eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wronki › Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Gminy Wronki w 2024 rokuOgłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Gminy Wronki w 2024 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WRONKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791460

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ratuszowa 5

1.5.2.) Miejscowość: Wronki

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-510

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wronki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wronki.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Gminy Wronki w 2024 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aca6af73-8deb-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00519614

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00033953/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.14 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Gminy Wronki w 2024 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/854997

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Wszelką korespondencję Zamawiający zamierza prowadzić za pomocą platformy. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w tym wszelkie oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia dokumenty oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformy i bezpłatnego formularza „wyślij
wiadomość do Zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu), przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy
poprzez kliknięcie przycisku „wyślij wiadomość do Zamawiającego” oraz pojawienia się komunikatu, że wiadomość została wysłana
do Zamawiającego. Pozostałe informacje znajdują się w Specyfikacji warunków zamówienia.
https://platformazakupowa.pl/transakcja/854997

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, ogłoszenia, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformy do konkretnego Wykonawcy.
2. Zamawiający zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformy tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa (najlepiej najnowsza wersja).
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego
serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar (źródłem czasu jest platforma).
h) w razie używania kwalifikowanego podpisu elektronicznego - podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty
kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę.
3. Oferty składane są za pomocą platformy.
4. Więcej informacji zawarto w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta
i Gminy Wronki, ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego:
poczta@wronki.pl.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą
adresów mailowych:aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1lit. c RODO w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,wynikającego z ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, a także na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia2009 r. o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być: a)osoby lub podmioty,którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z ustawą Pzp,
b) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,w
zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa c)inne podmioty,które na podstawie
stosownych umów przetwarzają dane osobowe administratora.
5.Dane osobowe przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Jeśli czas trwania umowy przekracza 4 lata,zamawiający przechowuje umowę przez cały czas trwania umowy.
6.Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
7.Prawo żądania od Administratora: a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii.Administrator dostarcza
osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych, które podlegają przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości,wynikającej b) z kosztów
administracyjnych.Jeśli wykonanie wyżej wymienionego obowiązku wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,c) do sprostowania swoich nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia swoich niekompletnych danych osobowych. Skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp. d) do usunięcia danych osobowych wyłącznie na podstawie art. 17 RODO,e) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, f) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli nie występują prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania i na zasadach opisanych wart. 21 RODO, g) do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20RODO, h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-g) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych. 8.Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa.
9.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
10.Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Pozostałe informacje znajdują się w Specyfikacji warunków zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NIiPP.271.33.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 203717,50 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Wronki, ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek oraz ich zwrotów, świadczonych przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1640), aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz
międzynarodowych przepisów pocztowych oraz innych aktów prawnych związanych z realizacją usług będących przedmiotem postępowania.
Szczegółowy zakres zamówienia zawarty został w Specyfikacji warunków zamówienia oraz załącznikach do niej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 64110000-0 - Usługi pocztowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

64113000-1 - Usługi pocztowe dotyczące paczek

64112000-4 - Usługi pocztowe dotyczące listów

64120000-3 - Usługi kurierskie

64100000-7 - Usługi pocztowe i kurierskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert Kryterium nr 1 – Cena oferty brutto = waga 60% (tj. max. 60 pkt); Kryterium nr 2 – Możliwość śledzenia przesyłek za pośrednictwem serwisu internetowego Wykonawcy = waga 40% (tj. max. 40 pkt).
1. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.
2. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
3. Zamawiający przyzna realizację zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymagane warunki oraz którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie - Prawo zamówień publicznych, spełnia wymagania określone w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia i uzyska najwyższą ilość
punktów w oparciu o wyżej podane kryteria wyboru. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca, wynosi – 100 punktów. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
5. Zamawiający nie będzie przeprowadzał aukcji elektronicznej.
Szczegółowy opis kryterium oceny ofert opisany jest w dziale XX SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Możliwość śledzenia przesyłek za pośrednictwem serwisu internetowego Wykonawcy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej, na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych,
prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1640).
Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia (np. konsorcjum) warunek udziału w postępowaniu powinien spełniać samodzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną placówką – punktem na terenie miasta Wronki – wydającą przesyłki.
Wymogiem jest, aby placówka – Punkt odbioru spełniał następujące warunki:
a) musi być czynna co najmniej we wszystkie dni robocze, co najmniej 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu,
b) musi być oznakowana w sposób widoczny szyldem z nazwą lub logo Wykonawcy,
c) jeżeli znajduje się w lokalu, w którym prowadzona jest inna działalność gospodarcza, musi posiadać wyodrębnione stanowisko obsługi klientów w zakresie usług pocztowych, oznakowana w sposób widoczny nazwą lub logo Wykonawcy,
d) placówka pocztowa musi zapewnić prawidłowe zabezpieczenie przesyłek przed dostępem osób trzecich, gwarantujące zachowanie tajemnicy pocztowej oraz ochronę danych osobowych,
e) musi służyć m.in. do odbioru przesyłek zawizowanych.
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp i art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, Wykonawca składa następujące podmiotowe środki dowodowe (dotyczy Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona):
1) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w Rozdziale IX SWZ. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ. Oświadczenie składają odrębnie:
- wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
- podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy;
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) aktualnego wpisu do rejestru operatorów pocztowych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1640);
2) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnego wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. opatrzonej podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Dokumenty składane RAZEM Z OFERTĄ:
1) Formularz ofertowy - sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik 1 do SWZ;
2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ;
3) Kosztorys ofertowy - sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik 4 do SWZ.
4) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru (celem potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania);
5) Samooczyszczenie – jeżeli dotyczy;
6) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - jeżeli dotyczy;
7) Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy;
8) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - jeżeli dotyczy;
9) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wówczas do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. Wspólnicy spółki cywilnej jako Wykonawcy składający ofertę wspólną, na podstawie art. 58 ust. 2 Pzp ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli umocowanie do reprezentacji wynika z treści umowy spółki cywilnej, do oferty Wykonawcy powinni załączyć treść tej umowy. W takim przypadku nie będzie potrzebne odrębne pełnomocnictwo. Jeżeli treść oświadczenia podpisują wszyscy wspólnicy spółki cywilnej, pełnomocnictwo nie musi być przez nich dołączone do oferty.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 2 pkt 2 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Jeżeli chociażby jeden z Wykonawców podlega wykluczeniu to wykluczeniu podlega całe Konsorcjum.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (załącznik nr 11 do SWZ).
5. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

A. Szczegółowy rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia został zawarty w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiący załącznik nr 2 do SWZ.
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 2.
2. Zamawiający przewiduje, zgodnie z art. 455 ust. 1 Ustawy możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. Warunkiem dokonania zmian jest złożenie pisemnego wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego:
1) opis propozycji zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy.
3. Zamawiający dopuszcza zmiany skutkujące zmianą wysokości wynagrodzenia
w następujących przypadkach:
1) przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą stron,
2) wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej,
z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
a) wynagrodzenie całkowite – w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów i usług (VAT),
b) zmiana cen w trakcie obowiązywania umowy jest możliwa w przypadku zmiany Cennika Usług Powszechnych w trybie przewidywanym w Ustawie Prawo Pocztowe i zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana w zakresie cen jednostkowych poszczególnych usług, Zamawiający, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu ze strony Wykonawcy o zaistnieniu tego zdarzenia, zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za świadczone usługi w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury VAT,
c) przedmiot umowy - jeżeli konieczność wprowadzenia zmian jest skutkiem zmiany przepisów prawa.
d) konieczność zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia.
4. Wszystkie powyższe postanowienia niniejszego § stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Uznaniowość wprowadzenia zmiany nie dotyczy przypadku wskazanego w § 7 ust. 3, pkt 2) lit b) umowy.
5. Nie stanowi zmiany umowy:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców);
b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami;
6. Zmiany mogą być dokonane tylko, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
7. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, w postaci aneksu do umowy.
B. Waloryzacja.
1. W przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, tj. wynagrodzenia Wykonawcy netto (bez podatku VAT) w wyniku zmian cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy w rozumieniu art. 439 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca ma prawo do wystąpienia o waloryzację wynagrodzenia. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w Umowie. Na wniosek Wykonawcy wynagrodzenie będzie waloryzowane o wskaźnik inflacji (dalej zwany „wskaźnikiem waloryzacji”): procentowy wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ustalany w okresie objętym waloryzacją na podstawie komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za poprzedni rok w stosunku do roku w którym upłynął kolejny okres 6 miesięcy obowiązywania Umowy.
Ciąg dalszy w sekcji IX

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-06 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/854997

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-06 08:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ciąg dalszy sekcji 7.4:
2. Strona ma prawo do wystąpienia o waloryzację wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 przy łącznym spełnieniu następujących postanowień:
1) waloryzacja nastąpi na wniosek Wykonawcy złożony po upływie okresu 6 miesięcy liczonych odpowiednio od dnia zawarcia Umowy zwany jest dalej „Okresem Ustalania Waloryzacji”;
2) przy spadku wskaźnika waloryzacji, o co najmniej 15% za ostatni rok poprzedzający złożenie wniosku o waloryzację (przy czym wskaźnik waloryzacji na poziomie równym - 15% zwany jest dalej „Progiem Spadku”), przy czym waloryzacja będzie obliczana na podstawie średniej wskaźnika określonego według wskaźnika waloryzacji określonego powyżej, za ostatni rok poprzedzający złożenie wniosku o waloryzację,
3) przy wzroście wskaźnika waloryzacji, o co najmniej 15% za ostatni rok poprzedzający złożenie wniosku o waloryzację (przy czym wskaźnik waloryzacji na poziomie równym 15% zwany jest dalej „Progiem Wzrostu”), przy czym waloryzacja będzie obliczana na podstawie średniej wskaźnika określonego według wskaźnika waloryzacji określonego powyżej, za ostatni rok poprzedzający złożenie wniosku o waloryzację,
4) wartość waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy będzie równa różnicy:
a) pomiędzy wskaźnikiem waloryzacji ustalonym dla Okresu Ustalania Waloryzacji, a Progiem Wzrostu - dla wzrostu Wskaźnika waloryzacji,
b) pomiędzy wskaźnikiem waloryzacji ustalonym dla Okresu Ustalania Waloryzacji, a Progiem Spadku - dla spadku Wskaźnika waloryzacji;
5) waloryzacją objęte są usługi, których wykonanie rozpoczęło się po waloryzacji wynagrodzenia.
3. W przypadku likwidacji Wskaźnika, o którym mowa w ust. 1 lub zmiany podmiotu, który urzędowo go ustala, mechanizm, o którym mowa powyżej, stosuje się odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy wskaźnik lub podmiot.
4. Każdorazowo dokonując waloryzacji wynagrodzenia zgodnie z Umową Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym dokonanym zmianom, o których mowa w ust. 1-3. Postanowienia art. 439 ust. 5 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.
5. W zakresie w jakim zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wynikająca ze zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy nie jest objęta postanowieniami niniejszego lub innych paragrafów Umowy, strony przyjmują, że wynagrodzenie określone w Umowie uwzględnia wszelkie wzrosty i spadki cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy przez Wykonawcę.
6. Łączna zmiana wysokości elementów wynagrodzenia Wykonawcy za poszczególne usługi wskazane w Załączniku nr 1 do Umowy, na warunkach określonych w ust. 1 nie może przekroczyć łącznie 5% wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust.1.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.