eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dęblin › Sukcesywne dostawy olei i tłuszczy roślinnych w 2024 roku na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w DęblinieOgłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne dostawy olei i tłuszczy roślinnych w 2024 roku na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 41. Baza Lotnictwa Szkolnego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 061456920

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Brygady Pościgowej 5

1.5.2.) Miejscowość: Dęblin

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-521

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 261 517 525

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 41blsz.przetargi@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.41blsz.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy olei i tłuszczy roślinnych w 2024 roku na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fc75990b-8dbb-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00519048

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00012131/20/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.28 OLEJE I TŁUSZCZE ROŚLINNE

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/41blsz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej
zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020, poz. 344). Zgodnie z art.
61 ust. 1 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym
składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń obywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej zapewnionych przez Platformę Zakupową SMART PZP. Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z
wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (nie mają tu zastosowania okoliczności określone w
art. 65 ust. 1, art. 66 i 69 ustawy Pzp).Platforma zakupowa SMART PZP jest dostępna pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/41blsz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sposób sporządzenia i
przekazywania informacji oraz dokumentów elektronicznych musi być zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w
rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz
innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.Ofertę oraz oświadczenie, o
którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem
platformy zakupowej SMART PZP: https://portal.smartpzp.pl/41blsz.Korzystanie z Platformy zakupowej SMART PZP możliwe jest
pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, z którego korzystają użytkownicy Wykonawcy następujących minimalnych wymagań
technicznych i specyfiki połączenia:
- posiadanie komputera o parametrach umożliwiających zainstalowanie następującego oprogramowania:
• w zakresie podstawowych funkcjonalności – przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów:
a) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z
systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - Lub ich nowsze wersje
b) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera w ver. 58 i
późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
c) Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji
przeglądarek
• w zakresie składania podpisu kwalifikowanego (za pośrednictwem platformy SmartPZP):
a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
c) oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym.
Instrukcja instalowania oprogramowania wskazanego w punktach a, b i c powyżej znajduje się na Platformie w zakładce E-learning.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich
użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu
Elearning
dla wszystkich użytkowników Platformy zakupowej oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla
Wykonawców.Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy SMART PZP wynosi 100 MB. Za
pośrednictwem można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele
pojedynczych plików.Zaleca się, aby Wykonawca stosował do elektronicznego podpisywania dokumentów i oświadczeń
certyfikowane programy do składania podpisu elektronicznego. Nie dopuszcza się podpisywania dokumentów i oświadczeń przy
użyciu podpisu osobistego oraz podpisu zaufanego za pośrednictwem Epuap.Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie
algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1. Zamawiający zaleca aby nie prowadzać jakichkolwiek zamian w plikach po podpisaniu ich
pismem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia
oferty w postępowaniu.
Szczegóły w Rozdziale 9 SWZ

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://portal.smartpzp.pl/41blsz

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązanydowypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą
m.in.
obowiązki wynikające z RODO - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016, str. 1), w
szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i
od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie
miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust.
4).W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby
trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje wykonawcę
do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, zamawiający
informuje, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 41. Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie ul. Brygady Pościgowej 5 08 – 521
Dęblin, NIP: 506-011-18-75, REGON: 061456920, kontakt: tel. 261 517 525, e-mail: 41blsz.przetargi@ron.mil.pl
b) kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych Zamawiającego: tel. 261 518 821, e-mail: 41blsz.iod@ron.mil.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wiązanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,, Sukcesywne dostawy olei i tłuszczy roślinnych w 2024 roku na rzecz 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego
w Dęblinie " SPRAWA NR 65/23/P prowadzonym w
trybie podstawowym na
podstawie art. 275 ust. 1 pkt 1.
d) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do
art. 22 RODO;
e) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.
f) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; a
jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
g) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
h) posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, - na podstawie
art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
i) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Szczegółowe informacje w Rozdziale 19 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy Pzp - Zamawiający informuje o ograniczeniach
stosowania przepisów rozporządzenia 2016/679, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 ustawy:
a) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art.
16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień
umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
b) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1
rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
w przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje
ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o
których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.Udostępnianie, o którym mowa w art. 74 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, ma
zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679,
zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 74 ust. 3 i art. 18
ust. 3–6 ustawy Pzp, stosuje się odpowiednio. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez
zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać od osoby
występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do
sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać
integralności protokołu postępowania oraz jego załączników. Szczegóły w Rozdziale 19 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 65/23/P

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia są: Sukcesywne dostawy olei i tłuszczy roślinnych w 2024 roku na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.
2. Zamówienie nie jest podzielone na części (zadania).
Podział na części zamówienia jest nie zasadny, ponieważ produkt objęty postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest jeden i ten sam. Dostawa stanowi jedną kompleksową całość. Grupa olei i tłuszczy roślinnych nie jest tożsama (nie ma cech wspólnych), poza celem konsumpcyjnym z pozostałymi grupami rodzajowymi zakupywanymi na potrzeby naszej jednostki.
Brak podziału zamówienia na części, jak i warunki udziału w postępowaniu nie naruszają zasad uczciwej konkurencji, a tym samym nie ograniczają możliwości ubiegania się o zamówienie mniejszym podmiotom. szczegóły w Rozdziale 3 SWZ4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa niniejsza SWZ oraz:
- Załącznik Nr 1 do SWZ tj. Formularz ofertowy;
- Załącznik Nr 1a do SWZ tj. Minimalne wymagania jakościowe;
- Załącznik Nr 8 do SWZ tj. Projektowane postanowienia umowy.

Minimalne wymagania jakościowe:

Szczegółowe minimalne wymagania jakościowe zostały opracowane przez:

Wojskowy Ośrodek Badawczo – Wdrożeniowy Służby Żywnościowej
ul. Marsa 112
04 – 470 Warszawa
tel. 261 815 139
fax. 261 815 336
Przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniach oznakowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych oraz Rozporządzeniem WE nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające Dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG, a także ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia).7.1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość dostarczonych towarów.
W szczególności w przypadku wystąpienia zatrucia, spowodowanych nieodpowiednią jakością dostarczonych towarów (np. przeterminowanych, zepsutych), Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów leczenia osób poszkodowanych oraz do przeprowadzenia odpowiednich zabiegów sanitarnych (w tym m.in. dezynfekcji, dezaktywacji), a także do zaspokojenia wszelkich roszczeń odszkodowawczych, wynikających z zatruć dostarczonymi środkami spożywczymi.
Ubezpieczenie OC musi opiewać na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 70 000,00 zł wraz z dowodem potwierdzającym opłacenie składek.8. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY POSIADAĆ PRZEZ CAŁY OKRES TRWANIA UMOWY:
• obowiązującą decyzję administracyjną właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie zatwierdzenia zakładu do produkcji lub obrotu, określającą rodzaj i zakres prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. 2023 r., poz. 872 t. j.)
lub
• obowiązującą decyzję administracyjną właściwego organu Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie zatwierdzania zakładu do wprowadzania do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego, nieobjętego urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej, określającą rodzaj i zakres prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia zgodnie z art. 61 i 62 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2023, poz. 1448 t. j.)
oraz
• obowiązujący dokument potwierdzający stosowanie wdrożonego systemu HACCP („Hazard Analysis and Critical Control Points” - „System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli”) – (ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. z 2023 poz. 1448 j. t.).
Wykonawca ma obowiązek posiadania stosownych decyzji, o których mowa wyżej przez cały okres trwania umowy oraz ich okazywania Zamawiającemu na każde jego wezwanie.
Brak jakiegokolwiek wymaganego dokumentu potwierdzającego posiadanie właściwej obowiązującej decyzji stanowić będzie podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym i naliczenia Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 12 ust. 1 lub w zależności od decyzji Zamawiającego do wstrzymania realizacji umowy do czasu uzupełnienia braków w terminie określonym przez Zamawiającego. Nieuzupełnienie dokumentów w wyznaczonym terminie uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym i naliczenia Wykonawcy kary umownej, o której mowa
w § 12 ust. 1 Projektowanych postanowień umowy.
Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu, winni być podmiotami, wobec których nie została wydana aktualnie obowiązująca decyzja Wojskowego Inspektora Sanitarnego/Weterynaryjnego nakazująca dowódcom jednostek i instytucjom wojskowym zaprzestania zaopatrywania się u danego Wykonawcy (wg. oświadczenie w załączniku Nr 1 do SWZ- Formularz ofertowy).
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 441 ustawy Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 441 ustawy Pzp (prawo opcji) dla poszczególnych pozycji asortymentowych maksymalnie do ilości asortymentu ujętego w tabeli w kolumnie nr 6 (kolumna nr 6 „Ilości stanowiące zamówienie w ramach prawa opcji”).
Ilości stanowiące zamówienie w ramach prawa opcji (Kol 6 Tabeli Rozdział 3.9 SWZ):
Olej rzepakowy -3100 L
Oliwa z oliwek- 26 L
Olej słonecznikowy- 1500 L
Margaryna jednoporcjowa - 2 300 kg
Margaryna - 1200 kg
Zamawiający w przypadku skorzystania z prawa opcji nie jest zobowiązany w jej ramach do zamawiania każdego asortymentu składającego się na przedmiot zamówienia w ramach danego zadania (każdej pozycji asortymentowej ujętej w tabeli powyżej). Przedmiot zamówienia każdorazowo będzie określony bieżącymi potrzebami Zamawiającego, które są w pełni uzależnione od zmiennej ilości stanów żywionych, planowanych lub nieprzewidzianych potrzeb oraz przedsięwzięć. Prawo opcji zostanie uruchomione po wyczerpaniu ilości z zamówienia podstawowego w danej pozycji asortymentowej. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji będzie miało zastosowanie w ramach zawartej umowy według cen jednostkowych określonych w umowie w sytuacji konieczności zapewnienia ciągłości zaopatrywania spowodowanych zwiększeniem stanów osób żywionych.
O uruchomieniu prawa opcji Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie z co najmniej 5 – dniowym wyprzedzeniem (zastosowanie prawa opcji nie wymaga aneksu). Realizacja przez Zamawiającego prawa opcji nie stanowi zmiany umowy. Uruchomienie zamówienia w ramach prawa opcji nastąpi poprzez skierowanie do Wykonawcy „zamówienia opcjonalnego”. Przedmiot zamówienia zakupiony w ramach prawa opcji musi spełniać wszystkie wymogi jak dla zamówienia podstawowego. Zamawiający o zamiarze skorzystania z prawa opcji, jego zakresie i terminach dostaw opcjonalnych powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej (pismo oraz faks/e-mail). W takim przypadku upoważniony przedstawiciel Zamawiającego (osoba odpowiedzialna za realizację umowy lub inna osoba upoważniona) złoży na piśmie z co najmniej 5 - dniowym wyprzedzeniem informację dotyczącą uruchomienia prawa opcji. Przedmiot zamówienia zakupiony w ramach prawa opcji musi spełniać wszystkie wymogi tak jak przedmiot zamówienia objęty zamówieniem podstawowym. Główny Księgowy lub osoba przez niego upoważniona potwierdzi dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację opcji. Zamawiający zobowiązany jest do składania zamówień i odbioru dostaw w ilościach i asortymencie określonym w formularzu ofertowym w kolumnie nazwanej „Ilości stanowiące zamówienie podstawowe”. Pozostała ilość niedostarczonych towarów określona w formularzu ofertowym w kolumnie nazwanej „Ilości stanowiące zamówienie w ramach prawa opcji” będzie dostarczona przez Wykonawcę w wypadku zaistnienia w tym zakresie potrzeb Zamawiającego.Wykonawca co do zakresu niezrealizowanych dostaw określonych w formularzu ofertowym w kolumnie nazwanej „Ilości stanowiące zamówienie w ramach prawa opcji” nie będzie kierować żadnych roszczeń przeciwko Zamawiającemu.Skorzystanie z prawa opcji może nastąpić wyłącznie w przypadku przydzielenia środków finansowych na realizację zadań stanowiących przedmiot zamówienia i w konsekwencji pokrycia w planie finansowym Zamawiającego w określonym opcją zakresie.Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Szczegółowe inf w SWZ

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i ich znaczeniem (wagą):

Lp KRYTERIUM WAGA KRYTERIUM Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium
1. Cena brutto oferty 100 % 100 pkt

Cena brutto oferty – waga kryterium - 100%

Opis kryterium oceny ofert - cena oferty brutto:
Przez „cenę brutto oferty” Zamawiający rozumie całkowite wynagrodzenie wynikające z formularza ofertowego, obejmujące dostawy realizowane w ramach zamówienia podstawowego i zamówienia w ramach prawa opcji (wartość zamówienia ogółem brutto w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, Tabela Nr 1, kolumna 15).

Wartość punktowa ceny będzie obliczona wg wzoru:

X = (Cn : Cb) x 100 x 100% ( ilość punktów )

Gdzie:
X - ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto oferty”
Cn - najniższa cena brutto oferty spośród ocenianych ofert (obejmująca dostawy realizowane w ramach zamówienia podstawowego i zamówienia w ramach prawa opcji);
Cb - cena brutto oferty ocenianej (obejmująca dostawy realizowane w ramach zamówienia podstawowego i zamówienia w ramach prawa opcji).

Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę z ceną najniższą, tj. najniższe całkowite wynagrodzenie wynikające z formularza ofertowego (obejmujące dostawy realizowane w ramach zamówienia podstawowego i zamówienia w ramach prawa opcji).

Maksymalna liczba punktów, jaką Wykonawca może uzyskać, wynosi 100 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki na podstawie art. 112 ustawy Pzp dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dot. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (art. 112 ust 2 pkt 2 ustawy Pzp), jeżeli wykaże, że posiada zatwierdzenie zakładu do produkcji lub obrotu w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, przez organ urzędowej kontroli żywności (Powiatowego Lekarza Weterynarii lub Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej) tzn.: posiada:

• obowiązującą decyzję administracyjną Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie zatwierdzenia zakładu do produkcji lub obrotu, określającą rodzaj i zakres prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego obowiązującą decyzję administracyjną właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie zatwierdzenia (Dz. U. 2023 r., poz. 1448 t. j.),
lub
• obowiązującą decyzję administracyjną właściwego organu Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie zatwierdzania zakładu do wprowadzania do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego, nieobjętego urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej, określającą rodzaj i zakres prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia zgodnie z art. 61 i 62 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2023, poz. 1448 t. j.).

W przypadku gdy:
a) ofertę składa Wykonawca z Unii Europejskiej, spoza obszaru RP, aktualną decyzję wydaną przez właściwy organ danego kraju o zatwierdzeniu zakładu w zakresie części zamówienia lub rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących tę część zamówienia wraz weterynaryjnym numerem identyfikacyjnym w przypadku dotyczącym żywności (grupy produktów) pochodzenia zwierzęcego;
b) ofertę składa Wykonawca z krajów trzecich musi posiadać aktualną decyzję wydaną przez właściwy organ w danym kraju o dopuszczeniu zakładu do produkcji i na eksport na rynki innych krajów (w tym krajów Unii Europejskiej) w zakresie części zamówienia lub rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących te części zamówienia.

Wykaz dokumentów, które Wykonawca zobowiązany będzie złożyć celem spełnienia warunku udziału w postepowaniu dotyczącego posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej został określony w Rozdziale 8 niniejszej SWZ
PODWYKONAWCY
Zamawiający informuje, że podwykonawca, który będzie brał udział w realizacji zamówienia powinien posiadać stosowne uprawnienia i zezwolenia określone powyżej, jeżeli realizacja powierzonej mu części zamówienia wymaga zgodnie z przepisami prawa posiadania takich uprawnień.
WSPÓLNE UBIEGANIE SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Zgodnie z art. 117. ust. 2 ustawy Pzp - warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, musi być spełniony przez tego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, który będzie faktycznie realizował przedmiotowe zamówienie, jeżeli przepisy prawa wymagają posiadania takich uprawnień.

W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust 4 ustawy Pzp, dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy (wg wzoru oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ).

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: II. Etap B – dokumenty
składane na wezwanie - kwalifikacja podmiotowa wykonawców
Na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień
złożenia na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia:
1) braku podstaw wykluczenia;
2) spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1. W zakresie potwierdzenia BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Wykonawcy z postępowania Zamawiający zażąda
przedstawienia:
1.1. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym
Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp – (według wzoru – załącznika Nr 6
do SWZ)
1.2. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, sporządzonych nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4
ustawy Pzp.
Zamawiający, zgodnie z art. 274 ust 4 ustawy Pzp nie wezwie dokumentów wskazanych w pkt 1.2., jeżeli Zamawiający możne je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia
17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskaże w
oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków (tj. w oświadczeniu
składanym wraz z ofertą stanowiącym Załącznik Nr 2 do SWZ).
1.3. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w
zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne tytułem środka
zapobiegawczego,- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie
konkurencji,
- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
- art. 109 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych o których
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r.poz. 1170)
- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023r. poz. 1497)
- zgodnie ze wzorem - Załącznik Nr 7/7a SWZ.
W sytuacji wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) - dokumenty wymienione
w pkt II.1.1, II.1.2 i II.1.3 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (partner
konsorcjum/wspólnik).
W przypadku innego podmiotu, na którego zdolnościach Wykonawca polega, dokumenty wymienione w pkt II.1.1, II.1.2 i II.1.3
Wykonawca składa w odniesieniu do każdego z podmiotów.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o
których mowa w pkt. II.1.2. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, Szczegółowe informacje w Rodziale 8 SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: II. Etap B – dokumenty składane na wezwanie - kwalifikacja podmiotowa wykonawców

Na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia:
1) braku podstaw wykluczenia;
2) spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2. W zakresie potwierdzenia SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCĘ WARUNKU UDZIAŁU W POSTEPOWANIU dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów (art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp) tj. posiadania zatwierdzonego zakładu do produkcji lub obrotu w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, przez organ urzędowej kontroli żywności (Powiatowego Lekarza Weterynarii lub Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej) Zamawiający zażąda:
• obowiązującej decyzji administracyjnej właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie zatwierdzenia zakładu do produkcji lub obrotu, określającą rodzaj i zakres prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego obowiązującą decyzję administracyjną właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie zatwierdzenia (Dz. U. 2023 r., poz. 1448 t. j.),
lub
• obowiązującej decyzji administracyjnej właściwego organu Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie zatwierdzania zakładu do wprowadzania do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego, nieobjętego urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej, określającą rodzaj i zakres prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia zgodnie z art. 61 i 62 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2023, poz. 1448 t. j.).

W przypadku gdy:
a) ofertę składa Wykonawca z Unii Europejskiej, spoza obszaru RP, aktualną decyzję wydaną przez właściwy organ danego kraju o zatwierdzeniu zakładu w zakresie części zamówienia lub rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących tę część zamówienia wraz weterynaryjnym numerem identyfikacyjnym w przypadku dotyczącym żywności (grupy produktów) pochodzenia zwierzęcego;
b) ofertę składa Wykonawca z krajów trzecich musi posiadać aktualną decyzję wydaną przez właściwy organ w danym kraju o dopuszczeniu zakładu do produkcji i na eksport na rynki innych krajów (w tym krajów Unii Europejskiej) w zakresie części zamówienia lub rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących te części zamówienia.
PODWYKONAWCY
Podwykonawca, który będzie brał udział w realizacji zamówienia powinien posiadać stosowne uprawnienia i zezwolenia określone powyżej, jeżeli realizacja powierzonej mu części zamówienia wymaga zgodnie z przepisami prawa posiadania takich uprawnień.

WSPÓLNE UBIEGANIE SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Zgodnie z art. 117. ust. 2 ustawy Pzp - warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, musi być spełniony przez tego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, który będzie faktycznie realizował przedmiotowe zamówienie, jeżeli przepisy prawa wymagają posiadania takich uprawnień.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

I. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE:
1) Dokumenty na wdrożenie systemu HACCP
Oferowane dostawy muszą spełniać wymagania, cechy określone przez Zamawiającego – w szczególności Wykonawca musi posiadać wdrożony i stosuje system HACC System HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points System) – System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, jest to zespół wzajemnie powiązanych ze sobą procedur, realizujących jako całość system zarządzania bezpieczeństwem żywności, czyli system HACCP.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania oraz cechy, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:

Wykonawca wykaże, że posiada obowiązujący dokument potwierdzający wdrożenie systemu HACCP:
 zaświadczenie właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej o sprawowaniu nadzoru nad wdrożeniem systemu HACCP. Przedłożone na tej podstawie zaświadczenie winno potwierdzać, że wykonawca wdrożył zasady systemu HACCP;
lub
 protokół z kontroli sanitarnej przeprowadzonej przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej jako organu urzędowej kontroli żywności, w skład którego wchodzi punkt zawierający pozytywną ocenę opracowania, wdrożenia i utrzymania systemu HACCP na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
lub
 certyfikat HACCP, wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę certyfikującą.
lub
 Wykonawca może zamiast dokumentów, o których mowa złożyć inne dokumenty potwierdzające odpowiednio stosowanie przez Wykonawcę równoważnych środków zapewnienia jakości i stosownie równoważnych środków zarządzania. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia spełnią ten warunek, jeżeli dokument ten złożą ci uczestnicy, którzy będą faktycznie wykonywali dostawy będące przedmiotem niniejszego postępowania. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

Wybrany Wykonawca zobowiązany jest posiadać dokumenty wskazane powyżej tj. dokumenty potwierdzające wdrożenie systemu HACCP przez cały okres obowiązywania umowy oraz okazywać je Zamawiającemu na każde jego wezwanie.

Zamawiający informuje, że podwykonawca, który będzie brał udział w realizacji zamówienia powinien posiadać stosowne uprawnienia i zezwolenia określone powyżej, jeżeli realizacja powierzonej mu części zamówienia wymaga zgodnie z przepisami prawa posiadania takich uprawnień.
2) Dokumenty na potwierdzenie równoważności (jeżeli dotyczy)
Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
W związku z przywołaniem polskich norm w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 1a do SWZ tj. Minimalnych wymaganiach jakościowych, Zamawiający dopuszcza produkty równoważne, które w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego (w zakresie zawartych w
opisach poszczególnych pozycji asortymentowych norm), jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy
przedmiotu zamówienia spełniają wymagania określone przez zamawiającego w załączniku nr 1a do SWZ („Minimalne
wymagania jakościowe” ), przedkładając wraz z ofertą:
- wykazu produktów z zastosowanymi rozwiązaniami równoważnymi;
- opis każdego produktu równoważnego .NA PODSTAWIE ART. 107 UST. 1 USTAWY PZP - PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE WYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ.
Zamawiający może żądać od Wykonawców WYJAŚNIEŃ dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

I. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE:
1) Dokumenty na wdrożenie systemu HACCP
Oferowane dostawy muszą spełniać wymagania, cechy określone przez Zamawiającego – w szczególności Wykonawca musi posiadać wdrożony i stosuje system HACC System HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points System) – System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, jest to zespół wzajemnie powiązanych ze sobą procedur, realizujących jako całość system zarządzania bezpieczeństwem żywności, czyli system HACCP.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania oraz cechy, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:

Wykonawca wykaże, że posiada obowiązujący dokument potwierdzający wdrożenie systemu HACCP:
 zaświadczenie właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej o sprawowaniu nadzoru nad wdrożeniem systemu HACCP. Przedłożone na tej podstawie zaświadczenie winno potwierdzać, że wykonawca wdrożył zasady systemu HACCP;
lub
 protokół z kontroli sanitarnej przeprowadzonej przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej jako organu urzędowej kontroli żywności, w skład którego wchodzi punkt zawierający pozytywną ocenę opracowania, wdrożenia i utrzymania systemu HACCP na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
lub
 certyfikat HACCP, wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę certyfikującą.
lub
 Wykonawca może zamiast dokumentów, o których mowa złożyć inne dokumenty potwierdzające odpowiednio stosowanie przez Wykonawcę równoważnych środków zapewnienia jakości i stosownie równoważnych środków zarządzania. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia spełnią ten warunek, jeżeli dokument ten złożą ci uczestnicy, którzy będą faktycznie wykonywali dostawy będące przedmiotem niniejszego postępowania. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

Wybrany Wykonawca zobowiązany jest posiadać dokumenty wskazane powyżej tj. dokumenty potwierdzające wdrożenie systemu HACCP przez cały okres obowiązywania umowy oraz okazywać je Zamawiającemu na każde jego wezwanie.

Zamawiający informuje, że podwykonawca, który będzie brał udział w realizacji zamówienia powinien posiadać stosowne uprawnienia i zezwolenia określone powyżej, jeżeli realizacja powierzonej mu części zamówienia wymaga zgodnie z przepisami prawa posiadania takich uprawnień.
2) Dokumenty na potwierdzenie równoważności (jeżeli dotyczy)
Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
W związku z przywołaniem polskich norm w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 1a do SWZ tj. Minimalnych wymaganiach jakościowych, Zamawiający dopuszcza produkty równoważne, które w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego (w zakresie zawartych w
opisach poszczególnych pozycji asortymentowych norm), jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy
przedmiotu zamówienia spełniają wymagania określone przez zamawiającego w załączniku nr 1a do SWZ („Minimalne
wymagania jakościowe” ), przedkładając wraz z ofertą:
- wykazu produktów z zastosowanymi rozwiązaniami równoważnymi;
- opis każdego produktu równoważnego .NA PODSTAWIE ART. 107 UST. 1 USTAWY PZP - PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE WYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ.
Zamawiający może żądać od Wykonawców WYJAŚNIEŃ dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

I. Etap A
Każdy Wykonawca do upływu terminu składania ofert zobowiązany jest złożyć:
1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik Nr 1 do SWZ;
2. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp aktualne na dzień składania ofert (wg
wzoru - Załącznik Nr 2 do SWZ), stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z
postępowania.
3. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) aktualne na dzień
składania ofert (wg wzoru - Załącznik Nr 3 do SWZ), stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu
4. pełnomocnictwo, w sytuacji, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych
wykonawcy. Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument
pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców:
a) oświadczenie, o których mowa w pkt I. 2 i 3 składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia (art. 125 ust. 4 ustawy Pzp).
b) oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, z którego wynikać będzie, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy (wg wzoru - Załącznik
Nr 4 do SWZ),
c) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
Pełnomocnictwo dla podmiotów występujących wspólnie musi być wystawione przez wszystkich wykonawców ubiegających
się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.
W przypadku gdy Wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz
z oświadczeniem własnym, o którym mowa w pkt I. 2 i 3 także:
a) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia (wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SWZ) lub inny podmiotowy
środek dowodowy potwierdzający, e wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów na zasadach określonych
b) oświadczenie podmiotu udostepniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
aktualne na dzień składania ofert (wg wzoru - Załącznik Nr 2a do SWZ), stanowiące wstępne potwierdzenie, że podmiot
udostepniający zasoby Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania (oświadczenie musi być podpisane przez
podmiot udostepniający zasoby bądź osoby do tego upoważnione)
c) oświadczenie podmiotu udostepniającego zasoby o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 125 ust.
1 ustawy Pzp aktualne na dzień składania ofert (wg wzoru - Załącznik Nr 3a do SWZ), stanowiące wstępne potwierdzenie,
że podmiot udostepniający zasoby, na którego powołuje się Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu
(oświadczenie musi być podpisane przez podmiot udostepniający zasoby bądź osoby do tego upoważnione).
4) uzasadnienie zastrzeżenia informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa (jeśli dotyczy)
5) dowody - Samooczyszczenie – patrz Rozdział 6 SWZ (jeśli dotyczy)
6) Przedmiotowe środki dowodowe − określone w Rozdziale 8A SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, np. łącząc się w konsorcja lub spółki cywilne lub inną formę prawną.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w Rozdziale 6 SWZ.
3. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo uprawniające do wykonywania określonych czynności w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego na zasadach określonych w SWZ.
4. Dokumenty składane przez członków konsorcjum czy wspólników spółki cywilnej, w tym oświadczenia muszą być podpisane przez wyznaczonego pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania danego podmiotu.
5. W toku postępowania wszelka korespondencja ze strony Zamawiającego będzie kierowana do pełnomocnika danego podmiotu ubiegającego się wspólnie o zamówienie.
6. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835).
7. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są złożyć wraz z ofertą:
7.1. stosowne pełnomocnictwo uprawniające do wykonywania określonych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7.2 oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy – art. 117 ust. 4 ustawy PZP – (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.)
7.3. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp aktualne na dzień składania ofert (wg wzoru - Załącznik Nr 2 do SWZ), stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego dokumenty wymienione w Rozdziale 8 - zobowiązani są złożyć oddzielnie dla każdej z firm (w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego).
WSPÓLNE UBIEGANIE SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Zgodnie z art. 117. ust. 2 ustawy Pzp - warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, musi być spełniony przez tego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, który będzie faktycznie realizował przedmiotowe zamówienie, jeżeli przepisy prawa wymagają posiadania takich uprawnień.
WSPÓLNE UBIEGANIE SIĘ
UWAGA!
Niedopuszczalna jest również sytuacja, kiedy wykonawca składa jedną ofertę samodzielnie, drugą zaś – wspólnie z innymi wykonawcami. Dotyczy to także sytuacji, kiedy wykonawca ubiega się o zamówienie jako uczestnik dwóch konsorcjów. W w/w sytuacji Zamawiający obie oferty odrzuci ze względu na ich niezgodność z przepisami ustawy (art. 226 ust. 1 pkt 3 Pzp).
Szczegółowe informacje w rozdziale 5 i 7 i 12 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Z Załącznika * do SWZProjektowane postanowienia umowy § 14
ZMIANY UMOWY
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w umowie w przypadkach określonych w art. 454 ust. 1-2 oraz art. 455 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Zmiany umowy wymagają zgodnej woli stron oraz zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy, jeżeli zajdzie taka potrzeba – w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy z daną osobą lub zdarzenia losowego, choroby uniemożliwiającej pełnienie powierzonych jej obowiązków.
W związku ze zmianami organizacyjnymi i przekształceniami zachodzącymi
w resorcie Obrony Narodowej, Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego cesji całokształtu praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na jednostkę wojskową, która będzie następcą prawnym Zamawiającego, bądź też przejmie jego zobowiązania lub uprawnienia.
Strony dopuszczają dokonanie zmiany umowy, gdy ze względu na zmianę przepisów prawa (uchylenia, zmiany lub nowelizacji przepisów) lub z innych przyczyn o charakterze obiektywnym nie będzie możliwe spełnienie przez Wykonawcę wymogów lub konieczne będzie spełnienie wymogów dodatkowych.
Wartość umowy może ulec zmianie w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT w stosunku do towarów, których zmiana dotyczy, w zakresie wynikającym z tej zmiany.
Zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Pzp, Strony wprowadzają zasady zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.
Strony mogą wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy, gdy:
1) zmiany dotyczą następujących cen materiałów i kosztów: produktów będących przedmiotem zamówienia,;
2) upłynie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy
3) wartość zmiany cen materiałów lub kosztów wymienionych w pkt 1 będzie wyższa lub niższa o co najmniej 5 % od ceny materiałów lub kosztów z grudnia 2023 r. (wskaźnika GUS, o którym mowa w ust. 9).
Waloryzacja cen jednostkowych netto towarów, określonych w formularzu ofertowym jest możliwa w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla żywności i napojów bezalkoholowych opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny w Biuletynie Statystycznym GUS. Celem waloryzacji jest tylko i wyłącznie urealnienie cen zakupu przedmiotu niniejszej umowy.Waloryzację przeprowadza się w oparciu o wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych – żywność i napoje bezalkoholowe, za miesiąc poprzedzający wpływ wniosku, o którym mowa poniżej, w odniesieniu do cen z grudnia 2023z r. uzyskane z Biuletynu Statystycznego GUS publikowanego na stronie internetowej GUS: www.stat.gov.pl.
Zmiana cen jednostkowych towarów, wskutek waloryzacji wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i wywołuje skutek od dnia podpisania stosownego aneksu do umowy
Łączna wartość zmian wynagrodzenia Wykonawcy nie może przekroczyć 15 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 umowy.
Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, w przypadku określonym powyżej, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.Na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, w przypadku zamówień na dostawy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy. Szczegół inf w paragraf 14 załączniak 8 do SWZ oraz rozdz. 20 SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi w niniejszej SWZ dokumentami (załącznikami) należy umieścić na Platformie (Portalu e-usług SmartPZP) pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/41blsz (na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania) - w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-06 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin wykonania zamówienia:
Dostawy przedmiotu zamówienia realizowane będą SUKCESYWNIE na podstawie składanych w okresie obowiązywania umowy zamówień – w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 01.01.2024 r. lub do wcześniejszego wyczerpania całkowitej wartości brutto umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 umowy. W przypadku przesunięcia realizacji umowy na rok 2025 warunkiem będzie zapewnienie (przydzielenie) środków finansowych na jej realizację, a w przypadku ograniczenia tych środków – w zakresie i do wysokości środków określonych w zmienionym planie finansowym.Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar sukcesywnie – dwa razy w miesiącu: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 10.00, na podstawie składanych przez Zamawiającego zamówień, zawierających dokładnie określone ilości towaru oraz terminy dostaw.
2. Miejsce i sposób wykonania zamówienia:
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru wraz z jego rozładunkiem do MAGAZYNU ŻYWNOŚCIOWEGO 41. BAZY LOTNICTWA SZKOLNEGO W DĘBLINIE, znajdującego się na terenie kompleksu Dęblin-Lotnisko (budynek nr 64). Dostawa towaru nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni (trzydziestu dni) od dnia każdorazowego otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Zapłata nastąpi w drodze przelewu bankowego z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wynikający z faktury. Za dzień spełnienia świadczenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw wykluczenia na podstawie:
• art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz
• art. 109 ust. 1 pkt 1) i 4) ustawy Pzp oraz
• art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023r. poz. 1497)elektronicznych do oferty.
3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej;
4. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej;
5. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówienia
na dodatkowe dostawy, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp, których celem jest częściowa wymiana
dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększenie bieżących dostaw lub rozbudowa istniejących instalacji, jeżeli
zmiana wykonawcy zobowiązywałaby zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, co
powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu
tych produktów lub instalacji.
6.Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet realizacji zamówienia przez Wykonawcę;
9. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 ustawy
Pzp oraz na podstawie art. 256 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 310 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość
unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
10. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą.
Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).1. Zamawiający nie
zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może w myśl art. 462 ust.
1 ustawy Pzp powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.