eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gierałtowice › Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w Urzędzie Gminy Gierałtowice, Urzędzie Stanu Cywilnego oraz sołtysówek na terenie Gminy Gierałtowice w 2024 rokuOgłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w Urzędzie Gminy Gierałtowice, Urzędzie Stanu Cywilnego oraz sołtysówek na terenie Gminy Gierałtowice w 2024 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GIERAŁTOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257848

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Księdza Roboty 48

1.5.2.) Miejscowość: Gierałtowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-186

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 30 11 340; 32 30 11 350

1.5.8.) Numer faksu: 32 30 11 341

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@gieraltowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gieraltowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w Urzędzie Gminy Gierałtowice, Urzędzie Stanu Cywilnego oraz sołtysówek na terenie Gminy Gierałtowice w 2024 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-93085e5e-8dda-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00519397

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00016834/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.11 Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w Urzędzie Gminy Gierałtowice, Urzędzie Stanu Cywilnego oraz sołtysówek na terenie Gminy Gierałtowice w 2024 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gieraltowice.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gieraltowice.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. .Ofertę, oświadczenia, podm. środki dowod,, pełnomocnictwa, zobow. podmiotu udost. zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozd. X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 2. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:3.1. drogą elektroniczną: zp@gieraltowice.pl; lub3.2. poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://gieraltowice.ezamawiajacy.pl3. Rejestracja na Platformie, w tym złożenie oferty w formie elektronicznej, wymaga: posiadania konta na Marketplanet OnePlace. 4. Rejestracja i korzystanie z Platformy. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Gmina Gierałtowice, https://gieraltowice.ezamawiajacy.pl lub https.://oneplace.marketplanet.pl.5. Zgodnie z 67 ustawy Pzp., Zamawiający podaje wymagania techn. związane z korzystaniem z Platformy:6.1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; a. Komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej;b. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta obsługującą TLS 1.2, ;c. Włączona obsługa JavaScript;d. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie.pdf. 6.2. Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:a. dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisywać formatem PAdeS,b. dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.6.3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi do 2 GB. Zamawiający zaleca w szczególności następujące formaty przesyłanych danych: pdf, doc, docx, zip, 7z . Dopuszcza się następujące formaty przesyłanych danych: xml, txt, rtf, xps, odt, ods, odp, xls, ppt, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv,tar, gz, gzip, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdeS, CAdeS, ASIC, XMLenc.6.4. Kodowanie określono w SWZ6.5. Zam. inf., iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platformy zakupowej Gminy Gierałtowice tel. +48 22 257 22 23) e-mail:oneplace@marketplanet.pl.6.6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z Marketplanet OnePlace. Regulamin znajduje się na stronie: https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin_ezamawiajacy.6. W korespondencji należy posługiwać się numerem postępowania. 7. Wyk. może zwrócić się do zam. o wyjaśnienie SWZ.Wniosek należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: zp@gieraltowice.pl lub na Platformie Zakupowej: https://gieraltowice.ezamawiajacy.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy Pzp., w związku z art. 13 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:
1.1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Gierałtowice z siedzibą
w Gierałtowicach przy ul. Ks. Roboty 48, e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl;
1.2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@gieraltowice.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora;
1.3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny sformalizowania procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
1.4. Odbiorcami danych osobowych jw. będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późniejszymi zmianami), dalej „ustawa Pzp”; podmioty, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych w tym spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiego 49, właściciel Platformy Zakupowej, na której Urząd prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://gieraltowice.ezamawiajacy.pl;
1.5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy (art. 78 ust. 4 Pzp.);
1.6. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;
1.7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
1.8. W odniesieniu do udostępnionych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
1.9. Osoba udostępniająca dane ma prawo:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących *;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ** ;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO*** ;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
1.10. Osobie udostępniającej dane osobowe nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TP/19/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 132600,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w Urzędzie Gminy Gierałtowice, Urzędzie Stanu Cywilnego oraz sołtysówek na terenie Gminy Gierałtowice w 2024 roku”, tj. kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w budynkach Urzędu Gminy Gierałtowice przy ul. ks. Roboty 48 i 48a, Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Parkowej 11 w Przyszowicach, sołtysówki w Gierałtowicach przy ul. Ks. Roboty 48, sołtysówki w Chudowie przy ul. Szkolnej 52, sołtysówki w Paniówkach przy ul. Zwycięstwa 44 oraz sołtysówki w Przyszowicach przy ul. Parkowej 11, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, harmonogramem i zapisami umowy. Usługa obejmuje również Zabezpieczenie środków czystości oraz sprzętu do wykonania zamówienia.
2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 7 do SWZ oraz Harmonogram sprzątania stanowiący Załącznik nr 7a do SWZ.
3. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z póź. zm.).
Ze względu na specyfikę zamówienia Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonywujących czynności sprzątania pomieszczeń objętych przedmiotem zamówienia.
4. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zostały określone we wzorze umowy (załącznik nr 6 do SWZ) oraz w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) -załącznik nr 7 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

90919100-3 - Usługi czyszczenia urządzeń biurowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1.1. Cena (C) - waga kryterium 60 %;
1.2. Dodatkowe mycie okien (D)- waga kryterium 40 %.

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
2.1. Cena (C) - waga 60%
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 60%
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a. Podstawą przyznania punktów w kryterium "cena" będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

2.2. Dodatkowe mycie okien (D) - waga 40%

a. W kryterium „dodatkowe mycie okien” oferta może uzyskać maksymalnie 40 punktów.
b. W ramach kryterium „dodatkowe mycie okien” ocenie podlegać będzie wykonanie dodatkowej usługi, polegającej na myciu okien w Urzędzie Gminy Gierałtowice w pomieszczeniach biurowych Urzędu Gminy oraz w USC, powyżej założeń określonych w Harmonogramie sprzątania dla tych pomieszczeń. Minimalna ilość dla wskazanych pozycji to: 1 x na pół roku. Termin dodatkowego mycia okien zostanie wskazany przez Zamawiającego i nie ma wpływu na założenia określone w Harmonogramie.
c. Ocena kryterium „dodatkowe mycie okien – 40 %” zostanie dokonana w następujący sposób:
- za przyjęcie minimalnego zakresu wynikającego z harmonogramu Wykonawca otrzyma – 0 pkt.
- za deklarację wykonania jednokrotnego dodatkowego mycia okien powyżej ilości wskazanej w harmonogramie Wykonawca otrzyma – 40pkt.
d. Maksymalna ilość punktowana to jednokrotne dodatkowe mycieokien – 40 pkt.
e. Ocena złożonych ofert w zakresie kryterium „dodatkowe mycie okien ” zostanie dokonana na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w formularzu oferty.
f. W sytuacji nie wskazania deklaracji dodatkowego mycia okien lub wskazania w sposób, który nie pozwoli jednoznacznie określić zamierzeń Wykonawcy, Zamawiający uzna, że Wykonawca deklaruje minimalny zakres i otrzyma – 0 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe mycie okien

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
2.4.1. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, świadczył minimum 2 usługi w zakresie sprzątania pomieszczeń o powierzchni minimum 900m2 w ramach jednej usługi oraz wartości min. 100 000,00 zł brutto każda, - z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie. Dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane. Jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Zamawiający oceni spełnienie powyższego warunku na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, na zasadzie spełnia - nie spełnia.

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o złożone podmiotowe środki dowodowe wg metody „spełnia/ nie spełnia”.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ, (oświadczenie składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym);Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Oświadczenie wykonawcy (oraz Podmiotu udostępniającego zasoby – jeżeli występuje), w zakresie braku wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - załącznik nr 8 do SWZ.
3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
4.1. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, (ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, (oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ, (oświadczenie składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ, (oświadczenie składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym);Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
2.1. Wykaz usług określonych w SWZ, porównywalnych z usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia, wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie. Dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane. Jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - załącznik nr 5 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
Wraz z formularzem oferty należy złożyć:
3.1. Oświadczenie wstępne na podstawie art. 125 ust. 1 Pzp. o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 2 do SWZ oraz w sytuacji opisanej w SWZ również załącznik 2a, 2b, 3 do SWZ),
3.2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, sporządzone na podstawie Załącznika nr 2 do SWZ oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji.
3.3. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp. Podmiotu udostępniającego zasoby, sporządzone na podstawie Załącznika nr 2a do SWZ oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji ( jeżeli dotyczy).
3.4. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP Podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby, sporządzone na podstawie Załącznika nr 2 b do SWZ oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji (jeżeli dotyczy).
3.5. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentów rejestrowych (KRS, CEIDG).
3.6. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, dotyczące Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Podmiotu udostępniającego zasoby, Podwykonawcy, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania –zgodnie z zapisami SWZ.
3.7. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
3.8. Zobowiązanie podmiotów udostępniających zasoby i/lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, wymagane postanowieniami Rozdziału XI SWZ, w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
3.9. Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w zakresie określonym w Rozdz. XII pkt 3 SWZ, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do SWZ.
3.10. Ewentualne zastrzeżone informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - wraz z uzasadnieniem – zgodnie z Rozdz. 10 ust. 2 pkt 3) SWZ. (Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 PZP).
3.11. Oświadczenie wykonawcy/Podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli występuje), w zakresie braku wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - załącznik nr 8 do SWZ.
Oferta wraz z zał.powinna być podpisana elektronicznie przez osobę upoważn.do reprezent.Wyk.,zgod.z formą reprez.Wyk.określ.w rejestrze lub innym dokumencie,właściwym dla danej formy organizacyjnej Wyk.albo przez upełn.przedst.Wyk.W celupotwierdzenia,że osoba działająca w imieniu wyk.jest umocowana do jego reprezentowania,zam.żąda od wyk.odpisu lub inf.z KRS,CEiDG lub innego właściwego rejestru.5.Ofertę należy złożyć poprzez Platformę zgod.z zapisami w SWZ w rozdz.XVIII.6.Oterminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.System nie zaakceptuje oferty złożonej po terminie składania ofert.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w wyodrębnionym pliku. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenie zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej może dokonać mocodawca ( osoba/ osoby wystawiające pełnomocnictwo ) lub notariusz.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (załącznik nr 9 do SWZ).
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (oświadczenie i dokumenty składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej, opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym);
5. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa wraz z ofertą: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie braku wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - załącznik nr 8 do SWZ (składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wprowadzanie zmian
1.Zam. zg z art. 455ust.1pkt.1 Pzp przewid możl wprow zm do zawartej um w nast. zakr: 1)wyn, na skutek:a)zm VATo ile okoliczn te powod konieczn zm ceny, przy czyn cena netto jest stała,b)zm wys min wyn za pr albo wys min stawki godz, ustal na podst przep ust z dn10.10.2002r.o min wyn za pracę,c)zmi zas ubezp społ lub ub zdrow lub wys stawki skł na ub spo lub zdrow,d)zmi zas gromadz i wys wpłat ppk, o kt mowa w ust zdn 4.10.2018r.o prac plan kapit, jeżeli zm, o kt mowa pow lit. a)d) będą miały wpł na koszty wyk zam przez Wyk. W zob jest do złoż wni o zm wynagrodz i dołącz do niego dok, z kt będzie wyn, w jakim zakr zmi te mają wpł na koszt wyk Um, w szczeg -pis zest wyn lub wys stawek godz(zar przed i po zm) prac realiz przedm Um, wraz z okr zakr(części etat) w jakim wyk oni pr bezpośr związ z realiz przedm um oraz czę wyn odp temu zakr-w przyp zm,o której w lit.b), pis zest wyn lub wys stawek godz(przed jak i po zm)prac reali przed Um, wraz z kwot skł ZUS/KRUS w cz fin przez W z określ zakr(części etatu) w jakim wyk oni prace bezpośr związ z realiz przedmu um oraz części wyn odp temu zakres- w przyp zm, o kt mowa w lit.c). Złoż wniosku nie stan o obowiąz Zam do wprow zmi wyna. e)odstąp Zam od realiz części przedm zam lub też zm częstot świadcz usł, w efekcie okoliczn, których nie można było wcześ przewid– wówczas wynagrodz Wyk ulegnie zmi o wartusług, od real których odstąp bądź kt częstotliw zm,2)spos i zakresu świadcz usłw przyp odstąp Zam od realizi części przedm zam lub też zm częstotliw świadcz usług w efekcie okoliczn, których nie można było wcześniej przewidzieć– o maks 40% wskaz w §7ust.1łącznej wart um; 3)zm podwyk wskaz w of, bądź rezygn z tego podwyk lub wprowadz nowego podwyk;4)zm um w zakr dop. art15r ust dn 2.03.2020r.o szczeg rozwiąz zw z zapobieg przeciwdz zwalcz COVID-19, inn chor zak oraz wywoł nim syt kryzys oraz niekt innych ustaw;5)kon wprowadz zm nieistot nie maj wp na realiz nin um np. związ ze spos fin w zakr budżet Z, zmian nr kont, wprowadz zmian organizac Z i W;
6)siły wyższej okreś jako zdarz poch z zewn maj char nadzwycz, którego nie da się przewidzieć i przy dołoż najwyższej staranności nie da się jemu zapobiec. Str powoł się na siłę wyższą powinna zawiadomić drugą strna piśmie, w term 7 dn od zaistn zdarz stan przyp siły wyższ, pod ryg utraty prawa powoł się na siłę wyższ;7)zm osób sprzątających, przy czym zmiana ta nie wymaga zmiany niniejszej um.2.Zam zgodnie z art. 439 ust. 1 Pzp określa zas wprowadz zmian wys wynagrodz należnego Wyk, w przyp zm cen materiałów lub kosztów związ z realiz zam1)Waloryz odbywać będzie się w oparciu o publik GUS wskaźni cen tow i usł konsumpcy.2)Zam dop dok jednej waloryz nie wcześn niż 6 mc od zawarcia um, która będzie oblicz w op o śr arytmet ze Wskaźn za okres (uwzględn pełne mies kalendarz, za które opublik został Wskaźnik) kt upł od dn zaw Um. Do dok waloryz uprawnia wył syt, w kt śr Wskaźnika oblicz zgodn z opis pow zas, wzrosła o5% w stos do śr oblicz dla tych samych mies kalend r poprzedni. 3)Waloryz podlega wył wyn w czę za usługi niewyk do dn złoż wniosku o waloryz. W celu ustal wart wyn podlega waloryz od łącznej warti wyna um odejmuje się wart wyn wypłac Wyk. Pozostała do wypłaty część wynagrodz przelicz jest w oparciu o wskaźnik waloryz. 4)Waloryz następuje na wniosek dr Str, który musi zawierać uzasad fakt i wskaz podstaw zm oraz dokładne wylicz kwoty wyn należn W po zmianie Um. 5)Łączna wart korekt ( wzrostu lub spadku wyn um) wynik z waloryz nie przekr +/- 5 % wyn um, o kt mowa w §7ust.1 um. 6)Wyk, któr wyn zostało zmien zgodnie z lit. a–e pow, zob jest do zmi wyn przysług podwyk, z którym zawarł um, w zakr odp zm cen materiałów lub kosztów dot zobow podwyk w term 14 dn od podpis an z Z.7)Jeżeli zm wyn wymaga zmiany budżetu to stos an zostanie zawarty po dok zm w tym doku przez właściwy org.3.Każda zm ummusi być na piśmie w for an pod ryg niew oraz wymaga zgody drugiej str.4.Zm um może także nastąpić w przyp, przewidz w Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy prowadzonego postępowania. adres: https://gieraltowice.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-06 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-04

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Uzupełn.do Sekcji VII Proj. Postan. umowy: Rozwiązanie, odstąpienie od umowy 1.Zamawiający może odstąpić od umowy:
1)w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 2)jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
a)dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP, b)wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy PZP,-odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu ww. okoliczności.
2.W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.
3.Zamawiającemu przysługuje również prawo do odstąpienia od umowy w przypadku,gdy:1)Wykonawca, bez uzasadnionych przyczyn, nie rozpoczął realizacji usług sprzątania w dniu, kiedy usługi winny być rozpoczęte,2)Wykonawca przerwał realizację usług z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego i przerwa ta trwa dłużej niż 3 dni,3)Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie, realizuje usługi będącą przedmiotem niniejszej umowy w sposób niezgodny z jej zapisami, zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia,4)wysokość kar umownych z tytułów, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 1 i 2, przekroczy 10% wysokości wartości Umowy brutto, określonej w § 7 ust. 1,5)stwierdzenia wykorzystywania przez Wykonawcę mienia Zamawiającego bez jego zgody,- odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu ww. okoliczności. Odstąpienie od umowy na podstawie pkt 1-5 powyżej oraz ust.1pkt 2 jest odstąpieniem z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.4.Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie oraz sposób wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich kosztów, jakie poniosła strona nieodpowiadająca za odstąpienie od umowy.5.Wzór umowy stanowi zał. nr 6 do SWZ. 1.Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:1.1.w zakresie proceduralnym: Danuta Kozik, tel. 032 3011340, e-mail: zp@gieraltowice.pl 1.2. w zakresie merytorycznym: Grażyna Płaszczyk, tel. 032 3011307,e-mail: zp@gieraltowice.pl

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.