eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z lokali użytkowych zarządzanych przez KZGM w KatowicachOgłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z lokali użytkowych zarządzanych przez KZGM w Katowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W KATOWICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 241031620

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Michała Grażyńskiego 5

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-126

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kzgm.katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kzgm.katowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z lokali użytkowych zarządzanych przez KZGM w Katowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fee34abe-8dcb-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00518424

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00034790/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.18 Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z lokali użytkowych zarządzanych przez KZGM w Katowicach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/kzgm_katowice

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/kzgm_katowice

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, przekazywania dokumentów oraz udzielania wyjaśnień dotyczących treści SWZ - opisane są w Rozdziale XII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”
Zamawiający informuje, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w
Katowicach, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, Telefon: 32 258 20 21 do 25 lub 32/416 32 91, Fax:
32/258 20 25;
2. z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować pod nr tel.: 032 416 32 85,
e‑mail: iod@kzgm.katowice.pl lub pisemnie na adres Zamawiającego.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede
wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba
że przepisy szczególne stanowią inaczej;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Prawo zamówień publicznych;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania
od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO**; • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NZ.231.091.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru i zagospodarowania, zgodnie z przepisami prawa, odpadów komunalnych z lokali użytkowych zarządzanych przez Zamawiającego, określonych w Wykazie Nieruchomości (załącznik nr 1 do projektowanych postanowień umowy).
2. Odbiór odpadów komunalnych z lokali użytkowych, będzie odbywał się z częstotliwością określoną w załączniku nr 1 do projektowanych postanowień umowy. Zamawiający zastrzega sobie jednak możliwość dokonania zmian częstotliwości wywozu odpadów komunalnych, zgodnie z § 13 ust. 4 projektowanych postanowień umowy.
3. Przedmiot zamówienia nie obejmuje odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych określonych w aktualnie obowiązującej uchwale Rady Miasta Katowice w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
4. Odbiór odpadów komunalnych z lokali użytkowych będzie odbywał się w sposób uniemożliwiający zmieszanie odpadów segregowanych, to jest przy zastosowaniu pojazdów umożliwiających selektywny odbiór odpadów (np. kilkukomorowych lub posiadających inny system do zbiórki selektywnej lub odrębnymi pojazdami dla różnych rodzajów odpadów segregowanych).
5. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
a) wyposażenia nieruchomości wskazanych w załączniku nr 1 do projektowanych postanowień umowy w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych oraz utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Pojemniki będą kolorystycznie zróżnicowane oraz będą posiadały informację w formie graficznej lub tekstowej o ich przeznaczeniu i sposobie użytkowania zgodnie z §7 ust. 3 projektowanych postanowień umowy.
b) odbioru odpadów od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 20:00, zgodnie z harmonogramem,
c) wyniesienia pojemników z odpadami, wyładunek na podstawiony we własnym zakresie środek transportu i odstawienie pustych pojemników na miejsce,
z którego zostały zabrane (w przypadku braku dostępu do pojemników wyniesienie pojemników leży po stronie Zamawiającego),
d) uprzątnięcia zanieczyszczeń powstałych wokół pojemników w związku
z odbiorem odpadów,
e) uprzątnięcia odpadów zgromadzonych wokół pojemników, jeżeli nagromadzenie odpadów wynika z nieterminowego odbioru przez Wykonawcę,
f) transportu odpadów w sposób zabezpieczający odpady przed ich wysypaniem
i rozwianiem,
g) natychmiastowego uprzątnięcia odpadów w przypadku ich rozwiania lub wysypania i zaspokojenia ewentualnych roszczeń osób/podmiotów poszkodowanych,
h) transportu odpadów do miejsc prawem dopuszczonych niezależnie od warunków atmosferycznych czy utrudnionych dojazdów do nieruchomości
z lokalami użytkowymi wykazanymi w załączniku nr 1 do umowy,
i) zapewnienia wykwalifikowanej i fachowej siły roboczej w celu terminowej
i prawidłowej realizacji umowy,
j) wyposażenie osób wykonujących usługę w odpowiedni strój roboczy
z widocznymi oznaczeniami firmy Wykonawcy,
k) zapewnienia sprzętu niezbędnego do wykonania usługi, w szczególności sprawnych pojazdów przystosowanych do odbierania poszczególnych frakcji odpadów w sposób wykluczający mieszanie odpadów selektywnie zbieranych oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi, posiadających aktualne badania techniczne, dopuszczonych do ruchu oraz oznakowanych oznaczeniami firmy Wykonawcy,
l) informowania Zamawiającego drogą elektroniczną (e-mail) o wszystkich zmianach w harmonogramie wywozu odpadów najpóźniej w terminie 3 dni od dokonania zmian (dokonane zmiany nie mogą zmieniać częstotliwości odbioru odpadów określonej w załączniku nr 1 do projektowanych postanowień umowy).
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wszelkie obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia, sposób rozliczania zawierają projektowane postanowienia umowy wraz z załącznikami stanowiące załącznik nr 3 do SWZ.
7. Wymóg zatrudnienia na podstawie stosunku pracy (klauzula społeczna).
Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę został określony w § 5 projektowanych postanowień umowy (Załącznik nr 3 do SWZ).
8. Wymóg spełniania wymagań określonych przez przepisy ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2022 poz. 1083 z późn. zm.) został określony w § 3 ust. 6 projektowanych postanowień umowy (załącznik nr 3 do SWZ).
9. Przedmiotowe środki dowodowe. Zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje skorzystanie z instytucji PRAWA OPCJI, w związku z możliwością zmiany liczby nieruchomości lub lokali użytkowych, dla których konieczne będzie świadczenie usług wywozu odpadów, w trakcie obowiązywania umowy, lub dokonania zmian w zakresie liczby pojemników lub częstotliwości wywozu.
Maksymalna ilość odpadów do wywozu objętych niniejszym zamówieniem to:
- 315 pojemników na odpady komunalne o pojemności 1100 litrów (zmieszane),
- 486 pojemników na odpady komunalne o pojemności 360 litrów (zmieszane),
- 672 pojemniki na odpady komunalne o pojemności 240 litrów (zmieszane),
- 543 pojemniki na odpady komunalne o pojemności 120 litrów (zmieszane),
- 501 pojemników na odpady komunalne o pojemności 240 litrów (segregowane),
- 2582 pojemniki na odpady komunalne o pojemności 120 litrów (segregowane).
Zamawiający jednak zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całości zamówienia stanowiącej maksymalną ilość, a Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tego tytułu. Zasady dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia obligatoryjnego (gwarantowanego).
Minimalna ilość odpadów komunalnych (zamówienie gwarantowane) w całym okresie realizacji zamówienia, którą Zamawiający przewiduje do odebrania z lokali użytkowych wskazanych w załączniku nr 1 do umowy to:
- 257 pojemników na odpady komunalne o pojemności 1100 litrów (zmieszane),
- 398 pojemników na odpady komunalne o pojemności 360 litrów (zmieszane),
- 550 pojemników na odpady komunalne o pojemności 240 litrów (zmieszane),
- 445 pojemników na odpady komunalne o pojemności 120 litrów (zmieszane),
- 410 pojemników na odpady komunalne o pojemności 240 litrów (segregowane),
- 2112 pojemników na odpady komunalne o pojemności 120 litrów (segregowane).
Zamówienie objęte prawem opcji realizowane będzie po zrealizowaniu zamówienia gwarantowanego tj. po wykorzystaniu środków obliczonych jako iloczyn cen jednostkowych wskazanych w ofercie i ilości minimalnych . Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie. Zasady dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia obligatoryjnego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych usług tj. odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z lokali użytkowych zarządzanych przez KZGM w Katowicach. Zamawiający przewiduje do odebrania następującą ilość odpadów komunalnych:
- 315 pojemników na odpady komunalne o pojemności 1100 litrów (zmieszane),
- 486 pojemników na odpady komunalne o pojemności 360 litrów (zmieszane),
- 672 pojemniki na odpady komunalne o pojemności 240 litrów (zmieszane),
- 543 pojemniki na odpady komunalne o pojemności 120 litrów (zmieszane),
- 501 pojemników na odpady komunalne o pojemności 240 litrów (segregowane),
- 2582 pojemniki na odpady komunalne o pojemności 120 litrów (segregowane)
Z uwagi na charakter zamówienia i fakt że realne potrzeby w zakresie rodzaju pojemników będą mogły się różnić od przewidywanych, Zamawiający zastrzega, że podane wyżej ilości są jedynie orientacyjne.
Zamawiający udzieli zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy na następujących warunkach:
1) wykonawca realizował dotychczasowe zamówienie w terminie i z należytą starannością,
2) wykonawca zapewni nie gorszy standard wykonania nowego zamówienia niż podstawowego,
3) strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie i termin wykonania nowego zamówienia.
2. Zamówienia udzielone zostaną w przypadku wyczerpania kwoty wynikającej z prawa opcji, przedłużania się procedury udzielenia kolejnego zamówienia, po uprzednim przeprowadzeniu odpowiedniego postępowania.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejsza oferta według kryteriów określonych w SWZ (Rozdział
XVIII "Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert")

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

1) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej jedną usługę polegającą na odbiorze i zagospodarowywaniu odpadów, o wartości nie mniejszej niż 20.000,00 zł (brutto).
UWAGA:
a) W przypadku wykonywania i nie zakończenia świadczenia usług wykonawca zobowiązany jest podać na jaką wartość, do momentu upływu terminu składania ofert, umowa została wykonana z tym, że wartość wykonanej usługi nie może być mniejsza niż 20.000,00 zł (brutto).
b) Przez jedną usługę Zamawiający rozumie wykonanie usługi/usług dla jednego Zamawiającego w ramach jednego/kilku zlecenia/zleceń/umowy/umów, a ich łączna wartość nie może być mniejsza niż 20.000,00 zł brutto.

2) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami skierowanymi do realizacji zamówienia: co najmniej 3 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia odpowiedzialnymi za wykonywanie czynności polegających na odbiorze odpadów z posesji, obejmujący wyniesienie pojemników z odpadami, wyładunek na podstawiony we własnym zakresie środek transportu i odstawienie pustych pojemników oraz transport odpadów.

3) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował urządzeniami technicznymi do wykonania niniejszego zamówienia tj. co najmniej dwoma samochodami do odbioru odpadów:

a) z silnikiem spalinowym i/lub hybrydowym napędzanym olejem napędowym lub benzyną spełniającymi normy emisji spalin Euro 5 lub wyżej lub
b) zasilanymi gazem CNG lub
c) z napędem elektrycznym
umożliwiającymi wykonywanie usług opisanych w Rozdz. III, tj. samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych (np. kilkukomorowymi lub posiadającymi inny system do zbiórki selektywnej lub odrębnymi pojazdami dla różnych rodzajów odpadów segregowanych), umożliwiającym transport odpadów z miejsca, z którego zostały zabrane do miejsca prawem dopuszczonego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (Rozdział VIII pkt 2 SWZ) zostanie wezwany do przedłożenia następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia:
1) oświadczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; Ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (Rozdział VIII pkt 3 SWZ) zostanie wezwany do przedłożenia następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia:
1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
UWAGA: Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
2) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
3) wykazu urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o marce i modelu pojazdu, roku produkcji, rodzajem napędu (benzyna/olej napędowy/hybrydowy, gaz CNG, elektryczny) a w przypadku pojazdów o napędzie benzynowym, na olej napędowy lub hybrydowym także informacją o spełnianej normie EURO oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym celu Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w
imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców
składających wspólną ofertę.
3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie
(przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, przedłożą wraz z ofertą:
1) stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z Rozdziałem XV SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile
upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź
wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
UWAGA: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy
podmiotów składających wspólnie ofertę
2) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy (Rozdział XV pkt 2 ppkt 1 SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w
którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza,
iż:
a) Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia;
b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w
postępowaniu potwierdza jego spełnianie.
3) oświadczenie, z którego wynika, które roboty, usługi lub dostawy wykonają poszczególni wykonawcy, w sytuacji
określonej w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy.
5. Zasady rozliczania prac pomiędzy Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, w tym zasady
wystawiania faktur na rzecz Zamawiającego, należy określić w umowie regulującej współpracę tych Wykonawców, przy czym:
1) Zamawiający zaleca, aby podmiotem uprawnionym do wystawiania faktur na rzecz Zamawiającego, przyjmowania
płatności i dokonywania rozliczeń był Lider*/Konsorcjum**,
2) Zamawiający dopuszcza, aby faktury na rzecz Zamawiającego, były wystawiane przez poszczególnych członków
Konsorcjum, pod warunkiem, że umowa Konsorcjum będzie zawierać odpowiednie zapisy w tym zakresie i wskazywać
zakres prac wykonywanych przez poszczególnych członków Konsorcjum.
6. W przypadku, gdy umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia, nie będzie
zawierała zasad rozliczania prac pomiędzy tymi Wykonawcami, w tym zasad wystawiania faktur na rzecz Zamawiającego,
Zamawiający przyjmie, że jedynym Wykonawcą uprawnionym do wystawiania faktur będzie Lider*/ Konsorcjum**.
* Wykonawca wskazany jako pełnomocnik lub jeden z Wykonawców (wskazany przez pozostałych) wspólnie ubiegających
się o zamówienie
** Wykonawcy występujący wspólnie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, których charakter oraz warunki wprowadzania są określone w
projektowanych postanowieniach umowy w szczególności w § 13 projektowanych postanowień umowy stanowiących Załącznik nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kzgm_katowice na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania. 2. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami muszą zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaufanym lub osobistym.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-06 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawcę wyklucza się w przypadkach określonych w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835) zwanej dalej Ustawą Przeciw Agresji.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.