eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wejherowo › Świadczenie usług ochrony oraz dozoru osób i mienia wraz z konwojowaniem wartości pieniężnych dla potrzeb Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w 2024 rokuOgłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług ochrony oraz dozoru osób i mienia wraz z konwojowaniem wartości pieniężnych dla potrzeb Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w 2024 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych

1.3.) Oddział zamawiającego: WZNK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 192985797

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana III Sobieskiego 251, 84-200 Wejherowo

1.5.2.) Miejscowość: Wejherowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@wznk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wznk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług ochrony oraz dozoru osób i mienia wraz z konwojowaniem wartości pieniężnych dla potrzeb Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w 2024 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-457ad515-8ab7-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00518519

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00038133/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Świadczenie usług ochrony oraz dozoru osób i mienia wraz z konwojowaniem wartości pieniężnych dla potrzeb Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w 2024 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://wznk.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://wznk.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania się Wykonawcy do Systemu na subdomenie WZNK; https://wznki.ezamawiajacy.pl Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3. Wykonawca po wybraniu opcji „PRZYSTĄP DO POSTĘPOWANIA” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
4. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej.
5. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne, które musi spełnić komputer Wykonawcy, tj.:
-Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s
na komputer;
-komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
Wymagania sprzętowo-aplikacyjne w zakresie podpisywania postąpień
-Włączona w przeglądarce obsługa JavaScript;
-Zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe ORACLE JAVA (dla systemu Windows - w wersji 32 oraz 64 bitowej – do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Runtime Environment 8u202 - Windows x86 Offline oraz Windowsx64, dla systemu Mac - do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Development Kit 8u202 - Mac OS X x64; alternatywnie do oprogramowania ORACLE - JAVA w wersji OpenJDK);
-Zainstalowana aplikacja Szafir Host;
-Podłączony lub wbudowany w komputer czytnik kart podpisu elektronicznego. Prawidłowość zainstalowania w/w komponentów można zweryfikować po zalogowaniu do OnePlace, po kliknięciu przycisku „SPRAWDŹ PODPIS”;
6. Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska znajdą Państwa na stronie: https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-ponizsze-kroki

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://wznk.ezamawiajacy.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
2. W związku z rozpoczęciem obowiązywania od dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, informuję, że:
▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych
▪ inspektorem ochrony danych osobowych w Wejherowskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych jest Pani Patrycja Falkowska, ul. 12 Marca 195 84-200 Wejherowo, e-mail: iod@um.wejherowo.pl, tel.: 58 677 71 37
▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Świadczenie usług ochrony oraz dozoru osób i mienia wraz z konwojowaniem wartości pieniężnych dla potrzeb Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w 2024 roku”
▪ Pani/Pana dane mogą zostać przekazane osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, dostawcom usługi IT w zakresie obsługi systemu informatycznego, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierom, osobom występującym z zapytaniem
o udzielenie informacji publicznej, instytucjom prowadzącym postępowania kontrolne.
▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku ich przechowywania wynikającego z przepisów prawa.
▪ Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
▪ Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
▪ W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
▪ Nie przysługuje Pani/Panu:
o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo usunięcia danych osobowych;
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawa prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. I lit. c RODO.
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3. Dla podmiotów, których dane zostaną umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych administratorem jest Urząd Zamówień Publicznych. ul. Postępu 17a. 02-676 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZZP.8.U.TPBN.AF.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) Świadczenie usług w zakresie monitoringu systemów alarmowych n/w obiektów wraz z podjazdami patrolowymi i sprawdzeniem obiektów tj.:
- Budynek biurowy przy ul. Jana III Sobieskiego 251 w Wejherowie.
- Budynek biurowo-magazynowy przy ul. Obrońców Helu 1 w Wejherowie.
- Hala targowa przy ul. Pomorskiej w Wejherowie.
b) Świadczenie usług w zakresie monitoringu wizyjnego, ochrony fizycznej wraz z podjazdami patrolowymi i sprawdzeniem obiektu tj.:
- Targowisko miejskie przy ul. Rzeźnickiej w Wejherowie.
c) Świadczenie usług w zakresie podjazdów patrolowych i sprawdzeniem obiektów tj.:
- Budynek przy ul. 3-go Maja 40 w Wejherowie.
- Magazyn przy ul. Harcerskiej 12 w Wejherowie.
- Boks WZNK w pawilonie z kwiatami pn. administracja cmentarza przy ul. Roszczynialskiego w Wejherowie.
d) Świadczenie usługi ochrony oraz dozoru osób i mienia w Centrum Integracji Społecznej „Wodne Ogrody” w Wejherowie wraz z konwojowaniem wartości pieniężnych.
2. Pracownicy ochrony, którzy będą skierowani do wykonywania przedmiotu umowy nie mają obowiązku wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, zgodnie z Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
3. Zamawiający nie dopuszcza wykonywania usług ochrony osób i mienia przez osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym z uwagi na obiektywne przesłanki występujące w danym zamówieniu, to jest konieczność zapewnienia, aby pracownicy ochrony byli w pełni sprawni fizycznie i intelektualnie (psychicznie) oraz zdolni do podejmowania obowiązków i interwencji mając na uwadze specyfice przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

79715000-9 - Usługi patrolowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: KRYTERIUM 1 – Cena całkowita brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia – [waga 60%]
Oferty oceniane będą na podstawie ceny ofertowej brutto, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załączniknr1 do niniejszej SWZ i obliczane według wzoru podanego poniżej.
Cn
C = -------------- x 100 pkt x 60%
Cb
gdzie:
C - oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie
Cn - oznacza najniższa cena ofertowa spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Cb - oznacza cenę całkowitą brutto badanej oferty Wg - oznacza wagę kryterium (w %) = 60 %

KRYTERIUM 2 – Czas dojazdu interwencyjnej grupy mobilnej – [waga 40%]:
D – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w w/w kryterium, zgodnie z poniższą informacją:

Czas dojazdu interwencyjnej grupy mobilnej: Liczba przyznanych punktów

1. Czas dojazdu interwencyjnej grupy mobilnej do max. 10 minut
liczba przyznanych punktów 40

2 Czas dojazdu interwencyjnej grupy mobilnej do max. 15 minut
liczba przyznanych punktów 30

3 Czas dojazdu interwencyjnej grupy mobilnej do max. 20 minut
liczba przyznanych punktów 20

4 Czas dojazdu interwencyjnej grupy mobilnej do max. 30 minut
liczba przyznanych punktów 0

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dojazdu interwencyjnej grupy mobilnej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

b) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:
- aktualną koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. z 2021, poz. 1995 z późn. zm.), w zakresie niezbędnym dla realizacji przedmiotu zamówienia.
UWAGA 1:
Ww. warunek jest spełniony, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
UWAGA 2
W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby, w myśl art. 118 ustawy Pzp, powyższy warunek musi spełniać w całości podmiot udostępniający zasoby.

c) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca wykaże iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia min. 500 000,00 PLN.
UWAGA 1
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek musi spełniać w całości jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
UWAGA 2
W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby, w myśl art. 118 ustawy Pzp, powyższy warunek musi spełniać w całości podmiot udostępniający zasoby.

d) Zdolności technicznej lub zawodowej:
W zakresie doświadczenia Wykonawcy: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - tym okresie, wykonali a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje:
• co najmniej dwie usługi spełniające łącznie poniższe warunki:
- wykonywana przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy (nieprzerwanie)
- polegająca na ochronie oraz dozorze osób i mienia na terenach zewnętrznych i w budynkach użyteczności publicznej. (Obiekt, o których mowa powyżej, nie może stanowić własności Wykonawcy).
- o wartości nie mniejszej niż 130 000,00 złotych brutto, każda
• jedną usługę polegającą na konwojowaniu wartości pieniężnych w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej. Wykazana usługa musi spełniać warunki tj. zamówienie o wartości brutto nie mniejszej niż 10 000,00 zł rocznie i wykonywana przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy.
• Jedną usługę ochrony mienia polegającą na monitoringu wizyjnym o wartości brutto minimum 15 000,00 zł i wykonywana przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy.
UWAGA 1
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany warunek może być spełniony łącznie przez Wykonawców.
UWAGA 2
W przypadku usługi wykonywanej tzn. niezakończonej do terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest podać wartość usługi od początku trwania umowy do momentu upływu terminu składania ofert, z tym, że podana wartość usługi nie może być mniejsza niż poszczególne wymagane powyżej wartości.
UWAGA 3
Pod pojęciem budynku użyteczności publicznej należy rozumieć obiekt zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

W zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe tj.:
• co najmniej 10 osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, posiadający min. 3 letni staż pracy jako pracownik ochrony, którzy zostaną skierowani przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.
UWAGA 1
Pracownicy ochrony, którzy będą skierowani do wykonywania przedmiotu umowy nie mają obowiązku wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, zgodnie z Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
UWAGA 2
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany warunek może być spełniony łącznie przez Wykonawców.

W zakresie potencjału technicznego wykonawcy: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować niezbędnym sprzętem do wykonania zamówienia tj.:
• Minimum dwoma (2) oznakowanymi samochodami umożliwiającymi realizację przedmiotu zamówienia m. in. podjęcie natychmiastowej reakcji na sygnał alarmowy i dotarcie do obiektu w jak najkrótszym czasie, przyjazd grupy interwencyjnej na wezwanie pracowników ochrony pełniących dyżur u Zamawiającego oraz wykonywanie patroli kontrolnych.
• Jednym (1) oznakowanym samochodem służbowym, który w okresie od 15.05.2024 r. do 15.09.2024 r. całodobowo, będzie dyspozycyjny dla pracowników ochrony w przypadku potrzeby natychmiastowej interwencji od północnej strony obiektu (budynek techniczny, parking) agenci ochrony pełniący dyżur wykorzystują oznakowany pojazd służbowy znajdujący się przed głównym budynkiem w celu szybszego dotarcia na miejsce. Wykonawca zobowiązany jest aby podczas pełnienia ochrony na Obiekcie Wodne Ogrody pracownik Wykonawcy posiadał dokument państwowy poświadczający posiadanie uprawnień do kierowania tym pojazdem tzw. prawo jazdy.
UWAGA 1
Samochody wykorzystywane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być sprawne, muszą posiadać aktualne badania techniczne, być dopuszczone do ruchu. W przypadku awarii samochodu Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić samochód zastępczy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających:
a) W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający żąda następujących dokumentów:
- aktualną koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie
z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. z 2021, poz. 1995
z późn. zm.), w zakresie wykonywania usług ochrony osób i mienia.

b) W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:
- Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

c) W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

- wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; (załącznik nr 7 do SWZ)

- wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami; (załącznik nr 10 do SWZ)

- wykazu narzędzi wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; (załącznik nr 11 do SWZ)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających:
a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ;
b) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 7 500,00 zł
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach, określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, w zależności od wyboru Wykonawcy.
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą - z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
4. Wadium może być wniesione w:
a) pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Wejherowie – Bank Millennium O/Wejherowo nr 84 1160 2202 0000 0000 7646 4877. Wadium musi wpłynąć na wskazany na rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299).
5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1—5 ustawy Pzp.
6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XV ust.3 lit. a SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku o którym mowa w ust. 4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ).

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, każdy z nich zobowiązany jest złożyć, na wezwanie Zamawiającego, podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania, określone w Rozdziale XV ust. 4 pkt 1) SWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z Rozdziałem XIII SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 5 do SWZ, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.
2. Projektowane postanowienia umowy przed zawarciem zostaną uzupełnione o niezbędne informacje dotyczące w szczególności danych Wykonawcy, wynagrodzenia Wykonawcy, wysokości i formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy i innych niezbędnych do zwarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa znajdująca się pod adresem https://wznk.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-07 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.