eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Leszno › Świadczenie usług ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków w 2024 rokuOgłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków w 2024 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zakład Budynków Komunalnych w Lesznie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 410512441

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Dekana 10

1.5.2.) Miejscowość: Leszno

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-100

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: 65 526 86 30

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mzbk-leszno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://mzbk-leszno.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków w 2024 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b94da49d-8cfa-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00519196

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00062519/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków w 2024 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/mzbk_leszno

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/mzbk_leszno

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wymagania dotyczące specyfikacji
połączenia, formatu przesyłanych danych, szyfrowania i oznaczania czasu przekazania,odbioru danych za pośrednictwem
platformazakupowa.pl :-stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; komputer klasy
PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje; zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer min wersja 10 0.;włączona obsługa JavaScript; zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf; platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej– kodowanie UTF8; oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę i dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego
serwera synchronizowanego z zegarem Gł. UrzęduMiar.2.Wykonawca, przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia:akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie dostępnym na ww.stronie w zakładce „Regulamin" i uznaje go za wiążący; zapoznaje i stosuje się do Instrukcji składania ofert dostępnej na platformazakupowa.pl. 3.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, zwłaszcza za zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert, w wyniku np. złożenia
oferty przez „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Taka oferta zostanie uznana za ofertę handlową. Nie będzie brana pod uwagę w postępowaniu. 4.Informuje się, że wszelkie instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje .5.Zalecenia:1)formaty plików wykorzystywanych
przez Wykonawców winny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności…”, dalej „Rozporządzenie KRI”. 2) rekomenduje się wykorzystanie formatów: .pdf.doc.docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg)
ze szczególnym wskazaniem na .pdf,3)W celu kompresji danych rekomenduje się wykorzystanie jednego z rozszerzeń: a).zip,
b).7Z.4)Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w „Rozporządzeniu KRI” występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages.
Pliki te zostaną uznane za złożone nieskutecznie.5)zwraca się uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem
zaufanym, który wynosi maks.10MB i na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp- do składania podpisu
osobistego, który wynosi maks.5MB.6)W przypadku użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego:-ze względu na niskie ryzyko
naruszenia integralności pliku i łatwiejszą weryfikację podpisu, zaleca się w miarę możliwości przekonwertowanie plików
składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES. -pliki w innych
formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym. Wykonawca winien pamiętać aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.- rekomenduje się wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.7) zaleca się aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów może doprowadzić do problemów przy weryfikacji plików. 8) zaleca się aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował wybraną metodę podpisania plików oferty.9)Ofertę należy przygotować z należytą starannością, zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert. Zaleca się złożenie oferty na 24 h przed terminem składania ofert.11)Jeśli Wykonawca kompresuje pliki np.zip zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego z plików.
12) zaleca się aby nie wprowadzać zmian w plikach po podpisaniu podpisem kwalifikowanym. Może to naruszyć integralność plików,
doprowadzić do odrzucenia oferty.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz osób wskazanych do kontaktu w związku z realizacją umowy jest Miejski Zakład Budynków Komunalnych w Lesznie reprezentowany przez Dyrektora Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w Lesznie z siedzibą przy ul. Jana Dekana 10, 64-100 Leszno, z którym można się kontaktować pisemnie na adres Jana Dekana 10, 64-100 Leszno, telefonicznie dzwoniąc pod numer 65 526 86 30 lub za pomocą poczty elektronicznej mzbk@post.pl
2) Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych w osobie Pani Marii Malepszy, z którą można kontaktować się pod adresem e-mail: mzbk@post.pl.
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy zgodnie z udzielonym zamówieniem publicznym pn.: „Świadczenie usług ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków w 2024 roku” – znak sprawy: DOR.210.35.2023, co wypełnia legalność przesłanek przetwarzania danych opisaną w art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
4) Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty lub organy, którym Administrator jest zobowiązany udostępniać dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub podmioty przetwarzające na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych z Administratorem, w szczególności w zakresie usług wsparcia prawnego czy informatycznego;
5) W związku z obowiązkiem prawnym nałożonym na administratora, co odpowiada przesłance opisanej w art. 6 ust. 1 lit. c RODO, dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji umowy, a następnie będą podlegały archiwizacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt przewidzianym dla organów gmin i związków międzygminnych;
6) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości podpisania umowy.
7) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) W związku z przetwarzaniem danych przysługują Pani/Panu poniższe prawa:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
9) W związku z przetwarzaniem danych nie przysługują Pani/Panu poniższe prawa:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b oraz d RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania osobowych nie jest art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamaw-cy informuje o ograniczeniach stosowania przepisów RODO, o których mowa w art. 19 ust 2 i 3 ust. Pzp.1. Skorzystanie przez osobę, której dane osob. dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetw., o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza
przetw. danych osob. do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DOR.210.35.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem postępowania jest „Świadczenie usług ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków w 2024 roku”.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
A. Ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych (All Risk);
B. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku;
C. Ubezpieczenie szyb od stłuczenia;
D. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od zdarzeń losowych (All Risk);
E. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej MZBK – jako Zarządcy Nieruchomości
F. Ubezpieczenia komunikacyjne
G. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.
4. Załącznik nr 7A do SWZ przedstawia wykaz mienia do ubezpieczenia.
5. Załącznik nr 7B do SWZ przedstawia wykaz pojazdów do ubezpieczenia.
6. Załącznik nr 7C do SWZ przedstawia informacje o szkodowości.
7. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
8. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do podpisania umowy przedłożyć Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosowane przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega, iż zgodnie
z zapisami zawartymi we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ, w przypadku powstania wątpliwości na tle zapisów wzoru umowy, wszelkie wątpliwości będą interpretowane na korzyść Zamawiającego, wedle jego wyboru w oparciu o zapisy niniejszej SWZ i klauzule Wykonawcy zawarte w Ofercie, a następnie Ogólne Warunki Ubezpieczenia.
9. Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U z 2023 r., poz. 1465), osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
a. Pracownicy administracyjni wykonujący czynności związane z obsługą umowy ubezpieczenia oraz wystawianiem dokumentów ubezpieczenia i rozliczaniem płatności.
Zamawiający wymaga, aby osoby, którymi Wykonawca lub Podwykonawca będzie się posługiwał przy wykonywaniu czynności wskazanych powyżej, były zatrudnione na podstawie stosunku pracy w całym okresie obowiązywania Umowy.
10. Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie odnośnie liczby zatrudnionych osób wykonujących wskazane w ust. 10 powyżej czynności na rzecz Zamawiającego, których świadczenie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ. Niniejsze oświadczenie stanowić będzie załącznik do umowy.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących wskazane powyżej czynności przez cały okres realizacji wykonywanych przez nie zadań, w szczególności poprzez wezwanie do okazania, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 21 dni roboczych, poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów o pracę zatrudnionych pracowników, zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi ww. prace, zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników).
12. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 11 i ust. 12 powyżej, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących pracę na podstawie umowy o pracę i skutkować będzie powiadomieniem przez Zamawiającego Państwowej Inspekcji Pracy, celem podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego w tej sprawie.
13 Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w całym okresie obowiązywania umowy.
14. Dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia można pobrać ze strony: platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mzbk_leszno
15. Powody niedokonania podziału zamówienia na części:
Niniejsze zamówienie nie zostało podzielone na części. Jest to zamówienie jednego rodzaju i polega w całości na świadczeniu usług ubezpieczenia. Rozdrobnienie takiego zamówienia na mniejsze części byłoby niecelowe, a nawet mogłoby spowodować niekorzystne konsekwencje dla Zamawiającego w postaci np. zwiększenia oferowanych cen, czy też niemożliwość rozstrzygnięcia postępowania spowodowanej brakiem ofert. Mając na uwadze powyższe okoliczności, Zamawiający nie dokonał podziału przedmiotowego zamówienia na części.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66515000-3 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty

66516000-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

66516100-1 - Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej

66514110-0 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych

66512100-3 - Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

66519300-4 - Usługi dodatkowego ubezpieczenia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Najkorzystniejszą ofertą, będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny
ofert, odnoszących się do przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:
1) Kryterium Najniższa cena ofertowa brutto (Pc) – waga kryterium to 60 pkt. [1% = 1pkt.]
2) Kryterium Warunki ubezpieczenia (Pu) – waga kryterium to 40% [1% = 1pkt.] (maksymalnie Wykonawca może otrzymać w
niniejszym kryterium 40 punktów)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Warunki ubezpieczenia (Pu)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, iż posiada aktualne zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski w zakresie Działu II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów zaświadczenie właściwego organu państwowego, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t. j. Dz.U. 2023 r. poz. 656 ze zm.).

Obowiązek posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej wynika z art. 7. ust. 1. ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Ustawodawca nie dopuszcza prowadzenia przedmiotowej działalności przez podmioty nie posiadające stosownego zezwolenia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

UWAGA!
Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy
z udziału w postępowaniu, na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych, pod warunkiem wskazania przez Wykonawcę w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale 7 ust. 1 SWZ (Załącznik nr 3 do SWZ), danych umożliwiających dostęp do tych dokumentów.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, o którym mowa w Rozdziale V ust. 2 pkt. 2) SWZ, Zamawiający żąda od Wykonawcy:
- aktualnego zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski w zakresie Działu II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów zaświadczenie właściwego organu państwowego, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t. j. Dz.U. 2023 r., poz. 656 ze zm.).

UWAGA!
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców, który będzie świadczył usługę ubezpieczenia.

UWAGA!
Przedłożone na wezwanie Zamawiającego, ww. dokumenty powinny być aktualne na dzień złożenia tych dokumentów i mieć charakter ciągły, tj. potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Na Ofertę składają się:
a) wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.
Wymagana forma:
Formularz ofertowy składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

2. Wraz z Ofertą powinny być złożone:
1) Oświadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, (Załącznik nr 3 i 4 do SWZ).
Wymagana forma:
Oświadczenia, o których mowa powyżej należy złożyć, pod rygorem nieważności,
w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia- w sytuacji opisanej w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (Załącznik nr 5 do SWZ).

Wymagana forma:
Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawców, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
W przypadku, gdy oświadczenie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub notariusz.

3) dokument Pełnomocnictwa, w sytuacji:
-gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych. Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, winien dołączyć do oferty dokument Pełnomocnictwa.
-wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców. Wykonawcy wówczas są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Dokument Pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców, należy załączyć do oferty.
Wymagana forma:
Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku gdy zostało sporządzone w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje mocodawca lub notariusz.

3. Wadium.
Wymagana forma:
Wadium wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji musi być złożone w takiej formie w jakiej zostało ono ustanowione przez gwaranta lub poręczyciela, tj. jako oryginał gwarancji lub poręczenia.
Zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego. Czynność ta skróci czas badania ofert.
4. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Każdy Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości:
• 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100);
2. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu;gwarancjach bankowych;gwarancjach ubezpieczeniowych;poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 462 ze zm.). 3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PKO BP S.A. nr: 14 1020 4027 0000 1102 1817 6377 z dopiskiem na blankiecie przelewu: WADIUM„Znak spr: DOR.210.35.2023„Świadczenie usług ubezpieczenia w 2024 roku”
Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
4.Wadium wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. 5.W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy:1)nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego),gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;2)określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem;3)kwotę gwarancji/poręczenia;4)termin ważności gwarancji/poręczenia;5)bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie, zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty na rzecz Zamawiającego pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp tj.:5.1)Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawyPzp, oświad., o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodow. brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej; 5.2)Wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 5.3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.6)gwarancja/poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe; 7)gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;8)wszelkie spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego;9)jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą.6.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.7.Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa powyżej, przed upływem terminu składania ofert tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako termin składania ofert.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4) UWAGA!
Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp stanowi Załącznik nr 5 do SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/mzbk_leszno

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-08 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.