eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Legnica › "Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy"Ogłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Legnica reprezentowana przez Prezydenta Miasta Legnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647251

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Słowiański 8

1.5.2.) Miejscowość: Legnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-220

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@legnica.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://um.bip.legnica.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1a088f0c-8df0-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00519694

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00060957/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 Utrzymanie schroniska dla zwierząt

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.platformazakupowa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.platformazakupowa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i
formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”.
2. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany swz, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”.
3. Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości przesłanych przez zamawiającego bezpośrednio na
platformazakupowa.pl, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
4. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) www.platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowejkodowanieUTF8,
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z www.platformazakupowa.pl, w szczególności, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. Taka oferta nie będzie brana pod uwagę - narusza art. 221 uPzp.
6. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie formatów: pdf, .doc, .docx, .rtf,. .odt., jpg; ods; xls; xlix; .csv - ze szczególnym wskazaniem na .pdf
7. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: zip, 7Z.
8. Zamawiający nie dopuszcza formatów np.: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach-formatach zostaną uznane za złożone
nieskutecznie. Oferta oraz przedmiotowe środki dowodowe składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
8. Pliki w innych formatach niż .pdf zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES.
9.Wszelkie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa, które Wykonawca zastrzeże prawidłowo –zgodnie z prawem – jako
tajemnice przedsiębiorstwa powinny zostać złożone w osobnym pliku nazwanym „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”,
a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum ZIP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający: w ramach przedmiotowego postępowania Pani/Pana dane
osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z ww. postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
b) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 ust. 2 pkt 1) i zgodnie z art 74 ust. 4 uPzp z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 – t.j. z późniejszymi zmianami).
c) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78-80 uPzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
d) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z uPzp; e) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; f) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
• Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IM.RZP.271.6.1.39.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
1.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy, przy ul. Ceglanej 2, zwanego dalej Schroniskiem.
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
1) Zapewnia całodobowej opieki pielęgnacyjno-weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom domowym przebywającym w schronisku dla zwierząt,
2) dozoru terenu, urządzeń i obiektów Schroniska oraz wykonywania innych czynności objętych umową,
3) całodobowego przyjmowania zwierząt domowych odłowionych w wyniku interwencji przeprowadzanych przez Policję lub Staż Miejską w Legnicy,
4) zapewnienia całodobowej wyjazdowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt domowych, poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych na terenie miasta Legnicy,
5) zapewnienia opieki weterynaryjnej zwierzętom przebywającym w schronisku,
6) ograniczania populacji bezdomnych zwierząt na terenie miasta Legnicy poprzez sterylizację
i kastrację zwierząt przebywających w schronisku dla bezdomnych zwierząt,
7) poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
8) edukacji mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami i zasad humanitarnego traktowania zwierząt,
9) zapewnienie możliwości wstępu na teren schroniska osób trzecich (otwarcie schroniska).

Wykonawca prowadząc Schronisko będzie przestrzegał wszelkich przepisów prawnych związanych
z tą działalnością, w tym w szczególności: ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2023r. poz. 1580 – tekst jednolity z późn. zm.), ustawy z dnia 11.03.2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2023r. poz. 1075 – t.j. z późn. zm.), ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023r. poz. 1469 – t.j. z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20.01.2022r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2022r., poz.175), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26.08.1998 w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998r. Nr 116 poz.753) oraz corocznie uchwalanego przez Radę Miasta Legnica “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Legnicy”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 98380000-0 - Usługi psiarni

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85210000-3 - Ośrodki pielęgnowania zwierząt domowych

85200000-1 - Usługi weterynaryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. 1. Spełnia warunki udziału w postępowaniu tj:
2.1.1. Posiada zdolności techniczne lub zawodowe:
2.1.1.1. Wykonawca posiada zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Posiada działalność zarejestrowaną w zakresie prowadzenia schronisk
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca lub członek konsorcjum lub podmiot na którego zasoby powołuje się Wykonawca spełni go [ppkt. 2.1.1.1.] samodzielnie.
Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia"
2.1.1.2. Wykonawca, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał/li lub wykonuje co najmniej jedną usługę obejmującą: opiekę nad zwierzętami w ośrodku opieki nad zwierzętami:
np. schronisku, przytulisku, szpitalu dla zwierząt - nad minimum 120 zwierzętami średniorocznej obsady, sterylizacji lub kastracji minimum 70 zwierząt rocznie oraz adopcji minimum 35 bezdomnych zwierząt rocznie, przy czym łączna wartość tej usługi nie może być mniejsza niż 500 tys. zł brutto, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów- załącznik nr 3 do IDW wraz z załączeniem:
- ww. dowodów tj. poświadczeń podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, potwierdzające czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie np. poświadczenia, referencje, zawarte umowy wraz z oświadczeniem o ich realizacji itp. W odniesieniu do usług nadal wykonywanych ww. poświadczenia powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczeń - oświadczenie Wykonawcy.
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca lub członek konsorcjum lub podmiot na którego zasoby powołuje się Wykonawca spełni go [ppkt.2.1.1.2.] samodzielnie (doświadczenia zawodowego się nie sumuje). Jeżeli podmiot, który wykazuje doświadczenie zawodowe w ramach Konsorcjum lub jako podmiot na którego zasoby powołuje się Wykonawca: przy wykazanym jako doświadczenie zawodowe zadaniu - musi wykazać bezpośredni udział i wykonanie zakresu prac tożsamych, z wymaganymi jako doświadczenie zawodowe w przedmiotowym postępowaniu.
Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”.
2.1.1.3. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. mają do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel w celu obsadzenia podanych niżej stanowisk załącznik nr 2 do IDW:
a) Osoba nadzorująca obiekt – 1 osoba,
osoba, odpowiedzialna za całokształt działania obiektu, w tym prace biurowe. Osoba z wykształceniem wyższym, z min. rocznym doświadczeniem zawodowym w kierowaniu ośrodkiem opieki nad zwierzętami (schroniskiem, przytuliskiem, szpitalem dla zwierząt, itp.) w liczbie co najmniej 120 sztuk obsady średniorocznej. Osoba nadzorująca obiekt powinna być dostępna w schronisku w wymiarze niezbędnym do prawidłowej realizacji zadania oraz na każde wezwanie Zamawiającego oraz innych organów kontrolnych.
b) Osoba nadzorująca przepisy ustawy - 1 osoba
osoba odpowiedzialną za przestrzeganie przepisów w sprawie wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt oraz przepisów o ochronie zwierząt. Osoba z co najmniej wykształceniem technika weterynarii lub wykształceniem wyższym o profilu weterynaria lub zootechnika oraz minimum 3 letnim udokumentowanym doświadczeniem zawodowym w pracy ze zwierzętami.
W sytuacji, gdy wskazana w umowie osoba nadzorująca obiekt/przepisy nie będzie mogła pełnić powierzonej jej funkcji (nieobecność powyżej 1 miesiąca), jego funkcję pełniła będzie zastępca o kompetencjach tożsamych
z kompetencjami osoby nadzorującej.

c) lekarzem/lekarzami weterynarii legitymującym/mi się dyplomem lekarza weterynarii w zakresie leczenia zwierząt domowych oraz z min. 3-letnim doświadczeniem w pracy na stanowisku weterynarza w zakresie dotyczącym zwierząt domowych, posiadającym aktywne prawo wykonywania zawodu;
Zamawiającym dopuszcza zawarcie umowy cywilno-prawnej z lekarzem weterynarii.
Wykonawca zapewnia pełną, opiekę weterynaryjną w godzinach otwarcia obiektu, interwencyjną opiekę weterynaryjną nad zwierzętami utrzymywanymi i przyjmowanymi do Schroniska, przy czym lekarz weterynarii obowiązany jest przynajmniej raz dziennie w wymiarze minimum dwóch godzin świadczyć usługi w schronisku przy ulicy Ceglanej. W pozostałym wymiarze, świadczenie może być wykonywane poza obiektem schroniska w klinice weterynaryjnej. Wykonawca zapewnia całodobową, interwencyjną, wyjazdową opiekę weterynaryjną nad zwierzętami, które uległy wypadkom komunikacyjnym;
d) Technik weterynarii: 1 osoba
absolwent technikum weterynaryjnego, który zdał egzamin zawodowy oraz otrzymał świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie technik weterynarii, posiadający prawo wykonywania zawodu technika weterynarii. Technik weterynarii powinien być obecny w schronisku w godzinach otwarcia schroniska wynikających z Regulaminu Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy. Winien mieć zapewnione szkolenia obejmujące swoim zakresem w szczególności: behawioryzm, psychologię zwierząt, opiekę nad zwierzętami - przynajmniej raz w roku, nie później niż do 31 października danego roku.

e) Pracownik biurowy- min. 1 osoba
osoba z wykształceniem średnim, zatrudniona w oparciu o umowę o pracę ( w pełnym wymiarze) obsługująca, interesantów w godzinach otwarcia biura schroniska z wykształceniem co najmniej średnim. Odpowiedzialna za prace biurowo-administracyjne w schronisku dla zwierząt. Winna mieć zapewnione szkolenia obejmujące swoim zakresem w szczególności: behawioryzm, psychologię zwierząt, opiekę nad zwierzętami - przynajmniej raz w roku, nie później niż do 31 października danego roku.
f) Opiekun zwierząt– min. 3 osoby;
osoby zatrudnione ( w pełnym wymiarze) w charakterze opiekuna zwierząt, zajmujące się stale opieką nad zwierzętami przebywającymi w Schronisku oraz stanem higieniczno sanitarnym obiektu, winny mieć zapewnione szkolenia obejmujące swoim zakresem w szczególności: behawioryzm, psychologię zwierząt, opiekę nad zwierzętami - przynajmniej raz w roku, nie później niż do 31 października danego roku.
g) Opiekun zwierząt/kierowca– min.1 osoba
Zamawiający wymaga zatrudnienia ( w pełnym wymiarze) przynajmniej jednej osoby posiadającej prawo jazdy kat. B uprawniające do kierowania samochodem dostawczym nie przekraczającym 3,5 tony;

Poszczególne osoby mogą łączyć czynności, pod warunkiem posiadania wymaganych dla wszystkich stanowisk kwalifikacji i doświadczenia.
2.1.1.4. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym tj. Wykonawca dysponuje niżej wymienionymi urządzeniami technicznymi, narzędziami lub wyposażeniem zakładu - załącznik nr 4 do instrukcji:
Samochód dostawczy z możliwością wstawienia minimum
3 dużych klatek do przewozu zwierząt o wymiarach minimum 110x75x80cmi) spełniający warunki wynikające z przepisów w
zakresie dopuszczenia do transportu zwierząt - 1 szt.
chwytak dla psów - 1 szt.
chwytak dla kotów - 1 szt.
siatka do łapania kotów - 1 szt.
klatki - 3 szt.
transportery do przewozu zwierząt - 3 szt.
nosze - 1 szt.
Sprzęt diagnostyczny niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia
UWAGA: Wyżej wymieniona ilość sprzętu (określona w powyższej tabeli) jest ilością minimalną. Faktyczna ilość sprzętu,
jaką Wykonawca będzie musiał zastosować będzie wynikała z rzeczywistych potrzeb tak aby zamówienie było na bieżąco realizowane.
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca, członek konsorcjum lub podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca spełnią go łącznie.
Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”.
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca, członek konsorcjum lub podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca spełnią go [ppkt. 2.1.1.4.] łącznie.

2.2.2 Posiadają sytuację ekonomicznej lub finansowej:
2.2.2.1.Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową pozwalające na realizacje zadania w kwocie nie mniejszej niż 100.000,00 PLN.
Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”.
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca, członek konsorcjum lub podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca spełnią go [ppkt. 2.2.2.1.] łącznie.

2.2.2.2.Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 300.000,00 PLN w okresie realizacji zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w okresie realizacji zamówienia.
Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”.
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca lub członek konsorcjum lub podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca spełni go samodzielnie.

Wykonawca zobowiązany jest do spełniania wymagań opisanych powyżej cały okres realizacji zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. załącznik nr 1 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
2. załącznik nr 6 - oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. załącznik nr 1 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
2. załącznik nr 2 -wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, podstawą/formą zatrudnienia osób wymaganych /wyszczególnionych w pkt VI ppkt 2.1.1.3 IDW,
3. załącznik nr 3 - wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów tj. poświadczeń podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, potwierdzające czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie np. poświadczenia, referencje, zawarte umowy wraz z oświadczeniem o ich realizacji itp. W odniesieniu do usług nadal wykonywanych ww. poświadczenia powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczeń - oświadczenie Wykonawcy
4. załącznik nr 4 - wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
5. Kserokopia dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w okresie realizacji zamówienia.
6. Wpis w rejestrze - „prowadzenie schronisk”.
7. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem- potwierdzająca, że Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową pozwalające na realizacje zadania przez okres 1 miesiąca w kwocie nie mniejszej niż 100.000,00 PLN.;
8. W sytuacji gdy Wykonawca, zgodnie z art. 118 ust. 1 uPzp w zakresie warunków określonych w pkt. VI IDW polegał będzie na sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych, Wykonawca wraz z ofertą składa zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej, potwierdzać musi,
że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa, w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności.
9. załącznik nr 5 - oświadczenie –wskazanie części zamówienia, którą wykonywać będą podwykonawcy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, lub innego właściwego rejestru:
1) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania; Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający może żądać od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
2) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów – pkt 12 „Formularza oferty” – Rozdział 1 swz;
3) jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa powyżej, zamawiający żąda od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy
- zapis/wymóg pkt 3) stosuje się odpowiedni do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego
- zapisy/wymogi pkt 1)-3) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp lub podwykonawcy nie będącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wadium w wysokości: 8.000,00 PLN – osiem tysięcy złotych
2. Wykonawca wadium musi wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa:
- w art. 98 ust.1 tj.
pkt 2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
pkt 3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
- oraz w art. 98 ust. 2:
3. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
4. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na oznaczenie oferty podane przez Zamawiającego.
5.Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu; płatne przelewem na rachunek bankowy: Bank Polska Kasa Opieki S.A. I O/Legnica nr 20124014731111000025212109. Wniesienie wadium w pieniądzu winno nastąpić w terminie gwarantującym wpływ pieniędzy na konto Zamawiającego najpóźniej w dniu i w godzinie składania oferty.
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 4 ppkt 2) – 4), wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez
Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 uPzp.
8. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium
w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3) uPzp; zostanie odrzucona.
9. Ustawa Pzp określa okoliczności i zasady zwrotu wadium lub jego przepadku.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy występujący wspólnie (np. konsorcjum), mają obowiązek ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, chyba, że pełnomocnictwo takie wynika z dołączonych do ofert dokumentów np. umowy konsorcjum.
Uwaga: pełnomocnictwo musi być udzielone przez wszystkich Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum oraz powinno mieć określony zakres.
2. Oferta składana przez Wykonawców występujących wspólnie zostanie utworzona z dokumentów wymienionych w pkt. VII. IDW z zastrzeżeniem, iż każdy ze wspólnie ubiegających się o zamówienie wykonawców zobowiązany jest złożyć załącznik nr 1 – oświadczenia oraz inne dokumenty, oświadczenia lub załączniki jeżeli dotyczą danych, informacji lub oświadczenia woli danego podmiotu.
3. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.
4. Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie.
5. Wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych w zakresie nie uregulowanym przez umowę konsorcjum regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do IDW- „Warunki zmian umowy”.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-06 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_legnica w terminie do dnia 16.12.2022r. do godziny 11.00

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-06 11:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.