eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zgierz › "Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego"Ogłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Zgierski

1.3.) Oddział zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057661

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sadowa 6a

1.5.2.) Miejscowość: Zgierz

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-100

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: 42 2888153, 42 2888154, 42 2888156;

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi_wojcik@powiat.zgierz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.zgierz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4528ec59-89e5-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00519750

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00041898/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_zgierz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_zgierz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

6. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;
6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8;
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
7. Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców muszą być zgodne z obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247)
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
8. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
9. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego
z formatów: .zip, .7Z.
10. Oferta, wniosek, przedmiotowe i podmiotowe środki dowodowe, oświadczenia, wyjaśnienia, dokumenty składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
11. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
12. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
13. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
14. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
15. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
16. Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email.
17. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.
18. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.
19. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2.
Ze względów technicznych pełna informacja znajduje się w dokumentach zamówienia pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_zgierz

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Powiat Zgierski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zgierskiego z siedzibą w Zgierzu przy ul. Sadowej 6a, 95-100 Zgierz;
administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Michała Koralewskiego, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: poczta@mkoralewski.pl;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, znak rejestru: ZP.272.21.2023, pn.: „Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego”
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Ustawy Pzp;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących - w przypadku, gdy skorzystacie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych - skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO - prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

9) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem
w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO,
w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).
3. Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
4. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku
z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, zobowiązuje się Wykonawcę do złożenia w treści formularza ofertowego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.21.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 2765731,70 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego mieszanką mineralno-asfaltową (lepiszcze: asfalt, ręczne obcinanie krawędzi bądź mechaniczne frezowanie, masa grysowa) oraz przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy zadania:

1) Zadanie 1: Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Aleksandrów Łódzki oraz gminy Parzęczew

4. Szczegółowe wytyczne dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia stanowiące opis przedmiotu zamówienia zawarte zostały w następujących opracowaniach:

1) projektach umów stanowiących załączniki nr 4A dotyczy zadania nr 1 i nr 3 oraz 4B dotyczy zadania nr 2 do SWZ.
2) Dokumentacja techniczna - załącznik nr 5 do SWZ.


5. Wykonawca przy wykonywaniu zamówienia ma obowiązek zapewnienia udziału pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, w wymiarze określonym w art. 68 ust. 3 Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 875) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 2269) z uwzględnieniem wszelkich ewentualnych zmian tego przepisu. Zgodnie z treścią art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 875) Wykonawca do realizacji zamówienia zapewni, co najmniej 10% udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu niniejszego zadania, przy uwzględnieniu zapisów art. 36a w/w ustawy. W związku z powyższym Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji zamówienia zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu w dniu podpisania umowy wykazu pojazdów używanych przy wykonywaniu niniejszego zadania.

4.2.5.) Wartość części: 488333,34 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 18. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa w art. 305 pkt. 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy Pzp, do równowartości 100% zamówienia podstawowego:

1) Zamówienie uzupełniające będzie polegało na wykonaniu remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych Powiatu Zgierskiego mieszanką mineralno-asfaltową (lepiszcze: asfalt, ręczne obcinanie krawędzi bądź mechaniczne frezowanie, masa grysowa) oraz przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów oraz na ułożeniu dywanika asfaltowego o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2 w jednej lokalizacji. Remonty obejmują naprawę wybojów i obłamanych krawędzi, uszczelnianie pojedynczych pęknięć oraz wypełnianie ubytków mieszanką mineralno – asfaltową, w tym w szczególności:

a) frezowanie lub obcięcie krawędzi ubytku nawierzchni na głębokość najgłębszego uszkodzenia umożliwiającą wyrównanie jego dna, wykucie zniszczonej nawierzchni bitumicznej;
b) dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren grysu, żwiru, piasku i pyłu;
c) skropienie nawierzchni emulsją asfaltową;
d) odtworzenie nawierzchni bitumicznej masą mineralno-asfaltową (zagęszczaniu wbudowanego materiału walcem lub zagęszczarką płytową);
e) uszczelnienie krawędzi emulsją i grysami;
f) uprzątnięcie i uporządkowanie terenu robót;
g) przywrócenie stałej organizacji ruchu.

2) Warunki na jakich zostanie udzielone zamówienie z wolnej ręki:
Jeśli dotychczasowy Wykonawca realizuje lub zrealizował roboty budowlane objęte zamówienie podstawowym należycie i terminowo, to w przypadku pogorszenia lub degradacji stanu nawierzchni dróg powiatowych, Zamawiający zleci Wykonawcy zamówienie z wolnej ręki.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku.

3. Opis kryteriów/znaczenie:
1) CENA OFERTY (CO) – kryterium będzie oceniane na podstawie łącznej ceny oferty brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia złożonej w Formularzu ofertowym, załącznik nr 1 do SWZ, na którą składają się wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę obliczoną zgodnie z zasadami określonymi w dziale XXV SWZ. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom w kryterium – CENA OFERTY - odbywać się będzie wg następującej zasady:
CBON
CO = ------------------------------- x 60 pkt
CBOB
gdzie:
CBON –cena brutto oferty najkorzystniejszej
CBOB – cena brutto oferty badanej
CO – liczna punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium – cena oferty

2) CZAS REAKCJI (CR) - czas reakcji Wykonawcy rozumiany jako każdorazowe przejęcie terenu robót oraz rozpoczęcie realizacji zleconych prac, które nastąpi od momentu otrzymania zlecenia ich wykonania od przedstawiciela Zamawiającego. W ramach przedmiotowego kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 punktów. Wykonawca wprowadzi ilość dni kalendarzowych do treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ, według następującej zasady:

- do 1 dnia kalendarzowego - uzyska 40 pkt;
- do 2 dni kalendarzowych - uzyska 30 pkt;
- do 3 dni kalendarzowych - uzyska 20 pkt;
- do 4 dni kalendarzowych - uzyska 10 pkt;
- do 5 dni kalendarzowych - uzyska 0 pkt.


Wykonawca obowiązkowo musi wskazać tylko jeden czas reakcji liczony w dniach kalendarzowych wymienionych powyżej;

a) w przypadku zaoferowania czasu reakcji poniżej 1 dnia – oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia;
b) w przypadku zaoferowania czasu reakcji powyżej 5 dni- oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia.


4. Wykonawca jest zobowiązany złożyć w sposób czytelny, nie budzący wątpliwości w treści formularza ofertowego, oświadczenie woli w zakresie wskazanych kryteriów. Zgodnie z art. 223 ust. 1 […] Ustawy, niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty. W przypadku gdy Wykonawca wykreśli, lub w inny sposób utrudni prawidłowe odczytanie oświadczenia woli w zakresie kryteriów określonych przez Zamawiającego jego oferta zostanie uznana jako niezgodna z warunkami zamówienia.
5. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans maksymalnej liczby, przyznanych punktów
w oparciu o ustalone kryteria zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następującej zasady:
B = CO + CR
gdzie:
B – suma punktów badanej oferty przy zastosowanych kryteriach
CO – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium – CENA OFERTY
CR – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium - CZAS REAKCJI

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: CZAS REAKCJI

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego mieszanką mineralno-asfaltową (lepiszcze: asfalt, ręczne obcinanie krawędzi bądź mechaniczne frezowanie, masa grysowa) oraz przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy zadania:

2) Zadanie 2: Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Zgierz oraz gminy Ozorków.


4. Szczegółowe wytyczne dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia stanowiące opis przedmiotu zamówienia zawarte zostały w następujących opracowaniach:

1) projektach umów stanowiących załączniki nr 4A dotyczy zadania nr 1 i nr 3 oraz 4B dotyczy zadania nr 2 do SWZ.
2) Dokumentacja techniczna - załącznik nr 5 do SWZ.


5. Wykonawca przy wykonywaniu zamówienia ma obowiązek zapewnienia udziału pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, w wymiarze określonym w art. 68 ust. 3 Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 875) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 2269) z uwzględnieniem wszelkich ewentualnych zmian tego przepisu. Zgodnie z treścią art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 875) Wykonawca do realizacji zamówienia zapewni, co najmniej 10% udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu niniejszego zadania, przy uwzględnieniu zapisów art. 36a w/w ustawy. W związku z powyższym Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji zamówienia zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu w dniu podpisania umowy wykazu pojazdów używanych przy wykonywaniu niniejszego zadania.

4.2.5.) Wartość części: 2074634,14 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 18. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa w art. 305 pkt. 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy Pzp, do równowartości 100% zamówienia podstawowego:

1) Zamówienie uzupełniające będzie polegało na wykonaniu remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych Powiatu Zgierskiego mieszanką mineralno-asfaltową (lepiszcze: asfalt, ręczne obcinanie krawędzi bądź mechaniczne frezowanie, masa grysowa) oraz przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów oraz na ułożeniu dywanika asfaltowego o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2 w jednej lokalizacji. Remonty obejmują naprawę wybojów i obłamanych krawędzi, uszczelnianie pojedynczych pęknięć oraz wypełnianie ubytków mieszanką mineralno – asfaltową, w tym w szczególności:

a) frezowanie lub obcięcie krawędzi ubytku nawierzchni na głębokość najgłębszego uszkodzenia umożliwiającą wyrównanie jego dna, wykucie zniszczonej nawierzchni bitumicznej;
b) dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren grysu, żwiru, piasku i pyłu;
c) skropienie nawierzchni emulsją asfaltową;
d) odtworzenie nawierzchni bitumicznej masą mineralno-asfaltową (zagęszczaniu wbudowanego materiału walcem lub zagęszczarką płytową);
e) uszczelnienie krawędzi emulsją i grysami;
f) uprzątnięcie i uporządkowanie terenu robót;
g) przywrócenie stałej organizacji ruchu.

2) Warunki na jakich zostanie udzielone zamówienie z wolnej ręki:
Jeśli dotychczasowy Wykonawca realizuje lub zrealizował roboty budowlane objęte zamówienie podstawowym należycie i terminowo, to w przypadku pogorszenia lub degradacji stanu nawierzchni dróg powiatowych, Zamawiający zleci Wykonawcy zamówienie z wolnej ręki.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku.

3. Opis kryteriów/znaczenie:
1) CENA OFERTY (CO) – kryterium będzie oceniane na podstawie łącznej ceny oferty brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia złożonej w Formularzu ofertowym, załącznik nr 1 do SWZ, na którą składają się wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę obliczoną zgodnie z zasadami określonymi w dziale XXV SWZ. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom w kryterium – CENA OFERTY - odbywać się będzie wg następującej zasady:
CBON
CO = ------------------------------- x 60 pkt
CBOB
gdzie:
CBON –cena brutto oferty najkorzystniejszej
CBOB – cena brutto oferty badanej
CO – liczna punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium – cena oferty

2) CZAS REAKCJI (CR) - czas reakcji Wykonawcy rozumiany jako każdorazowe przejęcie terenu robót oraz rozpoczęcie realizacji zleconych prac, które nastąpi od momentu otrzymania zlecenia ich wykonania od przedstawiciela Zamawiającego. W ramach przedmiotowego kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 punktów. Wykonawca wprowadzi ilość dni kalendarzowych do treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ, według następującej zasady:

- do 1 dnia kalendarzowego - uzyska 40 pkt;
- do 2 dni kalendarzowych - uzyska 30 pkt;
- do 3 dni kalendarzowych - uzyska 20 pkt;
- do 4 dni kalendarzowych - uzyska 10 pkt;
- do 5 dni kalendarzowych - uzyska 0 pkt.


Wykonawca obowiązkowo musi wskazać tylko jeden czas reakcji liczony w dniach kalendarzowych wymienionych powyżej;

a) w przypadku zaoferowania czasu reakcji poniżej 1 dnia – oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia;
b) w przypadku zaoferowania czasu reakcji powyżej 5 dni- oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia.


4. Wykonawca jest zobowiązany złożyć w sposób czytelny, nie budzący wątpliwości w treści formularza ofertowego, oświadczenie woli w zakresie wskazanych kryteriów. Zgodnie z art. 223 ust. 1 […] Ustawy, niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty. W przypadku gdy Wykonawca wykreśli, lub w inny sposób utrudni prawidłowe odczytanie oświadczenia woli w zakresie kryteriów określonych przez Zamawiającego jego oferta zostanie uznana jako niezgodna z warunkami zamówienia.
5. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans maksymalnej liczby, przyznanych punktów
w oparciu o ustalone kryteria zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następującej zasady:
B = CO + CR
gdzie:
B – suma punktów badanej oferty przy zastosowanych kryteriach
CO – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium – CENA OFERTY
CR – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium - CZAS REAKCJI

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: CZAS REAKCJI

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego mieszanką mineralno-asfaltową (lepiszcze: asfalt, ręczne obcinanie krawędzi bądź mechaniczne frezowanie, masa grysowa) oraz przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy zadania:


3) Zadanie 3: Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych na terenie gminy Głowno oraz miasta i gminy Stryków.4. Szczegółowe wytyczne dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia stanowiące opis przedmiotu zamówienia zawarte zostały w następujących opracowaniach:

1) projektach umów stanowiących załączniki nr 4A dotyczy zadania nr 1 i nr 3 oraz 4B dotyczy zadania nr 2 do SWZ.
2) Dokumentacja techniczna - załącznik nr 5 do SWZ.


5. Wykonawca przy wykonywaniu zamówienia ma obowiązek zapewnienia udziału pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, w wymiarze określonym w art. 68 ust. 3 Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 875) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 2269) z uwzględnieniem wszelkich ewentualnych zmian tego przepisu. Zgodnie z treścią art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 875) Wykonawca do realizacji zamówienia zapewni, co najmniej 10% udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu niniejszego zadania, przy uwzględnieniu zapisów art. 36a w/w ustawy. W związku z powyższym Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji zamówienia zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu w dniu podpisania umowy wykazu pojazdów używanych przy wykonywaniu niniejszego zadania.

4.2.5.) Wartość części: 202764,22 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 18. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa w art. 305 pkt. 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy Pzp, do równowartości 100% zamówienia podstawowego:

1) Zamówienie uzupełniające będzie polegało na wykonaniu remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych Powiatu Zgierskiego mieszanką mineralno-asfaltową (lepiszcze: asfalt, ręczne obcinanie krawędzi bądź mechaniczne frezowanie, masa grysowa) oraz przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów oraz na ułożeniu dywanika asfaltowego o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2 w jednej lokalizacji. Remonty obejmują naprawę wybojów i obłamanych krawędzi, uszczelnianie pojedynczych pęknięć oraz wypełnianie ubytków mieszanką mineralno – asfaltową, w tym w szczególności:

a) frezowanie lub obcięcie krawędzi ubytku nawierzchni na głębokość najgłębszego uszkodzenia umożliwiającą wyrównanie jego dna, wykucie zniszczonej nawierzchni bitumicznej;
b) dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren grysu, żwiru, piasku i pyłu;
c) skropienie nawierzchni emulsją asfaltową;
d) odtworzenie nawierzchni bitumicznej masą mineralno-asfaltową (zagęszczaniu wbudowanego materiału walcem lub zagęszczarką płytową);
e) uszczelnienie krawędzi emulsją i grysami;
f) uprzątnięcie i uporządkowanie terenu robót;
g) przywrócenie stałej organizacji ruchu.

2) Warunki na jakich zostanie udzielone zamówienie z wolnej ręki:
Jeśli dotychczasowy Wykonawca realizuje lub zrealizował roboty budowlane objęte zamówienie podstawowym należycie i terminowo, to w przypadku pogorszenia lub degradacji stanu nawierzchni dróg powiatowych, Zamawiający zleci Wykonawcy zamówienie z wolnej ręki.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku.

3. Opis kryteriów/znaczenie:
1) CENA OFERTY (CO) – kryterium będzie oceniane na podstawie łącznej ceny oferty brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia złożonej w Formularzu ofertowym, załącznik nr 1 do SWZ, na którą składają się wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę obliczoną zgodnie z zasadami określonymi w dziale XXV SWZ. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom w kryterium – CENA OFERTY - odbywać się będzie wg następującej zasady:
CBON
CO = ------------------------------- x 60 pkt
CBOB
gdzie:
CBON –cena brutto oferty najkorzystniejszej
CBOB – cena brutto oferty badanej
CO – liczna punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium – cena oferty

2) CZAS REAKCJI (CR) - czas reakcji Wykonawcy rozumiany jako każdorazowe przejęcie terenu robót oraz rozpoczęcie realizacji zleconych prac, które nastąpi od momentu otrzymania zlecenia ich wykonania od przedstawiciela Zamawiającego. W ramach przedmiotowego kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 punktów. Wykonawca wprowadzi ilość dni kalendarzowych do treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ, według następującej zasady:

- do 1 dnia kalendarzowego - uzyska 40 pkt;
- do 2 dni kalendarzowych - uzyska 30 pkt;
- do 3 dni kalendarzowych - uzyska 20 pkt;
- do 4 dni kalendarzowych - uzyska 10 pkt;
- do 5 dni kalendarzowych - uzyska 0 pkt.


Wykonawca obowiązkowo musi wskazać tylko jeden czas reakcji liczony w dniach kalendarzowych wymienionych powyżej;

a) w przypadku zaoferowania czasu reakcji poniżej 1 dnia – oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia;
b) w przypadku zaoferowania czasu reakcji powyżej 5 dni- oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia.


4. Wykonawca jest zobowiązany złożyć w sposób czytelny, nie budzący wątpliwości w treści formularza ofertowego, oświadczenie woli w zakresie wskazanych kryteriów. Zgodnie z art. 223 ust. 1 […] Ustawy, niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty. W przypadku gdy Wykonawca wykreśli, lub w inny sposób utrudni prawidłowe odczytanie oświadczenia woli w zakresie kryteriów określonych przez Zamawiającego jego oferta zostanie uznana jako niezgodna z warunkami zamówienia.
5. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans maksymalnej liczby, przyznanych punktów
w oparciu o ustalone kryteria zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następującej zasady:
B = CO + CR
gdzie:
B – suma punktów badanej oferty przy zastosowanych kryteriach
CO – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium – CENA OFERTY
CR – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium - CZAS REAKCJI

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: CZAS REAKCJI

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
2) spełniają warunki dotyczące: d) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego złoży wykaz sprzętu potwierdzający, że dysponuje następującym zestawem sprzętu w minimalnej ilości wraz z informacją o podstawie do dysponowania tym sprzętem dla każdego zadnia oddzielnie na które składa ofertę:
Zadanie nr 1 ,, Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Aleksandrów Łódzki oraz gminy Parzęczew”.
Nazwa sprzętu Wymagana minimalna ilość
Skrapiarka 1 szt.
Walec wibracyjny lub płyta wibracyjna 1 szt.
Rozkładarka do asfaltu 1 szt.
Termos/ termosy do jednorazowego transportu masy bitumicznej o łącznej pojemności nie mniejszej niż 15 ton. – Wykonawca może przedstawić sprzęt w ilości 1 szt. o pojemności nie mniejszej niż 15 ton lub kilka sztuk do jednorazowego przewiezienia masy bitumicznej o łącznej pojemności nie mniejszej niż 15 ton.
Zadanie nr 2 ,,Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Zgierz oraz gminy Ozorków”.
Nazwa sprzętu Wymagana minimalna ilość
Skrapiarka 1 szt.
Walec wibracyjny lub płyta wibracyjna 1 szt.
Rozkładarka do asfaltu 1 szt.
Termos/ termosy do jednorazowego transportu masy bitumicznej o łącznej pojemności nie mniejszej niż 15 ton. – Wykonawca może przedstawić sprzęt w ilości 1 szt. o pojemności nie mniejszej niż 15 ton lub kilka sztuk do jednorazowego przewiezienia masy bitumicznej o łącznej pojemności nie mniejszej niż 15 ton.
Zadanie nr 3 ,,Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych na terenie gminy Głowno oraz miasta i gminy Stryków’’.
Nazwa sprzętu Wymagana minimalna ilość
Skrapiarka 1 szt.
Walec wibracyjny lub płyta wibracyjna 1 szt.
Rozkładarka do asfaltu 1 szt.
Termos/ termosy do jednorazowego transportu masy bitumicznej o łącznej pojemności nie mniejszej niż 15 ton. – Wykonawca może przedstawić sprzęt w ilości 1 szt. o pojemności nie mniejszej niż 15 ton lub kilka sztuk do jednorazowego przewiezienia masy bitumicznej o łącznej pojemności nie mniejszej niż 15 ton.
W celu wykonania zamówienia wraz z informacją weryfikującą sprzęt, o którym mowa powyżej, należy podać ich rodzaj, numer identyfikacyjny, numer seryjny oraz model sprzętu wraz z podaniem informacji o podstawie dysponowania tymi zasobami.
Uwaga: Wykonawca składając ofertę na więcej niż jedno zadanie zamówienia, MUSI WYKAZAĆ DYSPONOWANIE OSOBNYM ZESTAWEM SPRZĘTU W ODNIESIENIU DO KAŻDEGO ZADANIA ZAMÓWIENIA, aby możliwa była jednoczesna realizacja zamówienia na poszczególnych zamówieniach.
2. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia:
w zakresie podstaw wykluczenia:
1) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

3) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Ustawy;
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się
o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego;
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji;
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 Ustawy.

4) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust.1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 1 pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, potwierdzające odpowiednio że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument lub dokumenty o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem,
3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument dotyczy, złożone pod przysięgą lub jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument dotyczy.
Ze względów technicznych pełna informacja znajduje się w dokumentach zamówienia pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_zgierz

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: w zakresie warunków udziału w postępowaniu:
7. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych złożonych na każde zadanie oddzielnie w postaci wykazu urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi wykaz wraz z informacją weryfikująca sprzęt tzn.: należy podać ich rodzaj, numer identyfikacyjny oraz model sprzętu dla każdego zadania oddzielnie. W zależności od ilości zadań na jakie Wykonawca składa ofertę, rodzaj, numer seryjny i model urządzeń technicznych nie mogą się powtarzać w ramach poszczególnych wykazów:
Wykaz urządzeń technicznych dla Zadania nr 1 ,, Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Aleksandrów Łódzki oraz gminy Parzęczew”.
Nazwa sprzętu Wymagana minimalna ilość
Skrapiarka 1 szt.
Walec wibracyjny lub płyta wibracyjna 1 szt.
Rozkładarka do asfaltu 1 szt.

Termos/ termosy do jednorazowego transportu masy bitumicznej o łącznej pojemności nie mniejszej niż 15 ton. – Wykonawca może przedstawić sprzęt w ilości 1 szt. o pojemności nie mniejszej niż 15 ton lub kilka sztuk do jednorazowego przewiezienia masy bitumicznej o łącznej pojemności nie mniejszej niż 15 ton.


Wykaz urządzeń technicznych dla Zadania nr 2 ,,Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Zgierz oraz gminy Ozorków”.
Nazwa sprzętu Wymagana minimalna ilość
Skrapiarka 1 szt.
Walec wibracyjny lub płyta wibracyjna 1 szt.
Rozkładarka do asfaltu 1 szt.

Termos/ termosy do jednorazowego transportu masy bitumicznej o łącznej pojemności nie mniejszej niż 15 ton. – Wykonawca może przedstawić sprzęt w ilości 1 szt. o pojemności nie mniejszej niż 15 ton lub kilka sztuk do jednorazowego przewiezienia masy bitumicznej o łącznej pojemności nie mniejszej niż 15 ton.


Wykaz urządzeń technicznych dla Zadania nr 3 ,,Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych na terenie gminy Głowno oraz miasta i gminy Stryków’’.
Nazwa sprzętu Wymagana minimalna ilość
Skrapiarka 1 szt.
Walec wibracyjny lub płyta wibracyjna 1 szt.
Rozkładarka do asfaltu 1 szt.

Termos/ termosy do jednorazowego transportu masy bitumicznej o łącznej pojemności nie mniejszej niż 15 ton. – Wykonawca może przedstawić sprzęt w ilości 1 szt. o pojemności nie mniejszej niż 15 ton lub kilka sztuk do jednorazowego przewiezienia masy bitumicznej o łącznej pojemności nie mniejszej niż 15 ton.

W celu wykonania zamówienia wraz z informacją weryfikującą sprzęt, o którym mowa powyżej, należy podać ich rodzaj, numer identyfikacyjny, numer seryjny oraz model sprzętu wraz z podaniem informacji o podstawie dysponowania tymi zasobami.
Uwaga: Wykonawca składając ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, MUSI WYKAZAĆ DYSPONOWANIE OSOBNYM ZESTAWEM SPRZĘTU W ODNIESIENIU DO KAŻDEJ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, aby możliwa była jednoczesna realizacja zamówienia na poszczególnych zamówieniach.

Ze względów technicznych pełna informacja znajduje się w dokumentach zamówienia pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_zgierz

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert:
1) formularz ofertowy – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ;
2) oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r., poz.1497 ze zm.) – zgodnie z załącznikami nr 2 i nr 3 do SWZ. Oświadczenia stanowią dowód potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, wskazane w SWZ. Oświadczenia składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej – w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
3) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego - Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać mocodawca (osoba/osoby wystawiające pełnomocnictwo) lub notariusz – jeżeli dotyczy;
4) zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 Ustawy. Zobowiązanie lub inny podmiotowy środek dowodowy w opisywanym zakresie, przekazuje się w postaci elektronicznej, i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy zobowiązanie (inny podmiotowy środek dowodowy) zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej - jeżeli dotyczy;
5) oświadczenie z zakresu art. 117 ust. 4 Ustawy Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – załącznik do SWZ - jeżeli dotyczy
6) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniami, o których mowa w pkt 2, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – zgodnie z załącznikami nr 3 i nr 2 do SWZ - jeżeli dotyczy;

Ze względów technicznych pełna informacja znajduje się w dokumentach zamówienia pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_zgierz

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo lub inny dokument z którego jednoznacznie wynika prawo do reprezentowania Wykonawcy, jeśli uprawnienie to nie wynika z ogólnodostępnych dokumentów rejestrowych lub z przepisów prawa a także w przypadku składania oferty przez podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie: konsorcjum, spółka cywilna.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu
w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, że:

1) Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 108 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust.1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r., poz. 1497 ze zm.), musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – załącznik nr 3 do SWZ,
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów – załącznik nr 2 do SWZ,
3) Oświadczenie z zakresu art. 117 ust. 4 Ustawy Pzp, z którego wynika, które roboty budowalne, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – załącznik do SWZ - jeżeli dotyczy,

5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia /Wspólnicy spółek cywilnych dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, tj. oświadczenie z zakresu art. 117 ust 4 ustawy Pzp - załącznik do SWZ - jeżeli dotyczy.

8. W odniesieniu do warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, dopuszcza łączne spełnienie warunku przez Wykonawców. – jeżeli dotyczy.

9. W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, wymóg doświadczenia zostanie spełniony, gdy jeden członek konsorcjum wykaże, że faktycznie wykonał roboty budowlane wskazane w treści warunku, czyli ten Wykonawca bezpośrednio uczestniczył przy realizacji roboty wskazującej na zdobyte doświadczenie. Wykazane doświadczenie obliguje Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie w jakim wykazał się doświadczeniem -jeżeli dotyczy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Z Wykonawcą, którego oferta w wyniku badania będzie najkorzystniejsza, zostanie podpisana umowa. Wraz ze SWZ, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego projekt umowy na wykonanie Zamówienia. Oświadczenie o gotowości zawarcia umowy z Zamawiającym na warunkach Projektu Umowy zawarte jest w treści Formularza ofertowego.
2. Zamawiający przewiduje zmiany do treści niniejszej umowy na podstawie art. 455 Ustawy Pzp, projektowane zmiany do umowy w sprawie zamówienia publicznego, szczegółowy opis realizacji umowy, zawierają Projekty umów - załącznik nr 4A dotyczy zadania nr 1 i nr 3 oraz 4B dotyczy zadania nr 2 do SWZ, stanowiących integralną część SWZ, dla każdego zadania oddzielnie.

Ze względów technicznych pełna informacja znajduje się w dokumentach zamówienia pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_zgierz

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_zgierz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-18 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-16

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ustala się następujące terminy realizacji przedmiotu zamówienia w ramach poszczególnych zadań:
1) termin rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy;
2) termin zakończenia: do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy lub z chwilą wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.