eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Zakup licencji Microsoft SQL Server 2022 Standard Core lub równoważnychOgłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup licencji Microsoft SQL Server 2022 Standard Core lub równoważnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 381754873

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warszawska 13 lok. 7U

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-062

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@cui.bialystok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.cui.bialystok.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

wdrażanie i utrzymanie systemów informatycznych, budowa i administrowanie sieci teleinformatycznych, w tym infrastruktury telekomunikacyjnej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup licencji Microsoft SQL Server 2022 Standard Core lub równoważnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-df435b91-8de3-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00519714

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00045278/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup licencji oprogramowania serwerowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-df435b91-8de3-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie przy użyciu następujących środków:
1) Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl,
2) poczty elektronicznej - adres e-mail: zamowienia@cui.bialystok.pl.
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń, składane są przez Wykonawcę za
pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń (innych niż oferta Wykonawcy i załączniki do
oferty) za pomocą poczty elektronicznej.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wyk.zamierzający wziąć udział w post.,
musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont
podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na
stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. Sposób sporządzania
dok. elektronicznych lub dok. elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe
odwzorowanie) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania inf. oraz wymagań technicznych dla dok. elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w post. o udzielenie zam.publ. lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz. 2452), zwanym dalej „rozp.Prezesa
Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dok. elektronicznych”. Dok. elektroniczne , o których mowa w §2 ust.1 rozp. Prezesa Rady
Ministrów w sprawie wymagań dla dok.elektronicznych (oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp,
podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust.4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust.3 ustawy Pzp, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dok., o
których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp), sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
(t.j.Dz.U.z 2017r. poz.2247), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku, gdy
dok.elektroniczne w post., przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.z
2022r.poz.1233), Wyk., w celu utrzymania w poufności tych inf., przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, np.
„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wyk., wraz z przekazaniem inf. zastrzeżonych, zgodnie z art.18 ust. 3 ustawy
Pzp, zobowiązany jest wykazać (np. poprzez załączenie uzasadnienia, ewentualnie dowodów), że zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia inf. jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w
sposób umożliwiający jego udostępnienie innym uczestnikom postępowania. Zastrzeżenie przez Wyk. tajemnicy przedsiębiorstwa
bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne, ze względu na zaniechanie przez Wyk.podjęcia
niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji.Komunikacja pomiędzy Zam.a Wyk.(z wyłączeniem
składania ofert) odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze”
(„Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań
i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie zał. do
przesłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być
szyfrowana. Za datę przekazania zawiadomień, oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy Pzp, podmiotowych środków
dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dok., przekazywanych w post. (z
wyłączeniem ofert), przyjmuje się datę ich odbioru na serwerze Platformy e-Zamówienia lub datę wpływu na ww. adres poczty
elektronicznej Zam. (w takim przypadku decydujące znaczenie będzie miała data otrzymania wiadomości przez system pocztowy
Zam. C.D W SEKCJI IX

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zg.z art.13 rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r.w sprawie ochrony os.fiz. w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozp. o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 2016,119, str.1,Dz.Urz.UE L 2018,127,str.2 oraz
Dz.Urz.UE 2021,74,str.35), dalej:„rozp.2016/679”, informujemy,że:
1.Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku z siedzibą przy ul. Warszawskiej 13 lok.7U,15-062 Białystok, adres e-mail: cui@cui.bialystok.pl, tel. (85) 8696283, reprezentowane przez Dyrektora
Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku.
2.Może Pan/ Pani kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz z wykonywaniem praw przysługujących
na mocy rozp.2016/679 z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub z wyznaczonym u
Administratora Inspektorem ochrony danych, kierując korespondencję na adres e-mail: iod@cui.bialystok.pl lub pod nr tel.:
(85)8696283.3.Pani/ Pana dane niezbędne do udziału w post. będą przetwarzane w celu związanym z realizacją post. o udzielenie
zam. publ. na
podstawie ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych oraz działaniem przez administratora w interesie publ.,
zgodnie z art.6 ust.1 lit.c,e oraz art.10 rozp.2016/679.
4.Pani/ Pana dane będą przetwarzane w celu związanym zawarciem oraz realizacją umowy na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 Kodeks cywilny zgodnie z art.6 ust.1 lit.b rozp. 2016/679.
5.Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
lub umowy, w tym na podstawie umowy: podmiotom zapewniającym obsługę serwisową.6.Ze względu na jawność post. o udzielenie
zam. publ., odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wszystkie zainteresowane osoby lub podmioty. Ograniczenie
dostępu do danych może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności, interesem
publicznym lub informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa.
7.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, wymagane przepisami ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo
zamówień publicznych–konieczne do wzięcia udziału w post.o udzielenie zam. publ.o oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 Kodeks cywilny w celu zawarcia i realizacji umowy, a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału z postępowaniu, zawarcie
umowy.8.Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.9.Administrator informuje, że przepisy Prawa zamówień
publicznych ograniczają prawo do skorzystania: 1)ze sprostowania lub uzupełnienia danych (art.16 rozp.2016/679), jeżeli
zrealizowanie tego prawa mogłoby skutkować zmianą wyniku post.o udzielenie zam. lub zmianą postanowień umowy w sprawie
zam. publ.w zakresie niezgodnym z Prawem zamówień publicznych;2)z ograniczenia przetwarzania (art.18 rozp.2016/679), które nie
może zostać zrealizowane do czasu zakończenia tego post..10.Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl) gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy prawa.11.Podane przez
Panią/Pana dane będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia post.. Jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie
zam. publ. przekroczy 4 lata, administrator przechowuje dane przez cały okres obowiązywania tej umowy oraz do
zakończenia okresu obejmującego przedawnienie roszczeń; przez okres realizacji sprawy oraz prawnie ustalony okres archiwizacji,
tj. przez 10 lat od przekazania do archiwum zakładowego a po tym okresie zostaną poddane ocenie przydatności przez Archiwum
Państwowe.12.Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CUI-VII.271.1.111.2023.MC

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji oprogramowania Microsoft SQL Server 2022 Standard Core (2 Core License Pack) wraz z 3 letnią asystą techniczną (Software Assurance) w ilości 4 sztuk (łącznie 8 Core). Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych do wyspecyfikowanej licencji Microsoft SQL Server Standar (2 Core License Pack) – 4 sztuki (łącznie 8 Core), wymagania względem licencji równoważnych opisano w Załączniku Nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert i ich znaczeniem:

1) cena oferty (KC) – 60 %, gdzie 1 % = 1 pkt;

Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium cena oferty (KC) według następującego wzoru:

Ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium KC = (Comin ÷ Coo) × 60 pkt
gdzie:
Comin – najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych
Coo - cena ofertowa oferty ocenianej
Oferta może otrzymać w zakresie kryterium cena oferty (KC) maksymalnie 60,00 pkt;
2) termin realizacji zamówienia (KT) – 40%, gdzie 1 % = 1 pkt;
a) do 5 dni od dnia podpisania Umowy – 40 pkt
b) do 10 dni od dnia podpisania Umowy – 0 pkt

Oferta może otrzymać w kryterium czas naprawy (KT) maksymalnie 40 pkt.

2. Liczba otrzymanych punktów będzie zaokrąglona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów za wszystkie kryteria oceny ofert.
4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
5. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.
7. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
8. Zamawiający poprawia w ofercie omyłki na podstawie art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, zakładki "Oferta/wnioski", widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu sie na konto Wykonawcy.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-06 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Dok. elektr., oświadczenia lub elektroniczne kopie dok. lub oświadczeń, składane są przez Wyk. za pośrednictwem
„Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zam.dopuszcza również możliwość składania dok.elektr., oświadczeń lub
elektronicznych kopii dok. lub oświadczeń(innych niż oferta Wyk. i zał. do oferty) za pomocą poczty elektr., na adres
email:zamowienia@cui.bialystok.pl. Maks. rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”
wynosi 150MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako zał.do jednego formularza). Minimalne wymagania techniczne
dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz inf. dot. specyfikacji połączenia
określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem
Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod nr tel.(32)7788999 lub
drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś
problem”.Wyk. może zwrócić się do Zam. z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zam.zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp,
udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że
wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania
ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, Zam. udostępni, bez ujawniania źródeł zapytania, na stronie internetowej
prowadzonego postępowania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o
wyjaśnienie treści SWZ.W uzasadnionych przypadkach Zam. może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść
SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Zam. nie
przewiduje komunikowania się z Wyk. w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w SWZ.Z post. wyklucza się Wyk.w przypadkach określonych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. Na podst. art. 7 ust. 1 ustawy 13
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego(Dz. U. 2023 r. poz. 1497 ze zm.), zwanej dalej „ustawą sankcyjną”, z post. o udzielenie zam.
publ. lub konkursu prowadzonego na podst. ustawy Pzp wyklucza się również:1) wyk. oraz uczestnika konkursu
wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy
sankcyjnej; 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia
1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124) jest osoba
wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub
będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24.02. 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w
sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej; 3)
wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia
29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24
lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej. Określony sekcji IV OKRES REALIZACJI
ZAMÓWIENIA:udostępnienie subskrypcji na koncie administracyjnym Zam. w terminie do 1.12.2023, przy czym 12-
miesięczny okres ważności subskrypcji powinien być liczony od dnia 1.12.2023 (włącznie)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.