19

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2023 r. poz. 1497 z późn. zm.)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.