eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rawa Mazowiecka › Zagospodarowanie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Rawie Mazowieckiej.Ogłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Zagospodarowanie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Rawie Mazowieckiej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Rawa Mazowiecka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148638

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego

1.5.2.) Miejscowość: Rawa Mazowiecka

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-200

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 468144711

1.5.8.) Numer faksu: 468144323

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@rawamazowiecka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.rawamazowiecka.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/rawamazowiecka/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zagospodarowanie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Rawie Mazowieckiej.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0bf9ba23-5603-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00518890

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00038919/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Budowa placu zabaw dla dzieci w Osiedlu 9 Maja

1.1.7 Strefa Active- siłownia zewnętrzna dla seniora i juniora

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00401156

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RPI.271.32.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 425593,30 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na działce nr 1365 przy ul. Gąsiorowskiego w Rawie Mazowieckiej.
Zakres inwestycji obejmuje:
- wytyczenie terenu, roboty ziemne, profilowanie i niwelacja terenu pod urządzeniami zabawowymi oraz montaż 10 urządzeń zabawowych,
- wytyczenie terenu oraz montaż 7 urządzeń siłowni zewnętrznej,
- wykonanie nawierzchni amortyzującej upadek dla wybranych elementów zabawowych,
- montaż elementów małej architektury (5 szt. ławek, 3 szt. koszy na śmieci oraz 1 regulamin użytkowania dla placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej).

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w projekcie zagospodarowania placu zabaw oraz siłowni plenerowej, i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, kosztorysie ofertowym stanowiących Załącznik nr 8 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 358825,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 498150,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 358825,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Sun+ Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 384492161

7.3.3) Ulica: ul. Katarzyńska 63/015 i 016

7.3.4) Miejscowość: Gruszczyn

7.3.5) Kod pocztowy: 62-006

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 358825,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-11

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.