eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Usługi pocztowe na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w OlsztynieOgłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi pocztowe na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 519584090

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Emilii Plater 1

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-562

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 895228081

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@olsztyn.wsa.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.olsztyn.wsa.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

sądownictwo administracyjne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi pocztowe na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-07bec191-8ddb-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00518498

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00129821/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/olsztyn_wsa

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/olsztyn_wsa

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę i oświadczenie, o którym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, a także inne dokumenty składane wraz z ofertą składa się, pod rygorem nieważności w formie
elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym.
Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia wymagane zapisami SWZ składa się w formie elektronicznej
(tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany,
wycofania oferty wynosi 150 MB, natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na
ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
W zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) wykonawca dołącza do
Platformy uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wewnętrznym
podpisem (typ wewnętrzny):
1) dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać tylko formatem PAdES;
2) amawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy użyć formatu XAdES.
Dopuszczalne formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców: txt, rtf, pdf, xps, .odt, .ods, .odp, .doc, .xls, .ppt, .docx, .xlsx,
.pptx, .csv, .jpg, .jpeg, .tif, .tiff, .geotiff, .png, .svg, .zip, .tar, .gz, .gzip, .7Z, .xml, .xsd, .gml, .rng, .xls, .xslt, .xades, .pades.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych osób fizycznych, związanych z niniejszym postępowaniem jest Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, reprezentowany przez Prezesa WSA w Olsytznie, 2) kontakt
do inspektora ochrony danych osobowych e-mail: pgrabek@olsztyn.wsa.gov.pl, tel. 89 522 80 16, 3) dane osobowe
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia,
4) odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy pzp, 5) ww. dane osobowe będą przechowywane odpowiednio:
- przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo przez cały okres obowiązywania
umowy w sprawie zamówienia publicznego - jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata;
- do czasu przeprowadzania archiwizacji dokumentacji - w zakresie określonym w przepisach o archiwizacji, 6) obowiązek podania
danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy, 7) w odniesieniu do danych
osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO, 8) osoba fizyczna, której dane
osobowe dotyczą posiada: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do ww. danych osobowych. W przypadku korzystania
przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO,
zamawiający może żądać od osoby, występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie
nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ww.
danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą oraz
nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników); c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania. W przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o
którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych
danych, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Osobie fizycznej, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych
osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Adm.2622.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 480000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług społecznych, pocztowych wchodzących w zakres usług powszechnych w
obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych i paczek
pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych, zapewnienia nadania przesyłek u operatora wyznaczonego, w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U z 2022 poz. 896 ze zm.)

4.2.6.) Główny kod CPV: 64110000-0 - Usługi pocztowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

64112000-4 - Usługi pocztowe dotyczące listów

64113000-1 - Usługi pocztowe dotyczące paczek

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2026-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający
przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
ustawy pzp. Zamówienie zostanie udzielone na okres nieprzekraczający jednego roku na podstawie warunków przewidzianych dla
zamówienia podstawowego oraz po przeprowadzeniu negocjacji z wybranym wykonawcą. Przedmiot zamówień podobnych stanowić
będą usługi w przedmiocie oraz zakresie zgodnym z zamówieniem podstawowym, tj. świadczenie usług pocztowych wchodzących w
zakres usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek
listowych i paczek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych. Warunkiem udzielenia zamówienia polegającego na
powtórzeniu podobnych usług jest zaistnienie następujących okoliczności: 1) dotychczasowy wykonawca realizował usługi należycie
i z najwyższą starannością, 2) dotychczasowy wykonawca zapewni nie gorszy standard wykonywania nowego zamówienia niż
zamówienia podstawowego, 3) kary umowne naliczone dotychczasowemu wykonawcy nie przekroczyły 3% wartości brutto
zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwięcej punktów obliczonych w oparciu o
ustalone kryteria według wzoru O = C+P i przyjętą metodę oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Możliwość śledzenia przesyłek pocztowych

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej: wykonawca winien
wykazać, że posiada stosowne uprawnienie do wykonywania działalności pocztowej na terenie całego kraju, na podstawie
wpisu do rejestru operatorów pocztowych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 6
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia określony wyżej warunek musi spełniać w całości jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy o
aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstawy wykluczenia z
postępowania wskazanej w art. 108 ust. 1 , art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (wykluczenie następować będzie na okres trwania ww. okoliczności).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wpis do
rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej potwierdzający uprawnienia do
wykonywania działalności pocztowej zgodnie z ustawą Prawo pocztowe

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie stawia wymagań.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz oferty, razem z załącznikiem, według wzoru udostępnionego przez zamawiającego;
2.Pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy,
podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu
(odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEIDG);
3. Oświadczenia na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy pzp, traktujące:
a) o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, według wzoru przekazanego przez zamawiającego.
Informacje zawarte w ww. oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z
postępowania; Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa
każdy z wykonawców w zakresie braku podstaw do wykluczenia;
b) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru przekazanego przez zamawiającego. Informacje zawarte
w ww. oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu; uwaga! W
przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z wykonawców
zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
c) o poleganiu na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, według wzoru przekazanego przez
zamawiającego; Uwaga! Ww. oświadczenie należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji
podmiotu udostępniającego zasoby.
d) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazujące, które usługi wykonają
poszczególni wykonawcy (w treści formularza ofertowego), według wzoru przekazanego przez zamawiającego; ww.dokument należy złożyć w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia.
4) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji danego zamówienia. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby może być zastąpione innym
podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tego podmiotu; Uwaga! Ww. zobowiązanie należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na
zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby
5) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby według wzoru
przekazanego przez zamawiającego; Uwaga! Ww. oświadczenie należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na
zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Wykonawcy składający ofertą wspólną wraz z ofertą składają stosowne pełnomocnictwo w oryginale podpisane zgodnie z
zaleceniami zawartymi w Rozdziale XIII SWZ, uprawniające do wykonania określonych czynności w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego.
3. Zamawiający w toku prowadzonego postępowania będzie przesyłał wszelką korespondencję do pełnomocnika
wykonawców występujących wspólnie.
4. Przed udzieleniem zamówienia (podpisaniem umowy) wykonawcy składający wspólną ofertę będą mieli obowiązek
przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację
przedmiotu zamówienia oraz solidarnej odpowiedzialności za realizację zamówienia,
2) określenie szczegółowego zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania
gwarancji jakości i rękojmi.
5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia brak podstaw wykluczenia musi wykazać
każdy z wykonawców oddzielnie, wobec powyższego wszystkie oświadczenia i dokumenty w zakresie braku podstaw
wykluczenia wymagane w postępowaniu składa odrębnie każdy z wykonawców wspólnie występujących.
6. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został
sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej
działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Zawarcie umowy - wg wzoru obowiązującego u wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,
uwzględniającego projektowane postanowienia umowy, stanowiące zał. nr 2 do SWZ, które nie podlegają negocjacjom.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w okresie jej obowiązywania w przypadku: 1)zmiany ilości poszczególnych
rodzajów przesyłek w ramach ilości i wartości przewidzianej w umowie, bez zmiany wynagrodzenia 2)zmiany sposobu
doręczenia, zawiadomienia o doręczeniu zwrotu przesyłek ich rejestracji, w przypadku gdy zmiany będą
wynikać ze zmiany przepisów prawa albo wymogów zamawiającego dotyczących używania nowych narzędzi
teleinformatycznych; 3) wprowadzenia nowych obowiązków sprawozdawczych lub informacyjnych związanych z
doręczaniem przesyłek4)zamawiający na wniosek wykonawcy może dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia w
przypadku zmiany: stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w takim wypadku zmiana następuje
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00116361 z dn 2023-03-01 2023-03-01 BZP Ogłoszenie o zamówieniu -Zamówienie udzielane jest
w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy-Usługi odpowiednio do wartości zmiany tego podatku, wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godz., ustalonych na podstawie ustawy z dnia
10.X.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, zasad gromadzenia i
wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4.X. 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 3. Zmiana wysokości wynagrodzenia następuje na wniosek wykonawcy określający przedmiot i
zakres oczekiwanej zmiany wynagrodzenia. Ponadto wykonawca zobowiązany jest należycie, z podaniem stosownych
wyliczeń uzasadnić wniosek oraz przedłożyć odpowiednie dowody.4. Zamawiający dopuszcza zmianę cen w okresie
obowiązywania umowy w przypadkach określonych w art. 436 pkt 4 lit. b) pzp. 5. Wykonawca zwróci się na piśmie do
zamawiającego z informacją o wystąpieniu okoliczności uzasadniających zmianę. W treści pisma wykonawca zawrze
informacje wskazujące na to, że zmiany mają wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez wykonawcę, co udowodni
przedstawiając stosowane obliczenia. Wysokość wynagrodzenia wykonawcy ulegnie zwiększeniu tylko w przypadku
udowodnienia zamawiającemu, że zmiany, o których mowa w art. 436 pkt 4 lit. b) pzp mają wpływ na wykonywanie
zamówienia przez wykonawcę i o wartość realnego wzrostu kosztów dla wykonawcy. 6.Terminem obowiązywania nowego
wynagrodzenia, ustalonego w oparciu o ust. powyżej będzie pierwszy miesiąc następujący po miesiącu zaakceptowania
przez zamawiającego wniosku o zwiększenie wynagrodzenia. Akceptacja wniosku wymaga przekazania zamawiającemu
informacji niezbędnych do weryfikowania argumentów wykonawcy i wyliczenia poziomu wzrostu wynagrodzenia i powinna
nastąpić w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, zawierającego uzasadnienie i informacje niezbędne do
ustalenia zasadności zmiany. 7. W trakcie trwania umowy zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia, o której mowa w
art. 439 ust 1 pzp, w przypadku zmiany kosztów realizacji zamówienia. 8. Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zmianę
wynagrodzenia, z powołaniem się na podstawę uzasadniająca tą zmianę. W przypadku ustalenia podstawy zmiany, zaczną
one obowiązywać w miesiącu następnym po akceptacji wniosku i wprowadzone zostaną aneksem do umowy. Akceptacja
wniosku o zmianę powinna nastąpić w ciągu 5 dni od dnia otrzymania wniosku, zawierającego uzasadnienie i informacje
niezbędne do ustalenia zasadności zmiany. 9. Wykonawca może wystąpić z pierwszym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia
na wcześniej niż w 2024 r. oraz nie częściej niż raz w roku. 10. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką
dopuszcza zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia -
20%.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/olsztyn_wsa

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-06 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawcy zagraniczni: Zamawiający wymaga złożenia dokumentów, o których mowa w § 4 Rozporządzenia Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast odpisu albo informacji z Krajowego rejestru Sądowego lub
Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie
ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność
gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji, wynikającej z podobnej procedury
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed jego złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt lit. c), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których
mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 4, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,
lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub
administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę
lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego
złożeniem.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.