eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koszalin › Dostawy jaj, ryb oraz tłuszczy roślinnych dla 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie w 2024 r.Ogłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawy jaj, ryb oraz tłuszczy roślinnych dla 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie w 2024 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 321203128

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 4-go Marca 3

1.5.2.) Miejscowość: Koszalin

1.5.3.) Kod pocztowy: 75-901

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: 261 456 877, 261 456 815

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 17wog.przetargi@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://17wog.wp.mil.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy jaj, ryb oraz tłuszczy roślinnych dla 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie w 2024 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5712e407-8def-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00519622

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00132609/22/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.16 Dostawa jaj, ryb i tłuszczy roślinnych na potrzeby 17 WOG w Koszalinie w 2024 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/17wog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/17wog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej opisane zostały w Regulaminie korzystania z Portalu e-Usług SmartPZP pod adresem https://portal.smartpzp.pl/17wog/elearning oraz Instrukcji dostępnej na stronie internetowej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/17wog/elearning

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Skarb Państwa - 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy, 75-901 Koszalin, ul. 4 Marca 3, tel. 261 456 815, e-mail: 17wog.przetargi@ron.mil.pl
 w 17 Wojskowym Oddziale Gospodarczym został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, kontakt: telefon - 261 456 839;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pod nazwą: „Dostawy jaj, ryb, tłuszczy roślinnych dla 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie w 2024 roku - numer postępowania 40/WOG/D/Żywn./23”.
 Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust. lit. c RODO.
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 40/WOG/D/Żywn./23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy jaj dla 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie w 2024 r. zgodnie z treścią SWZ i Opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 7a-c do SWZ oraz Wykazem rodzajowo-ilościowym przedmiotu zamówienia – załącznik nr 8a-c do SWZ.
Zamawiający szczegółowo opisał wymagania jakościowe, miejsca oraz godziny dostawy w Opisie przedmiotu zamówienia – stanowiącym załącznik nr 7a-c do SWZ. 2. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego zawierający: nazwę, cechy, przeznaczenie, wymagania jakościowe przedmiotu zamówienia, a także ilości zostały określone w załączniku nr 7a-c oraz 8a-c do SWZ.
3. Dostawy przedmiotu zamówienia będą realizowane w sposób sukcesywny na podstawie składanych zamówień do miejsca:
1) magazynu żywnościowego w Koszalinie, ul. Wojska Polskiego 66;
2) magazynu żywnościowego w Darłowie ul. Zwycięstwa 2;
3) obiektu kuchenno-stołówkowego w Kołobrzegu ul. Wiosenna 4a ( w razie zaistnienia konieczności dostawy).

4.2.6.) Główny kod CPV: 03142500-3 - Jaja

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji (art. 441 ustawy Pzp) polegającego na możliwości zwiększenia podstawowego zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia maksymalnie do 150% określonego co do asortymentu i ilości wskazanych w załączniku nr 2 do SWZ – Formularzu cenowym, w tabeli kolumna „ilość podstawowa” – gwarantowanego Wykonawcy, maksymalne ilości wskazane są w tabeli w kolumnie „ilość w opcji”.
a) Zamawiający zobowiązany jest do realizacji dostaw w ilościach i asortymencie określonym w załączniku nr 2 do SWZ – Formularzu cenowym w tabeli w kolumnie nazwanej „ilość podstawowa”.
b) Możliwość skorzystania z prawa opcji jest jedynie prawem Zamawiającego – nie stanowi żadnego wiążącego zobowiązania i będzie realizowane na podstawie odrębnego pisma do Wykonawcy, w którym Zamawiający poinformuje o sposobie i ilości realizowanej opcji. Realizacja prawa opcji nie będzie skutkowała zmianą umowy.
c) W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego.
d) Świadczone w ramach prawa opcji dostawy muszą być takiej samej jakości jak zaoferowane w zamówieniu podstawowym, na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe oraz w cenach jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawcę w swojej ofercie, z tym, że ceny jednostkowe objęte opcją będą identyczne, jak w zamówieniu podstawowym. Dodatkowe szczegóły związane z prawem opcji zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium „ceny” (Pc) – waga 100 %.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy ryb dla 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie w 2024 r. zgodnie z treścią SWZ i Opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 7a-c do SWZ oraz Wykazem rodzajowo-ilościowym przedmiotu zamówienia – załącznik nr 8a-c do SWZ. Zamawiający szczegółowo opisał wymagania jakościowe, miejsca oraz godziny dostawy w Opisie przedmiotu zamówienia – stanowiącym załącznik nr 7a-c do SWZ.
2. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego zawierający: nazwę, cechy, przeznaczenie, wymagania jakościowe przedmiotu zamówienia, a także ilości zostały określone w załączniku nr 7a-c oraz 8a-c do SWZ.
3. Dostawy przedmiotu zamówienia będą realizowane w sposób sukcesywny na podstawie składanych zamówień do miejsca:
1) magazynu żywnościowego w Koszalinie, ul. Wojska Polskiego 66;
2) magazynu żywnościowego w Darłowie ul. Zwycięstwa 2;
3) obiektu kuchenno-stołówkowego w Kołobrzegu ul. Wiosenna 4a ( w razie zaistnienia konieczności dostawy).

4.2.6.) Główny kod CPV: 03311000-2 - Ryby

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji (art. 441 ustawy Pzp) polegającego na możliwości zwiększenia podstawowego zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia maksymalnie do 150% określonego co do asortymentu i ilości wskazanych w załączniku nr 2 do SWZ – Formularzu cenowym, w tabeli kolumna „ilość podstawowa” – gwarantowanego Wykonawcy, maksymalne ilości wskazane są w tabeli w kolumnie „ilość w opcji”.
a) Zamawiający zobowiązany jest do realizacji dostaw w ilościach i asortymencie określonym w załączniku nr 2 do SWZ – Formularzu cenowym w tabeli w kolumnie nazwanej „ilość podstawowa”.
b) Możliwość skorzystania z prawa opcji jest jedynie prawem Zamawiającego – nie stanowi żadnego wiążącego zobowiązania i będzie realizowane na podstawie odrębnego pisma do Wykonawcy, w którym Zamawiający poinformuje o sposobie i ilości realizowanej opcji. Realizacja prawa opcji nie będzie skutkowała zmianą umowy.
c) W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego.
d) Świadczone w ramach prawa opcji dostawy muszą być takiej samej jakości jak zaoferowane w zamówieniu podstawowym, na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe oraz w cenach jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawcę w swojej ofercie, z tym, że ceny jednostkowe objęte opcją będą identyczne, jak w zamówieniu podstawowym. Dodatkowe szczegóły związane z prawem opcji zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium „ceny” (Pc) – waga 100 %.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy tłuszczy roślinnych dla 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie w 2024 r. zgodnie z treścią SWZ i Opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 7a-c do SWZ oraz Wykazem rodzajowo-ilościowym przedmiotu zamówienia – załącznik nr 8a-c do SWZ. Zamawiający szczegółowo opisał wymagania jakościowe, miejsca oraz godziny dostawy w Opisie przedmiotu zamówienia – stanowiącym załącznik nr 7a-c do SWZ. 2. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego zawierający: nazwę, cechy, przeznaczenie, wymagania jakościowe przedmiotu zamówienia, a także ilości zostały określone w załączniku nr 7a-c oraz 8a-c do SWZ.
3. Dostawy przedmiotu zamówienia będą realizowane w sposób sukcesywny na podstawie składanych zamówień do miejsca:
1) magazynu żywnościowego w Koszalinie, ul. Wojska Polskiego 66;
2) magazynu żywnościowego w Darłowie ul. Zwycięstwa 2;
3) obiektu kuchenno-stołówkowego w Kołobrzegu ul. Wiosenna 4a ( w razie zaistnienia konieczności dostawy).

4.2.6.) Główny kod CPV: 15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji (art. 441 ustawy Pzp) polegającego na możliwości zwiększenia podstawowego zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia maksymalnie do 150% określonego co do asortymentu i ilości wskazanych w załączniku nr 2 do SWZ – Formularzu cenowym, w tabeli kolumna „ilość podstawowa” – gwarantowanego Wykonawcy, maksymalne ilości wskazane są w tabeli w kolumnie „ilość w opcji”.
a) Zamawiający zobowiązany jest do realizacji dostaw w ilościach i asortymencie określonym w załączniku nr 2 do SWZ – Formularzu cenowym w tabeli w kolumnie nazwanej „ilość podstawowa”.
b) Możliwość skorzystania z prawa opcji jest jedynie prawem Zamawiającego – nie stanowi żadnego wiążącego zobowiązania i będzie realizowane na podstawie odrębnego pisma do Wykonawcy, w którym Zamawiający poinformuje o sposobie i ilości realizowanej opcji. Realizacja prawa opcji nie będzie skutkowała zmianą umowy.
c) W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego.
d) Świadczone w ramach prawa opcji dostawy muszą być takiej samej jakości jak zaoferowane w zamówieniu podstawowym, na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe oraz w cenach jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawcę w swojej ofercie, z tym, że ceny jednostkowe objęte opcją będą identyczne, jak w zamówieniu podstawowym. Dodatkowe szczegóły związane z prawem opcji zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium „ceny” (Pc) – waga 100 %.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy Pzp:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: nie dotyczy,
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
W odniesieniu do warunku dotyczącego uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej;
Wykonawca spełni warunek jeśli posiada: aktualną decyzję administracyjną właściwego powiatowego lekarza weterynarii w sprawie zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania albo przedłużania warunkowego zatwierdzania zakładów, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego lub właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania, przedłużania warunkowego zatwierdzania zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia nie zwierzęcego lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nie objęte urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej, zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 2 z dnia 25 sierpnia 2006 r. ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia lub zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 4, w związku z art. 67 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia i rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r., w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: nie dotyczy,
d) zdolności technicznej i zawodowej: nie dotyczy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Aktualna decyzja administracyjna właściwego powiatowego lekarza weterynarii w sprawie zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania albo przedłużania warunkowego zatwierdzania zakładów, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego lub właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania, przedłużania warunkowego zatwierdzania zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia nie zwierzęcego lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nie objęte urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej, zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 2 z dnia 25 sierpnia 2006 r. ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia lub zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 4, w związku z art. 67 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia i rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r., w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający żąda od Wykonawców złożenia wraz z ofertą certyfikatu systemu HACCP wydanego przez firmy posiadające akredytacje i uprawnienia Polskiego Centrum Akredytacji z siedzibą w Warszawie lub krajowej organizacji akredytacyjnej dla danego kraju albo zaświadczenia właściwego organu Państwowej inspekcji Sanitarnej o sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem wdrożonego systemu HACCP.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych, lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

formularz oferty, formularz cenowy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o których mowa w Rozdziale 18 ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane jedynie za zgodą obu stron, w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z poszanowaniem art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, o ile zmiany te nie są niekorzystne dla Zamawiającego i są konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na portal.smartpzp.pl/17wog pod adresem: https:/ portal.smartpzp.pl/17wog w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania .

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-07 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.