eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zamość › Przygotowywanie i dostarczanie posiłków do Szkoły Podstawowej w Żdanowie, Gmina Zamość w 2024 r.Ogłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Przygotowywanie i dostarczanie posiłków do Szkoły Podstawowej w Żdanowie, Gmina Zamość w 2024 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żdanowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001224693

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żdanów 124

1.5.2.) Miejscowość: Zamość

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 84 6115213

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zszdanow@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zszdanow.szkolnastrona.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowywanie i dostarczanie posiłków do Szkoły Podstawowej w Żdanowie, Gmina Zamość w 2024 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-df3c885b-8de4-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00519237

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00062744/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Przygotowanie i dostawa posiłków w 2024

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-df3c885b-8de4-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. https://ezamowienia.gov.pl; 2. zszdanow@@gmail.com

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia (w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń) między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2.Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
5. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
6. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych (w tym: oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo) sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych, tj. w szczególności w formacie doc, .docx, .pdf, .xml, .rtf, .xps, .odt. /przekazuje się jako załączniki/.
7.Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które powinny być zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
8.Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści SWZ wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
9.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
10.Ofertę oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 wraz z oświadczeniem o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Pozostałe informacje w Rozdziale 11 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu; Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Zamawiającego: Joanna Zwolan – Pupiec, tel. 501603522, jzprodo@interia.pl.
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przygotowywanie i dostarczanie posiłków do Szkoły Podstawowej w Żdanowie, Gmina Zamość w 2024 r.” prowadzonym w trybie podstawowym;
3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.
5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
8) Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SPŻ.26.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringu - przygotowanie i dostawa wyżywienia dla:
Uczniów Szkoły Podstawowej im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żdanowie w liczbie 200 dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a. przygotowanie i dostawę dwóch posiłków dziennie tj. śniadanie i obiad dwudaniowy (zupa i drugie danie oraz kompot + świeży owoc) dla dzieci oddziałów przedszkolnych uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Żdanowie w okresie od 02.01.2024 r. do 31.12.2024 r. z wyjątkiem przerw w nauce dla grupy maksymalnie 100 dzieci.
b. przygotowanie i dostawę obiadu dwudaniowego (zupa i drugie danie oraz kompot) dla dzieci w wieku szkolnym uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Żdanowie w okresie od 02.01.2024 do 31.12.2024 z wyjątkiem przerw w nauce dla grupy maksymalnie 100 dzieci.
1.1. Rodzaj posiłków:
a) śniadanie
b) pierwsze danie o pojemności nie mniejszej niż 350 gram: - zupa,
b) drugie danie o gramaturze nie mniejszej niż 470 gram: - ziemniaki/kasza/ryż/makaron (200 g) - mięso/ryba (120 g) - surówka (150 g) dopuszcza się również na drugie danie: pierogi, naleśniki, kopytka, krokiety itp.
Zamawiający wymaga, aby w ciągu tygodnia drugie danie obejmowało:
3 razy danie mięsne, 1 danie jarskie (pierogi, naleśniki, kopytka, makaron itp.), 1 danie rybne. Zamawiający nie dopuszcza dań rybnych z przetworzonej ryby. Dopuszczalne jest jedynie dania zawierające filet rybny.

1.2 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt menu na każdy miesiąc z przynajmniej 5-dniowym wyprzedzeniem. Zamawiający w terminie 1 dnia dokona akceptacji menu lub zgłosi uwagi, które Wykonawca ma obowiązek uwzględnić. Zamawiający nie dopuszcza, żeby ciągu 1 tygodnia wystąpiła powtarzalność tego samego rodzaju posiłku.
1.3 Posiłki będą dostarczane do szkół w termosach od poniedziałku do piątku w godzinach:
- 9:00 – 9:30 śniadanie dla dzieci oddziałów przedszkolnych
-10:00-10:30 obiad dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i szkoły podstawowej

Kaloryczność każdego posiłku stanowiącego pierwsze danie (zupa) nie powinna być 4 mniejsza niż 150 kcal, zaś kaloryczność każdego posiłku stanowiącego drugie danie nie powinna być mniejsza niż 500 kcal.

Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia lub zwiększenia liczby dożywianych osób w zależności od potrzeb (do 50%)


Szacunkowa wielkość zamówienia:
1. Oddziały przedszkolne:
100 dzieci x 220 dni (ilość dni szacunkowa)
2. Szkoła podstawowa:
100 uczniów x 180 dni (ilość dni szacunkowa)
2 Informacje o ilości zamawianych posiłków na dany dzień:
Wykonawca o liczbie obiadów dla szkoły i śniadań, obiadów dla oddziałów przedszkolnych na dany dzień powiadamiany będzie do godziny 08.30.
3 Liczba zamawianych porcji będzie uzależniona od zapotrzebowania. Zapotrzebowanie uzależnione jest od frekwencji dzieci korzystających z dożywiania i liczby dni nauki, opieki stacjonarnej w szkole i oddziałach przedszkolnych.
4 Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia zmiana ilości zamawianych posiłków nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy – Zamawiający zapłaci wyłącznie za faktyczną ilość zamówionych i dostarczonych posiłków zgodnych z wymogami niniejszego SWZ - rozliczenie kosztorysowe. Rozliczenie finansowe Wykonawcy usługi z Zamawiającym odbywać się będzie na podstawie faktycznie dostarczonych posiłków i ich ceny jednostkowej. Wykonawca nie będzie dochodził żadnych roszczeń w przypadku niewykorzystania całej kwoty określonej w § 4 ust. 1 umowy z powodu mniejszego faktycznego zapotrzebowania – do 50 % tej wartości.
5 Zamawiający zastrzega możliwość zawieszenia usługi w zakresie przygotowania i dostarczenia posiłków w razie wprowadzenia nauki w formie zdalnej bądź decyzji o zamknięciu szkoły. Wykonawca nie ma prawa do żądania roszczeń w takim przypadku.
6 Wykonawca musi posiadać instrukcje i procedury z zakresu bezpieczeństwa żywności z uwzględnieniem zasad HACCP w zakresie żywienia dzieci w oddziałach przedszkolnych i szkole podstawowej – pisemne oświadczenie wykonawcy zawarte w ofercie.
7 Posiłki dla uczniów szkoły podstawowej dostarczane będą w dni nauki szkolnej, dla dzieci z oddziałów przedszkolnych w dni pracy oddziałów przedszkolnych oraz inne dni wskazane w zamówieniach.
8 Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za jakość posiłku, temperaturę w chwili podania oraz jego walory smakowe i estetyczne.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

55320000-9 - Usługi podawania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: numeracja z SWZ:
17.1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert :
17.2.
1. Nazwa kryterium: Cena (C), Znaczenie kryterium (w %)-60
2. Nazwa kryterium: Odległość od miejsca przygotowania posiłków do siedziby zamawiającego (P), Znaczenie kryterium (w %)40
17.3. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
17.4. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
C = Cn/Cb x 60 pkt
gdzie,
C- ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.

W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
17.5. Kryterium „Odległość od miejsca przygotowywania posiłków do siedziby Zamawiającego (P)".
Maksymalna ilość punktów według kryterium „Odległość od miejsca przygotowywania posiłków do siedziby Zamawiającego (P)" to 40 punktów. Zamawiającemu zależy, aby dostarczone posiłki świeże i dotarły do dzieci, jak najszybciej po ugotowaniu oraz na ograniczeniu ryzyka wychładzania posiłków i niedostarczeniu posiłków z uwagi na warunki pogodowe i drogowe. Punkty w kryterium zostaną przyznane w skali punktowej, 0-40 punktów na podstawie odległości podanej w formularzu ofertowym
w następujący sposób:
Punktacja dla kryterium „Odległość od miejsca przygotowania posiłków do siedziby Zamawiającego”:
• do 8 km – 40 pkt;
• od 9 km do 15 km – 30 pkt;
• od 16 km do 30 km – 20 pkt;
• od 31 km do 45 km – 10 pkt;
• powyżej 46 km – 0 pkt;
Za najkorzystniejszą ofertę w danej części zamówienia zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów (O) obliczoną na podstawie wzoru:
O = C + P
gdzie:
O- łączna ilość punktów oferty ocenianej,
C- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”,
P- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Odległość od miejsca przygotowania posiłków do siedziby Zamawiającego”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość od miejsca przygotowania posiłków do siedziby Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

numeracja zgodnie z SWZ:
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: postępowaniu
6.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
6.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
6.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie
6.1.4 zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
A) DOŚWIADCZENIE:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się wykonaniem w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i ukończonej w terminie, co najmniej 1 usługi, w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, polegającej na wykonaniu usługi przygotowania i dostarczenia posiłków do szkół/przedszkoli na kwotę minimum 200 000,00 zł brutto (usługa musi być świadczona nieprzerwanie, podania daty i miejsca wykonania - usługa musi być świadczona nieprzerwanie Zamawiającym - może ich być kilku) przez 1 rok szkolny lub okres zawarty w jednym roku kalendarzowym) oraz dołączy dowody (referencje) określające, czy usługi te zostały wykonane lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane należycie.

Wykonawca powinien w wykazie usług wyraźnie określić zakres i wartość wykonanych zamówień, aby można było ustalić, czy spełnia warunek udziału w postępowaniu.
Wykonawca może wykazać w wykazie usług także usługi, jeżeli ich zakres pokrywa się z treścią warunku udziału w postępowaniu.
Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego będą przeliczane wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia.
Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

B) OSOBY:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli do realizacji niniejszego zamówienia wyznaczy
Co najmniej:
- 1 technolog żywienia zbiorowego/technik żywienia zbiorowego z minimum 12 miesięcznym stażem pracy przy kontrolowaniu, nadzorowaniu przygotowywania posiłków do szkół lub przedszkoli
Technolog żywienia zbiorowego/technik żywienia zbiorowego musi faktycznie brać udział w kontrolowaniu, nadzorowaniu przygotowywania posiłków do szkół lub przedszkola
- 1 kucharz z minimum 12 miesięcznym doświadczeniem w przygotowywaniu posiłków dla dzieci w wieku szkolnym lub przedszkolnym.

Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

2) SPRZĘT:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

6.2. Zamawiający może, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia na każdym etapie postępowania (art. 116 ust. 2 ustawy Pzp).
6.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6.4. Sposób wykazania warunków udziału w postępowaniu wskazano w rozdziale 8 SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane (sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do SWZ), z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4 ppkt A) SWZ
- wykazu osób biorących udział w realizacji zamówienia (sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SWZ), – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4 ppkt B) SWZ,

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

formularz ofertowy, pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

numeracja z SWZ:
10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
b) w przypadku, o którym mowa w pkt 6.3 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 5 do SWZ. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku.
10.3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy
w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Dopuszcza się zmiany w umowie w przypadkach: ustawowej zmiany obowiązku podatkowego Wykonawcy w zakresie podatku od towarów i usług (VAT), zmian umowy wynikających z obowiązujących przepisów prawa mających w sprawie zastosowanie, zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
3. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej Umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do Umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
4. Klauzula waloryzacyjna:
4.1 Strony ustalają następujące zasady wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, mających wpływ na koszt zamówienia (art. 439 ustawy Pzp):
a) przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie,
b) strony są uprawnione do żądania zmiany wynagrodzenia w przypadku gdy zmiana ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy będzie wyższa lub niższa, o co najmniej 30%, co zostanie ustalone w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłoszony w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do końca stycznia danego roku kalendarzowego za rok poprzedni,
c) zmiana wynagrodzenia nie może nastąpić wcześniej niż przed upływem 6 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej Umowy i obowiązuje najwcześniej od dnia zawarcia stosownego aneksu do Umowy (nie może nastąpić ze skutkiem wstecznym i dotyczyć usług, w stosunku do których wykonawca wystawił już fakturę VAT),
d) strony umowy mogą wystąpić o zmianę wynagrodzenia nie częściej niż raz na 6 miesięcy oraz nie później niż 1 miesiąc przed zakończeniem terminu realizacji przedmiotu umowy określonego w umowie;
e) zmianę wynagrodzenia ustala się w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do końca stycznia danego roku kalendarzowego za rok poprzedni, co oznacza, że zmiana wynagrodzenia następuje w przypadkach wskazanych w lit. b) nie więcej niż o ogłaszany w w/w komunikacje wskaźnik zmiany,
f) warunkiem zmiany wynagrodzenia Wykonawcy będzie wykazanie przez daną stronę umowy, iż zmiana cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy miała faktyczny wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy, w szczególności, że:
- nie były one uwzględniane przez Wykonawcę w celu ustalenia wynagrodzenia zawartego w ofercie oraz
- są niezbędne do realizacji tej części zamówienia, która nie została jeszcze wykonana do dnia publikacji wskaźnika, o którym mowa w lit. e) powyżej oraz są bezpośrednio z nią związane.
g) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia wynosi 10% ceny, z czym wiązać się będzie odpowiednia zmiana maksymalnej wysokości wynagrodzenia (art. 439 ust.2 pkt 4 ustawy Pzp). Po osiągnięciu w/w kwoty dalsza waloryzacja nie będzie już przeprowadzana.

cd. zmian umowy w SEKCJI IX w ogłoszeniu

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-06 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

cd. zmiany umowy:

4.2 W przypadku niedojścia Stron do porozumienia co do zmiany wysokości wynagrodzenia w związku z okolicznościami wskazanymi w ust. 3 niniejszego paragrafu, w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku o zmianę, Strony wspólnie wybierają rzeczoznawcę celem uzyskania opinii w zakresie zasadności złożonego wniosku pod kątem spełnienia przesłanek wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu, która jest dla Stron wiążąca. Koszty wydania opinii ponoszą strony po połowie.
4.3 W każdym z przypadków wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu z wnioskiem o zmianę umowy, może wystąpić każda ze Stron umowy. Strona występująca z wnioskiem o zmianę wysokości wynagrodzenia jest zobowiązana do jego uzasadnienia i dołączenia do wniosku stosownych kalkulacji potwierdzających zasadność złożonego wniosku.
4.4 W przypadku gdy z wnioskiem o podwyższenie wynagrodzenia występuje Wykonawca jest on zobowiązany na żądanie Zamawiającego przedłożyć wskazane przez niego dodatkowe dokumenty wykazujące wpływ okoliczności wskazanych ust. 4 pkt 4.1 niniejszego paragrafu na wzrost kosztów realizacji zamówienia.
4.5. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 4 pkt 4.1 niniejszego paragrafu na koszty wykonania zamówienia, należy do Strony wnioskującej o dokonanie wysokości zmiany wynagrodzenia. W przypadku niewykazania, że w/w okoliczności mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę, Strony zobowiązują się do realizacji Umowy na dotychczasowych zasadach.
4.6. Zmiany wynagrodzenia opisane w niniejszym paragrafie wprowadza się na podstawie aneksu podpisanego przez obydwie Strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności. O ile z powyższych postanowień bądź obowiązujących przepisów prawa nie wynika nic innego zmiany wynagrodzenia wskazane w ust. 4 pkt 4.1 powyżej obowiązują najwcześniej od 8 dnia zawarcia stosownego aneksu do niniejszej Umowy, chyba że z uwagi na szczególnie uzasadnione okoliczności Strony wskażą odmienny termin.
9. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 4 pkt 4.1 niniejszego paragrafu zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
a) przedmiotem umowy są usługi;
b) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.