eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytom › Usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania porządku i czystości pomieszczeń w nieruchomościach Zamawiającego oraz posesji wokół budynków należących do ZBM-TBS Spółka z o.o.Ogłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania porządku i czystości pomieszczeń w nieruchomościach Zamawiającego oraz posesji wokół budynków należących do ZBM-TBS Spółka z o.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZBM - TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 240681155

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kolejowa 2A

1.5.2.) Miejscowość: Bytom

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-902

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: postepowanie@zbm-tbs.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zbm-tbs.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Zarządzanie nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania porządku i czystości pomieszczeń w nieruchomościach Zamawiającego oraz posesji wokół budynków należących do ZBM-TBS Spółka z o.o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6e9f9a6c-8de3-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00518884

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00419596/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Sprzątanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych w nieruchomościach i wokół nieruchomości należących do ZBM-TBS Sp. o.o. - ZADANIE Nr 1

1.3.5 Sprzątanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych w nieruchomościach i wokół nieruchomości należących do ZBM-TBS Sp. o.o. - ZADANIE Nr 2

1.3.6 Sprzątanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych w nieruchomościach i wokół nieruchomości należących do ZBM-TBS Sp. o.o. - ZADANIE Nr 3

1.3.7 Sprzątanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych w nieruchomościach i wokół nieruchomości należących do ZBM-TBS Sp. o.o. - ZADANIE Nr 4

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6e9f9a6c-8de3-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Rozdziałem II SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych i pomieszczeniach wspólnych w siedzibie Zamawiającego oraz w Administracjach należących do ZBM - TBS Spółka z o.o. zlokalizowanych w Bytomiu przy ulicy:
- ADM Nr 1, ul. Przerwy Tetmajera 1
- ADM Nr 2 i Pogotowie Awaryjne, ul. Orzegowska 68
- ADM Nr 2 Filia I, Bytom, ul. Głowackiego 6B
- ADM Nr 2 Filia II, Bytom, ul. Stolarzowicka 12/1
- Siedziba Zamawiającego, Bytom, ul. Kolejowa 2A

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres (powierzchnie wewnętrzne nieruchomości) czynności dla ZADANIA Nr 1 zawiera Załącznik Nr 7.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi kompleksowego sprzątania w zakresie utrzymania porządku i czystości nieruchomości wokół budynków będących własnością ZBM-TBS Spółka z o.o. zlokalizowanych w Bytomiu przy ulicy Kolejowej 2A i ulicy Orzegowskiej 68A

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zakres (powierzchnie zewnętrzne nieruchomości), czynności dla ZADANIA Nr 2 zawiera Załącznik Nr 7.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90620000-9 - Usługi odśnieżania

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

77300000-3 - Usługi ogrodnicze

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

77342000-9 - Przycinanie żywopłotów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi kompleksowego sprzątania w zakresie utrzymania porządku i czystości w nieruchomościach oraz posesjach wokół budynków mieszkalnych będących własnością ZBM - TBS Spółka z o.o. zlokalizowanych w Bytomiu przy ulicy:

- Francuskiej 70BC
- Hutniczej 4,
- Nowej 94
- Rynku 20, 20 of.
- Karpackiej 4, 6, 6A
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zakres (powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne nieruchomości), czynności dla ZADANIA Nr 3 zawiera Załącznik Nr 7.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

90620000-9 - Usługi odśnieżania

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

77300000-3 - Usługi ogrodnicze

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

77342000-9 - Przycinanie żywopłotów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

usługi w zakresie koszenia i utrzymania porządku na nieruchomościach gruntowych będących własnością ZBM-TBS Spółka z o.o. zlokalizowanych przy ulicy:

- Strzelców Bytomskich
- Chroboka/Frenzla
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zakres (powierzchnie zewnętrzne nieruchomości gruntowych), czynności dla ZADANIA Nr 4 zawiera Załącznik Nr 7.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77300000-3 - Usługi ogrodnicze

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z rozdziałem VII-IX SWZ
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ,ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia przedmiotowy warunek, w sytuacji wykazania przez Wykonawcę, , że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:
a) dla ZADANIA 1 1 000 000,00 zł
b) dla ZADANIA 2 500 000,00 zł
c) dla ZADANIA 3 500 000,00 zł
d) dla ZADANIA 4 500 000,00 zł

W przypadku gdy wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie, musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną sumę gwarancyjną przewidzianą na poszczególne zadania na które składa ofertę.

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć kopię polisy.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia przedmiotowy warunek, w sytuacji wykazania przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie:

- dla ZADANIA 1: co najmniej 2 usługi w zakresie sprzątania pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej o wartości minimum 130 000,00 zł brutto każda
- dla ZADANIA 2: co najmniej 2 usługi w zakresie sprzątania terenu zewnętrznego wokół obiektów użyteczności publicznej, o wartości minimum 4 000,00 zł brutto każda

- dla ZADANIA 3: co najmniej 2 usługi w zakresie sprzątania pomieszczeń w obiektach mieszkalnych o wartości minimum 15 000,00 zł brutto każda
oraz
co najmniej 2 usługi w zakresie sprzątania terenu zewnętrznego wokół obiektów mieszkalnych, o wartości minimum 30 000,00 zł brutto każda

- dla ZADANIA 4: co najmniej 2 usługi w zakresie sprzątania terenu zewnętrznego – nieruchomości gruntowych, o wartości minimum 10 000,00 zł brutto każda

W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych wartość każdej z usług musi dotyczyć części już wykonanej, nie zaś całości, w tym przyszłego niezrealizowanego zakresu każdej z usług.
W przypadku gdy wykonawca składa ofertę na wszystkie zadania, musi wykazać, iż w wymaganym okresie wykonał usługi w łącznej ilości oraz wartości jak podano wyżej
Usługi należy wykazać w Załączniku Nr 5 oraz załączyć dokumenty potwierdzające zakres rzeczowy, okres realizacji wraz z dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (referencje)
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – wzór według Załącznika nr 8 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z rozdziałem IX SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z SWZ Rozdział XX oraz Załącznikiem Nr 6

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-13 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-13 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.