eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Komorniki › 安iadczenie us逝g transportowych w zakresie dowozu dzieci niepe軟osprawnych zamieszka造ch na terenie Gminy Komorniki w 2024 rokuOg這szenie z dnia 2023-11-28


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
安iadczenie us逝g transportowych w zakresie dowozu dzieci niepe軟osprawnych zamieszka造ch na terenie Gminy Komorniki
w 2024 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Gmina Komorniki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258709

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Stawna 1

1.5.2.) Miejscowo嗆: Komorniki

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-052

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Pozna雟ki

1.5.7.) Numer telefonu: +48618107751

1.5.8.) Numer faksu: +48618107985

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@komorniki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: bip.komorniki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

安iadczenie us逝g transportowych w zakresie dowozu dzieci niepe軟osprawnych zamieszka造ch na terenie Gminy Komorniki
w 2024 roku

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-0374fd49-8dcb-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00519613

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-11-28

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00030719/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.3.5 安iadczenie us逝g transportowych w zakresie dowozu dzieci niepe軟osprawnych zamieszka造ch na terenie Gminy Komorniki w 2024 roku

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/853670

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym post瘼owaniu komunikacja Zamawiaj帷ego z Wykonawcami odbywa si za po鈔ednictwem 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Platformy https://platformazakupowa.pl/transakcja/853670 .

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne sporz康zania, wysy豉nia i odbierania korespondencji elektronicznej zosta造 opisane w Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o.o.
Wykonawca mo瞠 zwr鏂i si do Zamawiaj帷ego z wnioskiem o wyja郾ienie tre軼i SWZ za po鈔ednictwem Platformy i formularza „Wy郵ij wiadomo嗆 do zamawiaj帷ego”. Oferta wraz z wymaganymi w SWZ za陰cznikami musi zosta sporz康zona w og鏊nie przyj皻ych formatach danych i z這穎na w formie elektronicznej pod rygorem niewa積o軼i opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Po wype軟ieniu Formularza ofertowego oraz wszystkich wymaganych w SWZ dokument闚 nale篡 je podpisa i klikn望 przycisk „Przejd do podsumowania”. Nast瘼nie w drugim kroku sk豉dania oferty nale篡 sprawdzi poprawno嗆 z這穎nej oferty, za陰czonych plik闚 oraz ich ilo軼i. Nast瘼nie nale篡 klikn望 przycisk „Z堯 ofert”, aby zako鎍zy etap sk豉dania oferty. Za dat przekazania
(wp造wu) o鈍iadcze, wniosk闚, zawiadomie oraz informacji przyjmuje si dat ich przes豉nia za po鈔ednictwem Platformy poprzez
klikni璚ie przycisku „Wy郵ij wiadomo嗆”, po kt鏎ym pojawi si komunikat, 瞠 wiadomo嗆 zosta豉 wys豉na do Zamawiaj帷ego.
Szczeg馧owa „Instrukcja dla Wykonawc闚” dotycz帷a z這瞠nia i wycofania oferty znajduje si na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Zamawiaj帷y, zgodnie z Rozporz康zeniem Prezesa Rady Ministr闚 z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporz康zania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), okre郵a niezb璠ne wymagania sprz皻owo - aplikacyjne umo磧iwiaj帷e prac na platformazakupowa.pl, tj.: a)
sta造 dost瘼 do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo軼i nie mniejszej ni 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC o nast瘼uj帷ej konfiguracji: pami耩 min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z system闚 operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, c) zainstalowana dowolna przegl康arka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., d) w陰czona obs逝ga JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obs逝guj帷y format plik闚 .pdf, f) platformazakupowa.pl dzia豉 wed逝g standardu przyj皻ego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platform zakupow stanowi dat oraz dok豉dny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem G堯wnego Urz璠u Miar.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuj, 瞠:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urz康 Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki;
 w sprawach zwi您anych z Pani/Pana danymi prosz si kontaktowa z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, kt鏎ym jest Krzysztof Kozik, kontakt: adres e-mail: inspektor@rodo-krp.pl, telefon/ +48 792 304 042;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstaw prawn ich przetwarzania jest obowi您ek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zam闚ie publicznych spoczywaj帷y na Zamawiaj帷ym;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
 Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, a je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy;
 obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy Pzp, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupe軟ienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupe軟ienia nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego, ani zmian postanowie umowy w zakresie niezgodnym z ustaw Pzp oraz nie mo瞠 narusza integralno軼i protoko逝 oraz jego za陰cznik闚;
• na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa積e wzgl璠y interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa雟twa cz這nkowskiego, a tak瞠 nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia.
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO;
- nie przys逝guje Pani/Panu:
• w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 2. Wykonawca przyst瘼uj帷 do post瘼owania jest zobowi您any do pisemnego poinformowania o powy窺zych zasadach ka盥ej osoby, kt鏎ej dane osobowe b璠 podane w ofercie, o鈍iadczeniach i dokumentach z這穎nych w post瘼owaniu. W zwi您ku z powy窺zym Wykonawca z這篡 stosowne o鈍iadczenie zgodnie z tre軼i za陰cznika nr 1 – Formularza ofertowego.
3. W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych ni bezpo鈔ednio jego dotycz帷ych lub zachodzi wy陰czenie stosowania obowi您ku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tre軼i o鈍iadczenia Wykonawca nie sk豉da.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.35.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Tak

4.1.9.) Liczba cz窷ci: 2

4.1.10.) Ofert mo積a sk豉da na wszystkie cz窷ci

4.1.11.) Zamawiaj帷y ogranicza liczb cz窷ci zam闚ienia, kt鏎 mo積a udzieli jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

Cz窷 1

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. 安iadczenie us逝g transportowych w zakresie dowozu dzieci niepe軟osprawnych zamieszka造ch na terenie Gminy Komorniki na trasie z domu do przedszkola, szko造, plac闚ki o鈍iatowej i z powrotem wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowo瞠nia w terminie od 2.01.2024 r. do 31.12.2024 r., w tym dzieci na w霩kach inwalidzkich.
2. Przewozy b璠 odbywa造 si w dni robocze z wy陰czeniem: wakacji, ferii zimowych, przerw 鈍i徠ecznych, dni wolnych od zaj耩 przedszkolnych/szkolnych oraz dni, w kt鏎ych zaj璚ia nie b璠 si odbywa造 z powodu zdarze o charakterze nadzwyczajnym nieprzewidzianym, nag造m i niezale積ym od woli Zamawiaj帷ego, a tak瞠 zdarze wykraczaj帷ych poza normalne warunki 篡cia gospodarczego i spo貫cznego.
3. Zamawiaj帷y gwarantuje minimalny zakres zam闚ienia wynosz帷y 65% warto軼i umowy.
4. Zam闚ienie zosta這 podzielone na dwie cz窷ci. Pierwsza cz窷 obejmuje dow霩 uczni闚 niepe軟osprawnych do plac闚ek specjalistycznych w Poznaniu wskazanych w za陰czniku nr 1a do umowy.
5. Wykonawca mo瞠 z這篡 ofert na jedn lub obie cz窷ci.
6. Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia ( zwany OPZ ) znajduje si w za陰czniku nr 1a do umowy dla cz窷ci I.
7. Szczeg馧owy opis warunk闚 realizacji przedmiotu zam闚ienia zawarty jest w projektowanych postanowieniach umowy stanowi帷ym za陰cznik nr 10a do SWZ dla cz窷ci I.
8. Wymagania i zakres obowi您k闚 kierowcy i opiekuna zosta造 okre郵one w za陰czniku nr 4 do umowy.
9. Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 powierzenia realizacji przedmiotu zam闚ienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca odpowiada za ich dzia豉nie
jak za swoje w豉sne.
10. Zamawiaj帷y wymaga, aby osoby wykonuj帷e us逝gi b璠帷e przedmiotem zam闚ienia by造 zatrudnione na podstawie umowy o prac przez Wykonawc lub podwykonawc, za wyj徠kiem os鏏, kt鏎ych obowi您ki nie polegaj na wykonywaniu prac w spos鏏 okre郵ony w art.22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320, z p騧n. zm.). Obowi您ek zatrudnienia dotyczy os鏏 鈍iadcz帷ych us逝gi jako kierowcy i opiekunowie. Spos鏏 dokumentowania zatrudnienia ww. os鏏, uprawnienia Zamawiaj帷ego w zakresie kontroli spe軟iania przez Wykonawc ww. wymaga oraz sankcje z tytu逝 niespe軟ienia tych wymaga zosta造 okre郵one w 5 wzoru umowy ( za陰cznik nr 10a do SWZ dla cz窷ci I.
11. Wykonawca zobowi您any jest przez ca造 okres, na jaki zostanie zawarta Umowa, posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia na sum gwarancyjn nie mniejsz ni 80 000,00 z niezale積ie od tego, na ile cz窷ci sk豉da ofert, wa積e nie p騧niej ni od daty podpisania umowy do czasu odbioru ko鎍owego. Zamawiaj帷y zaakceptuje posiadany przez Wykonawc dokument ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia na sum gwarancyjn wymagan przez Zamawiaj帷ego, kt鏎a b璠zie zawarta na okres roczny i b璠zie odnawialny z zachowaniem ci庵這軼i ochrony ubezpieczeniowej do czasu odbioru ko鎍owego. W takiej sytuacji Wykonawca zobowi您any jest dostarczy Zamawiaj帷emu wa積y dokument ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia najp騧niej w ci庵u 7 dni od daty wystawienia tego dokumentu.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 60130000-8 - Us逝gi wzakresie specjalistycznego transportu drogowego os鏏

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Us逝gi wzakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna warto嗆 opcji oraz okoliczno軼i skorzystania z opcji:

W ramach przedmiotowego zam闚ienia Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 skorzystania z prawa opcji na podstawie art. 441 ust. 1 ustawy Prawo zam闚ie publicznych poprzez zwi瘯szenie w okresie obowi您ywania umowy warto軼i umowy nie wi璚ej ni o 30%. Zamawiaj帷y skorzysta z opcji mi璠zy innymi w sytuacji powt鏎zenia tych samych us逝g w przypadku zaistnienia konieczno軼i dowozu dziecka zamieszkuj帷ego miejsce nieuj皻e w tabeli nr 1 lub w przypadku pojawienia si konieczno軼i dowozu dziecka do innej, niewskazanej w SWZ, plac闚ki o鈍iatowej na warunkach wynikaj帷ych z umowy dla zam闚ienia podstawowego dla ka盥ej z cz窷ci.
Rozliczenie nast徙i na podstawie cen z oferty Wykonawcy.
Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest z這瞠nie przez Zamawiaj帷ego o鈍iadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji, w kt鏎ym Zamawiaj帷y okre郵i procentowo lub kwotowo warto嗆 zam闚ienia dotycz帷ego wykorzystania prawa opcji.
Niewykorzystanie przez Zamawiaj帷ego umowy w zakresie us逝g okre郵onych w prawie opcji nie wymaga podania przyczyny i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialno軼i z tytu逝 niewykonania lub nienale篡tego wykonania umowy, zgodnie z prawem opcji okre郵onym w SWZ.
Zamawiaj帷y nie ma obowi您ku korzysta z prawa opcji.

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Za najkorzystniejsz w zakresie cz窷ci I zostanie uznana oferta Wykonawcy, kt鏎a odpowiada wymaganiom Specyfikacji Warunk闚 Zam闚ienia i nie podlega odrzuceniu, natomiast Wykonawca nie podlega wykluczeniu, a jego oferta uzyska najwi瘯sz liczb punkt闚 w ramach kryteri闚 okre郵onych w SWZ, wyliczon zgodnie ze wzorem:
P= C+A
Gdzie:
P - 陰czna liczba punkt闚 jak uzyska豉 oceniana oferta
C - liczba punkt闚 przyznanych ofercie ocenionej w kryterium „cena”,
A - liczba punkt闚 przyznanych ofercie ocenionej w kryterium „czas reakcji na zg這szenie o awarii”

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzeda積y, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, spos鏏 lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji na zg這szenie o awarii

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 2

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. 安iadczenie us逝g transportowych w zakresie dowozu dzieci niepe軟osprawnych zamieszka造ch na terenie Gminy Komorniki na trasie z domu do przedszkola, szko造, plac闚ki o鈍iatowej i z powrotem wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowo瞠nia w terminie od 2.01.2024 r. do 31.12.2024 r., w tym dzieci na w霩kach inwalidzkich.
2. Przewozy b璠 odbywa造 si w dni robocze z wy陰czeniem: wakacji, ferii zimowych, przerw 鈍i徠ecznych, dni wolnych od zaj耩 przedszkolnych/szkolnych oraz dni, w kt鏎ych zaj璚ia nie b璠 si odbywa造 z powodu zdarze o charakterze nadzwyczajnym nieprzewidzianym, nag造m i niezale積ym od woli Zamawiaj帷ego, a tak瞠 zdarze wykraczaj帷ych poza normalne warunki 篡cia gospodarczego i spo貫cznego.
3. Zamawiaj帷y gwarantuje minimalny zakres zam闚ienia wynosz帷y 65% warto軼i umowy.
4. Zam闚ienie zosta這 podzielone na dwie cz窷ci.
Druga cz窷 obejmuje dow霩 uczni闚 niepe軟osprawnych do plac闚ek specjalistycznych w Mosinie oraz St瘰zewie wskazanych w za陰czniku nr 1b do umowy.
5. Wykonawca mo瞠 z這篡 ofert na jedn lub obie cz窷ci.
6. Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia ( zwany OPZ ) znajduje si w za陰czniku nr 1b do umowy dla cz窷ci II.
7. Szczeg馧owy opis warunk闚 realizacji przedmiotu zam闚ienia zawarty jest w projektowanych postanowieniach umowy stanowi帷ym za陰cznik nr 10b do SWZ dla cz窷ci II.
8. Wymagania i zakres obowi您k闚 kierowcy i opiekuna zosta造 okre郵one w za陰czniku nr 4 do umowy.
9. Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 powierzenia realizacji przedmiotu zam闚ienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca odpowiada za ich dzia豉nie
jak za swoje w豉sne.
10. Zamawiaj帷y wymaga, aby osoby wykonuj帷e us逝gi b璠帷e przedmiotem zam闚ienia by造 zatrudnione na podstawie umowy o prac przez Wykonawc lub podwykonawc, za wyj徠kiem os鏏, kt鏎ych obowi您ki nie polegaj na wykonywaniu prac w spos鏏 okre郵ony w art.22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320, z p騧n. zm.). Obowi您ek zatrudnienia dotyczy os鏏 鈍iadcz帷ych us逝gi jako kierowcy i opiekunowie. Spos鏏 dokumentowania zatrudnienia ww. os鏏, uprawnienia Zamawiaj帷ego w zakresie kontroli spe軟iania przez Wykonawc ww. wymaga oraz sankcje z tytu逝 niespe軟ienia tych wymaga zosta造 okre郵one w 5 wzoru umowy ( za陰cznik nr 10b do SWZ dla cz窷ci II ).
11. Wykonawca zobowi您any jest przez ca造 okres, na jaki zostanie zawarta Umowa, posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia na sum gwarancyjn nie mniejsz ni 80 000,00 z niezale積ie od tego, na ile cz窷ci sk豉da ofert, wa積e nie p騧niej ni od daty podpisania umowy do czasu odbioru ko鎍owego. Zamawiaj帷y zaakceptuje posiadany przez Wykonawc dokument ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia na sum gwarancyjn wymagan przez Zamawiaj帷ego, kt鏎a b璠zie zawarta na okres roczny i b璠zie odnawialny z zachowaniem ci庵這軼i ochrony ubezpieczeniowej do czasu odbioru ko鎍owego. W takiej sytuacji Wykonawca zobowi您any jest dostarczy Zamawiaj帷emu wa積y dokument ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia najp騧niej w ci庵u 7 dni od daty wystawienia tego dokumentu.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 60130000-8 - Us逝gi wzakresie specjalistycznego transportu drogowego os鏏

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Us逝gi wzakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna warto嗆 opcji oraz okoliczno軼i skorzystania z opcji:

W ramach przedmiotowego zam闚ienia Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 skorzystania z prawa opcji na podstawie art. 441 ust. 1 ustawy Prawo zam闚ie publicznych poprzez zwi瘯szenie w okresie obowi您ywania umowy warto軼i umowy nie wi璚ej ni o 30%. Zamawiaj帷y skorzysta z opcji mi璠zy innymi w sytuacji powt鏎zenia tych samych us逝g w przypadku zaistnienia konieczno軼i dowozu dziecka zamieszkuj帷ego miejsce nieuj皻e w tabeli nr 1 lub w przypadku pojawienia si konieczno軼i dowozu dziecka do innej, niewskazanej w SWZ, plac闚ki o鈍iatowej na warunkach wynikaj帷ych z umowy dla zam闚ienia podstawowego dla ka盥ej z cz窷ci.
Rozliczenie nast徙i na podstawie cen z oferty Wykonawcy.
Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest z這瞠nie przez Zamawiaj帷ego o鈍iadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji, w kt鏎ym Zamawiaj帷y okre郵i procentowo lub kwotowo warto嗆 zam闚ienia dotycz帷ego wykorzystania prawa opcji.
Niewykorzystanie przez Zamawiaj帷ego umowy w zakresie us逝g okre郵onych w prawie opcji nie wymaga podania przyczyny i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialno軼i z tytu逝 niewykonania lub nienale篡tego wykonania umowy, zgodnie z prawem opcji okre郵onym w SWZ.
Zamawiaj帷y nie ma obowi您ku korzysta z prawa opcji.

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Za najkorzystniejsz w zakresie cz窷ci II zostanie uznana oferta Wykonawcy, kt鏎a odpowiada wymaganiom Specyfikacji Warunk闚 Zam闚ienia i nie podlega odrzuceniu, natomiast Wykonawca nie podlega wykluczeniu, a jego oferta uzyska najwi瘯sz liczb punkt闚 w ramach kryteri闚 okre郵onych w SWZ, wyliczon zgodnie ze wzorem:
P= C+A
Gdzie:
P - 陰czna liczba punkt闚 jak uzyska豉 oceniana oferta
C - liczba punkt闚 przyznanych ofercie ocenionej w kryterium „cena”,
A - liczba punkt闚 przyznanych ofercie ocenionej w kryterium „czas reakcji na zg這szenie o awarii”

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzeda積y, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, spos鏏 lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji na zg這szenie o awarii

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1) w zakresie zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym.
Zamawiaj帷y nie stawia szczeg鏊nych wymaga w zakresie spe軟iania warunku udzia逝 w post瘼owaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym dla 瘸dnej z cz窷ci zam闚ienia.
2) w zakresie uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚.
Warunek zostanie spe軟iony (dotyczy zar闚no cz窷ci I jak i II), je瞠li Wykonawca samodzielnie lub jeden z konsorcjant闚 wyka瞠, 瞠 posiada zezwolenie, o kt鏎ym mowa w art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 roku o transporcie drogowym udzielonego na okres obejmuj帷y termin wykonania zam闚ienia, tj. od 2.01.2024 r. do 31.12.2024 roku.
3) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiaj帷y nie stawia szczeg鏊nych wymaga w zakresie spe軟iania warunku udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej dla 瘸dnej z cz窷ci zam闚ienia.
4) w zakresie zdolno軼i technicznej lub zawodowej.
w zakresie cz窷ci I
A. Warunek zostanie spe軟iony, je瞠li Wykonawca samodzielnie lub Wykonawcy wyst瘼uj帷y wsp鏊nie lub przy udziale innego podmiotu, na kt鏎ego zdolno軼iach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca wyka瞠, 瞠 w okresie ostatnich trzech lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wykona lub w przypadku 鈍iadcze okresowych lub ci庵造ch wykonuje nale篡cie minimum jedn us逝g przewozu pojazdem samochodowym przeznaczonym do transportu os鏏 niepe軟osprawnych na kwot przynajmniej 140 000,00 z brutto oraz za陰czy dowody okre郵aj帷e, 瞠 ta us逝ga zosta豉 wykona lub jest wykonywana nale篡cie.
Uwaga: w przypadku 鈍iadcze okresowych lub ci庵造ch warto嗆 ju wykonanej us逝gi musi wynosi co najmniej 140 000,00 z brutto.
B. Warunek zostanie spe軟iony, je瞠li Wykonawca samodzielnie lub Wykonawcy wyst瘼uj帷y wsp鏊nie lub przy udziale innego podmiotu, na kt鏎ego zdolno軼iach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca wyka瞠, 瞠 dysponuje minimum:
 - trzema opiekunami posiadaj帷ymi odpowiednie przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej lub przedmedycznej, aktualne przeszkolenie z przepis闚 p.po i BHP oraz co najmniej roczne do鈍iadczenie w opiece nad dzie熤i niepe軟osprawnymi,
 - trzema kierowcami posiadaj帷ymi odpowiednie przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej lub przedmedycznej, aktualne przeszkolenie z przepis闚 p.po i BHP, kwalifikacje zawodowe (uprawnienia do prowadzenia pojazd闚 samochodowych o dopuszczalnej masie ca趾owitej do 3,5 tony, prawo jazdy kategorii B zgodnie z przepisami prawa: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz Ustawa z dnia 6 wrze郾ia 2001 r. o transporcie drogowym), aktualne badania lekarskie i psychotechniczne oraz co najmniej 2-letnie do鈍iadczenie w zawodzie kierowcy.
Zamawiaj帷y nie dopuszcza, aby jedna osoba pe軟i豉 funkcj kierowcy i opiekuna r闚nocze郾ie.
C. Warunek zostanie spe軟iony, je瞠li Wykonawca samodzielnie lub Wykonawcy wyst瘼uj帷y wsp鏊nie lub przy udziale innego podmiotu, na kt鏎ego zdolno軼iach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca wyka瞠, 瞠 dysponuje minimum
 trzema dopuszczonymi do ruchu, odpowiednio oznakowanymi, pojazdami samochodowymi do przewozu min 9 os鏏, wyprodukowanymi najp騧niej w 2013 roku, przystosowanymi do przewozu os鏏 niepe軟osprawnych, w tym do przewozu co najmniej dw鏂h w霩k闚 inwalidzkich z homologacj, wyposa穎nymi w odpowiedni sprz皻: szyny do mocowania w霩k闚 dla os鏏 niepe軟osprawnych, ramp lub wind umo磧iwiaj帷 wjazd w霩kiem z osob niepe軟osprawn w ilo軼iach niezb璠nych do prawid這wej realizacji zam闚ienia publicznego, uwzgl璠niaj帷 wymogi zawarte w OPZ, stanowi帷ym za陰cznik nr 1a do SWZ.
w zakresie cz窷ci II
A. Warunek zostanie spe軟iony, je瞠li Wykonawca samodzielnie lub Wykonawcy wyst瘼uj帷y wsp鏊nie lub przy udziale innego podmiotu, na kt鏎ego zdolno軼iach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca wyka瞠, 瞠 w okresie ostatnich trzech lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wykona lub w przypadku 鈍iadcze okresowych lub ci庵造ch wykonuje nale篡cie minimum jedn us逝g przewozu pojazdem samochodowym przeznaczonym do transportu os鏏 niepe軟osprawnych na kwot przynajmniej 80 000,00 z brutto oraz za陰czy dowody okre郵aj帷e, 瞠 ta us逝ga zosta豉 wykona lub jest wykonywana nale篡cie.
Uwaga: w przypadku 鈍iadcze okresowych lub ci庵造ch warto嗆 ju wykonanej us逝gi musi wynosi co najmniej 80 000,00 z brutto.
B. Warunek zostanie spe軟iony, je瞠li Wykonawca samodzielnie lub Wykonawcy wyst瘼uj帷y wsp鏊nie lub przy udziale innego podmiotu, na kt鏎ego zdolno軼iach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca wyka瞠, 瞠 dysponuje minimum:
 dwoma opiekunami posiadaj帷ymi odpowiednie przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej lub przedmedycznej, aktualne przeszkolenie z przepis闚 p.po i BHP oraz co najmniej roczne do鈍iadczenie w opiece nad dzie熤i niepe軟osprawnymi,
 dwoma kierowcami posiadaj帷ymi odpowiednie przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej lub przedmedycznej, aktualne przeszkolenie z przepis闚 p.po i BHP, kwalifikacje zawodowe (uprawnienia do prowadzenia pojazd闚 samochodowych o dopuszczalnej masie ca趾owitej do 3,5 tony, prawo jazdy kategorii B zgodnie z przepisami prawa: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz Ustawa z dnia 6 wrze郾ia 2001 r. o transporcie drogowym), aktualne badania lekarskie i psychotechniczne oraz co najmniej 2-letnie do鈍iadczenie w zawodzie kierowcy.
Zamawiaj帷y nie dopuszcza, aby jedna osoba pe軟i豉 funkcj kierowcy i opiekuna r闚nocze郾ie.
C. Warunek zostanie spe軟iony, je瞠li Wykonawca samodzielnie lub Wykonawcy wyst瘼uj帷y wsp鏊nie lub przy udziale innego podmiotu, na kt鏎ego zdolno軼iach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca wyka瞠, 瞠 dysponuje minimum dwoma dopuszczonymi do ruchu, odpowiednio oznakowanymi, pojazdami samochodowymi do przewozu min 9 os鏏, wyprodukowanymi najp騧niej w 2013 roku, przystosowanymi do przewozu os鏏 niepe軟osprawnych, do przewozu co najmniej jednego w霩ka inwalidzkiego z homologacj, wyposa穎nymi w odpowiedni sprz皻: szyny do mocowania w霩k闚 dla os鏏 niepe軟osprawnych, ramp lub wind umo磧iwiaj帷 wjazd w霩kiem z osob niepe軟osprawn w ilo軼iach niezb璠nych do prawid這wej realizacji zam闚ienia publicznego, uwzgl璠niaj帷 wymogi zawarte w OPZ, stanowi帷ym za陰cznik nr 1b do SWZ.
W sytuacji sk豉dania oferty na obie cz窷ci Wykonawca zobowi您any jest do spe軟ienia warunk闚 dla cz窷ci I i II 陰cznie.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) O鈍iadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚 (Dz. U. z 2021 poz. 275), z innym wykonawc, kt鏎y z這篡 odr瑿n ofert, ofert cz窷ciow lub wniosek o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, albo o鈍iadczenia o przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj帷ymi przygotowanie oferty, oferty cz窷ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu niezale積ie od innego Wykonawcy nale膨cego do tej samej grupy kapita這wej - za陰cznik nr 8 do SWZ; (dokument ten sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia).
b) o鈍iadczenia o aktualno軼i informacji zawartych w o鈍iadczeniu, o kt鏎ym mowa w rozdziale VII ust. 10 pkt. 1 SWZ - za陰cznik nr 9 do SWZ (dokument ten sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia oraz podmiot, na zasoby kt鏎ego Wykonawca powo逝je si).

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: a) wykaz us逝g dla cz窷ci I i II wykonanych, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch r闚nie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy — w tym okresie, wraz z podaniem ich warto軼i, przedmiotu, dat wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych us逝gi zosta造 wykonane lub s wykonywane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te us逝gi zosta造 wykonane lub s wykonywane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego us逝gi zosta造 wykonane, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch s wykonywane, a je瞠li Wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – o鈍iadczenie Wykonawcy; w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch nadal wykonywanych referencje b康 inne dokumenty potwierdzaj帷e ich nale篡te wykonywanie powinny by wystawione w okresie ostatnich 3 miesi璚y. Nale篡 z這篡 wype軟iony i podpisany za陰cznik nr 5 do SWZ wraz z dowodami. Zamawiaj帷y wymaga, aby osoby wskazane w wykazie os鏏 bra造 udzia w realizacji przedmiotu zam闚ienia i w spos鏏 bezpo鈔edni odpowiada造 za realizacj przedmiotu zam闚ienia.
W wypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spe軟iania niniejszego warunku przedstawi dokumenty zawieraj帷e kwoty wyra穎ne w walutach innych ni PLN, Zamawiaj帷y przeliczy je na PLN. Do przeliczenia zostanie zastosowany wyliczony i og這szony przez Narodowy Bank Polski bie膨cy kurs 鈔edni wymiany na dzie publikacji og這szenia o zam闚ieniu w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Je瞠li w dniu publikacji og這szenia o zam闚ieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje 鈔edniego kursu danej waluty, za podstaw przeliczenia przyjmuje si 鈔edni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji og這szenia o zam闚ieniu, w kt鏎ym zostanie on opublikowany.
Je瞠li Wykonawca powo逝je si na do鈍iadczenie w realizacji us逝g wykonanych wsp鏊nie z innymi Wykonawcami w ramach konsorcjum, powy窺zy wykaz dotyczy us逝g faktycznie przez niego wykonanych.
b) wykaz os鏏 dla cz窷ci I i II skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za kierowanie us逝gami wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, wykszta販enia i do鈍iadczenia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami – za陰cznik nr 6 do SWZ;
c) opis urz康ze technicznych (pojazd闚 samochodowych) dla cz窷ci I i II stosowanych przez Wykonawc w celu zapewnienia jako軼i - za陰cznik nr 7 do SWZ;
d) zezwolenie, o kt鏎ym mowa w art. 5 Ustawy z dnia 06.09.2001 roku o transporcie drogowym na wykonywanie zawodu przewo幡ika drogowego, udzielonego na okres obejmuj帷y termin wykonania zam闚ienia, tj. do 31 grudnia 2024 roku dla cz窷ci I i II

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

1) Aktualne na dzie z這瞠nia o鈍iadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie wskazanym w rozdziale IV ust. 1 i 9 SWZ – za陰cznik nr 4 do SWZ. O鈍iadczenie to stanowi dow鏚 potwierdzaj帷y brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, na dzie sk豉dania ofert, tymczasowo zast瘼uj帷y wymagane podmiotowe 鈔odki dowodowe, wskazane w rozdziale VII ust. 1 SWZ.
2) Pe軟omocnictwo - Gdy umocowanie osoby sk豉daj帷ej ofert nie wynika z dokument闚 rejestrowych, Wykonawca, kt鏎y sk豉da ofert za po鈔ednictwem pe軟omocnika, powinien do陰czy do oferty dokument pe軟omocnictwa obejmuj帷y swym zakresem umocowanie do z這瞠nia oferty lub do z這瞠nia oferty i podpisania umowy.
W przypadku Wykonawc闚 ubiegaj帷ych si wsp鏊nie o udzielenie zam闚ienia Wykonawcy zobowi您ani s do ustanowienia pe軟omocnika. Dokument pe軟omocnictwa, z tre軼i kt鏎ego b璠zie wynika這 umocowanie do reprezentowania w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia tych Wykonawc闚 nale篡 za陰czy do oferty.
3) Zastrze瞠nie tajemnicy przedsi瑿iorstwa – W przypadku informacji obj皻ych tajemnic przedsi瑿iorstwa Wykonawca powinien w momencie ich przekazania wyra幡ie oznaczy, kt鏎e informacje stanowi tajemnic przedsi瑿iorstwa oraz nie powinny by udost瘼niane. Przez tajemnic przedsi瑿iorstwa nale篡 rozumie tylko takie informacje, kt鏎e obj皻e s
zakresem podanym w definicji zawartej w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W wypadku zastrze瞠nia informacji jako tajemnicy przedsi瑿iorstwa Wykonawca wraz z ich przekazaniem obowi您any jest do wykazania, 瞠 zastrze穎ne informacje stanowi tak tajemnic. Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia uzasadnienia zastrze瞠nia informacji stanowi帷ych tajemnic przedsi瑿iorstwa w Formularzu ofertowym (za陰cznik nr 1 do SWZ).
Uwaga: Wszelkie informacje stanowi帷e tajemnic przedsi瑿iorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, kt鏎e Wykonawca chcia豚y zastrzec jako tajemnic przedsi瑿iorstwa, powinny zosta za陰czone na Platformie w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Za陰cznik stanowi帷y tajemnic przedsi瑿iorstwa”. Informacje powinny zosta przekazane w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upowa積ionej do reprezentowania Wykonawc闚 zgodnie z form reprezentacji okre郵on w dokumencie rejestrowym w豉軼iwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
4) Zobowi您anie podmiotu trzeciego – za陰cznik nr 2 do SWZ (o ile dotyczy). Zobowi您anie musi by z這穎ne w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upowa積ionej do reprezentowania Wykonawc闚 zgodnie z form reprezentacji okre郵on w dokumencie rejestrowym w豉軼iwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
5) O鈍iadczenie Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia mog polega na zdolno軼iach tych z Wykonawc闚, kt鏎zy wykonaj roboty budowlane lub us逝gi, do realizacji kt鏎ych te zdolno軼i s wymagane. W takiej sytuacji Wykonawcy s zobowi您ani do陰czy do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e roboty budowlane, dostawy lub us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni Wykonawcy – za陰cznik nr 4 do SWZ.
6) Oferta (Formularz ofertowy – za陰cznik nr 1 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1) Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia.
2) W przypadku sp馧ki cywilnej Zamawiaj帷y przyjmuje, 瞠 Wykonawcami s wsp鏊nicy sp馧ki cywilnej, kt鏎ych udzia w post瘼owaniu traktowany jest jako wsp鏊ne ubieganie si o udzielenie zam闚ienia w rozumieniu art. 58 ust. 1 ustawy Pzp.
3) Wykonawcy wyst瘼uj帷y wsp鏊nie s zobowi您ani do ustanowienia pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu albo do reprezentowania ich w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zam闚ienia publicznego.
4) Wszelka korespondencja b璠zie prowadzona przez Zamawiaj帷ego wy陰cznie z pe軟omocnikiem.
5) Do oferty nale篡 za陰czy pe軟omocnictwo dla ustanowionego pe軟omocnika.
6) O鈍iadczenia i dokumenty wsp鏊ne, takie jak np.: Formularz ofertowy sk豉da pe軟omocnik Wykonawc闚 w imieniu wszystkich.
7) W Formularzu ofertowym nale篡 wskaza firmy (nazwy) wszystkich Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia.
8) Oferta musi by podpisana w taki spos鏏, by wi您a豉 prawnie wszystkich Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia. Osoba podpisuj帷a ofert musi posiada umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynika z tre軼i pe軟omocnictwa za陰czonego do oferty – tre嗆 pe軟omocnictwa powinna dok豉dnie okre郵a zakres umocowania.
9) O鈍iadczenie z art. 125 ustawy Pzp sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie. Dokumenty te potwierdzaj spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w kt鏎ym ka盥y z Wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
10) 瘸den z Wykonawc闚 nie mo瞠 podlega wykluczeniu z powodu niespe軟iania warunk闚, o kt鏎ych mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, a tak瞠 art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego.
11) Wszyscy Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia b璠 ponosi odpowiedzialno嗆 solidarn za wykonanie umowy.
12) Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia wyznacz spo鈔鏚 siebie Wykonawc kieruj帷ego (lidera), upowa積ionego do zaci庵ania zobowi您a, otrzymywania polece oraz instrukcji dla i w imieniu ka盥ego, jak te dla wszystkich partner闚.
13) Zamawiaj帷y mo瞠 w ramach odpowiedzialno軼i solidarnej 膨da wykonania umowy w ca這軼i przez lidera lub od wszystkich Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia 陰cznie lub ka盥ego z osobna.
14) Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia mog polega na zdolno軼iach tych z Wykonawc闚, kt鏎zy wykonaj us逝gi, do realizacji kt鏎ych te zdolno軼i s wymagane. Wtedy powinni do陰czy do oferty o鈍iadczenie (za陰cznik nr 3 do SWZ), z kt鏎ego wynika, kt鏎e us逝gi wykonuj poszczeg鏊ni Wykonawcy.
15) Warunek okre郵ony w rozdziale IV ust. 9 pkt. 4) lit A dot. zdolno軼i technicznej lub zawodowej zostanie spe軟iony, je瞠li Wykonawcy 陰cznie wyka膨 si do鈍iadczeniem zawodowym, jednak瞠 Wykonawca posiadaj帷y do鈍iadczenie w danej cz窷ci post瘼owania musi wykona zam闚ienie w zakresie tej cz窷ci;
16) Warunek dotycz帷y uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej jest spe軟iony, je瞠li co najmniej jeden z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych o udzielenie zam闚ienia posiada zezwolenie, o kt鏎ym mowa w art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 roku o transporcie drogowym i zrealizuje us逝gi, do kt鏎ych realizacji te uprawnienia s wymagane.
17) Przed podpisaniem umowy Wykonawcy sk豉daj帷y ofert wsp鏊n b璠 mieli obowi您ek przedstawi Zamawiaj帷emu umow konsorcjum.
18) Warunek okre郵ony w rozdziale IV ust. 9 pkt. 4 lit. B i C dot. zdolno軼i technicznej lub zawodowej mog spe軟ia Wykonawcy 陰cznie.
19) Wykonawca winien przed這篡 dokumenty i o鈍iadczenia wymienione w rozdziale VII ust. 1 pkt 2) lit. a i b SWZ dotycz帷e ka盥ego partnera konsorcjum osobno.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 dokonania zmian postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie, kt鏎ej dokonano wyboru Wykonawcy w okoliczno軼iach wymienionych w 11 projektowanych postanowie
umowy.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

obejmuj帷e, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty spo貫czne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-12-06 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: za po鈔ednictwem Platformy: https://platformazakupowa.pl/komorniki na stronie dotycz帷ej odpowiedniego post瘼owania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-06 10:05

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2024-01-04

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je瞠li ma lub mia interes w uzyskaniu zam闚ienia oraz poni鏀 lub mo瞠 ponie嗆 szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj帷ego przepis闚 Ustawy, przys逝guj 鈔odki ochrony prawnej okre郵one w dziale IX Ustawy.
O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy nie podlegaj wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.