eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostróda › Tymczasowe schronienie dla osób bezdomnych, w tym tymczasowe schronienie dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi na rok 2024Ogłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Tymczasowe schronienie dla osób bezdomnych, w tym tymczasowe schronienie dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi na rok 2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTRÓDZIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 004453164

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Olsztyńska 2

1.5.2.) Miejscowość: Ostróda

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-100

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mops.ostroda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mops.ostroda.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Tymczasowe schronienie dla osób bezdomnych, w tym tymczasowe schronienie dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi na rok 2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c18cafa9-8cf6-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00518879

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00060822/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Tymczasowe schronienie dla osób bezdomnych, w tym tymczasowe schronienie dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w 2024 roku.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c18cafa9-8cf6-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Szczegółowy opis zawiera SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
Szczegółowy opis zawiera SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny zawiera SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MOPS-AG-261.639.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług polegających na zapewnieniu tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie zgodnie z zapisami art. 48a ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. Schronisko nie może być oddalone od miasta Ostróda więcej niż 250 km. Przewidywana liczba osób bezdomnych objętych usługą to 9 osób, z tym że Zamawiający zastrzega, że podana liczba osób jest obliczona na podstawie danych z poprzednich lat i faktyczna liczba osób bezdomnych może się nieznacznie różnić. Zamawiający zastrzega, że usługi mogą być realizowane jedynie przez podmioty prowadzące schronisko dla osób bezdomnych wpisane przez wojewodę na listę placówek udzielających tymczasowego schronienia. Schronisko dla osób bezdomnych winno świadczyć usługi zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni, o których mowa w §2 ust.2 Rozporządzenia oraz zapewnić:

a) wsparcie w podejmowaniu wszelkiej aktywności zawodowej, jak również uczestnictwa w różnego rodzaju kursach, szkoleniach i innych formach aktywności społecznej i zawodowej, pomocy w uzyskaniu statusu osoby bezrobotnej oraz umożliwienia kontaktów z Powiatowym Urzędem Pracy;
b) trzech posiłków dziennie, w tym minimum jednego gorącego posiłku;
c) podstawowych środków czystości i higieny osobistej;
d) niezbędnego ubrania i obuwia odpowiedniego do pory roku;
e) podstawowych leków bez recepty i środków opatrunkowych, a także dostępu do lekarza pierwszego kontaktu oraz opieki medycznej w poradniach specjalistycznych.

Przyjęcie osoby bezdomnej do schroniska będzie następowało po wcześniejszym ustaleniu terminu, na podstawie imiennego skierowania wystawionego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie.
Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia.
Opłata za schronisko będzie ustalana z uwzględnieniem Uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla bezdomnych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85311000-2 - Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za pomocą kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: ODLEGŁOŚĆ

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: STANDARDY

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług polegających na zapewnieniu tymczasowego miejsca w schronisku z usługami opiekuńczymi osób bezdomnych skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie zgodnie z zapisami art. 48a ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. Schronisko nie może być oddalone od miasta Ostróda więcej niż 250 km. Przewidywana liczba osób bezdomnych objętych usługą to 6 osób, z tym że Zamawiający zastrzega, że podana liczba osób jest obliczona na podstawie danych z poprzednich lat i faktyczna liczba osób bezdomnych może się nieznacznie różnić. Zamawiający zastrzega, że usługi mogą być realizowane jedynie przez podmioty prowadzące schronisko dla osób bezdomnych wpisane przez wojewodę na listę placówek udzielających tymczasowego schronienia. Schronisko dla osób bezdomnych winno świadczyć usługi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni, o których mowa §2 ust.3 Rozporządzenia oraz zapewnić:

a) osobie bezdomnej skierowanej przez Zamawiającego warunki pobytu oraz zakres usług na poziomie określonym w Rozporządzeniu, o którym mowa w §2 ust.3, a także trzech posiłków dziennie (w tym jednego ciepłego), podstawowych środków czystości i higieny osobistej, podstawowych leków bez recepty i środków opatrunkowych, niezbędnej odzieży oraz dostępu do lekarza pierwszego kontaktu;
b) współpracę z Zamawiającym w zakresie realizacji indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności oraz do informowania Zamawiającego o innych istotnych kwestiach dotyczących bezdomnego, a mających wpływ na wydaną decyzję przyznającą tymczasowe schronienie (np. sytuacja zdrowotna lub finansowa bezdomnego).

Przyjęcie osoby bezdomnej do schroniska będzie następowało po wcześniejszym ustaleniu terminu, na podstawie imiennego skierowania wystawionego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie.
Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia.
Opłata za schronisko będzie ustalana z uwzględnieniem Uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla bezdomnych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85311000-2 - Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za pomocą kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: ODLEGŁOŚĆ

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: STANDARDY

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
a) posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał przynajmniej jedno zamówienie dotyczące zapewnienia schronienia co najmniej 2 osobom wraz z wyżywieniem w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi spełniającym minimalne standardy określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r., poz. 896) na kwotę nie mniejszą niż 50 000zł;
b) dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego, spełniającymi wymogi określone w art. 48a ust. 2h ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. tj.:
• co najmniej jedną osobą kierującą placówką;
• co najmniej dwiema osobami pełniącymi funkcję opiekuna, które posiadają kwalifikacje do wykonywania zawodu opiekuna w domu pomocy społecznej lub opiekuna osoby starszej lub asystenta osoby niepełnosprawnej lub opiekunki środowiskowej lub w przypadku usług opiekuńczych zawodu pielęgniarki lub ratownika medycznego lub opiekuna medycznego oraz udokumentowane co najmniej roczne doświadczenie zawodowe polegające na świadczeniu usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy;
• co najmniej jedną osobą zatrudnioną na stanowisku pracownika socjalnego.
Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, wskazania imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian przewiduje projekt umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-08 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamówienai.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-08 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.